TÜRK-İSLAM TARİHİ

TARİH I

TÜRK-İSLAM TARİHİ I

1. Türklerin Abbasilerle yakın ilişki kurmasında,

I. Fatımiler Devleti'nin kurulması

II. Abbasi halifelerinin Türk komutanlarını önemli görevlere getirmesi

III. Emeviler’in Türkleri köle olarak görmesi

IV. Talaş Savaşı'nda Türklerin Abbasilerle birlikte hareket etmesi

gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Yalnız I       B) II ve III       C) Yalnız IV

D) I, II ve III    E) II ve IV

2. Avrupa Hunları, Avarlar, Tolunoğulları, Gazneliler gibi Türk toplulukları Türklerin çok az olduğu yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi.

Bu durum Türklerin hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A) Göçebe yaşantının yaygın olması

B) Örgütlenmedeki başarısı

C) Ordularının uzak yerlere gidebilmesi

D) Atlı askerlerin çoğunlukta olması

E) Savaşçılık özelliklerinin devam etmemesi

3. Gazneliler güçlü ordularıyla geniş toprakları fethetti ve düzenli bir şekilde yönetti. Çin'den Hindistan ve Avrupa'ya kadar uzanan bölgeler arasındaki ticaret Gazneliler Devleti ve halkı için büyük kazanç getiriyordu.

Bu bilgiye bakılarak, Gazneliler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sınırların genişlediği

B) Orduya önem verildiği

C) Gümrük gelirlerinin arttığı

D) Ticaretin geliştirildiği

E) Tarımsal üretimin arttığı

4. Gaznelilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu devletin Türkler tarafından kurulduğunu kanıtlar?

A) Hükümdarlara sultan unvanı verilmesi

B) İslamiyet’in Hindistan'da yayılması

C) Yönetimde divan örgütünün oluşturulması

D) Saray ve orduda Türkçe konuşulması

E) Edebiyat dilinin Farsça olması

5. Karahanlılarda görülen,

I. Resmi dilin Türkçe olması

II. Adalet işlerinin kadılar tarafından yürütülmesi

III. Uygur alfabesinin kullanılması

IV. Posta teşkilatının kurulması

V. İslamiyet’in kabul edilmesi

gibi özelliklerden hangileri, bu devlet döneminde Türk kültürünün korunduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir?

A) Yalnız I       B) II, IV ve V  C) I ve III

D) II, III ve IV E) Yalnız III

6. Karahanlılarda Buğra Han zamanında Semerkant'ta yaptırılan medresede yatılı eğitim hizmeti verilen öğrencilere belli ölçüde de ekonomik yardım yapılmaktaydı.

Bu açıklamayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eğitim kurumlarının gelişmesini sağlayıcı önlemler alınmıştır.

B) Devlet adamı yetiştirmek için eğitim kurumları açılmıştır.

C) Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.

D) Medrese mezunları devlet yönetiminde görev almamıştır.

E) Pozitif bilimlerle ilgili eğitim yapılmıştır.

7. Büyük Selçuklularda ordu komutanları ve atabeyler Türk idi. Buna karşın sivil yöneticiler, özellikle vergi işleriyle ilgilenen memurlar İranlılardan oluşuyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın Selçuklular açısından ortaya çıkardığı sonuç olarak gösterilebilir?

A) Arapça’nın önem kazanması

B) Halifelerin Selçuklular üzerindeki etkisinin artması

C) Veraset sisteminin düzenlenmesi

D) Selçuklu ordusuna yeni güçlerin katılması

E) Türkmenlerin devlet yönetimine karşı ayaklanması

8. Tuğrul Bey, Büveyhoğullarının baskısı altında kalan Abbasi halifesinin yardım çağrısı üzerine Bağdat'a giderek halifeyi Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e 'doğunun ve batının sultanı" unvanını verdi.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Selçukluların Orta Asya'nın en güçlü devleti olmasına

B) Abbasilerin parçalanmasına

C) Selçukluların Abbasilerin devlet yönetiminde görev almasına

D) Büveyhoğullarının Fatimilerle ittifak kurmasına

E) Abbasilerin, Selçukluların siyasi hakimiyetini tanımasına

9. Büyük Selçuklular döneminde doğudan batıya doğru sırayla Cent, Nur, Nişabur, Rey ve Isfahan gibi kentler başkent olarak kullanılmıştır.

Bu bilgiye bakılarak Selçuklular ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Fetih politikası izledikleri

B) Başkentlik yapabilecek nitelikte kentler oluşturmadıkları

C) Doğudan batıya doğru ilerledikleri

D) Sık sık başkent değiştirdikleri

E) Başkentlerini fetih alanlarına yakın oluşturdukları

10. Büyük Selçuklu Devleti'nde fethedilen toprağın fethedenin malı olması, feodal beyliklerin oluşmasına neden olmuştur.

Bu durum devlet yapısında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A) Deneyimsiz kişilerin hükümdar olması

B) Bayındırlık işlerinin aksaması

C) Merkezi devlet yapısının oluşmaması

D) Fetihlerin yeterince yapılamaması

E) Dış ülkelerle ilişkilerin zayıflaması

11. Bilgi : Orta Asya'da kurulan İslam öncesi Türk devletlerinde, Kut denilen ülkeyi yönetme yetkisinin Göktanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu anlayıştan dolayı "Devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır." düşüncesi gelişmiş ve sürekli veraset kavgaları yaşanmıştır. Durum : Veraset savaşları İslamiyet’in kabulünden sonra kurulan Karahanlılar ve Selçuklularda da görülmüştür.

Bilgi ve durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türk devletlerinin tamamında göktanrı inancı benimsenmiştir.

B) İslamiyet Türk toplumlarının yaşam biçimini değiştirmiştir.

C) Veraset anlayışı İslam dininin özelliklerine uygundur.

D) İslamiyet Türk devletlerinin yönetim anlayışında esaslı bir değişiklik yapmamıştır.

E) Göktanrı inancı ile İslamiyet’in yönetim anlayışı aynıdır.

12. Karahanlılar döneminde Türk-İslam edebiyatına ait ilk önemli eserlerin yazılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Türkçenin resmi dil olarak kullanılması

B) Veraset sisteminin benimsenmesi

C) Ticarete önem verilmesi

D) Divan örgütünün kurulması

E) İkta sisteminin uygulanması

CEVAP ANAHTARI________

1. A 2. B 3. E 4. D 5. C 6. A 7. E 8. E 9. B 10. C 11. D 12. A


TÜRK-İSLAM TARİHİ II

1. Talas Savaşı'nın,

I. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlaması

II. Kâğıt yapma tekniğinin Çin dışında da yaygınlaşması

III. İslamiyet’in Orta Asya'da yayılması

IV. Çinlilerin Orta Asya'ya egemen olmalarının engellenmesi

gibi sonuçlarından hangileri "Savaşlar kültürel etkileşimde rol oynamaktadır." yargısına kanıt olarak gösterilebilir?

A) I ve II         B) III ve IV      C) Yalnız IV

D) I, II ve III    E) II, III ve IV

2. Batı Türkistan'a egemen olan Karahanlılar saltanat kavgaları sonucu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış, Doğu Karahanlılara Moğol kökenli Karahıtaylar, Batı Karahanlılara ise bir Türk devleti olan Harzemşahlar son vermiştir.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Bölgedeki Türk hakimiyeti sona ermiştir.

II. Moğollar Türk devletlerinin yıkılmasında etkili olmuştur.

III. "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışı sürdürülmüştür.

IV. Ulusçuluk anlayışı gelişmemiştir. gibi yargılardan hangilerine varılamaz?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) I, II ve III

D) Yalnız IV    E) I, II, III ve IV

3. Samanoğullarının İslam-İran özelliği Gazneliler Devleti üzerinde etkili olurken, Karahanlılar üzerinde bu etkinin daha az olduğu görülür.

Karahanlıların, Samanoğullarından Gaznelilere göre daha az etkilenmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Gaznelilerden uzak bir yerde kurulmuş olması

B) Gaznelilerin dikkatlerini Hindistan'a yöneltmeleri

C) Karahanlıların İslamiyet’i kabul etmiş olması

D) Gaznelilerle Karahanlılar arasında ortak sınırın bulunması

E) Karahanlılarda halkın çoğunluğunun Türk olması

4. 1055 yılında Abbasi Halifesi Kaim Bi Emrillah, Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'den yardım istedi. Tuğrul Bey, askerleriyle Bağdat'a gelerek Büveyhoğullarını yendi ve halifeyi baskıdan kurtardı. Abbasi Halifesi yaptığı yardımlar nedeniyle Tuğrul Bey'e "doğunun ve batının hükümdarı" unvanını verdi. Hutbenin Tuğrul Bey adına okunmasını istedi.

Yalnızca bu bilgiler değerlendirilerek aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Selçuklular İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.

B) Selçukluların başkenti Bağdat yakınlarındadır.

C) Türk hükümdarlar Abbasi halifelerine yardım etmiştir.

D) Abbasi halifeleri Selçuklu sultanları için dini lider durumundadır.

E) Abbasi halifesi, yönetimine tepki gösteren devletlerle mücadelede başarılı olamamıştır.

5. Büyük Selçuklular, hakimiyeti altında bulundurdukları yerli İran halkından bazılarını yönetimde önemli görevlere getirirken Türkmen beylerinin bir kısmını Anadolu'nun fethi için görevlendirmişlerdir.

Bu durumla ilgili olarak Büyük Selçuklu Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisi savunulabilir?

A) Türk kültürü önemini kaybetmiştir.

B) Türkmenler yerleşik hayatı benimsememiştir.

C) Türkmenler devleti yıkmak için ayaklanmışlardır.

D) Yerli İran halkının yönetime katılması engellenmiştir.

E) Türkmenler devlet yönetimden uzak tutulmuştur.

6. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da fetihlerde etkili olan komutanlar tarafından kendi adlarıyla Türk beylikleri kuruldu.

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?

A) Saltukoğulları

B) Danişmentliler

C) Artukoğulları

D) Karesioğulları

E) Mengücekoğulları

7. Anadolu Selçukluları döneminde yapılan;

— Miryokefalon

— Yassıçemen

— Kösedağı

gibi savaşlar ve sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

A) Bizans'ın Anadolu'yu geri alma umudu sona ermiştir.

B) Anadolu'daki Türk egemenliği kesinleşmiştir.

C) Anadolu Moğolların tehdidi altına girmiştir.

D) Bizans İmparatorluğu Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemiştir.

E) Anadolu Türk siyasi birliği dağılmıştır.

8. Tarih yazarı Ibn Bibi "Alaattin Keykubat'ın ölümünden (1237) sonra 1284 yılına kadar Anadolu'da kimsenin boğazından tatlı şerbet geçmedi" diye yazmaktadır.

Bu bilgiye dayanarak;

I. I. Alaattin Keykubat sevilen bir hükümdardır.

II. XIII. yüzyıl Anadolu'nun görkemli bir dönemi olmuştur.

III. I. Alaattin Keykubat'tan sonra başka bir hükümdar tahta çıkmamıştır.

IV. Anadolu'nun zenginlik kaynakları I. Alaattin Keykubat'tan sonra azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II         B) I ve IV        C) III ve IV

D) I ve III        E) II ve III

g. İslamiyet’i kabul eden Türkler; Kuran'ı öğrenmek için Arapça’yı ve hakimiyeti altına aldıkları İran bölgesindeki halka yakın olmak için Farsça’yı kullanmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Medreselerde eğitim dilinin Arapça olması

B) Türkçe’nin yabancı dillerin etkisi altına girmesi

C) Türk toplumlarının yerleşik yaşam biçimini benimsemesi

D) Türkçe’nin etkinliğini kaybetmeye başlaması

E) Türk bilim adamlarının Arapça ve Farsça eserler yazması

10. Ortaçağda Avrupa'da papalığın siyasi bir güç olduğuna kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Haçlı Seferleri'ni düzenlemesi

B) Günah bağışlama hakkına sahip olması

C) Aforoz yetkisini kullanması

D) Din adamı yetiştirmesi

E) Kilisede eğitim yaptırması

11. Türk-İslam devletlerinde dirlik sahibi, halktan belirlenmiş olan öşür miktarından fazlasını alamazdı. Böyle durumlarda halk Büyük Divan'a müracaat ederek hakkını arayabilirdi. Tımar sahibi hatalı bulunursa dirlik elinden alınırdı.

Bu uygulamanın amacı olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Ülkenin törelere göre yönetilmesini sağlamak

B) Kadıların yönetimde söz sahibi olmasına ortam hazırlamak

C) Türklerin yerleşik hayata geçmelerini kolaylaştırmak

D) Devlet otoritesini korumak

E) Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak

12. Anadolu Selçuklu Devleti'nde;

- Kervanlara devlet sigortası uygulanırdı.

- Ticaret yolları üzerinde kervansaraylar yaptırıldı.

- Kervansaraylarda ayrım yapılmaksızın herkese eşit hizmet verilirdi.

Bu bilgilere bakılarak;

I. Ticaretin geliştirilmesine çalışılmıştır.

II. Hoşgörülü bir yönetim anlayışı vardır.

III. Bilimsel çalışmalar teşvik edilmiştir.

IV. Boğazlar üzerinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin etkisi artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve III        B) II ve IV       C) I ve IV

D) II ve III       E) III ve IV

CEVAP ANAHTARI________

1. D 2. A 3. E 4. B 5. E 6. D 7. D 8. B 9. C 10. A 11. D 12. E

 

 

TÜRK-İSLAM TARİHİ III

1. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun sosyal ve ekonomik yapısı ile siyasi dengeler hızla değişti.

Bu değişikliğin yaşanmasında,

I. Anadolu'nun coğrafi konumu

II. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulması

III. İslamiyet’in yayılması

gibi durumlardan hangilerinin daha az etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II         E) II ve III

2. 1081 yılında İzmir'i ele geçiren Çaka Bey burada bir devlet kurdu. Kurduğu donanma ile Bizanslıları mağlup ederek Ege Adalarını ele geçirdi. Balkanlardaki Peçenekler ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu'na karşı ittifak kurdu.

Bu açıklamayla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bizans İmparatorluğu doğu ve batıdan baskı altındadır.

B) Bizans İmparatorluğu'nun sınırları daralmıştır.

C) Çaka Bey denizciliğe önem vermiştir.

D) Çaka Bey Türk-İslam devletleriyle ittifak kurmamıştır.

E) XI. yüzyılda Anadolu'da farklı Türk devletleri bulunmaktadır.

3. I. Gıyasettin Keyhüsrev'in ölümünden sonra şehzadeler arasında saltanat mücadeleleri başladı. Devletin ileri gelenleri yaptıkları toplantı sonunda İzzettin Keykavus'un tahta çıkarılmasına karar verdi. İzzettin Keykavus, daha önceki dönemde görevlendirilenlerin görevlerine devam etmelerini ve kazanılmış hakların devam ettiğini bildirdi. Makam, ikta ve emlak menşurlarını yeniledi.

Yukarıdaki bilgilerden hangi sonucu çıkarılamaz?

A) Devlette süreklilik esastır.

B) Selçuklularda tahta çıkmada devletin ileri gelenleri de söz sahibidir.

C) Veraset sisteminin kesin kurallara dayalı olmaması

D) Hükümdarların ikta vermek ve memur görevlendirmek gibi yetkileri vardır.

E) I. Gıyasettin Keyhüsrev Haçlılarla savaşmıştır.

4. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlaması ve Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerleşmesi, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçlarından biridir?

A) Malazgirt

B) Miryokefalon

C) Katvan

D) Yassıçemen

E) Dandanakan

5. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, II.Kılıç Arslan döneminde yaşanan;

— Miryokefalon Savaşı'nın kazanılması

— Kervansaray yapılması

— İlk medresenin açılması

gibi gelişmelere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ordunun güçlü olduğu

B) Ticarete önem verildiği

C) Haçlı orduları ile savaşıldığı

D) Mimari eserler yapıldığı

E) İslam kurumlarının benimsendiği

6. - Çanakkale ve İstanbul Boğazları Bizans İmparatorluğu'nun denetimindeydi.

- Anadolu Selçuklu devleti gelir kaynaklarını artırmak istiyordu.

Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Anadolu Selçuklu Devleti'nin deniz ticaretini geliştirmek amacıyla,

I. Venedik ve Cenevizlilere kapitülasyonlar vermek

II. Antalya, Alanya ve Sinop gibi şehirleri fethetmek

III. Altın para basılmasına karar vermek

IV. İstanbul Boğazı'nı abluka altına almak

gibi çalışmalardan hangilerine ağırlık verdiği söylenebilir?

A) I ve II         B) I ve III        C) I ve IV

D) II ve III       E) II ve IV

7. Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yapılan Yassıçemen Savaşı'nı Anadolu Selçuklu Devleti kazandı. Fakat bu savaşı kazanmak Selçuklular için olumsuz sonuçlara da neden oldu.

Yassıçemen Savaşı'nın Anadolu Selçukluları için olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harzemşah ordusunun dağılması

B) Selçukluların Haçlılarla savaşmasının engellenmesi

C) Atabeyler tarafından kurulan beyliklerin güçlenmeye başlaması

D) Moğollar ile sınır komşusu olunması

E) Liman şehirlerindeki ticaretin zarar görmesi

8. - Harzemşahların yıkılması

- II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kötü yönetimi

- Babailer ayaklanması

Aşağıdakilerden hangisinde bu gelişmelerin üçü de etkili olmuştur?

A) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanması

B) Ticaretin gelişmesi

C) Moğolların Anadolu'ya saldırması

D) Anadolu beyliklerin kurulması

E) Ekonomik durumun bozulması

9. XIII. yüzyılda Anadolu'da Moğol baskısı vardı. Anadolu'nun değişik yerlerinde kurulan beylikler arasında da zaman zaman çatışmalar çıkıyordu. Moğollar bu çatışmaları kendi çıkarları nedeniyle kışkırtıyordu. Bu dönemde Ahiler bulundukları şehirleri koruyordu.

Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Anadolu'daki bütün çatışmalar Ahiler tarafından bastırılmıştır.

B) Ahilerin amacı ve görevi bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamaktır.

C) Ahiler askeri birlikler haline dönüşmüştür.

D) Ahiler yerel otoriteye sahiptir.

E) Ahiler Moğol yönetimini kabul etmiştir.

10. Ortaçağda görülen Haçlı Seferleri'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi doğu-batı ticaretinin gelişmesinde etkili olmuştur?

A) Akdeniz limanlarının önem kazanması

B) Kağıt ve matbaanın Avrupa'ya götürülmesi

C) Kiliseye olan güvenin sarsılması

D) Derebeylik rejiminin zayıflaması

E) Kudüs'ün Müslümanların elinde kalması

11. Ortaçağda Avrupa'da görülen;

— Doğu ülkelerinin zenginliğini ele geçirme arzusu

— Papaların nüfuzlarını artırma istekleri

— Bizans'ın yardım istemesi

gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin nedenleri olmuştur?

A) Coğrafya Keşifleri

B) Haçlı Seferleri

C) İskender'in Asya seferi

D) Dor Göçleri

E) Kavimler Göçü

12. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yönetimde "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışı sürdürülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) Savaşlarda başarılı olan komutanlara toprak geliri verilmesi

B) Vezirlik makamının oluşturulması

C) II. Kılıç Arslan'ın ölmeden önce ülkeyi onbir oğlu arasında pay etmesi

D) Hassa ordusunun kurulması

E) Meliklerin Atabeylerle birlikte eyaletlere gönderilmesi

CEVAP ANAHTARI________

1. A 2. D 3. E 4. B 5. C 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A 11. B 12. C


TÜRK-İSLAM TARİHİ  IV

1. Talas Savaşı'nda Araplar, Kartukların yardımıyla Çin'e karşı üstünlük kurmuştur. Bundan sonra Türk-Arap savaşları yerine dostluk süreci başlamıştır. Araplar, Çinli esirlerden kağıt yapımını öğrenmiştir. Türkler boylar halinde İslamiyet’i benimserken Arap devletlerinde yönetici ve asker olarak görev almaya başlamıştır.

Bu bilgilere bakılarak;

I. Türkler, İslamiyet’i kabul etmeden önce de Araplarla ittifak kurmuştur.

II. Talaş Savaşı kültürel etkileşime neden olmuştur.

III. Türkler savaşçı özelliklerini kaybetmiştir.

IV. Türk-Arap ittifakıyla yeni bir devlet kurulmuştur.

V. Türk-İslam tarihi başlamıştır.

gibi yargılardan hangileri savunulabilir?

A) I ve II         B) I, II ve V     C) III ve IV

D) I ve V         E) II ve V

2. Tolunoğulları Mısır'ın bayındır hale getirilmesi için büyük emek harcamışlardır. Nil Nehri'nin akışını düzenleyici önlemler almış, bentler ve su kanalları yaptırmışlardır. Ülkeyi cami, han, hamam gibi tesislerle süslemişlerdir. Tolunoğlu Ahmed'in yaptırdığı caminin bitişiğinde bir ecza hane açılmış buradan Müslüman olsun olmasın herkese ilaç verilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Tarımın geliştirilmesine çalışılmıştır.

B) Sosyal devlet anlayışı vardır.

C) Hoşgörü politikası izlenmiştir.

D) Mimarlık alanında eserler yapılmıştır.

E) Devletin sınırları genişlemiştir.

3. Gaznelilerin İslam öncesi Türklerin kültürel özelliklerini koruyamadığına kanıt olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Selçuklular ile Dandanakan Savaşı'nı yapması

B) Gazne'nin bilim merkezi haline getirilmesi

C) Bilim ve edebiyatta Arapça ve Farsça'nın kullanılması

D) Farklı toplumlar üzerinde egemenlik kurması

E) Adını kurulduğu yerden alması

4. İlk Türk-İslam devletlerinden biri olan Karahanlılarda görülen bazı uygulamalar şunlardır:

— Ülkeyi yönetme hakkının hükümdar ve ailesine ait olduğu (kut) anlayışı devam etmektedir.

— Hatunların kendilerine ait divanı ve görevlileri vardır.

Bu uygulamalar birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Hükümdarlık babadan oğula geçmektedir.

B) Devlet yönetiminde kadınlar söz sahibi değildir.

C) Karahanlılarda İslam öncesi Türk devlet anlayışı devam etmektedir.

D) Karahanlılar İslam devletlerindeki kurumları örnek almıştır.

E) Karahanlılarda saltanat kavgaları görülmemiştir.

5. Selçuklular Dandanakan Savaşı'ndan sonra Horasan'a kesin olarak egemen oldu. Merv'de yapılan kurultayda Tuğrul bey Horasan emiri ilan edildi. Ayrıca ülke Selçuklu ailesi üyeleri arasında paylaşıldı.

Bu bilgilere bakılarak Selçuklu Devleti'nde;

I. Merkezi yönetim güçlüdür.

II. Ülke hanedanın ortak malıdır.

III. Kararların alınmasında Kurultay belirleyicidir.

yargılarından hangilerinin doğru olmadığı savunulabilir?

A) Yalnız I       B) II ve III       C) I ve II

D) Yalnız II      E) Yalnız III

6. Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarını Anadolu'nun fethi ile görevlendirdi. Bu süreçte kurulan Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler ve Artuklular gibi beylikler bağımsız hareket ederek Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili rol oynadı.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz?

A) Büyük Selçuklu Devleti'nde feodal devlet yapısı görülmüştür.

B) Türkmen beyleri Anadolu'nun fethinde görev almıştır.

C) Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki sınırları daralmıştır.

D) Selçuklular Malazgirt Savaşı'ndan sonra İslam dünyasının siyasi lideri olmuştur.

E) Anadolu'da Türk-İslam kültürü yayılmıştır.

7. Bizans imparatoru, Çaka Bey'in başarılarından rahatsız oluyordu. I. Kılıç Arslan da Çaka Bey'in kuvvetlenmesinden kendi devleti adına endişelenmişti. Bu nedenle Çaka Bey'in ortadan kaldırılması için Bizans imparatoru ile bir antlaşma yaptı ve böylece batı sınırını güvence altına aldı.

Bu bilgilere göre, farklı yapıdaki iki devletin ortak hareket etmelerinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Kültürel yakınlaşma sağlama

B) Ekonomik ilişkilerini geliştirme

C) İçişlerine karışılmasını engelleme

D) Sınırlarını genişletme

E) Siyasi varlıklarını devam ettirme

8. - 1075'de İznik’i alıp başkent yapan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra Büyük Selçuklu sultanı olmak için yaptığı savaşta ölmüştür.

- Miryokefalon Savaşı'nı (1176) kazanan Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan'ın en büyük hatası hayattayken ülkeyi onbir oğlu arasında paylaştırmasıdır.

Bu bilgiler birlikte düşünüldüğünde Anadolu ve Büyük Selçuklu hükümdarlarının en büyük sorunu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Haçlı Seferleri

B) Bizans imparatorluğu ile mücadele

C) Saltanat kavgaları

D) Feodal yönetim

E) Fetih politikası

9. Moğollar; Kösedağı Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki siyasi baskılarını artırdı. Anadolu'da bağımsız Türk beylikleri kuruldu.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Bizans'ın, Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla saldırıya geçtiğini

B) Anadolu'yu ele geçirmek amacıyla Haçlı Seferleri başladığını

C) Moğollar İstanbul'u almak için hazırlıklar yapıldığını

D) Anadolu Selçuklularının siyasi otoritesinin zayıfladığını

E) Anadolu Türk beyliklerinin Memlükler ile ittifak kurduğunu

10. Durum : Kudüs'ü fetheden Hz. Ömer farklı dinlere

inanç hürriyeti tanımıştır.

Bilgi : XI. yüzyılda Kudüs'e egemen olan Fatımiler buradaki Hıristiyanların dini faaliyetlerini engellemiştir.

Yukarıdaki durum ve bilgi birlikte değerlendirildiğinde, Haçlı Seferleri'nin başlamasının temel nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Hıristiyanların Türk-İslam dünyasını ortadan kaldırmak istemesi

B) Hıristiyanların Kudüs'ü serbestçe ziyaret etmek istemesi

C) Derebeylerin egemenlik alanlarını genişletme arzusu

D) Papa'nın Avrupa'yı Bizans'ın yardımına çağırması

E) Hıristiyanların dini inancının çok güçlü olmaması

11. Haçlı Seferleri sırasında ortaya çıkan;

I. İstanbul'da Latin krallığının kurulması

II. Kudüs'ün Haçlıların eline geçmesi

III. Anadolu Selçuklularının batıya ilerlemesinin durması

IV. Teknik gelişmelerin Avrupa'ya taşınması

gibi gelişmelerden hangilerinin, Avrupa'nın bilimsel ve kültürel gelişmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) I ve III        B) Yalnız IV     C) Yalnız III

D) III ve IV     E) II ve III

12. Türk-İslam devletlerinde görülen bazı uygulamalar şöyledir;

- Anadolu Selçuklularımda, meliklerin kendi bölgelerinde para bastırma, savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu.

- Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletlerinde toprak devletin denetimi dışında el değiştiremezdi.

Bu uygulamalar birlikte düşünüldüğünde temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Merkezi otoriteyi korumak

B) Saltanat kavgalarına engel olmak

C) Üretimin artmasını sağlamak

D) Sınırların güvenliğini sağlamak

E) Vergi gelirlerini artırmak

CEVAP ANAHTARI________

1. B 2. E 3. C 4. C 5. A 6. D 7. E 8. C 9. D 10. B 11. B 12. A

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 70 ziyaretçi (187 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=