OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIK TEST
1. Aşağıdakilerden hangisi divanın bir danışma meclisi olduğunu kanıtlar?
A) Divan-ı Hümayun toplantılarının Topkapı Sa-rayı'nda yapılması
B) Divan-ı Hümayun'da önemli siyasi davaların da ka¬rara bağlanması
C) Padişahın, divanda alınan kararlarda son söze sa¬hip olması
D) Galebe divanı, ayak divanı gibi çeşitli divanların da kurulması
E) Divan-ı Hümayun'daki vezir sayısının artması

2. Eski Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlıların ilk yıllarında da ülke hükümdar ailesinin mülkü sayılmıştır. Bu anlayış gereği şehzadelere sancak sistemi uygu¬lanmış, ancak I. Ahmet'ten sonra sancak sistemi kaldı¬rılarak kafes usulü uygulanmaya başlanmıştır. (ekber ve erşed)
Osmanlı veraset anlayışı hakkında aşağıdaki yargılar¬dan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı devletinde eski Türk Devlet geleneği uygu¬lanmıştır.
B) Bu anlayış sık sık taht kavgalarına yol açmıştır.
C) Osmanlı devletinde şehzadeler çok iyi bir eğitim görmüş ve hükümdarlığa hazırlanmışlardır.
D) Ekber Ve erşed sistemi merkezi otoriteyi zayıf-latmıştır.
E) Osmanlı Devletinde I. Ahmet’ten sonra taht kavga¬ları önlenmiştir.

3. I. Murat döneminde, Rumeli’de fethedilen bölgelerde, kanunnameye uygun olarak Hıristiyan çocuklar toplanıyor ve Türk-İslam geleneklerine göre yetiştirilip orduda ve idari kadrolarda görevlendiriliyordu.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi amaç¬lanmıştır?
A) Gayrimüslim kadınlarla evlilik yapılmaması
B) Osmanlı hanedanının sürekliliğinin sağlanması
C) Askeri ve idari yapının güçlendirilmesi
D) Veraset sisteminin değiştirilmesi
E) Taht kavgalarının önlenmesi

4. XIX. yy'da Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayanların davalarına cemaat mahkemeleri bakardı ve her cemaat kendi hukuk kurallarını uygulardı.
Bu durumun Osmanlı Devleti açısından olumsuz sonuçlar doğurmasında;
I. Hukuk birliği bozulmuş
II. Gayr-i müslimler kendi dinlerinin hukuk kurallarını uygulamışlardır.
III. Osmanlı adalet anlayışı tamamen değişmiştir.
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız II    B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III      E) I, II ve III


5. Tüm Türk devletleri içerisinde merkeziyetçi yönetim anla¬yışını en çok benimseyen ve uygulayan devlet Osmanlılardı.  
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin merke¬ziyetçi bir siyaset izlemesinin sonuçlarından biri ola¬maz?
A) Taht kavgalarının az görülmesi
B) Anadolu'da sık sık isyanların çıkması
C) Feodal bir yapının ortaya çıkmaması
D) Devletin uzun ömürlü olması
E) Toprak bütünlüğünün uzun süre korunması

6. Osmanlı Devleti'nde Dirlik Arazi; belli hizmet karşılığı bir şahsa verilen topraktır. Dirlik sahibi ile toprağı işleyen köylü arasındaki ilişkileri belirleyen sancak kanunnameleri denilen kanunlar vardı.
Dirlik sahibinin yetkilerinin sınırlandırılması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Halkın yaşam biçimini değiştirmek
B) Köylünün ezilmesini ve yerel güçlerin oluşmasını önlemek
C) Özel mülkiyeti özendirmek
D) Beylerbeyi sayısını artırmak
E) Büyük toprak sahiplerini korumak

7. Selçuklu ve Osmanlı Devletinde toprak yönetimi birbirine çok benzerdi. Selçuklu toprak sistemi olan "İkta" Os¬manlı'da karşımıza "Tımar" olarak çıkmaktadır.
Selçuklu Devletinde "İkta", Osmanlı Devleti'nde "Tı¬mar" sistemleriyle aşağıdakilerden hangisi Öncelikle hedeflenmiştir?
A) Devletin hazine gelirlerini artırmak
B) Ülkedeki tüm toprakların ekilebilmesini sağlamak
C) Askerlerin devlete bağlılığını sürdürmek
D) Devlet üzerinde askeri harcamaları azaltmak
E) Ganimet gelirlerini askerlerle paylaşmak


8. Osmanlı toprak sisteminde devletin asker kaynağını oluşturan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dirlik      B) Mukataa   C) Ocaklık
D) Vakıf      E) Yurtluk

9. Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi sonucunda;
I. Halifelik yetkisini devralmıştır.
II. Memluk hazinesini ele geçirmiştir.
III. Hicaz bölgesini hâkimiyet altına almıştır.
Bu sonuçlardan hangileri Osmanlı devletinin İslam dünyasındaki etkinliğini artırmıştır?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II      E) I ve III


10. Ganimetler ve savaş tazminatları Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kaynaklarından birisidir.
Buna göre XVII. yy da fetih hareketlerinin yavaşlaması XVIII. yüzyılda askeri sahada önemli yenilgilerin alın¬ması, aşağıdaki alanlardan hangisinde sorun yaşan¬masına neden olmuştur?
A) Kültürel    B) Mali       C) Eğitim       D) İdari       E) Dini

11. İlk bakışta bir toprak düzeni olarak görülen tımar uygula¬ması, Osmanlı Devleti'nde birçok alandaki faaliyetlerin düzenli olarak yürütülmesini de sağlayan önemli bir sis¬temdir.
Bu duruma göre, tımar sisteminin bozulması aşağıda verilen alanlardan öncelikle hangilerinde olumsuz du¬rumların ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Ekonomik - Askeri - Siyasi
B) Hukuk - Sosyal - Eğitim
C) Askeri - Hukuk - Kültürel
D) Siyasi - Kültürel - Ekonomik
E) Eğitim - Hukuk - Kültürel

12. Devlet, mülkiyeti kendine ait toprağı, tasarruf etmeleri için şahıslara verirdi. Ancak zamanla bu topraklar şahıslara ait mülk arazi haline gelmiştir. Şahıslar toprakta söz sahibi olmuşlardır.
Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Üretim artmıştır.
B) Müsadere usulü kaldırılmıştır.
C) Yerel güçlerin etkinliği artmıştır.
D) Tarıma verilen önem azalmıştır.
E) Vergi düzeni bozulmuştur

13. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki padişahların hangisi döneminde, hükümdarlığın babadan oğula geçmesi uygulamasına son verilmiştir?
A) II. Selim      B) III. Mehmet    C) IV. Murat
D) I. Ahmet    E) III. Mustafa


14. Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfına mensup bir görevli değildir?
A) Kadı    B) Sadrazam    C) Kazasker
D) Müderris    E) Şeyhülislam

15. Osmanlı Devleti'nde sosyal sınıflaşmanın meydana gelmemesinde, Osmanlı Devleti'nin
I. göçebeliğin yaygın bir yaşam tarzı olması,
II. mevcut toprak sisteminin sınıflaşmaya izin vermemesi,
III. devletin sosyal sınıflaşmayı kontrol altına alması özelliklerinin hangilerinden kaynaklandığı savunula¬bilir?
A) Yalnız I   B) Yalnız III    C) I ve II
   D) II ve III      E) I, II ve III


16. Osmanlı Devleti'nde temel hukuk kuralları İslam dininin koyduğu ilahi hukuk kurallarıydı ve değişmezdi. Bu hu¬kuk kuralları ile çelişmemek şartı ile padişaha sınırsız bir kural koyma yetkisi tanınmıştı. Bu kurallar örfe dayanı¬yordu.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Osmanlı ülkesinde tek geçerli hukuk İslam hukukudur.
II. Osmanlı Devleti'nde padişah yasama gücünü kullan¬mıştır.
III. Osmanlıda geçerli olan hukuk kurallarının tamamı ila¬hi kaynaklıdır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
   D) I ve II       E) II ve III

17. Başta Osmanlı hükümdarları olmak üzere, bütün yöne¬ticiler sosyal amaçlı kurumlar ve bunların yaşaması için vakıflar kurarlardı. Osmanlılardan önceki Türk-İslam devletlerinde de buna uyulurdu. Hatta bu kurumların bulunduğu yeri, bir başka Türk-İslam devleti ele geçirse de vakıf ve kurum varlığını sürdürürdü.
Bu açıklamaya göre, ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal kurumların sayısını artırmak
B) Sosyal amaçlı çalışmalara sahip çıkmak
C) Eğitimde vakıflardan yararlanmak
D) Toplumu faydalı çalışmalar için yönlendirmek
E) Sosyal kurumların sürekliliğini sağlamak


18. Osmanlı Devleti'nde doğrudan merkeze bağlı, (saliyane¬siz) eyaletlere gönderilen yöneticiler, merkezden atanır ve bu bölgelerdeki Has, Zeamet, Tımar gibi çeşitli bö¬lümlere ayrılmış olan topraklarda maaş karşılığı olarak çalışırlardı. Vergi gelirlerini ise hizmet karşılığında yöne-ticilere verirlerdi.
Yalnızca bu bilgiye dayanarak,
I. Özel mülkiyetin gelişmesine ortam hazırlamıştır.
II. Toprak gelirleri doğrudan hazineye aktarılmıştır.
III. Devlet hazinesinin gider yükü azalmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
   D) I ve II       E) II ve III

19. Osmanlı Devleti'nde aynı anda Nizamiye mahkeme¬leri, Şeriat mahkemeleri, Cemaat mahkemeleri ve Konsolosluk mahkemelerinin görev yapıyor olması¬nın;
I. laik hukuk sisteminin uygulanması,
II. hukuk birliğinin sağlanması,
III. azınlık haklarının korunması
konularının hangilerinde sorun yarattığı savunulabi¬lir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
   D) I ve III       E) II ve III


1 C 2 E 3 C4 B 5 B 6 B 7 D 8 A 9 E 10 B 11 A 12 C 13 D 14 B 15 D 16 B 17E 18 C 19 BOSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIK
1. Yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşa ne ad verilir?
A) Culus
B) Bahşiş
C) Ulufe
D) Tımar
E) Dirlik
2. Tımar sahibinin almış olduğu toprak dirliklerine karşı bakmak ve yetiştirmekle zorunlu kıldığı askere ne ad verilir ?
A) Cebellü
B) Yeniçeri
C) Sekban
D) Sipahi
E) Levent
3. Yeniçerilerin silahlarının yapım, onarım ve korunmasıyla görevli ocak hangisidir ?
A) Yeniçeri ocağı
B) Acemi ocağı
C) Cebeci ocağı
D) Humbaracı ocağı
E) Lağımcı ocağı
4. Kale kuşatmalarında, tünel kazıp barutla dolduran ve bunu ateşleyerek kalelerin duvarlarını yıkma görevini hangi ocak yapardı ?
A) Yeniçeri ocağı
B) Acemi ocağı
C) Cebeci ocağı
D) Humbaracı ocağı
E) Lağımcı ocağı
5. Bu ordu I. Murat zamaında sipahi ve silahtar adıyla iki bölük olarak kuruldu, sonra bu iki bölüğe sağ ve sol ulufeciler ile sağ ve sol garipler adında dört bölük daha eklendi. Sözü edilen askeri bölüm hangisidir ?
A) Tımarlı sipahiler
B) Kapıkulu suvarileri
C) Eyalet Askerleri
D) Yeniçeriler
E) Padişah ordusu
6. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı kuvvetlerden değildir ?
A) Akıncılar
B) Deliler
C) Gönüllüler
D) Beşliler
E) Yeniçeriler
7. Sınırlarda ve sınıra yakın yerlerde otururlardı. Düşmana korkusuzca saldırmaları nedeniyle bu adı almışlardır. Sözü edilen kuvvetler hangisidir?
A) Akıncılar
B) Deliler
C) Gönüllüler
D) Beşliler
E) Yeniçeriler
8.Osmanlı’da ilk tershane hangi dönemde açılmıştır?
A) I. Murat
B) Orhan gazi
C) I. Beyazıt
D) II. Mehmet
E) II. Beyazıt
9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı donanması olan gemi türlerinden biri değildir?
A) Kadırga
B) Fırkate
C) Karamürsel
D) Tekne
E) Baştare
10. Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfından değildir?
A) Kazasker
B) Şeyhulislam
C) Kadılar
D) Müftüler
E) Defterdar
11. Kentlerin en üst düzey sivil yönetici olup, belediye başkanı gibi çalışır, hükümet emirlerinin yerine getirilmesi, ticari ve ekonomik etkinliklerin denetlenmesi görevlerini yaparlardır. Sözü edilen görevli hangisidir.
A) Kazasker
B) Şeyhulislam
C) Kadılar
D) Müftüler
E) Defterdar
12. Medresede mezun olan öğrencilere verilen belgeye ne ad verilir?
A) Diploma
B) İcazetname
C) Müdderis-i icazet
D) Kayime
E) Ruznamçe
13. Kadının yanında yardımcı olarak çalışıyor olup, davalıyı mahkemeye getirmek, davacının hakkının alınmasında kadıya yardımcı olan görevliye ne ad verilir?
A) Muzkır
B) Kazasker
C) Naip
D) Müftü
E) Şehremini
14. Kazaskerler ilmiye sınıfına mensuplarına ait işlerin, tayin terfilerin yazdırdıkları defterlere ne ad verilir?
A) Ruznamçe
B) Ruus
C) Tahvil
D) Amedi
E) Beylikçi
15. Divan-ı Hümayunun üyelerinden biri olan defterdara bağlı görevlilerden biri değildir?x
A) Başbakı kulu
B) Veznedarbaşı
C) Sergi nazırı
D) Cizye başbakı kulu
E)  Ruus kulu

16. Devlete ait toprakların kayıtlarını tutmak, bu kayıtları içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişikliklerin yapıldığı deftere ne ad verilir?
A) Tahvil
B) Tahrir
C) Himme
D) Amedi
E) Maliye
17. Yüksek görevlerdeki memurların atama, nakil, görevden alınma emirelri, tımar ve zeamet hakkındaki yazışmaların yürütüldüğü kalem hangisidir?
A) Beylikçi kalemi
B) Tahvil Kalemi
C) Rüus Kalemi
D) Amedi Kalemi
E) Mühimme defterleri
18. Divandan alınan kararların padişah emri şeklinde yazıldığı defter hangisidir?
A) Beylikçi kalemi
B) Tahvil Kalemi
C) Rüus Kalemi
D) Amedi Kalemi
E) Mühimme defterleri
19. Devletin görevlilerine geliri belli bölgelere ne ad verilir?
A) Dirlik
B) Tımar
C) Has
D) Zeamet
E) Mukataa
20. Yıllık geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arasındaki topraklar olup, sancaklardaki alay beylerine, kale komutanlarına, divan katiplerine verilirdi. Sözü edilen Dirlik hangisidir?
A) Dirlik
B) Tımar
C) Has
D) Zeamet
E) Mukataa
21. Osmanlı devletinin bazı eyaletlerin vergilerinin belirli bir bedel karşığılında mültezim adı verilen kişilere bırakma uygulamasına ne ad verilir?
A) Mültezime
B) İltizam
C) Tımar
D) Yurtluk
E) Ocaklık
22. Sancaklarda güvenlik işlerini yürüten görevli kimdir?
A) Subaşı
B) Yeniçeri
C) Kethüda
D) Kadı
E) Tımarlı sipahi
23. Aşağıdakilerden hangisi Salyanesiz(Yıllıksız-Tımar, Dirlik uygulaması olan bölgeler) eyaletlerden değildir?
A) Bağdat
B) Rumeli,
C) Karaman
D) Sivas
E) Erzurum
24. Osmanlı devletinde iltizam sisteminin uygulandığı eyaletlere Salyaneli eyaletler denirdi. Bu bölgeler yıllık vergi verirlerdi. Aşağıdakilerdan hangisi salyaneli eyalatlerden biri değildir?
A) Şam
B) Habeş
C) Basra
D) Yemen
E) Cezayir
25.Kasaba ve kentlerde sanatsal ve ticari etkinliklerle ilgili vergileri toplamak ve iş kollarındaki düzeni sağlamakla görevli kişi kimdir?
A) Muhtesip
B) Kapan Eminleri
C) Beytülmal Emini
D) Gümrük ve Bac Eminleri
E) Sancak beyi
26. Osmanlı taşra kırsal bölgelerinde köylerde güvenliği kim tarafından sağlanırdı?
A) Köy kethüdası
B) Naip
C) Yiğitbaşı
D) Yeniçeri ağası
E) Köy emini
27. Osmanlı devletin olağanüstü durumlarda ihtiyaçlar dahilinde toplamış olduğu vergiye ne ad verilir?
A) Çiftbozan
B) Avarız
C) Cizye
D) Haraç
E) Ağnam
28. Loncanın başkanı kimdir?
A) Kethüda
B) Şeyh
C) Lonca emini
D) Ayan
E) Eşraf
29. Osmanlı devletinde nazırlıklar(Bakanlıklar) hangi dönemde açılmıştır?
A) I. Mahmut
B) II. Mahmut
C) I. Abdülhamit
D) II. Abdülhamit
E) I. Selim
30. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde merkez teşkilatında yapılan düzeltmelerden biri değildir/
A) Dahiliye nezareti
B) Hariciye nezareti
C) Evkaf ve Ticaret Nazırlığı
D) Başvekil
E)Meclis-i Ali-yi Tanzimat.

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 28 ziyaretçi (60 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=