TC.İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA SORULARI
TC.İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA SORULARI

(I. ve II. ÜNİTELER)

1-Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisinde tanıştığı arkadaşlarından hangisi O’nda hitabet ve edebiyat sevgisinin gelişmesine neden olmuştur?

CEVAP: Ömer Naci

 2- Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisinde tarihe ilgi duymasını sağlayan öğretmeni kimdir?

CEVAP: Kolağası Mehmet Tevfik Bey

3- Mustafa Kemal’in değişim ve gelişime açık bir kişilik kazanmasında, çağdaş yaşamı benimsemesinde en fazla etkili olan şehir hangisidir?

CEVAP: Selanik

4-Mehmet Emin Yurdakul Mustafa Kemal’i hangi alandaki düşünceleriyle etkilemiştir?

CEVAP: Milliyetçilik, milli kültür,milli birlik ve beraberliği temel alan düşünceleriyle Atatürk’ü etkilemiştir.

5-Atatürk’ü  vatanseverlik, özgürlük,ulusal irade gibi düşünceleriyle etkileyen yazarımız hangisidir?

CEVAP:Namık Kemal

6- Mustafa Kemal’i etkileyen yabancı düşünür ve yazarlar kimlerdir?

CEVAP:Jean Jacques Rousseau, Montesquieu

7-Mustafa Kemal ilk görevine hangi rütbeyle nerede başlamıştır?

CEVAP: Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Suriye’de bulunan Şam şehrinde başlamıştır.

8-Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu gizli cemiyetin ismi nedir?

CEVAP: Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

9-Trablusgarp Savaşı’nın temel sebebi nedir?

CEVAP: Sanayileşme sürecine giren İtalya’nın hammadde ihtiyacını karşılamak için Trablugarp’a saldırması.

10-Osmanlı Devleti’nin Trablugarp’ı savunmasını zorlaştıran sebepler nelerdir?

CEVAP: Mısır İngiliz işgalinde olduğu için kara bağlantısı kopmuştu.Donanma çürümeye terk edildiği için denizden de yardım gönderilemiyordu.

11-Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı savunma yöntemi nasıl olmuştur?

CEVAP: Gizlice gönderilen Osmanlı subayları Trablusgarp halkını örgütleyerek başarılı olmuşlardır.

12-İtalya Osmanlı Devleti’ne gözdağı vermek için nereyi de işgal etmiştir?

CEVAP: Oniki Ada

13-Osmanlı Devleti’nin Afrika Kıtasındaki varlığını sona erdiren anlaşma hangisidir?

CEVAP: Uşi Anlaşması

14-Balkan Savaşlarının genel sebebi nedir?

CEVAP: Rusya’nın kendi çıkarları doğrultusunda Balkan devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması.

15-Rusya’nın kışkırtması sonucu Osmanlı Devletine savaş açan Balkan devletleri hangileridir?

CEVAP: Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve  Karadağ.

16-I.Balkan Savaşında yenilmemizin en önemli sebebi nedir?

CEVAP: Subaylar arasında siyasi fikir ayrılıklarının olması.

17-I.Balkan savaşı sonunda imzalanan anlaşma hangisidir? Bu anlaşmayla Osmanlı Devlet hangi çizgiye çekilmek zorunda kalmıştır?

CEVAP:Londra Anlaşması.Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisine çekilmiştir.

18-II.Balkan Savaşının çıkış sebebi nedir?

CEVAP: Londra Anlaşmasıyla en büyük payın Bulgaristan’a verilmesidir.

19- II.Balkan savaşında Osmanlı Devleti hangi şehirleri geri almıştır?

CEVAP: Edirne ve Kırklareli

20- II.Balkan Savaşı sonunda imzalanan anlaşmalar hangileridir?

CEVAP: Osmanlı-Bulgar , İstanbul Anlaşması /Osmanlı-Yunan, Atina Anlaşması/ Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Anlaşması

21-I.Dünya Savaşı’nın genel sebepleri nelerdir?

CEVAP: Sömürge paylaşım mücadelesinin hız kazanması/ Devletler arası bloklaşmanın yaşanması / Milliyetçilik akımının  güçlenmesi/ Fransa’nın Alsas-Loren’i Almanya’dan geri almak istemesi/ Sırbistan ile Avusturya-Macaristan arasında Bosna-Hersek sorununun yaşanması

22-I.Dünya Savaşı’nın Kafkas Cephesinde hangi devlete karşı savaşıldı?

CEVAP: Rusya

23- Kafkas cephesinde görevlendirilen Mustafa Kemal hangi şehirleri geri aldı?

CEVAP: Muş ve Bitlis

24-Kafkas cephesi hangi anlaşma ile kapandı?

CEVAP: Brest Litowsky

25-I.Dünya Savaşı’nda İtilaf devletleri Rusya’ya yardım götürmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için hangi cepheyi açmıştır?

CEVAP: Çanakkale Cephesi

26- I.Dünya Savaşı’nda İngiltere, petrol bölgelerini ele geçirmek ve Osmanlı Devleti’ni doğudan da kuşatmak amacıyla hangi cepheyi açmıştır?
CEVAP: Irak cephesini

27- I.Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin sömürge bağlantısını kesmek amacıyla Osmanlı Devleti hangi cepheyi açmıştır?

CEVAP: Kanal cephesi

28- I.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Ateşkes ve Barış anlaşmasını belirtiniz?

CEVAP: Ateşkes Anlaşması Mondros ve Barış Anlaşması ise Sevr Anlaşmasıdır.

29-I.Dünya Savaşı’nın İtilaf devletleri  lehine sonuçlanmasında en çok hangi gelişme etkili olmuştur?

CEVAP: ABD’nin İtilaf devletleri saflarında savaşa girmesi.

30-Wilson İlkelerinden Osmanlı Devleti’ni en çok ilgilendiren maddesi hangisidir? Açıklayınız.

CEVAP: Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türk egemenliği tanınacak.Türk egemenliğinde yaşayan azınlıklara baskı yapılmayacak ve gelişmeleri engellenmeyecek.Boğazlar uluslar arası güvence altında bütün devletlere açık olacak.

31-Mondros Ateşkes Anlaşması’nın maddelerinden hangisi Anadolu-Rumeli bağlantısının kopmasına ve İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye düşmesine neden olacak niteliktedir?

CEVAP: Boğazların açılması,Karadeniz’e serbest geçişin sağlanması,Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf devletleri tarafından işgalinin sağlanması.(1.Madde)

32- Mondros Ateşkes Anlaşması’nın maddelerinden hangisi Anadolu’nun İtilaf devletlerince işgaline zemin hazırlamıştır?

CEVAP: İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.(7.Madde)

33- Mondros Ateşkes Anlaşması’nın maddelerinden hangisi Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini hedeflemektedir?

CEVAP: Altı Doğu İlinde (Vilayet-i Selase) karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri işgal etme hakkına sahip olacaktır.(24.Madde)

34-I. Dünya Savaşı’ndan zaferle çıkan itilaf devletlerinin temsilcileri, İttifak devletlerine kabul ettirecekleri antlaşmaların temel ayrıntılarını belirlemek üzere hangi konferansı toplamışlardır?

CEVAP: Paris Barış Konferansı

35-İngiltere Paris Barış Konferans’ında Batı Anadolu’nun İtalyanlara değil Yunanlılara verilmesini neden desteklemiştir?

CEVAP: Sömürge yollarının güvenliği bakımından bu bölgenin İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini istemiyordu.

36-Paris Barış Konferansı sırasında, devletler arası sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesini sağlamak için hangi teşkilat kurulmuştur?

CEVAP: Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)

37-I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan Barış anlaşmaları hangileridir?

CEVAP: Almanya-Versay,Avusturya –Sen Jermen,Bulgaristan-Nöyyi,Macaristan-Trianon,Osmanlı-Sevr

38-İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline nerede karar verilmiştir?

CEVAP: Paris Barış Konferansı’nda

39-Kurtuluş Savaşımızın haklılığını ortaya koyan ilk uluslar arası belge hangisidir?

CEVAP: Amiral Bristol Raporu

40-İlk Kuvayımilliye hareketi nerede , hangi devlete karşı başlamıştır?

CEVAP: Hatay Dörtyol’da Fransızlara karşı başlamıştır.

41- Kuvayımilliye hareketinin başlama nedenleri nelerdir?

CEVAP: Mondros sonrası ordunun dağıtılması,silahlarının toplanması,Anadolu’nun işgal edilmesi,İstanbul Hükümeti’nin bunlara kayıtsız kalması.

42- Büyük Yunanistan’ı kurmak, Bizans’ı yeniden canlandırmak, Anadolu’daki Yunan kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren azınlık cemiyetinin ismi nedir?

CEVAP: Mavri  Mira  Cemiyeti

43-Tek kurtuluş yolunu Amerikan Mandası altına girmek olacağını savunan milli varlığa düşman cemiyet hangisidir?

CEVAP: Wilson İlkeleri Cemiyeti

44-Pontus Rum Cemiyeti’nin faaliyetlerine karşı kurulan milli varlığa yararlı cemiyet hangisidir?

CEVAP: Trabzon Muhafazayı Milliye Cemiyeti

45-İzmir Müdafayı hukuku Osmaniye cemiyeti ile Reddi İlhak Cemiyeti’nin Batı Cephesinin kurulmasındaki etkisi ne olmuştur?

CEVAP: Bu cemiyetlerin düzenlediği Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri nin çalışmaları sonucunda Batı Cephesi kurulmuştur.

46-Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 24.maddesinden kaynaklanan Ermeni tehlikesine karşı kurulan cemiyet hangisidir?

CEVAP:Şark Vilayetleri Müdafayı hukuku milliye Cemiyeti

47-Milli Kongre cemiyeti’nin diğer milli cemiyetlerden farklı özelliği nedir?

CEVAP: Mücadeleyi basın-yayın yoluyla sürdürmesidir.

48-Saim Karagöz’ün Kurtuluş Savaşımızı destansı bir dille anlattığı, tarihimizin önemli bir bölümüne tanıklık eden kahramanların da yer aldığı belgesel romanın adı nedir?

CEVAP: Kalpaklılar

49-Mustafa Kemal Samsun’a çıkarken ünvanı ve resmi görevi nedir?

CEVAP:Ünvanı, Dokuzuncu ordu müfettişi.Resmi görevi Samsun ve çevresinde güvenliği sağlamaktı.

50- Mustafa Kemal Anadolu’ya geçtikten sonra milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ilk önemli çalışma ne olmuştur?

CEVAP: Havza Genelgesi

51-Havza Genelgesi’nin millet üzerindeki etkisi ne olmuştur?

CEVAP: İşgalleri protesto etmek için büyük mitingler düzenlenmiştir.

52-Amasya Genelgesi’nin hangi maddesi aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ortaya koymaktadır?

CEVAP: Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

53-Amasya genelgesi’nin Milli Mücadele açısından önemi nedir?

CEVAP:Milli Mücadelenin amacı,gerekçesi ve yöntemi ortaya konulmuştur.

54-Erzurum Kongresi’nin düzenlenmesinde hangi cemiyetler rol oynamıştır.

CEVAP:Vilayatışarkiye Müdafayıhukukumilliye Cemiyeti,Trabzon Muhafazayı hukuku Milliye cemiyeti.

55-Erzurum Kongresi hangi tehlikelere karşı önlemler almak için toplanmıştır?

CEVAP:Mondros’un 24.maddesinden kaynaklanan Ermeni tehlikesi ve Pontusçu Rumların faaliyetlerine karşı toplanmıştır.

56-Erzurum Kongresi’nin toplanmasını kolaylaştıran etkenler nelerdir?

CEVAP:Erzurum’un işgal bölgelerinden uzak olması ve 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın burada bulunması.

57-Manda ve Himaye ilk olarak hangi kongrede reddedilmiştir?

 CEVAP: Erzurum Kongresi

58-Osmanlı Mebusan Meclisi’nin yeniden toplanması fikri ilk olarak hangi kongrede dile getirilmiştir?

CEVAP: Erzurum Kongresi

59-SivasKongresi’nin toplanması kararı nerede alınmıştır?

CEVAP: Amasya Genelgesi’nde

60-Sivas Kongresi’ni Erzurum kongresinden ayıran en önemli özelliği nedir?

CEVAP: Erzurum Kongresi bölgesel amaçlarla toplanmıştır.Sivas kongresi milli bir kongre özelliği taşımaktadır.

61-Sivas Kongresinde en çok tartışılan konu ne olmuştur?

CEVAP: Manda ve himaye tartışılmış ve kesin olarak reddedilmiştir.

62-Sivas Kongresi’nde yapılan en önemli çalışma nedir?

CEVAP:Bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukukumilliye Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

63-Kurtuluş savaşı için kamuoyu oluşturmak amacıyla Sivas’ta çıkarılmaya başlayan gazete hangisidir?

CEVAP: İradeyimilliye Gazetesi

64-Sivas Kongresi sonunda oluşturulan Temsil Kurulu’nun bir Anadolu Hükümeti gibi çalıştığını gösteren ilk faaliyeti ne olmuştur?

CEVAP: Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması Temsil Heyeti’nin “Yürütme Gücü”nü kullandığını gösterir.

65-Amasya Görüşmelerine İstanbul hükümeti adına kim katılmıştır?

CEVAP: Salih Paşa

66-Amasya görüşmelerinin Temsil Kurulu (Anadolu hareketi) açısından önemi nedir?

CEVAP: İstanbul Hükümeti Temsil Kurulu’nun varlığını resmen ve hukuken tanımıştır.

67-Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan hangisi İstanbul Hükümetince de benimsenmiştir?

CEVAP: Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması.

68-Mustafa Kemal Meclisin İstanbul’da değil de Ankara’da açılmasını istemiştir.Neden?

CEVAP: Çünkü İstanbul fiilen işgal altında olduğu için burada sağlıklı kararlar alıp uygulamak çok zordu.Buna rağmen Padişahın arzusuyla Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı.

69-Ankara’nın Milli mücadelenin merkezi olarak seçilmesinin sebepleri nelerdir?

CEVAP: Güvenli bir yerde oluşu, Haberleşme ve ulaşım bakımından elverişli konumu,Batı cephesine yakınlığı.

70-Kurtuluş  savaşı  sürecinde  Türk vatanının sınırlarını belirleyen belge hangisidir?

CEVAP: Misakımilli Kararları

71-Ankara’da TBMM’nin açılmasını hızlandıran olay nedir?

CEVAP: İstanbul’un resmen işgali ve Mebusan Meclisi’nin dağıtılması.

72-Misakımilli kararları hangi kurum tarafından yayınlanmıştır?

CEVAP: Son Osmanlı Mebusan Meclisi

 2.MEŞRUTİYET

--MEŞRUTİYET NEDİR?

MEŞRUTİYET; ÜLKE YÖNETİMİNDE KRAL YA DA PADİŞAHIN YANINDA, SEÇİMLE BELİRLENEN BİR MECLİSİN BULUNDUĞU YÖNETİM ŞEKLİDİR.

 

--I.MEŞRUTİYET’İN İLAN EDİLMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

- GENÇ OSMANLILAR CEMİYETİ’NİN, II. ABDÜLHAMİT’E MEŞRUTİYET’İN İLAN EDİLMESİ İÇİN BASKI YAPMASI.
- AVRUPALI DEVLETLERİN OSMANLI DEVLETİ’NİN İÇİŞLERİNE KARIŞMALARININ ENGELLENMEK İSTENMESİ.
-  AZINLIKLARA YÖNETİM ALANINDA HAKLAR TANIYIP DAĞILMAYI ÖNLEMEYE ÇALIŞMAK

 

--KANUN-I ESASİ’NIN OSMANLI TOPLUMU İÇİN ÖNEMİ NEDİR?
- OSMANLI HALKI İLK KEZ SEÇME - SEÇİLME HAKKINI KULLANMIŞ VE OSMANLI DEVLETİ’NDE İLK KEZ HALK PADİŞAHIN YANINDA YÖNETİME ORTAK OLMUŞTUR.

- OSMANLI DEVLETİ’NDE İLK KEZ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİLMİŞTİR.
- KANUN-I ESASİ. TÜRK TARİHİNİN İLK ANAYASASI OLMUŞTUR.

--2.ABDÜLHAMİT’İN 1.MEŞRUTİYET MECLİSİNİ KAPATMASININ NEDENİ NEDİR?

1-ÇEŞİTLİ MİLLETLERE AİT MİLLETVEKİLLERİNİN KENDİ BÖLGELERİ VE FİKİRLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMELERİ

2-1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞININ ÇOK KÖTÜ GİTMESİ

 

--MEŞRUTİYETİN 2.KEZ İLAN EDİLMESİNİ SAĞLAYAN  SEBEPLER NEDİR?

1-İTTİHAT VE TERAKKİNİN ÇALIŞMALARI
2-SELANİK’TE ÇIKAN İSYANLAR

 

--JÖN TÜRKLERİN KURDUĞU İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİNİN AMACI NEYDİ?

1876 KANUN-İ ESASİ’NİN UYGULANARAK, MEŞRUTİYETİ YENİDEN KURMAK.

 

--31 MART OLAYININ ÇIKMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

1-MEŞRUTİYET YÖNETİMİNİN ORTADAN KALDIRILMASI İSTEKLERİ

2-MEŞRUTİYETİN İLK GÜNLERİNDE YAŞANAN OTORİTE BOŞLUĞU

 

--31  MART AYAKLANMASI NASIL BASTIRILDI?

31 MART VAK’ASI DENEN BU İSYAN, SELANİK’TEN GELEN HAREKET ORDUSU TARAFINDAN BASTIRILMIŞTIR.

 

--31 MART OLAYININ SONUÇLARI NELERDİR?

1- IL. ABDÜLHAMİT TAHTTAN İNDİRİLMİŞ VE YERİNE V. MEHMET’İ PADİŞAH YAPILMIŞTIR,

2-KANUN-I ESASİ’DE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911)

--TRABLUSGARP SAVAŞININ NEDENLERİ NELERDİR?

1- İTALYA’NIN SANAYİSİ İÇİN HAMMADDE VE PAZAR ARAMASI
2- TRABLUSGARP’IN İTALYA’YA ÇOK YAKIN OLMASI

3- OSMANLININ TRABLUSGARP’I SAVUNACAK GÜÇTE OLMAMASI
4- İTALYA’NIN İŞGALİNE DİĞER DEVLETLERİN SESSİZ KALMALARI

5- İTALYANLARIN OSMANLININ TRABLUSGARP HALKINA KÖTÜ DAVRANDIĞINI İDDİA ETMELERİ

 

--SAVAŞIN SONUCUNU ETKİLEYEN ÖNEMLİ OLAYLAR NELERDİR?

1- OSMANLI TRABLUSGARP’A ASKER GÖNDEREMEDİ

2- İTALYA ONİKİ ADA VE RODOS’U İŞGAL ETTİ.

3- BALKAN SAVAŞLARI ÇIKTI.

 

OSM--İLE İTALYA ARASINDAKİ BU SAVAŞ NASIL SONA ERDİ?

SAVAŞIN SONUNDA UŞİ (OUCHY) ANLAŞMASI İMZALANDI

1- TRABLUSGARP İTALYA’YA BIRAKILACAK.

2- ONİKİ ADA VE RODOS BALKAN SAVAŞI SONUNA KADAR İTALYA’YA VERİLECEK.

3- OSMANLININ BORÇLARI İÇİN İTALYA YARDIMCI OLACAK

4-TRABLUSGARP HALKI DİNİ OLARAK OSMANLIYA BAĞLI KALACAK.

 

BALKAN SAVAŞLARI

 

--BALKAN SAVAŞLARININ SEBEPLERİ NELERDİR?

1-BALKAN DEVLETLERİNİN OSMANLILARI BALKANLARDAN VE RUMELİ’DEN ATMAK İSTEMESİ
2-RUSLARIN BALKAN DEVLETLERİNİ KIŞKIRTMASI,

3- MİLLİYETÇİLİK AKIMININ ETKİLERİ

TRABLUSGARP SAVAŞININ SÜRMESİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN GÜÇSÜZLÜĞÜ DE TEŞVİK EDİCİ UNSUR OLDU.

 

--OSMANLI ORDUSU 1.BALKAN SAVAŞINDA NEDEN YENİLMİŞTİR?

1-ORDU TEKNİK DONANIMININ VE DONANMANIN YETERSİZLİĞİ

2-GENİŞ BİR COĞRAFYADA 4 AYRI DEVLETLE SAVAŞILMASI

3-TAKTİK BİR YANLIŞLIK OLARAK SAVAŞTAN HEMEN ÖNCE BALKANLARDA ASKER TERHİSİ YAPILMASI

4-OSMANLI SUBAYLARI ARASINDAKİ SİYASİ FİKİR AYRILIKLARI EMİR KOMUTA ZİNCİRİNİ BOZDU.

 

--1.BALKAN SAVAŞI NASIL SONA ERDİ?

YENİLGİYİ KABUL EDEN OSMANLI İLE BALKAN DEVLETLERİ ARASINDA 30 MAYIS 1913 TE LONDRA ANTLAŞMASI İMZALANDI.

 

--1.BALKAN SAVAŞININ EN ÖNEMLİ SONUCU NELERDİR?

OSMANLI BÜTÜN BALKAN TOPRAKLARINI KAYBETTİ.EN KARLI ÇIKAN DEVLET BULGARİSTAN OLDU.

 

--2.BALKAN SAVAŞININ ÇIKIŞ SEBEBİ NEDİR?

BULGARİSTAN’IN FAZLA PAY ALDIĞINI DÜŞÜNEN BALKAN DEVLETLERİ BULGARİSTAN’A SAVAŞ AÇTILAR.

 

--OSMANLI 2. BALKAN SAVAŞINDAN NASIL YARARLANDI?

MİDYE ENEZ HATTINI GEÇEN OSMANLI EDİRNE VE KIRKLARELİ’Nİ GERİ ALDI.

 

--2.BALKAN SAVAŞI SONUNDA HANGİ ANLAŞMALAR YAPILMIŞTIR?

BULGARİSTAN İLE SIRBİSTAN- KARADAĞ- YUNANİSTAN VE ROMANYA ARASINDA BÜKREŞ ANTLAŞMASI

OSMANLI BULGARİSTAN İLE İSTANBUL -  YUNANİSTAN İLE ATİNA ANLAŞMASI İMZALANDI.

 

--BALKAN SAVAŞLARININ GENEL SONUÇLARI NELERDİR?

1.OSMANLI BALKAN TOPRAKLARININ TAMAMINI KAYBETTİ.

2-BALKANLARDA KALAN TÜRKLER SEBEBİ İLE “BALKAN TÜRKLERİ SORUNU” ORTAYA ÇIKTI.

3-EGE ADALARI SORUNU ORTAYA ÇIKTI.

4-ANADOLU’YA GÖÇLERLE TÜRK NÜFUZ ARTTI. TÜRKÇÜLÜK AKIMI ÖNEM KAZANDI.

5-BÜYÜK ORANDA BATI SINIRIMIZ ÇİZİLMİŞ OLDU.

 

1.DÜNYA SAVAŞI’NIN SEBEPLERİ

 

--1.DÜNYA SAVAŞI’NIN SEBEPLERİ NELERDİR?

1- SANAYİ İNKILABININ GETİRDİĞİ SÖMÜRGECİLİK YARIŞI

2- FRANSIZ İHTİLALİ İLE YAYILAN MİLLİYETÇİLİK AKIMI

3- BÜTÜN DÜNYADAKİ SİLAHLANMA YARIŞI

4- RUSYA VE AVUSTURYA ARASINDAKİ BALKANLAR ÇEKİŞMESİ (PANİSLAVİZM)

5- ALMANYA İLE FRANSANIN SINIR ANLAŞMAZLIĞI (ALSAS LOREN)

 

--RUSYANIN PANİSLAVİZM POLİTİKASI NEDİR?

PANİSLAVİZM: BALKANLARDA YAŞAYAN SLAV IRKINDAN OLAN MİLLETLERİ BİR BAYRAK ALTINDA TOPLAMAK DEMEKTİR

 

--ÜÇLÜ İTİLAF DEVLETLERİNİ YAZINIZ?

ALMANYA

AVUSTURYA-MACARİSTAN

İTALYA

 

--ÜÇLÜ İTTİFAK DEVLETLERİNİ YAZINIZ.

İNGİLTERE

FRANSA

RUSYA

 

--SAVAŞIN GİDİŞİNİ DEĞİŞTİREN OLAYLAR NELERDİR?

1- İTALYA KENDİSİNE SÖZ VERİLEN TOPRAKLAR SEBEBİYLE TARAF DEĞİŞTİRDİ. İTİLAF DEVLETLERİ AVANTAJ SAĞLADI.
2- OSMANLI DEVLETİ SAVAŞA GİRDİ.

3- ÇANAKKALE SAVAŞININ KAYBEDİLMESİ SEBEBİYLE YARDIM ALAMAYAN RUSYA SAVAŞTAN ÇEKİLDİ.İTTİFAK DEVLETLERİ AVANTAJ SAĞLADI.
4- ALMANYA’NIN ABD GEMİSİNİ BATIRMASIYLA ABD SAVAŞA GİRDİ.İTİLAF DEVLETLERİ AVANTAJ SAĞLADI.

--OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRME SEBEPLERİ NELERDİR?

1- SON ZAMANLARDA KAYBEDİLEN TOPRAKLARI GERİ ALMAK

2- ALMANYA’NIN KESİN SAVAŞI KAZANACAĞINA İNANILMASI

3- KAPİTÜLASYON VE DÜYUN-U UMUMİYEDEN KURTULMAK

 

--OSMANLI NEDEN ALMANYA YANINDA SAVAŞA GİRDİ?

1-OSMANLININ TOPRAKLARINI PAYLAŞMAK İSTEYEN İNGİLTERE VE FRANSA OSMANLININ GÜÇLENMEMESİ İÇİN KENDİ YANLARINDA SAVAŞA GİRMESİNİ İSTEMEDİLER.

2-İNGİLTERE VE RUSYA’YA YENİ CEPHELER AÇMAK İSTEYEN ALMANYA OSMANLI İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLER KURDU.

 

--OSMANLI 1.DÜNYA SAVAŞINDA HANGİ CEPHELERDE SAVAŞMIŞTIR?

1-KAFKAS CEPHESİ = RUS
2-KANAL CEPHESİ= İNGİLTERE
3-IRAK-MUSUL = İNGİLTERE

4-SURİYE-FİLİSTİN = İNGİLTERE
5-HİCAZ-YEMEN = İNGİLTERE-ARAP
6-ÇANAKKALE = KİM YOK Kİ

7-GALİÇYA- MAKEDONYA VE ROMANYA CEPHELERİ

 

--İTİLAF DEVLETLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNİ AÇMALARININ SEBEPLERİ NELERDİR?

1-RUSYA’YA YARDIM GÖTÜRMEK.
2-İSTANBUL’U ALARAK OSMANLI’YI SAVAŞ DIŞI BIRAKMAK

3-OSMANLININ SÜVEYŞ KANALI ÜZERİNDEKİ TEHDİTLERİNİ SONA ERDİRMEK

 

--ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN SONUÇLARI NELERDİR?

1-YARDIM ALAMAYAN RUSYA’DA REJİM DEĞİŞTİ VE SAVAŞTAN ÇEKİLDİLER.

2-1.DÜNYA SAVAŞI UZADI.
3-BULGARİSTAN SAVAŞA GİRDİ.

4-M. KEMAL KAZANDIĞI BAŞARILARLA KURTULUŞ SAVAŞINDA LİDER OLDU.

 

1.DÜNYA SAVAŞI SONUNDA İMZALANAN ATEŞKES ANLAŞMALARININ İSİMLERİ NELERDİR?

BULGARİSTAN – SELANİK ATEŞKESİ

OSMANLI – MONDROS ATEŞKESİ

AVUSTURYA MAC.- WİLLA GUSTİ ATEŞKESİ

ALMANYA – RETHANDES ATEŞKESİ

 

1.DÜNYA SAVAŞI SONUNDA İMZALANAN BARIŞ ANLAŞMALARI NELERDİR?

ALMANYA - VERSAY

AVUSTURYA –     SEN JERMEN

BULGARİSTAN – NÖYYİ (NEULLY)

MACARİSTAN - TRİYANON

 

--1.DÜNYA SAVAŞININ BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEYEN SONUÇLARI NELERDİR?

OSMANLI, AVUSTURYA MACARİSTAN, ALMANYA, RUSYA PARÇALANDI

İNGİLTERE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ.
POLONYA, ÇEKOSLOVAKYA, YUGOSLAVYA UKRAYNA, LİTVANYA, MACARİSTAN VE TÜRKİYE KURULDU.

MİLLETLER CEMİYETİ KURULDU.
AĞIR ANLAŞMALAR YENİ BİR SAVAŞA ZEMİN HAZIRLADI.
ABD NİN ULUSLAR ARASI ETKİSİ ARTTI.
KOMÜNİZM, FAŞİZM VE NASİZM GİBİ YÖNETİMLER KURULDU.

MONDROS ATEŞKES ANDLAŞMASI

30 EKİM 1918

 

--MONDROS’UN İMZALANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

1.BULGARİSTAN’IN SAVAŞTAN ÇEKİLMESİYLE ALMANYA BAĞLANTISI KOPTU.

2.SURİYE VE FİLİSTİN ORDULARI ESİR ALINMA TEHLİKESİ İÇİNDEYDİ.

3.WİLSON İLKELERİNİN UYGULANACAĞINA İNANILIYORDU.

 

--MONDROS’UN ÖNEMLİ ATEŞKESİN MADDELERİ NELERDİR?

1- SINIRLARIN KORUNMASI VE İÇ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN TARAFLARCA KARARLAŞTIRILACAK GEREKLİ SAYIDA ASKERÎ KUVVETTEN FAZLASI HEMEN TERHİS OLUNACAK VE BUNLARIN SİLÂH, CEPHANE VE TEÇHİZATI ÎTİLÂF KUVVETLERİNE TESLİM EDİLECEK.
2- İTİLÂF DEVLETLERİ GÜVENLİKLERİNİ TEHLİKEDE GÖRDÜKLERİ HERHANGİ BİR STRATEJİK BÖLGEYİ ASKER ÇIKARMAK SURETİYLE İŞGAL EDEBİLECEK. (7.Madde)
3-VİLÂYÂT-İ SİTTE'DE (ERZURUM,SİVAS,DİYARBAKIR, ELAZIĞ,VAN,BİTLİS)HERHANGİ BİR KARIŞIKLIK ÇIKACAK OLURSA, İTİLÂF DEVLETLERİ BU BÖLGEDE ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİ YERLERİ İŞGAL EDEBİLECEK. (24.Madde)

--MONDROS’UN OSMANLI ÜLKESİNİ İŞGAL ETMEYE ZEMİN HAZIRLAYAN MADDELERİ NELERDİR?

1- SINIRLARIN KORUNMASI VE İÇ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN TARAFLARCA KARARLAŞTIRILACAK GEREKLİ SAYIDA ASKERÎ KUVVETTEN FAZLASI HEMEN TERHİS OLUNACAK VE BUNLARIN SİLÂH, CEPHANE VE TEÇHİZATI ÎTİLÂF KUVVETLERİNE TESLİM EDİLECEK.
2- İTİLÂF DEVLETLERİ GÜVENLİKLERİNİ TEHLİKEDE GÖRDÜKLERİ HERHANGİ BİR STRATEJİK BÖLGEYİ ASKER ÇIKARMAK SURETİYLE İŞGAL EDEBİLECEK. (7.Madde)

--MONDROS’UN DOĞU ANADOLU’DA BİR ERMENİ DEVLETİ KURMAYI AMAÇLAYAN MADDELERİ NELERDİR?

VİLÂYÂT-İ SİTTE'DE (ERZURUM,SİVAS,DİYARBAKIR, ELAZIĞ,VAN,BİTLİS)HERHANGİ BİR KARIŞIKLIK ÇIKACAK OLURSA, İTİLÂF DEVLETLERİ BU BÖLGEDE ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİ YERLERİ İŞGAL EDEBİLECEK. (24.Madde)

--MONDROS ATEŞKESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

1-BU ANTLAŞMA İLE OSMANLI DEVLETİ, KAĞIT ÜZERİNDE SİYASİ VARLIĞINI HUKUKEN SÜRDÜREBİLMESİNE RAĞMEN, FİİLEN SONA ERMİŞTİR.

2-İTİLAF DEVLETLERİ, ORDULARIN TERHİSİ VE SİLAHLARIN TESLİM EDİLMESİ MADDELERİYLE, YAPILACAK İŞGALLER SIRASINDA HERHANGİ BİR SİLAHLI DİRENİŞ OLMASINI ÖNLEMEYİ AMAÇLAMIŞLARDIR.

3- 7 NCİ MADDE, ANTLAŞMANIN EN ÖNEMLİ MADDESİDİR. BUNA GÖRE, İTİLAF DEVLETLERİ İSTEDİKLERİ HER YERİ İŞGAL EDEBİLECEKLERDİ. BU MADDE İLE, YAPACAKLARI İŞGALLERE HUKUKİ BİR DAYANAK SAĞLAMIŞLARDIR.

4- 24 NCÜ MADDE OLARAK YER ALAN MADDE İLE; DOĞU ANADOLU’DA KURULMASI DÜŞÜNÜLEN ERMENİ DEVLETİ İÇİN ZEMİN HAZIRLANMIŞTIR. BU İLLER ASIL METİNDE “ERMENİ VİLAYETLERİ” OLARAK İSİMLENDİRİLMİŞTİR.


--İNGİLTERE’NİN MODROS ATEŞKES’İNE GÖRE İŞGAL ETTİĞİ YERLER NERELERDİR?

MUSUL, ISKENDERUN, URFA, ANTEP, MARAŞ, KARS VE BATUM’U TAMAMEN İŞGAL ETMİŞTİR. İNGİLTERE, İŞGAL ETMİŞ OLDUĞU URFA, ANTEP VE MARAŞ’I DAHA SONRA FRANSIZLARA BIRAKMIŞTIR.
AYRICA İNGİLTERE; AFYON, ESKİŞEHİR, İZMİT, SAMSUN VE MERZİFON. MUSUL, İLK İŞGAL EDİLEN BÖLGEDİR

 

--FRANSA’NIN MONDORS’A GÖRE İŞGAL ETTİĞİ YERLER NERELERDİR?
MERSİN, DÖRTYOL, ADANA ÇEVRESİ İLE İNGİLTERE’DEN DEVRALDIĞI URFA, ANTEP, MARAŞ BÖLGESİNİ İŞGAL ETMİŞTİR. AYRICA, DOĞU TRAKYA’DAKİ TREN İSTASYONLARI İLE AFYON TREN İSTASYONUNU İŞGAL ETMİŞTİR.

 

--İTALYA’NIN MONDROS’A GÖRE İŞGAL ETTİĞİ YERLER NERELERDİR?
BODRUM, KUŞADASI, MARMARİS, FETHİYE, KONYA, ANTALYA VE ÇEVRESİNİ İŞGAL ETMİŞTİR.

 

WİLSON İLKELERİ VE PARİS BARIŞ KONFERANSI

 

--WİLSON İLKELERİ NEDİR?

1.DÜNYA SAVAŞININ BİR AN ÖNCE VE DÜZENLİ ŞEKİLDE BİTMESİ AMACIYLA ABD BAŞKANI WOODROW WİLSON’UN YAYINLADIĞI 14 MADDELİK BİLDİRİDİR.

 

--WİLSON İLKELERİNİN GÖZE ÇARPAN ÖNEMLİ İLKELERİ NELERDİR?

1-DEVLETLER KENDİ ARALARINDA  GİZLİ ANLAŞMALAR YAPMAYACAKLAR, HERŞEY AÇIK OLACAK.

2-SAVAŞ SONUNDA YENEN DEVLETLER YENİLENLERDEN TOPRAK VE PARA ALMAYACAKLAR.

3-DEVLETLERİN TOPRAK BÜTÜNLÜKLERİNİ VE BAĞIMSIZLIKLARINI KORUMAK İÇİN CEMİYET-İ AKVAM KURULACAK.

 

--WİLSON İLKELERİ İÇİNDE OSMANLI DEVLETİNİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN MADDE NEDİR?

OSMANLI DEVLETİ’NİN TÜRK OLAN BÖLGELERİNİN  EGEMENLİĞİ TANINACAK.

ANCAK, TÜRK OLMAYAN BÖLGELERE KENDİ KENDİLERİNİ YÖNETME HAKKI TANINACAK.

BOĞAZLAR BÜTÜN MİLLETLERİN GEMİLERİNE AÇIK OLACAK. BU DURUM ULUSLARARASI GARANTİ ALTINDA OLACAK.

 

--18 OCAK 1919’DA TOPLANAN PARİS BARIŞ KONFERANSI’NIN TOPLANMA AMACI NEDİR?

1.DÜNYA SAVAŞININ ATEŞKES ANTLAŞMALARI İLE BİTMESİNDEN SONRA BARIŞ ANTLAŞMALARI TASLAĞI HAZIRLAMA VE ARALARINDAKİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN TOPLANDI.

 

--PARİS BARIŞ KONFERANSINDA ALINAN BELLİ BAŞLI KARARLAR NELERDİR?

1-İTİLAF DEVLETLERİN KATILIMI İLE “MİLLETLER CEMİYETİ” KURULDU.

2-YENİLEN DEVLETLERE İMZALATILMAK ÜZERE AĞIR ANLAŞMA TASLAKLARI HAZIRLANDI.

3-HALKININ ÇOĞUNLUĞUNUN RUMLARDAN OLUŞTUĞU İDDİA EDİLEN İZMİR VE ÇEVRESİNİN YUNANLILARA VERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI.

 

İZMİR’İN İŞGALİ   (15 MAYIS 1919)

 

--İZMİR NE ZAMAN KİM TARAFINDAN İŞGAL EDİLMİŞTİR?

15 MAYIS 1919’DA İNGİLİZ VE FRANSIZ DONANMASININ KORUMASI ALTINDA YUNAN ORDUSU İZMİR’E ASKER ÇIKARARAK İŞGALE BAŞLAMIŞTIR.

 

--YUNANİSTAN İŞGALİ HAKLI GÖSTERMEK, GÜÇLENDİRMEK İÇİN HANGİ YÖNTEMİ UYGULAMIŞTIR?

1-BÖLGEDEKİ RUMLARIN, TÜRKLER DEN DAHA KALABALIK OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİR.

2-RUMLARIN TÜRKLER TARAFINDAN KATLEDİLMEK ÜZERE OLDUĞUNU SÖYLEYEREK HIRİSTİYAN DÜNYASININ DA DESTEĞİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞMIŞTIR.

 

--İZMİR’İ İŞGAL ETMEK YUNANLILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

İZMİR’İN İŞGALİ YUNANİSTAN İÇİN BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYORDU; “MEGALO İDEA” YANİ, BÜYÜK YUNANİSTAN İDEALİ ARTIK GERÇEKLEŞMEKTEYDİ. BATI ANADOLU’YU KAPSAYAN BİZANS İMPARATORLUĞU YENİDEN KURULABİLECEKTİ.

 

--İZMİR’DE YUNANLILARA KARŞI DİRENİŞ NASIL BAŞLAMIŞTIR?

YUNAN ORDUSUNA KARŞI İLK KURŞUN İZMİR’DE GAZETECİ HASAN TAHSİN TARAFINDAN SIKILMIŞTIR. KISA BİR SÜRE İÇİNDE YUNAN İŞGALİNE KARŞI SİLAHLI DİRENİŞ GRUPLARI OLUŞMUŞTUR.

 

--İZMİR’İN İŞGALİ’NİN KURTULUŞ SAVAŞI’NDAKİ ÖNEMİ

1— YUNAN ORDUSUNUN KATLİAMLARINA KARŞI, KUVAY-I MİLLİ- YE BİRLİKLERİ KURULDU. DÜZENLİ ORDU KURULANA KADAR, SİLAHLI DİRENİŞİ BU BİRLİKLER GERÇEKLEŞTİRDİ.
2— REDDİ-İ İLHAK CEMİYETİ, BATI ANADOLU’DAKİ DİRENİŞİ YÖNETMEYE BAŞLADI. BALIKESİR VE ALAŞEHİR KONGRELERİ’Nİ TOPLAYARAK “BATI CEPHESİ”Nİ KURDU.
3— ANADOLU’NUN DEĞİŞİK YERLERİNDE İZMİR’İN İŞGALİNİ PROTESTO ETMEK AMACIYLA MİTİNGLER DÜZENLENDİ. BÖYLECE İZMİR’İN İŞGALİ, ULUSAL BİLİNCİN CANLANMASINDA ETKİLİ OLDU.

--AMİRAL BRİSTOL RAPORU NEDİR?

İZMİR’İN İŞGALİNE TEPKİLER NEDENİYLE İTİLAF DEVLETLERİ BÖLGEDEKİ İŞGALİ YERİNDE İZLEMEK ÜZERE BİR HEYET OLUŞTURDU. BU HEYETİN HAZIRLADIĞI RAPOR, “AMİRAL BRİSTOL RAPORU” OLARAK MİLLİ MÜCADELE’DEKİ YERİNİ ALDI.

--AMİRAL BRİSTOL RAPORU’NDA YER ALAN KONULAR NELERDİR?

— YUNANLILAR PARİS BARIŞ KONFERANSI’NDA İTİLAF DEVLETLERİNİ YANLIŞ BİLGİLENDİRMİŞTİR.
— İZMİR BÖLGESİNDE RUMLARIN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU İDDİASI YALANDIR. BÖLGEDE TÜRKLER ÇOĞUNLUKTADIR.
— BÖLGEDEKİ HIRİSTİYANLARIN KATLEDİLDİĞİ ŞEKLİNDEKİ YUNAN İDDİALARI ASILSIZDIR.
— BATI ANADOLU’DA YUNAN ORDUSU KATLİAMLAR YAPMIŞTIR.
— YUNAN ORDUSU DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ VE YERİNE İTİLAF KUVVETLERİ GÖNDERİLMELİDİR.

CEMİYETLER

 

AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER NELERDİR?

1. MAVRİ MİRA CEMİYETİ

2.PONTUS RUM CEMİYETİ

3.ETNİK-İ ETERYA CEMİYETİ

4.TAŞNAK VE HINÇAK CEMİYETLERİ

5.ALYANS İSRAİLİT VE MAKABİ CEMİYETLERİ

6.KARDOS CEMİYETİ

--AZINLIK CEMİYETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1-OSMANLI DEVLETİ’NİN PARÇALANMASINI VE BAĞIMSIZ DEVLETLER KURMAYI AMAÇLAMIŞLARDIR.
2-İTİLAF DEVLETLERİ’NİN İŞGALLERİNE ZEMİN HAZIRLADIKLARI İÇİN  DESTEKLENMİŞLERDİR.
3-KAMUOYUNUN TEPKİSİNİ ÇEKMEMEK İÇİN WİLSON İLKELERİNE GÖRE HAREKET ETTİKLERİNİ SAVUNMUŞLARDIR.

 

MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER NELERDİR?

1. SULH VE SELAMET-İ OSMAN FIRKASI

2.HÜRRİYET VE İTİLAF FIRKASI

3.İSLAM TEALİ-İ CEMİYETİ

4.KÜRT TEAL-İ CEMİYETİ

5.İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ

6.WİLSON İLKELERİ CEMİYETİ

 

--MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1-SALTANAT VE HİLAFET YANLISI MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN KURULMUŞLARDIR.
2-İŞGALLERİN KOLAYLAŞMASINA NEDEN OLMUŞLARDIR.

 

--MİLLİ (YARARLI) CEMİYETLERİ YAZINIZ.

1.TRAKYA - PAŞAELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ

2.İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ

3.REDD-İ İLHAK CEMİYETİ

4.KİLİKYALILAR CEMİYETİ

5.TRABZON MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ

6.MİLLİ KONGRE CEMİYETİ

7.DOĞU ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ

YUKARIDAKİ CEMİYETLERİN YANINDA ANADOLU’DAKİ ULUSAL DİRENİŞE SİLAH KAÇIRMAK VE İSTİHBARAT SAĞLAMAK AMACIYLA; KARAKOL CEMİYETİ, MİM MİM GRUBU, FELAH GRUBU GİBİ BİRÇOK CEMİYETTE KURULMUŞTUR.

 

--(YARARLI) CEMİYETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ NEDİR?

1-BULUNDUKLARI BÖLGENİN TÜRKLER’E AİT OLDUĞUNU, BU NEDENLE İŞGALLERİN HAKSIZLIĞINI DÜNYA KAMUOYUNA DUYURMAYI AMAÇLAMIŞLARDIR
2-İŞGALCİ DEVLETLERİN, AZINLIK CEMİYETLERİNİN VE İSTANBUL HÜKÜMETİ’NİN FAALİYETLERİNE KARŞI MÜCADELE ETMİŞLERDİR.

3-BİRLEŞTİRİCİ BİR LİDERDEN YOKSUN OLMALARI NEDENİYLE BÖLGESEL KURTULUŞU SAVUNMUŞLARDIR.
KURULUŞLARINDA MİLLİYETÇİLİK DUYGUSU ETKİLİDİR.

4-ÖNCELERİ BASIN - YAYIN YOLUYLA DİRENİŞİ YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR, BUNUN YANINDA SİLAHLI DİRENİŞE DE DESTEK VERMİŞLERDİR.
5-SİVAS KONGRESİ’NDE “ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ” ADI ALTINDA BİRLEŞTİRİLMİŞLERDİR.

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATI

--MUSTAFA KEMAL HANGİ OKULLARDA OKUMUŞTUR?

1-MAHALLE MEKTEBİ
2-ŞEMSİ EFENDİ OKULU
3-SELANİK  MÜLKİYE RÜŞTİYESİ

4-SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ
5-MANASTIR ASKERİ İDADİSİ
6-İSTANBUL HARP AKADEMİSİ

 

--MUSTAFA KEMAL ASKERLİK HAYATINDA HANGİ CEPHE VE SAVAŞLARDA BULUNMUŞTUR?

1-TRABLUSGARP SAVAŞI
2-CANAKKALE CEPHESİ
3-DOĞU CEPHESİ (MUŞ VE BİTLİS)

4-KURTULUŞ SAVAŞI (SAKARYA, BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKUMANDAN MEYDAN SAVAŞI)

 

--MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1-VATAN VE MİLLET SEVGİSİ
2-MANTIKLI VE GERÇEKCİ OLUŞU
3-YARATICI DÜŞÜNCESİ
4-İDEALİST OLUŞU
5-İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ
6-ÖNDER OLUŞU

7-İNKILAPÇILIĞI
8-BİRLEŞTİRME VE BÜTÜNLEŞTİRME GÜCÜ

 

KUVAY-I MİLLİYE

 

--KUVAY-I MİLLİYE NEDİR?

TÜRK VATANINI DÜŞMAN İŞGALİNDEN KORUMAK AMACI İLE KURULMUŞ, GÖNÜLLÜLERDEN OLUŞAN KÜÇÜK SİLAHLI DİRENİŞ ÖRGÜTLERİ

 

--KUVAY-I MİLLİYE’NİN KURULMA NEDENLERİNİ YAZINIZ.

1— YAPILAN İŞGALLERİN HAKSIZ GEREKÇELERE DAYANMASINA RAĞMEN ÖNLENEMEMESİ
2-İSTANBUL HÜKÜMETİ’NİN İŞGALLERİ ÖNLEMEKTE VE HALKI KORUMAKTA YETERSİZ KALMASI
3-OSMANLI ORDULARININ BÜYÜK BİR KISMININ TERHİS EDİLMİŞ OLMASI

--KUVAY-I MİLLİYE BİRLİKLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1— İŞGALLERE KARŞI VATANI SAVUNMAK AMACIYLA KURULMUŞ GÖNÜLLÜLERDEN OLUŞAN BİRLİKLERDİR.
2— HER BİRİ KENDİ BÖLGESİNİ KORUMAYA ÇALIŞMIŞTIR.
3— TEK BİR MERKEZDEN YÖNETİLMEMİŞLER, BAŞLARINDAKİ REİSİN GÖRÜŞÜNE GÖRE HAREKET ETMİŞLERDİR
4— DÜZENLİ ORDULARIN KURULMASINA ZEMİN HAZIRLAMIŞLARDIR.

 

--KUVA-I MİLLİYE BİRLİKLERİ’NİN KALDIRILMASININ NEDENLERİNİ BELİRTİNİZ.

1-SUÇLU GÖRDÜKLERİ KİŞİLERİ KENDİ KURALLARINA GÖRE CEZALANDIRMALARI
 2-İŞGALLERİ DURDURMAKTA YETERSİZ KALMALARI

3-TEK BİR MERKEZDEN YÖNETİLEMEMELERİ
4-TBMM’NİN İSTEKLERİNİ ZAMAN ZAMAN UYGULAMAMALARI

 

 

--MİSAKI MİLLİDE TÜRK DEVLETİNE AİT OLACAK TOPRAKLAR İÇİN HANGİ ESASLAR BELİRLENMİŞTİR?

 1-TÜRKLERİN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU YERLER TÜRK VATANIDIR.

2-ARAP TOPRAKLARININ, BATI TRAKYA’NIN VE KARS,ARDAHAN VE BATUM’UN GELECEĞİ HALK OYLAMASIYLA BELİRLENECEK.

 

--MİSAK-I MİLLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

1-MİSAK-I MİLLİ, MİLLİ MÜCADELENİN HEDEFİNİ, VATANIN SINIRLARINI VE BAĞIMSIZLIK ESASLARINI BENİMSEYİP GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞTIR.

2-MİSAK-I MİLLİ’NİN İLANI İSTANBUL’UN İŞGALİNE NEDEN OLMUŞTUR.

 

--İSTANBUL’UN İŞGAL  EDİLMESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

1.İSTANBUL'UN İŞGALİ MUSTAFA KEMAL'İN HAKLILIĞINI ORTAYA ÇIKARDI.KAÇABİLEN BİR ÇOK MEBUS, AYDIN KOMUTAN VE GAZETECİ ANADOLU'YA GEÇTİ.

2-11 NİSAN 1920’DE PADİŞAH RESMEN MECLİSİ KAPATTI. MEŞRUTİYET BİTTİ.

3.T.B.M.M.'NİN AÇILMASI İÇİN ORTAM OLUŞTU.

 

 

--İSTANBUL HÜKÜMETİ SİVAS KONGRESİ TEMSİL HEYETİ'NİN VARLIĞINI NE ZAMAN TANIMIŞLARDIR?

AMASYA GÖRÜŞMELERİNDE

 

--NEDEN ANKARA  MİLLİ MÜCADELENİN MERKEZİ KABUL EDİLMİŞTİR?

1-BATI CEPHESİNE YAKIN OLMASI
2-ULAŞIM VE HABERLEŞME KOLAYLIĞI

 

--ÜLKE GENELİNDEKİ MİLLİ CEMİYETLER “ ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ” ADIYLA NE ZAMAN BİRLEŞTİRİLDİ?

SİVAS KONGRESİNDE

 

--ÜLKE GENELİNDEKİ MİLLİ CEMİYETLER SİVAS KONGRESİNDE HANGİ İSİM ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ?

ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ”

 

--SİVAS KONGRESİNİN ÖNEMİNİ YAZINIZ.

1-KONGREDE BAŞKAN SEÇİLEN MUSTAFA KEMAL MİLLİ MÜCADELENİN DE LİDERİ OLDU.

2-ERZURUM’UN AKSİNE SİVAS KONGRESİ TÜM ÜLKEYİ İLGİLENDİREN BİR KONGRE  OLMUŞTUR.

3-CEMİYETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ  İLE SİLAHLI MÜCADELE  DAHA ETKİLİ OLMAYA BAŞLAMIŞTIR.

 

--SİVAS KONGRESİ İLE ERZURUM KONGRESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

ERZURUM’UN AKSİNE SİVAS KONGRESİ TÜM ÜLKEYİ İLGİLENDİREN BİR KONGRE  OLMUŞTUR.

 

--ERZURUM KONGRESİ HANGİ AMAÇLA TOPLANMIŞTIR?

DOĞU ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ TARAFINDAN DOĞU ANADOLU’NUN PARÇALANMAMASI VE ERMENİLERE VERİLMEMESİ AMACI İLE DÜZENLENMİŞTİR.

 

--MİLLİ MÜCADELEDE İSTANBUL HÜKÜMETİNE ALTERNATİF BİR HÜKÜMET KURULACAĞI İLK NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTIR?

ERZURUM KONGRESİNDE

 

--ERZURUM KONGRESİNİN MİLLİ MÜCADELEDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

 1-İSTANBUL HÜKÜMETİNE ALTERNATİF BİR HÜKÜMET KURULACAĞI AÇIKLANMIŞTIR.

2-YENİ BİR DEVLET, EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK ÖZELLİKLE VURGULANMIŞTIR.

3-BÖLGESEL BİR KONGRE OLMASINA RAĞMEN ALINAN KARARLAR BÜTÜN YURDU İLGİLENDİRMEKTEDİR.  

 

--AMASYA GENELGESİNİN MİLLİ MÜCADELEDEKİ  ÖNEMİ NEDİR?

1-MİLLİ MÜCADELENİN GEREKÇESİ,YÖNTEMİ VE AMACI İLK KEZ BELİRTİLMİŞTİR.

2-KURTULUŞ SAVAŞININ ANCAK TEŞKİLATLANARAK KAZANILABİLECEĞİ VURGULANMIŞTIR.

3-GENELGEDE (TAMİM’DE) “MİLLÎLİK”, “BAĞIMSIZLIK”, VE “EGEMENLİK” KAVRAMLARI, ÖZELLİKLE DE “MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK” KAVRAMLARI ISRARLA VURGULANMIŞTIR.

 

--MİLLİ MÜCADELENİN GEREKÇESİ,YÖNTEMİ VE AMACI İLK KEZ NEREDE BELİRTİLMİŞTİR?

AMASYA GENELGESİNDE

 

--SİVAS’TA KONGRE TOPLANMASI KARARINI MUSTAFA KEMAL NE ZAMAN DUYURMUŞTUR?

AMASYA GENELGESİNDE

 

--HAVZA GENELGESİNİN ÖNEMİ

1. MUSTAFA KEMAL BU GENELGE İLE HALKIN İŞGALLERE TEPKİ GÖSTERMESİNİ VE BÖYLECE MİLLİ BİLİNCİN UYANMASINI SAĞLAMAK İSTEMİŞTİR.

2. İTİLAF DEVLETLERİNİ HAKLI ÇIKARACAK DAVRANIŞLARDAN KAÇINILMASINI YANİ HIRİSTİYAN HALKA ZARAR VERİLMEMESİNİ İSTEMİŞTİR.

3. BU GENELGE, MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE YAYINLANAN İLK ULUSAL GENELGEDİR.

 

--MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE YAYINLANAN İLK ULUSAL GENELGENİN ADI NEDİR?

HAVZA GENELGESİDİR.

 

--9.ORDU MÜFETTİŞLİĞİNE NEDEN MUSTAFA KEMAL GETİRİLDİ?

1-1.DÜNYA SAVAŞINDA GÖSTERDİĞİ BAŞARILAR.
2-PADİŞAH VAHDETTİN İLE ESKİDEN BERİ BİR DOSTLUĞUNUN OLMASI SEBEBİYLE KENDİSİNE GÜVENİLMESİ.

--ERZURUM KONGRESİNİN TOPLANMA SEBEBİ NEDİR?

DOĞU ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ TARAFINDAN DOĞU ANADOLU’NUN PARÇALANMAMASI VE ERMENİLERE VERİLMEMESİ AMACI İLE DÜZENLENMİŞTİR.

 

--ERZURUM KONGRESİNDE ALINAN BAŞLICA KARARLAR NELERDİR?

1-MİLLİ SINIRLAR İÇİNDE VATAN BİR BÜTÜNDÜR BÖLÜNEMEZ.

2-HER TÜRLÜ YABANCI İŞGALE VE MÜCADELEYE KARŞI MİLLET BİRLİKTE KARŞI KOYACAKTIR.

3-VATANIN BAĞIMSIZLIĞINI İSTANBUL HÜKÜMETİ SAĞLAYAMAZSA GEÇİCİ BİR HÜKÜMET KURULACAKTIR.

4-MİLLİ İRADEYİ HAKİM, KUVAYI MİLLİYE'Yİ ETKEN KILMAK ESASTIR.

5-AZINLIKLARA, MİLLİ BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİĞİ ZEDELEYİCİ AYRICALIKLAR VERİLEMEZ.

6-MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ.

7-MEBUSLAR MECLİSİNİN TOPLANMASINA ÇALIŞILACAKTIR.

 

--ERZURUM KONGRESİNİN MİLLİ MÜCADELEDEKİ ÖNEMİNİ YAZINIZ.

 1-İSTANBUL HÜKÜMETİNE ALTERNATİF BİR HÜKÜMET KURULACAĞI AÇIKLANMIŞTIR.

2-YENİ BİR DEVLET, EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK ÖZELLİKLE VURGULANMIŞTIR.

3-BÖLGESEL BİR KONGRE OLMASINA RAĞMEN ALINAN KARARLAR BÜTÜN YURDU İLGİLENDİRMEKTEDİR.  

 

--SİVAS KONGRESİNDE ALINAN BAŞLICA KARARLAR NELERDİR?

1-ÜLKE GENELİNDEKİ MİLLİ CEMİYETLER “ ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ” ADIYLA BİRLEŞTİRİLDİ.

2-MANDA VE HİMAYE FİKRİ KESİN OLARAK REDDEDİLDİ.

3-İRADE-İ MİLLİYE ADIYLA BİR GAZETE ÇIKARILDI.

4-ALİ FUAT CEBESOY  BATI ANADOLU KUVA-YI MİLLİYE KOMUTANLIĞINA ATANMIŞTIR.

5-MECLİSİN AÇILMASI BİR KEZ DAHA İSTENDİ.

 

--SİVAS KONGRESİNİN ÖNEMİNİ BELİRTİNİZ.

1-KONGREDE BAŞKAN SEÇİLEN MUSTAFA KEMAL MİLLİ MÜCADELENİN DE LİDERİ OLDU.

2-ERZURUM’UN AKSİNE SİVAS KONGRESİ TÜM ÜLKEYİ İLGİLENDİREN BİR KONGRE  OLMUŞTUR.

3-CEMİYETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ  İLE SİLAHLI MÜCADELE  DAHA ETKİLİ OLMAYA BAŞLAMIŞTIR.

 

--ÜLKE GENELİNDEKİ MİLLİ CEMİYETLER “ ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ” ADIYLA NE ZAMAN BİRLEŞTİRİLDİ.

SİVAS KONGRESİNDE

 

--SİVAS KONGRESİNDEN SONRA İSTANBUL HÜKÜMETİNDE NE GİBİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR?

BU KONGREDEN SONRA PADİŞAH ANADOLU İLE UYUMLU OLMAK İÇİN DAMAT FERİT’İ GÖREVDEN ALDI.

DAMAT FERİT’İN YERİNE VATANSEVER ALİ RIZA PAŞA BAŞBAKAN OLDU.

 

--İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE TEMSİL HEYETİ AMASYA GÖRÜŞMELERİNDE HANGİ ORTAK KARARLARI ALMIŞTIR?

1.TÜRK VATANININ  BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE BAĞIMSIZLIĞININ KORUNMASI.

2.MÜSLÜMAN OLMAYAN AZINLIKLARA DEVLETİN BİRLİĞİNİ BOZACAK AYRICALIKLAR TANINMAMASI.

3.ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ'NİN İSTANBUL HÜKÜMETİ'NCE TANINMASI.

4.MEBUSLAR MECLİSİ'NİN ANADOLU'DA, GÜVENLİ BİR YERDE TOPLANMASI.

5.İTİLAF DEVLETLERİ'YLE OSMANLI DEVLETİ'NİN BARIŞ AMACIYLA YAPACAĞI

KONFERANSA TEMSİL HEYETİ'NCE DE UYGUN GÖRÜLECEK KİŞİLERİN GÖNDERİLMESİ.

 

--AMASYA GÖRÜŞMELERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

İSTANBUL HÜKÜMETİ GÖRÜŞMELERE KATILMAKLA TEMSİL HEYETİ'NİN VARLIĞINI TANIMIŞ OLDU.

 

--SİVAS KOGRESİNDE SEÇİLEN VE MİLLİ MÜCADEYİ TEMSİL EDEN TEMSİL KURULU KENDİLERİNE NEDEN BİR MERKEZ ARIYORLARDI?

1-MİLLİ MÜCADEYİ DAHA İYİ YÖNETEBİLMEK
2-MEBUSAN MECLİSİNİN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDEBİLMEK

 

--NEDEN ANKARA  MİLLİ MÜCADELENİN MERKEZİ KABUL EDİLMİŞTİR?

1-BATI CEPHESİNE YAKIN OLMASI
2-ULAŞIM VE HABERLEŞME KOLAYLIĞI

 

--MUSTAFA KEMAL’İN MECLİS-İ MEBUSAN’IN İSTANBUL’DAN TOPLANMASI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCESİ NEDİR?

MUSTAFA KEMAL İSTANBUL'UN İŞGAL ALTINDA OLMASI NEDENİYLE BURADAKİ MECLİSİN RAHAT ÇALIŞAMAYACAĞINI, SIHHATLİ KARARLAR ALAMAYACAĞINI, ALINSA BİLE UYGULANAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİR.

 

--MUSTAFA KEMAL’İN UYARILARINA RAĞMEN MECLİS  NEDEN İSTANBUL’DA TOPLANDI?

BAŞŞEHRİN İSTANBUL OLMASI, PADİŞAHIN VARLIĞI VE ANAYASA GEREĞİ MECLİS,12 OCAK 1920'DE İSTANBUL'DA TOPLANDI.

 

--MİSAK-I MİLLİ KARARLARI NELERDİR?

1-TÜRKLERİN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU YERLER TÜRK VATANIDIR.

2-ARAP TOPRAKLARININ, BATI TRAKYA’NIN VE KARS,ARDAHAN VE BATUM’UN GELECEĞİ HALK OYLAMASIYLA BELİRLENECEK.

3-OSMANLI’NIN MERKEZİ VE MARMARA DENİZİ’NİN GÜVENLİĞİ SAĞLANIRSA BOĞAZLAR DÜNYA TİCARETİNE AÇILACAK.

4-İÇİMİZDEKİ AZINLIKLARA KOMŞU ÜLKELERDEKİ MÜSLÜMAN HALKA TANINAN HAKLARDAN FAZLASI TANINAMAZ.

5-TAM BAĞIMSIZLIĞIMIZI VE EKONOMİK GELİŞMEMİZİ ENGELLEYEN SINIRLAMALAR VE KAPİTÜLASYONLAR KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ.

 

--MİSAK-I MİLLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

1-MİSAK-I MİLLİ, MİLLİ MÜCADELENİN HEDEFİNİ, VATANIN SINIRLARINI VE BAĞIMSIZLIK ESASLARINI BENİMSEYİP GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞTIR.

2-MİSAK-I MİLLİ’NİN İLANI İSTANBUL’UN İŞGALİNE NEDEN OLMUŞTUR.

 

--İSTANBUL’UN İŞGALİNE NEDEN OLAN OLAY NEDİR?

MİSAK-IMİ,LLİ’NİN İLAN EDİLMESİ

 

--İSTANBUL’UN İŞGAL  EDİLMESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

1.İSTANBUL'UN İŞGALİ MUSTAFA KEMAL'İN HAKLILIĞINI ORTAYA ÇIKARDI.KAÇABİLEN BİR ÇOK MEBUS, AYDIN KOMUTAN VE GAZETECİ ANADOLU'YA GEÇTİ.

2-11 NİSAN 1920’DE PADİŞAH RESMEN MECLİSİ KAPATTI. MEŞRUTİYET BİTTİ.

3.T.B.M.M.'NİN AÇILMASI İÇİN ORTAM OLUŞTU.

 

İLK T.B.M.M’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1-GÜÇLER BİRLİĞİ İLKESİ BENİMSENMİŞTİR.(YASAMA ,YÜRÜTME ,YARGI GÜÇLERİNİN MECLİSTE TOPLANMASI)BÖYLECE ÇABUK VE UYGULANABİLİR KARARLARIN ALINMASI SAĞLANMIŞTIR

2-EGEMENLİĞİN KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİN OLDUĞU VE MECLİSİN ÜSTÜNDE BİR GÜCÜN OLMADIĞI BELİRTİLMİŞTİR.

3-MECLİSİN AMACI DÜŞMANI YURTTAN ATMAKTIR.

4-PADİŞAH VE HALİFENİN YERİ MECLİSİN ALACAĞI KARARLA BELLİ OLACAKTIR.

 

İLK MECLİSTE UYGULANAN MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ NEDİR?

ANAYASAYA GÖRE MECLİS BAŞKANI HÜKÜMETİN DE BAŞKANI OLMASINA  “MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ” DENİR.

 

İLK T.B.M.M’NİN ÖZELLİKLERİNDEN OLAN GÜÇLER BİRLİĞİ İLKESİ NEDİR?

YASAMA ,YÜRÜTME ,YARGI GÜÇLERİNİN MECLİSTE TOPLANMASI

 

TÜRK TARİHİNDE İLK KEZ EGEMENLİK MİLLETE TAMAMEN NE ZAMAN VERİLMİŞTİR?

1921 ANAYASASI OLAN TEŞKİLATI ESASİYE İLE.

 

--YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLK ANAYASASI OLAN 1921 ANAYASASININ DİĞER ADI NEDİR?

TEŞKİLATI ESASİYE

 

YENİ TÜRK DEVLETİNDE YENİ BİR ANAYASAYA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

1-ESKİ ANAYASANIN TEMELLERİ M.KEMAL’İN DÜŞÜNDÜĞÜ SİSTEMDEN FARKLI İDİ.

2-YENİ BİR DEVLETİN KENDİNE AİT KANUNLARI OLMASI GEREKİRDİ.

 

YENİ ANAYASANIN TEŞKİLAT-I ESASİYE  ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1-BU ANAYASA İLE TÜRK TARİHİNDE İLK KEZ EGEMENLİK MİLLETE VERİLMİŞTİR.

2-YENİ TÜRK DEVLETİNİN HUKUKİ VE SİYASAL BELGESİ OLMUŞTUR.

3-ANAYASAYA GÖRE MECLİS BAŞKANI HÜKÜMETİN DE BAŞKANI OLMAKLA “MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ” BENİMSENMİŞTİR.

4-GÜÇLER BİRLİĞİ PRENSİBİ BENİMSENMİŞTİR.(YASAMA, YARGI, YÜRÜTME MECLİS TARAFINDAN YAPILIYOR.)

 

TBMM’YE KARŞI AYAKLANMALAR ÇIKMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

1-DEVLETTE YAŞANAN OTORİTE BOŞLUĞU

2-İSTANBUL  HÜKÜMETİ VE İTİLAF  DEVLETLERİNİN KIŞKIRTMALARI

3-BAZI KUVA-YI MİLLİYECİLERİN HALKTAN ZORLA PARA TOPLAMALARI, CEZA VERMELERİ

4-BİR KISIM YÖNETİCİLERİN MİLLİ MÜCADELENİN ÖNEMİNİ ANLAYAMAMIŞ OLMALARI

 

TBMM 29 NİSAN 1919’DA HIYANET-İ VATANİYE KANUNU NEDEN ÇIKARMIŞTIR?

KENDİSİNE KARŞI ÇIKARILAN AYAKLANMALARA BİR TEDBİR AMACIYLA ÇIKARMIŞTIR.

 

MİLLİ MÜCADELENİN İLK YILLARINDA İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN  KURULMASINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

TBMM YE KARŞI AYAKLANANLARI YARGILAMAK VE HIYANETİ VATANİYE KANUNUNA GÖRE CEZALANDIRMAK İÇİN KURULMUŞTUR.

 

TBMM AYAKLANMALARA KARŞI NE GİBİ ÖNLEMLER ALMIŞTIR?

1-29 NİSAN 1919’DA HIYANET-İ VATANİYE KANUNU ÇIKARILDI.

2-İSTİKLAL MAHKEMELERİ KURULDU.

3-İSTANBUL HÜKÜMETİNİN FETVALARINA KARŞILIK ANKARA MÜFTÜSÜNDEN TBMM YE KARŞI GELENLERİN VATAN HAİNİ OLDUĞU FETVASI ALINDI.

 

TBMM’YE KARŞI YAPILAN AYAKLANMALARIN SONUÇLARINI YAZINIZ.

1-KURTULUŞ SAVAŞI 1 YIL UZADI.

2-DÜŞMAN İŞGALİNİN GENİŞLEMESİNE SEBEP OLDU

3-SIKINTILI GÜNLER YAŞAYAN TBMM AYAKLANMALARI BASTIRINCA OTORİTESİ DE ARTTI.

 

T.B.M.M. SEVR ANTLAŞMASINA NASIL BİR TEPKİ VERMİŞTİR?
1.T.B.M.M. ANTLAŞMAYI TANIMADIĞINI BİLDİRDİ.
2.ANTLAŞMAYI İMZALAYANLARI VATAN HAİNİ İLAN ETTİ.

 

SEVR ANTLAŞMASININ ÖNEMİ NEDİR?

1-İTİLAF DEVLETLERİ  SON OSMANLI MEBUSLAR MECLİSİNİ DAĞITTIKLARI İÇİN BU ANTLAŞMA MECLİS TARAFINDAN ONAYLANMADIĞINDAN HİÇBİR HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR.

2-BU ANTLAŞMA İLE OSMANLI DEVLETİ  YOK SAYILMIŞTIR.
İTİLAF  DEVLETLERİ OSMANLI DEVLETİNİ PAYLAŞMIŞLARDIR.

3-VATANIN KURTULMASI İÇİN MİLLİ MÜCADELEDEN BAŞKA YOL OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

 

SEVR ANTLAŞMASINDA BOĞAZLAR HAKKINDA NASIL BİR DURUM ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR?

2.BOĞAZLAR TÜM DEVLETLERE AÇIK BULUNDURULACAK VE ULUSLARARASI BİR KOMİSYON TARAFINDAN İDARE EDİLECEKTİ.

 

SEVR ANTLAŞMASINDA İSTANBUL İLE İLGİLİ MADDE NASILDIR?

1.OSMANLI ÜLKESİ, İSTANBUL İLE ANADOLU'NUN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜNDEN İBARET OLARAK KALACAKTI.OSMANLI DEVLETİ, EĞER AZINLIKLARIN HAKLARINI GÖZETMEZSE İSTANBUL DA ELİNDEN ALINACAKTI.

 

İLK ERMENİ SORUNU  NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?                 

İLK ERMENİ SORUNU  1877-1878 OSMANLI – RUS SAVAŞINDA ORTAYA ÇIKTI.

 

ERMENİ MESELESİ NE ZAMAN ULUSLAR ARASI BİR MESELE HALİNE GELMİŞTİR?

1877 – 1878 SAVAŞINDAN SONRA İMZALANAN BERLİN ANTLAŞMASI İLE ULUSLARARASI SORUN HALİNE GELDİ.

 

T.B.M.M’NİN ULUSLARARASI ALANDA KAZANDIĞI İLK SİYASİ VE ASKERİ BAŞARI NEDİR?

GÜMRÜ ANTLAŞMASI

 

14 MAYIS 1915 TEHCİR KANUNU NEDİR?

RUS VE ERMENİLERLE SAVAŞTA ZORLUK ÇIKARAN ANADOLU ERMENİLERİNİN SURİYE’YE GÖÇ ETTİRİLMESİ İÇİN ÇIKARILAN KANUN

 

ERMENİLERİN AYAKLANMALARININ GENEL SEBEPLERİ NELERDİR?

1-ERMENİLERİ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KULLANMAK İSTEYEN RUS, İNGİLİZ VE FRANSIZLARIN KIŞKIRTMALARI
2-FRANSIZ İHTİLALİ İLE BÜTÜN DÜNYAYA YAYILAN MİLLİYETÇİLİK AKIMININ ETKİLERİ

3- MONDOROS ATEŞKES ANLAŞMASININ 24. MADDESİNİN VERDİĞİ CESARET

 

GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN (3 ARALIK1920) ÖNEMİ NEDİR?

1-T.B.M.M’NİN ULUSLARARASI ALANDA KAZANDIĞI İLK SİYASİ VE ASKERİ BAŞARIDIR.
2-İLK KEZ GÜMRÜ ANTLAŞMASIYLA BELİRLENEN DOĞU SINIRIMIZ , MOSKOVA VE KARS ANTLAŞMALARIYLA SON ŞEKLİNİ ALMIŞTIR.

 

ÇERKES ETHEM OLAYI NEDİR?

İSMET İNÖNÜ’NÜN DÜZENLİ BİRLİKLERE KATILMA EMRİNİ KABUL ETMEYEN ETHEM İSYAN ETTİ. BAŞARISIZ OLDU.

 

1.İNÖNÜ MUHAREBESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

1-YUNANLILARIN ÇERKES ETHEM OLAYINDAN FAYDALANMAK İSTEMESİ

2-SEVR ANTLAŞMASINI TBMM’YE KABUL ETTİRMEK İSTEMELERİ

3-ESKİŞEHİR’DEKİ ÖNEMLİ DEMİRYOLU MERKEZİNİ ALMAK

4-MİLLİ KUVVETLERİ GÜÇLENMEDEN DAĞITMAK

 

1.İNÖNÜ MUHAREBESİNİN SONUÇLARI VE ÖNEMİ NELERDİR?

1.DÜZENLİ ORDU İLK BAŞARISINI ALDI VE GEREKLİLİĞİNİ İSPATLADI.

2-TBMM’YE GÜVEN ARTTI VE DÜZENLİ ORDUYA KATILIMLAR ÇOĞALDI

3-SOVYET RUSYA İLE  MOSKOVA ANTLAŞMASI, AFGANİSTANLA DOSTLUK ANLAŞMASI İMZALANDI.

4-TBMM’NİN TANINMASINI SAĞLAYAN LONDRA KONFERANSI TOPLANDI.

 

FRANSIZLARLA SAVAŞILAN GÜNEY CEPHESİ NASIL KAPANMIŞTIR?

ANKARA ANTLAŞMASI İLE

 

ERMENİLERLE SAVAŞILAN DOĞU CEPHESİ NASIL KAPANMIŞTIR?

GÜMRÜ ANTLAŞMASI İLE

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA FRANSIZLARA KARŞI CEPHE AÇILMASININ NEDENLERİNİ YAZINIZ.

1-FRANSIZLARIN YAPTIKLARI HAKSIZ İŞGALLER VE BASKILAR

2-FRANSIZLARIN ERMENİLERİ KIŞKIRTARAK BÖLGE HALKININ ÜZERİNE SALDIRTMASI

 

LONDRA KONFERANSI’NIN TOPLANMA NEDENLERİ NELERDİR?

1-GÖRÜNÜRDE SORUNLARI BARIŞÇI  YOLLARLA ÇÖZMEK GİBİ GÖRÜNSE DE

2-YUNAN  ORDUSUNA TOPARLANMASI  İÇİN FIRSAT KAZANDIRMAK

3-TBMM İLE İSTANBUL’U BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK VE SEVR’İ ONAYLATMAK

 

TBMM’NİN LONDRA KONFERANSINA KATILMA SEBEBİ NEDİR?

İŞGALLERİN HAKSIZLIĞINI DUYURMAK VE  TBMM’NİN TANINMASINI SAĞLAMAK

 

LONDRA KONFERANSI’NIN ÖNEMİ VE SONUÇLARINI YAZINIZ. 

1-TBMM RESMEN TANINMIŞ VE TÜRK MİLLETİ’NİN TEMSİLCİSİ OLDUĞU KABUL EDİLMİŞTİR.

2-YUNAN ORDUSUNUN TOPARLANMASI SAĞLANMIŞ VE 2.İNÖNÜ SAVAŞI ÇIKMIŞTIR.

 

SOVYET RUSYA’NIN NEDEN TBMM İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTIR?

1-DÜŞMANLARININ AYNI OLMASI
2-RUSLARIN GÜNEY SINIRLARINI GÜVENLİK ALTINA ALMAK İSTEMELERİ

 

12 MART 1921 DE SOVYET RUSYA İLE  İMZALANAN MOSKOVA ANTLAŞMASININ  ÖNEMİ  NEDİR?

1-TBMM İLE SOVYET RUSYA BİRBİRLERİNİN  SİYASİ VARLIĞINI  KABUL ETTİLER

2-DOĞU SINIRLARI GÜVENLİK ALTINA ALINDI.

3-BATUM RUSLARA VERİLEREK MİSAK-I MİLLİDEN İLK TAVİZ VERİLMİŞ OLDU.

 

--İSTİKLAL MARŞI NEZAMAN KABUL EDİLDİ?

İSTİKLAL MARŞI 2.İNÖNÜ SAVAŞINDAN ÖNCE 12 MART 1921’DE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

2.İNÖNÜ MUHAREBESİNİN ÖNEMLİ SONUÇLARI NELERDİR?

1-TBMM’YE OLAN İNANÇ VE GÜVEN ARTTI.

2-YUNANLILARLA GÖRÜŞ  AYRILIĞINA DÜŞEN İTALYANLAR İŞGAL YERLERİNİ TERKETTİLER.

3-TÜRK KUVVETLERİNİN SADECE SAVUNMA YAPABİLDİĞİ,SALDIRI GÜCÜNÜN OLMADIĞI ANLAŞILDI.

 

KÜTAHYA -ESKİŞEHİR SAVAŞLARININ ÖNEMİ NEDİR?

1-TBMM ORDUSU İLK VE TEK YENİLGİSİNİ ALDI.

2-MUSTAFA KEMAL’E MUHALEFET ARTTI. BAŞKENTİN KAYSERİ’YE  TAŞINMASI TARTIŞILDI.

3-M.KEMAL’E BAŞKUMANDANLIK YETKİSİ VERİLDİ.

4-TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ YAYINLANDI.

 

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ NEDİR?

HALKIN ELİNDEKİ, ORDUNUN İHTİYAÇ DUYACAĞI MALZEMELERE, ÜCRETİ DAHA SONRA VERİLMEK ÜZERE ELKONULMASIDIR.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ SAKARYA SAVAŞINA HAZIRLIK ANLAMINA GELMEKTEDİR.

 

 

2.DÖNEMİN BAŞLANGICI

 

 

YUNANLILAR KÜTAHYA – ESKİŞEHİR MUHAREBELERİNDEN SONRA NEDEN BEKLEMEK ZORUNDA KALDILAR?

BEKLENENDEN DAHA HIZLI İLERLEDİKLERİ İÇİN BEKLEMEK ZORUNDA KALDILAR. LOJİSTİK DESTEK SIKINTISI ÇEKTİLER.

 

YUNAN ORDUSU YÜZ KM’LİK ALANA YAYILARAK NEYİ AMAÇLAMIŞTIR?

 TÜRK GÜCÜNÜ BÖLMEYİ AMAÇLAMIŞTIR.

 

SAKARYA NEDEN BİR ÖLÜM KALIM SAVAŞIDIR?

1-SAVAŞ KAYBEDİLİRSE  ANKARA İŞGAL EDİLECEK VE TBMM ZOR DURUMDA KALACAKTIR.

2-EĞER KAYBEDİLİRSE YUNANLILARI BİR DAHA DURDURMAK MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.

3-MİLLİ KURTULUŞ MÜCADELESİ KAYBEDİLMİŞ OLACAKTIR.

 

MUSTAFA KEMAL’İN SAKARYA SAVAŞI TAKTİĞİ NEDİR?

“HATTI MÜDAFAA YOKTUR. SATHI MÜDAFAA VARDIR. O SATIH DA BÜTÜN VATANDIR”

 

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN SONUÇLARINI YAZINIZ.

1-TÜRKLERİN 1683’TE BAŞLAYAN GERİ ÇEKİLMESİ SAKARYA İLE SON BULDU.

2-SAKARYA KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ SON SAVUNMA SAVAŞIMIZDIR.

3-YUNAN ORDUSU SALDIRIDAN VAZGEÇTİ. ELİNDEKİ TOPRAKLARI KAYBETMEMEK İÇİN SAVUNMAYA ÇEKİLDİ.

4-YUNANLILAR İTİLAF DEVLETLERİNİN DESTEĞİNİ KAYBETTİLER.

5-MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA “GAZİ” ÜNVANI İLE “MAREŞALLİK” RÜTBESİ VERİLDİ.

6-2.İNÖNÜ’DEN SONRA BAŞLAYAN İTALYAN ÇEKİLMESİ SAKARYA’DAN SONRA TAMAMLANDI.

 

--SAKARYA SAVAŞINDAN SONRA TBMM’NİN YAPTIĞI ANTLAŞMALARI YAZINIZ.

ERMENİSTAN, GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN İLE KARS ANT. 13 EKİM 1921

20 EKİM 1921 DE FRANSA İLE ANKARA ANT. İMZALANDI.

22 EKİM 1921 DE İNGİLTERE İLE ESİR DEĞİŞİMİ ANT. YAPILDI VE SÜRGÜN ASKERLER KURTARILDI.

2 OCAK 1922 DE UKRAYNA İLE DOSTLUK ANT. İMZALANDI.

 

FRANSA HANGİ OLAYLAR ÜZERİNE TBMM İLE ANKARA ANTLAŞMASINI İMZALAMAK İSTEDİ?

FRANSA GÜNEYDOĞU’DA KUVAY-I MİLLİYE KUVVETLERİNE KARŞI BAŞARI SAĞLAYAMADI.

TÜRK ORDUSUNUN GÜÇLENİP SAKARYA SAVAŞINI KAZANMASI ÜZERİNE UMUTSUZLUĞA KAPILDI.

 

ANKARA ANTLAŞMASININ ÖNEMLİ MADDELERİ NELERDİR?

1-BU ANTLAŞMA İLE İKİ TARAF ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA SONA ERECEKTİR.

2-TARAFLAR GENEL AF İLAN EDEREK ESİRLERİ SERBEST BIRAKACAKLARDIR.

3-HATAY VE İSKENDERUN ÖZERLİK VERİLMEK ŞARTIYLA FRANSA YÖNETİMİNDEKİ SURİYE’YE BIRAKILACAKTIR.

4-SURİYE’DEKİ CABER KALESİ TÜRK BAYRAĞI ALTINDA TÜRK MÜLKÜ SAYILACAKTIR.

 

ANKARA ANTLAŞMASININ ÖNEMİNİ YAZINIZ.

1-GÜNEY CEPHESİ KAPANDI

2.FRANSA ANKARA HÜKÜMETİNİ RESMEN VE HUKUKEN TANIYAN İLK İTİLAF DEVLETİ OLDU.

3.ASKERİ BİRLİKLERİMİZ GÜVEN ALTINA ALINAN GÜNEYDEN BATIYA KAYDIRILDI.

4-HATAY’IN SURİYE’YE BIRAKILMASI İLE MİSAK-I MİLLİ’DEN TAVİZ VERİLMİŞ OLDU.

5-HATAY HARİÇ SURİYE SINIRI ÇİZİLMİŞ OLDU.

 

TÜRK ORDUSU BÜYÜK TAARRUZ İÇİN NE GİBİ HAZIRLIKLAR YAPMIŞLARDIR?

1.DOĞU VE GÜNEYDEKİ BİRLİKLER BATIYA AKTARILDI.

2.MUSTAFA KEMAL’İN BAŞKOMUTANLIK YETKİSİ UZATILDI.

3.TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ BÜTÜN YURTTA UYGULANDI.

4-DIŞ ÜLKELERDEN SİLAH VE MÜHİMMAT ALINDI.

5-TÜRK ORDUSUNA TAARRUZ EĞİTİMİ VERİLDİ.

6-ANKARA TALİMĞAHINDA SUBAYLAR YETİŞTİRİLDİ

7-İSTANBULDAKİ DEPOLARDAN KAÇIRILAN SİLAHLAR BATI CEPHESİNE ULAŞTIRILDI

8-ANADOLU’DAKİ TEZĞAHLARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ÜRETİMİ YAPILDI

 

BÜYÜK TAARRUZUN GECİKMESİ ÜZERİNE TBMM’DE KENDİSİNE KARŞI OLUŞAN MUHALEFETE KARŞI  M.KEMAL NASIL BİR TEDBİR ALDI?

M.KEMAL’DE ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFA-İ HUKUK GRUBUNU KURARAK MUHALEFETLE MÜCADELE ETMEYE BAŞLADI.

 

30 AĞUSTOS GÜNÜ KOCATEPE, DUMLUPINAR MEVKİİNDEKİ SAVAŞA NEDEN BAŞKUMANDANLIK MEYDAN MUHAREBESİ” DENİLMİŞTİR?

SAVAŞI M.KEMAL BAŞKOMUTAN SIFATI İLE BİZZAT YÖNETTİĞİ İÇİN BU SAVAŞA “BAŞKUMANDANLIK MEYDAN MUHAREBESİ” DENİLDİ.

 

BÜYÜK TAARRUZ’UN ÖNEMİNİ YAZINIZ.

1. ANADOLU’DAKİ YUNAN İŞGALİ SONA ERDİ.

2.KURUTULUŞ SAVAŞININ ASKERİ SAFHASI SONA ERMİŞ OLDU.

3.TÜRK ORDUSUNUN KESİN ZAFERİ ÜZERİNE İTİLAF DEVLETLERİ ATEŞKES TEKLİFİNDE BULUNDULAR.

 

KURTULUŞ SAVAŞINDA  İNGİLİZLERLE SAVAŞ YAPMA İHTİMALİ İLK KEZ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

TÜRK ORDUSUNUN BÜYÜK TAARRUZDAN SONRA  YÖNÜNÜ MARMARA VE TRAKYA’YI KURTARMAK İÇİN MARMARA BÖLGESİNE ÇEVİRMESİ ÜZERİNE.

 

MUDANYA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE HANGİ DEVLETLER KATILMIŞTIR?

İNGİLİZ, FRANSIZ VE İTALYANLAR İLE TBMM ADINA İSMET PAŞA KATILMIŞTIR.

YUNANLILAR KORKULARINDAN GÖRÜŞMELERE KATILMAMIŞ, MARMARA AÇIKLARINDA GEMİDE BEKLEMİŞLERDİR.

TARAF OLDUĞU HALDE MUDANYA GÖRÜŞMELERİNE KATILMAYAN DEVLET HANGİSİDİR?

YUNANİSTAN

MUDANYA MÜTAREKESİNİN EN ÖNEMLİ TARTIŞMA KONULARINI YAZINIZ.

1.DOĞU TRAKYA’NIN TÜRKLERE TESLİM EDİLMESİ
2-İSTANBUL VE BOĞAZLARIN DURUMU

 

MUDANYA MÜTAREKESİNİN ÖNEMLİ MADDELERİ NELERDİR?

1.TÜRK – YUNAN SAVAŞI SONA ERECEKTİR.

2.YUNAN ORDUSU 15 GÜN İÇİNDE DOĞU TRAKYAYI BOŞALTACAK. YERİNE İTİLAF DEVLETLERİ GELECEK.TÜRKLER DE BİR AY SONRA İTİLAF DEVLETLERİNDEN DOĞU TRAKYAYI TESLİM ALACAKLAR.

3.İSTANBUL, BOĞAZLAR VE ÇEVRESİ TBMM’YE BIRAKILACAK.

 

MUDANYA MÜTAREKESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

 

1.KURTULUŞ SAVAŞININ ASKERİ SAFHASI SONA ERMİŞ, DİPLOMATİK SAFHASI BAŞLAMIŞTIR.

2.BOĞAZLAR VE TRAKYA SAVAŞ YAPILMADAN KURTARILMIŞ OLDU.

3.İSTANBUL’UN TBMM’YE VERİLMESİ DEMEK, OSMANLI’NIN HUKUKEN DE SONA ERDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR.

4.MONDROS GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETTİ.

 

TBMM’NİN  SALTANATI KALDIRMAK İSTEMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

1.İTİLAF DEVLETLERİNİN LOZAN’A İSTANBUL HÜKÜMETİNİ DE ÇAĞIRMASI

2.PADİŞAH VE İSTANBUL HÜKÜMETİNİN MİLLİ MÜCADELEYE DESTEK VERMEMESİ

3.SALTANATIN TBMM’NDE Kİ MİLLİ EGEMENLİK İLKESİNE TERS DÜŞMESİ

4.TBMM’NİN PADİŞAH OLMADAN DA DEVLETİN YÖNETİLEBİLDİĞİNİ İSPAT ETMESİ.

 

SALTANAT NE ZAMAN KALDIRILMIŞTIR?

1 KASIM 1922’DE ÖNCE SALTANAT VE HALİFELİK BİRBİRİNDEN AYRILDI DAHA SONRA SALTANAT KALDIRILDI.

 

SALTANATIN KALDIRILMASININ SONUÇLARI NELERDİR?

1.600 YILLIK OSMANLI SALTANATI RESMEN SONA ERDİ.

2.TBMM ÜLKEDEKİ TEK YASAL GÜÇ HALİNE GELDİ.

3.MİLLİ EGEMENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞ OLDU.

4.DİN VE DEVLET İŞLERİNİ YÜRÜTEN MAKAMLAR AYRILDI, BÖYLECE LAİKLİK ALANINDA DA İLK ADIM ATILMIŞ OLDU.

 

LAİKLİK ALANINDA  ATILMIŞ OLAN  İLK ADIM NEDİR?.

SALTANATIN KALDIRILMASI

 

İSMET PAŞA ÇOK TECRÜBELİ BİR DEVLET ADAMI OLMAMASINA RAĞMEN MUSTAFA KEMAL ONU NEDEN LOZAN GÖRÜŞMELERİNDE BAŞKAN YAPTI?

1-MUDANYA’DAKİ BAŞARISI
2-TBMM’YE OLAN BAĞLILIĞI

TBMM HEYETİNİN LOZAN’A GİDERKEN AMAÇLARI NELERDİ?

1-MİSAK-I MİLLİ’Yİ GERÇEKLEŞTİRMEK
2-KAPİTÜLASYONLARI KALDIRMAK

3-YENİ  TÜRK DEVLETİNİN TANINMASINI SAĞLAMAK
4-ERMENİSTAN KURULMASINI ENGELLEMEK

 

LOZAN KONFERANSINA HANGİ ÜLKELER KATILMIŞTIR?
İNGİLTERE, FRANSA, İTALYA, JAPONYA, YUNANİSTAN, ROMANYA,YUGOSLAVYA KATILMIŞTIR.

BOĞAZLARLA İLGİLİ MADDE GÖRÜŞÜLÜRKEN BULGARİSTAN VE RUSYA’DA KATILMIŞTIR. A.B.D  İSE GÖZLEMCİ OLARAK  KATILMIŞTIR.

 

LOZAN KONFERANSINDA SINIRLARIMIZ NASIL BELİRLENMİŞTİR?

1-SURİYE SINIRI FRANSA İLE İMZALANAN ANKARA ANTLAŞMASI İLE BELİRLENDİĞİ GİBİ OLACAKTIR.

2-MUSUL-KERKÜK SINIRI İNGİLTERE İLE TÜRKİYE ARASINDA 9 AY İÇİNDE BELİRLENECEKTİR.

3-YUNAN SINIRINDA MERİÇ NEHRİ SINIR OLACAK, YUNANLILAR KARAAĞAÇ’I TAZMİNAT OLARAK VERECEKLERDİR.

4-EGE’DE GÖKÇEADA VE BOZCAADA TÜRKİYE’DE DİĞER ADALAR SİLAHSIZ OLMAK KOŞULU İLE YUNANLILARDA KALACAK.

 

LOZAN’DA KAPİTÜLASYONLAR İLE İLGİLİ ALINAN KARAR NASILDIR?

YABANCI DEVLET VATANDAŞLARININ OSMANLI’DAN ALDIKLARI HER TÜRLÜ AYRICALIKLAR KALDIRILMIŞTIR.

 

LOZAN’DA BOĞAZLAR İLE İLGİLİ ALINAN KARARLARI YAZINIZ.

1-BOĞAZLAR BAŞKANI TÜRK OLAN BİR KOMİSYON TARAFINDAN YÖNETİLECEK VE GEÇİŞ SERBEST OLACAK.

2-BOĞAZ ÇEVRESİNDEKİ 20 KM’LİK ALAN SİLAHSIZ OLACAK.
TÜRKİYE SAVAŞA GİRERSE İSTEDİĞİNİ YAPABİLİR.

 

LOZAN’DA OSMANLI’DAN KALAN BORÇLAR KONUSUNDA NASIL BİR KARAR ALINMIŞTIR?

BORÇLAR OSMANLIDAN AYRILAN DEVLETLER ARASINDA PAYLAŞTIRILDIKTAN SONRA;

TÜRKİYE’NİN PAYINA DÜŞEN PARA TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEKTİR. DUYUN-U UMUMİYE KALDIRILACAKTIR.

 

LOZAN’DA TÜRKİYE’DE Kİ AZINLIKLAR İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR NEDİR?

AZINLIKLARIN TÜRK VATANDAŞI OLDUKLARI VE HİÇBİR AYRICALIKLARININ BULUNMADIĞI KABUL EDİLMİŞTİR.

İSTANBUL’DAKİ RUMLAR İLE BATI TRAKYA’DA Kİ TÜRKLER DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VE RUMLARIN YER DEĞİŞTİRMESİ KARARLAŞTIRILDI.

 

LOZAN’DA ORTODOKS PATRİKHANESİ İLE İLGİLİ ALINAN KARARLARI YAZINIZ.

PATRİKHANE’NİN SİYASİ YETKİDEN ARINDIRILARAK İSTANBUL’DA KALABİLCEĞİ KABUL EDİLDİ.

AYRICA YABANCI OKULLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ KARARI SADECE TÜRK DEVLETİ’NİN ALABİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

 

LOZAN ANTLAŞMASININ ÖNEMİNİ BELİRTİNİZ.

1-LOZAN 1.DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN ANT.İÇİNDE VARLIĞINI EN UZUN SÜRE KORUYAN ANT.DIR.

2-TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIĞI VE MİSAK-I MİLLİ BÜTÜN DEVLETLERE KABUL ETTİRİLDİ.

 

LOZAN’DA ÇÖZÜLEMEYEN KONULAR NELERDİR?

1-BOĞAZLARDAKİ HAKİMİYETİMİZİN TAM SAĞLANAMAMASI

2-MUSUL VE KERKÜK’ÜN SINIRLARIMIZ İÇİNE ALINAMAMASI

3-EGE ADALARININ  YUNANİSTAN’A BIRAKILMASI

4-HATAY’IN ALINAMAMASI

5-PATRİKHANE’NİN GÖNDERİLEMEMESİ

 

KURUCU MECLİS HANGİ MECLİSTİR?

1920 İLE 1923 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN 1.TBMM KURUCU MECLİS OLARAK ADLANDIRILIR.

 

İNKILAPCI MECLİS HANGİ MECLİSTİR?

1923 – 1927 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN MECLİSE “İNKILAPÇI MECLİS” DENİLİR.

 

1923 – 1927 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN MECLİSE NEDEN “İNKILAPÇI MECLİS”

DENİLİR?

YENİ TÜRK DEVLETİNDE İNKILAPLARIN EN YOĞUN GÖRÜLDÜĞÜ DÖNEMDİR.

 

CUMHURİYETİN İLANINI GEREKTİREN SEBEPLERİ YAZINIZ.

1-SALTANATIN KALDIRILMASI İLE ORTAYA ÇIKAN DEVLET BAŞKANLIĞI SORUNUNU ÇÖZMEK

2-MİLLİ EGEMENLİK VE DEMOKRASİYİ DAHA İYİ UYGULAYABİLMEK

3-YENİ TÜRK DEVLETİNİN REJİMİNİ BELİRLEMEK

4-MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİNDEN, KABİNE SİSTEMİNE GEÇMEK

 

CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLMİŞTİR?

29 EKİM 1923’TE “TÜRKİYE DEVLETİ’NİN YÖNETİM ŞEKLİ CUMHURİYETTİR.” MADDESİ ANAYASAYA EKLENDİ.

 

CUMHURİYETİN İLANININ SONUÇLARI NELERDİR?

1.MİLLİ EGEMENLİĞİN SAĞLANMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI.

2.CUMHURBAŞKANI, MECLİS BAŞKANI VE BAŞBAKANIN GÖREVLERİ BİRBİRİNDEN AYRILDI.

3.MUSTAFA KEMAL’İN CUMHURBAŞKANI OLMASI İLE DEVLET BAŞKANI MESELESİ ÇÖZÜLDÜ.

 

HALİFELİĞİN KALDIRILMASININ NEDENLERİNİ YAZINIZ.

1.CUMHURİYET İLE HALİFELİK KURUMUNUN BAĞDAŞMAMASI

2.HALİFENİN PADİŞAH GİBİ HAREKET ETMESİ

3.YENİLİK KARŞITI MİLLETVEKİLLERİNİN  HALİFE ETRAFINDA TOPLANMALARI

4.DEVLET DÜZENİNİN LAİKLEŞTİRİLMESİNDE HALİFELİĞİN ENGEL OLARAK GÖRÜLMESİ

 

HALİFELİK NE ZAMAN KALDIRILMIŞTIR?

3 MART 1924’DE ÇIKARILAN BİR KANUNLA HALİFELİK KALDIRILDI.

 

HALİFELİĞİN KALDIRILMASININ ÖNEMİ NEDİR?

1.LAİKLİĞE GEÇİŞ SÜRECİ HIZLANMIŞTIR.

2.MUHALEFETİN DAYANAĞI KALMADIĞI İÇİN İNKILAPLARIN YOLU AÇILMIŞTIR.

 

HALİFELİĞİN KALDIRILDIĞI 3 MART 1924’DE YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER NELERDİR?

1-ŞER’İYE VE EFKAF VEKALETİ KALDIRILDI. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU.

2-ERKAN-I HARBİYE UMUM VEKALETİ KALDIRILDI. GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KURULDU.

3-TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU İLE EĞİTİM ÖĞRETİMDE BİRLİK SAĞLANDI.

4-OSMANLI HANEDANINDAN BÜTÜN ÜYELERİN YURT DIŞINA ÇIKARILMASI KARARLAŞTIRILDI.

 

--1921 ANAYASASI NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

1-İLK ANAYASA, ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK MADDELER İÇERMEKTEYDİ. BU NEDENLE, HALKIN İHTİYAÇLARINA BÜTÜNÜYLE CEVAP VERMEKTEN UZAKTI,

2-2.TBMM DÖNEMİNDE İNKILAPLILARIN YAPILMAYA BAŞLANMIŞ OLMASI DA ANAYASADA
BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINI GEREKLİ KILMIŞTIR.

 

--1924 ANAYASASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1924 ANAYASASI, 1921 ANAYASASI’NA GÖRE DAHA GENİŞ KAPSAMLIDIR.
1924 ANAYASASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE EN UZUN SÜRE YÜRÜRLÜKTE KALMIŞ OLAN ANAYASADIR. 1961 YILINA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALMIŞTIR.

ÜZERİNDE EN ÇOK DÜZENLEME YAPILAN ANAYASA  1924 ANAYASASI OLMUŞTUR.

 

--1924 ANAYASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ YAZINIZ.

YAPILAN HER İNKILAP HAREKETİ, 1924 ANAYASASI’NA EKLENMİŞTİR:

1- SEÇMEN YAŞI 18’DEN 22YE ÇIKARILMIŞTIR.

2-1928’DE “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN RESMİ DİNİ İSLAMDIR” MADDESİ ANAYASADAN ÇIKARILMIŞTIR. BÖYLECE ANAYASA LAİKLEŞMİŞTİR.

3- 1934TE KADINLARA SİYASİ HAKLARIN VERİLMESİ İLE İLGİLİ YENİLİKLER ANAYASAYA EKLENMİŞ, BÖYLECE SİYASİ ALANDA KADIN - ERKEK EŞİTLİĞİ SAĞLANMIŞTIR.

4- 1937’DE ATATÜRK’ÜN ALTI TEMEL İLKESİ ANAYASAYA EKLENMİŞTİR.

 

 

--YENİ TÜRK DEVLETİ’NDE ANAYASA NE ZAMAN LAİKLEŞTİRİLMİŞTİR?

1928’DE “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN RESMİ DİNİ İSLAMDIR” MADDESİ ANAYASADAN ÇIKARILMIŞTIR. BÖYLECE ANAYASA LAİKLEŞMİŞTİR.

 

-- YENİ TÜRK DEVLETİ’NİN İLK MUHALEFET PARTİSİNİN ADI NEDİR?.

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI

-- TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASINI KİMLER KURMUŞTUR?

M.KEMAL’İN BAZI İCRAATLARINA KARŞI OLAN KAZIM KARABEKİR, REFET BEY, RAUF BEY, ALİ FUAT BEY VE ADNAN ADIVAR KURMUŞTUR.

 

-- TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI NEDEN KAPATILMIŞTIR?
3 HAZİRAN 1925’TE ŞEYH SAİT İSYANINI KIŞKIRTTIKLARI GEREKÇESİ İLE KAPATILMIŞTIR.

 

--TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASININ KAPATILMASI NEYİ GÖSTERMİŞTİR?
ÜLKENİN HENÜZ ÇOK PARTİLİ SİSTEME HAZIR OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

M.KEMAL’İN DE KENDİ KARŞISINDA BİR MUHALEFETE HAZIR OLMADIĞI  GÖRÜLMEKTEDİR.

 

--ŞEYH SAİT İSYANININ SEBEPLERİ NELERDİR?

1-İNGİLTERE’NİN MUSUL SORUNUNU LEHİNE SONUÇLANDIRMAK İÇİN HALKI KIŞKIRTMASI

2-BAZI İNSANLARIN OSMANLI SİSTEMİNİ HALA İSTEMELERİ

3-YAPILAN İNKILAPLARIN HALK TARAFINDAN TAM OLARAK ANLAŞILAMAMASI

 

--ŞEYH SAİT İSYANININ SONUÇLARINI YAZINIZ.

1-HUZUR ORTAMI SAĞLAMAK İÇİN TAKRİR-İ SÜKUN KANUNU ÇIKARILDI.

2-İSTİKLAL MAHKEMELERİ YENİDEN KURULDU.

3-İSYANA DESTEK VERDİĞİ VE KIŞKIRTTIĞI DÜŞÜNÜLEN TERAKKİ PERVER CUMHURİYET FIRKASI KAPATILDI.

4-İSYANLA MEŞGUL OLAN TÜRKİYE MUSUL KONUSUNDA İNGİLTERE’YE TAVİZ VERMEK ZORUNDA KALDI.

 

--SERBEST CUMHURİYET FIRKASINI KİM KURMUŞTUR?

1930 DA M.KEMAL TARAFINDAN FETHİ OKYAR’A KURDURULMUŞTUR.

 

--SERBEST CUMHURİYET FIRKASININ KURULUŞ AMACI NEDİR?

AMAÇ: EKONOMİK KRİZİ AŞMAK VE HALKIN GÖRÜŞÜNÜ MECLİSE AKTARABİLMEKTİR.

 

--FETHİ OKYAR SERBEST CUMHURİYET FIRKASINI NEDEN KAPATMIŞTIR?

YURT GEZİLERİNDE OSMANLI SİSTEMİ YANLILARININ PARTİ İÇİNDE ÇOKCA YER ALDIĞINI GÖREN FETHİ OKYAR PARTİYİ KAPATTI.

 

--MENEMEN OLAYI HANGİ PARTİNİN KAPATILMASI SONUCUNDA ÇIKMIŞTIR?

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

 

--MENEMEN OLAYI NEDİR?

İZMİR MENEMEN İLÇESİNDE CUMHURİYET KARŞITLARININ ÇIKARDIĞI BİR İSYANDIR.

 

2.DÖNEM 1.YAZILI SINIRI

 

--ATATÜRK İNKILAPLARININ GENEL AMAÇLARI NELERDİR?

1.TOPLUMSAL EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK
2.TÜRK KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK
3.DEMOKRASİYİ YERLEŞTİRMEK

4.MİLLİ EGEMENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRMEK
5.LAİK DEVLET ANLAYIŞINI YERLEŞTİRMEK

 

--ATATÜRK İNKILAPLARI HANGİ ALANLARDA YAPILMIŞTIR?

1.HUKUK ALANINDA
2.EĞİTİM-KÜLTÜR ALANINDA
3.TOPLUMSAL ALANDA
4.EKONOMİK ALANDA

 

--HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLARIN AMAÇLARINI YAZINIZ.

1.DEVLETTE HUKUK BİRLİĞİ SAĞLAMAK
2.LAİK HUKUK ANLAYIŞINI UYGULAMAK

3.TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA VE ÇAĞDAŞ HAYATA UYGUN KANUNLAR  YAPMAK

 

--MEDENİ KANUN NERDEN ALINDI?

OSMANLI’DAN KALMA MECELLE YERİNE AVRUPA’DAN İSVİÇRE MEDENİ KANUNU TERCÜME EDİLEREK ALINDI.

 

--NEDEN İSVİÇRE MEDENİ KANUNU ALINDI?

1.AVRUPA’DA HAZIRLANMIŞ SON MEDENİ KANUN OLMASI VE YENİLİKLER İÇERMESİ

2.DEMOKRATİK VE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNE DAYANMASI

3.LAİK BİR ANLAYIŞLA HAZIRLANMIŞ OLMASI

 

--YENİ MEDENİ KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER NELERDİR?

1.TEK EŞLE EVLİLİK VE RESMİ NİKAH GETİRİLDİ.

2.EKONOMİK VE SOSYAL ALANDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ SAĞLANDI.

3.KADINA KANUNİ ŞAHİTLİK VE MİRASTA EŞİTLİK VERİLMİŞTİR. BOŞANMA HAKKI TANINMIŞTIR.

4.HUKUK BİRLİĞİ SAĞLANMIŞ, PATRİKHANE VE KONSOLOSLUKLARIN YARGI YETKİLERİ KALDIRILMIŞTIR.

 

--MEDENİ KANUN DIŞINDA HUKUK ALANINDA YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER NELERDİR?

1.İSVİÇRE’DEN BORÇLAR KANUNU
2.ALMANYA’DAN TİCARET KANUNU
3.İTALYA’DAN CEZA KANUNU

 

--TÜRKİYE’DE LAİKLİĞİN AŞAMALARINI YAZINIZ.

1.1 KASIM 1922 SALTANATIN KALDIRILMASI

2.3 MART 1924 HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

3.3 MART 1924 ŞERİYE VE EVKAF VEKALETİNİN KALDIRILMASI

4.3 MART 1924 TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNUNUN KABUL EDİLMESİ

5.30 KASIM 1925 TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI

6.17 ŞUBAT 1926 MEDENİ KANUNUN KABUL EDİLMESİ

7.1928 “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN RESMİ DİNİ İSLAM’DIR” MADDESİNİN KALDIRILMASI

8.1937 ANAYASAYA LAİKLİK İLKESİNİN EKLENMESİ

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 65 ziyaretçi (112 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=