ÇTDT TEST SORULARI

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

 

 

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

 

Test 1

 

1. Türkiye’nin SSCB ile Dostluk, Tarafsızlık ve Saldırmazlık Paktı’nı imzalamasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Milletler Cemiyeti’nin Musul Meselesi’nde taraflı tutumu

B) Kore Savaşı’nın çıkması

C) İsrail Devleti’nin kurulması

D) Dünya Ekonomik Bunalımının yaşanması

E) Basmacılık Hareketi’nin başlaması

 

Cevap: A

 

2. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın sonuçları arasında gösterilemez?

A) Dünyada işsizliğin artması

B) Üretimin azalması

C) Sosyal sorunların artması

D) Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi

E) II. Dünya Savaşı’nın başlaması.

 

Cevap: E

 

3. Cumhuriyet Dönemi Türk dış politikasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin İslam dünyası ile olan ilişkilerini doğrudan etkilemiştir?

A) Sadabat Paktı’nın kurulması

B) Balkan Antantı’nın oluşması

C) Milletler Cemiyeti’ne Türkiye’nin üye olması

D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

E) Soğuk Savaş Dönemi’nin başlaması.

 

Cevap: A

 

4. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya dengelerinin değişmesi ve devletler arası bloklaşmaların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Fransa’nın Alsas Loren’i kaybetmesi

B) Sanayi İnkılabı’nın getirdiği sömürgecilik yarışının hız kazanması

C) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini tamamlaması

D) Çekoslavakya ve Yugoslavya’nın kurulması

E) Rusya’nın uyguladığı Panslavizm politikasının Balkanları tehdit etmesi

 

Cevap: D

 

5. XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve XX. yüzyılın başlarında Ortadoğu’da yaşanan süreçte, Osmanlı’yı bölgeden uzaklaştırmak ve geride kalan tüm izleri silmek isteyen güçler devreye girmiş; Balkanlardakine benzer bir parçalama politikasına başlamışlardır. Özellikle İngiltere ve Fransa’nın müdahaleleri Ortadoğu’yu bitmek bilmeyen bir kargaşanın içine sürüklemiştir.

Bu durumun yaşanmasında, Ortadoğu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Bir dönem Osmanlı hâkimiyetinde bulunması

B) Dünyanın en zengin petrol yataklarını barındırması

C) Çeşitli dinlerce kutsal kabul edilen mabedlerin, etnik ayrımcılığı ve mezhep kavgalarını kışkırtabilecek unsurların bulunması

D) Arap yarımadasını kapsaması

E) Nüfus artış hızının fazla olması.

 

Cevap: C

 

6. I. Dünya Savaşı’ndan siyasal ve ekonomik bakımından güçlenerek çıkan İngiltere ve Fransa’nın,

I.   Yeni kurulan devletleri kontrol etme

II.  Almanya ve İtalya’nın güçlenmesini önleme

III. SSCB’nin sosyalist rejim anlayışının yayılmasını engelleme

politikalarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) I ve II          D) II ve III          E) I, II ve III

 

Cevap: E

 

7. ABD’nin yalnızlık (infirat) politikası aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

A) Marshall Planı

B) Wilson İlkeleri

C) Monroe Doktrini

D) Normandiya Çıkarması

E) Pearl Harbour Baskını

 

Cevap: C

 

8. I. Dünya Savaşı sonrasında aşağıdaki devletlerden hangisi Almanya’nın denizlerdeki etkinliğini sınırlamayı diğerlerinden daha fazla önemsemiştir?

A) Fransa          B) İtalya          C) Avusturya          D) İngiltere          E) Rusya

 

Cevap: D

 

9. I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin, Araplarla yaptığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brest-Litowsk          B) Mac-Mahon           C) İstanbul           D) Sykes-Picot         

E) Londra

 

Cevap: B

 

10. Türkistan’ın istiklali için faaliyet gösteren Basmacı Hareketi’nin Rusya’ya karşı başarı gösterememesinin nedenleri arasında;

I.   Türkistanlı liderlerin arasında birlik ve beraberliğin olmaması

II.  Türkistanlı liderlerin dışardan yardım alamamaları

III. Türkistanlıların Ruslar kadar güçlü cephaneye sahip olmamaları

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I           B) I ve II          C) I ve III           D) II ve III          E) I, II ve III

 

Cevap: E

 

11. Büyük ve küçük ulusların siyasi bağımsızlıklarının ve toprak bütünlüklerinin karşılıklı güvenliğinin garanti altına alınabilmesi için Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulması gereği aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

A) Monroe Doktrini

B) Amiral Bristol Raporu

C) Wilson İlkeleri

D) Locarno Antlaşması

E) Kellog Paktı

 

Cevap: C

 

12. Amerika Birleşik Devletlerinin, Avrupa’nın “Yeni Dünya” ya karışmamasını, buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durmasını, yani kıtasına kapanarak yalnızlık politikasını izlemeyi esas aldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monroe Doktrini

B) Meiji Restorasyonu

C) Wilson İlkeleri

D) Eisenhower Doktrini

E) Truman Doktrini

 

Cevap: A

 

13. I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemiyet-i Akvam

B) Birleşmiş Milletler

C) Kuzey Atlantik Paktı

D) Sivil Savunma Teşkilatı

E) Kellog Paktı

 

Cevap: A

 

14. I. Dünya Savaşı sonucunda Almanya,

- Alsas – Loren Fransa’ya verilecek

- Almanya sömürgelerinden vazgeçecek

- Zorunlu askerlik kaldırılacak

şartlarını aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kabul etmiştir?

A) Nevilly (Nöyyi)

B) Trianon

C) Versailles (Versay)

D) Sevr

E) Saint Germain

 

Cevap: C

 

15. Avrupa’da meydana gelen yeni dengelerin Balkanları tehdit etmesi üzerine 9 Şubat 1934’te imzalanan Balkan Antantı’na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?

A) Yunanistan           B) Bulgaristan           C) Yugoslavya           D) Romanya          

E) Türkiye

 

Cevap: B

 

16. Nikolay İlminski Türk lehçeleri arasındaki farklılıkları çoğaltarak onlardan ayrı bir dil oluşturmaya çalışmıştır.

Nikolay İlminski’nin bu çalışmalarına karşılık Türkler arasında ortak bir dil oluşturmaya çalışan düşünce adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeki Velidi Togan

B) Enver Paşa

C) Gaspıralı İsmail

D) Yusuf Akçura

E) Hüseyin Zade Ali

 

Cevap: C

 

 

Test 2

 

1. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin, I. Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında dünya barışını korumak amacıyla gerçekleştirildiği söylenemez?

A) Küçük Antant’ın yapılması

B) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

C) Locarno Antlaşması’nın imzalanması

D) Birleşmiş Milletlerin oluşturulması

E) Briand-Kellog Paktı’nın yapılması.

 

2. Türkiye, İtalya’nın Ortadoğu’ya yönelik tehditlerine karşı doğu sınırının güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisine katılmıştır?

A) Milletler Cemiyeti’ne

B) Kellog Paktı’na

C) Balkan Antantı’na

D) Sadabat Paktı’na

E) NATO’ya

 

3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan barışın uzun sürmeyeceğini kanıtlar nitelikte değildir?

A) Fransa’nın Ren Bölgesi’nde silahlanmasını artırması

B) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

C) Almanya’nın silahlanması

D) İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesi

E) Türkiye’nin Hatay’ı Anavatan’a katması.

 

4. Kellog Paktı’nın oluşturulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) SSCB’yi siyasi arenada yalnız bırakmak

B) Devletler arası sorunları barış yoluyla çözmek

C) İngiltere’nin Ortadoğu’daki gücünü kırmak

D) Mihver Grubu’na katılımı artırmak

E) Komünist rejimi Batı Bloku’na yaymak

 

5. Fransa I. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan Versailles (Versay) Antlaşması’nda belirlenen sınırı Almanya’nın kabul etmeyeceğini ve buna karşı harekete geçeceğini düşünüyordu.

Fransa’nın Almanya’ya karşı olan bu güvensizliği aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına

B) Kellog Paktı’nın oluşturulmasına

C) Locarno Antlaşması’nın imzalanmasına

D) Balkan Antantı’nın kurulmasına

E) II. Dünya Savaşı’nın başlamasına.

 

6. XX. yüzyıl başlarında Sovyet Rusya’nın sosyalizmi yaymak ve ekonomik çıkarları için Türkistan’ı işgali karşısında Türklerin ayaklanarak bağımsızlık için dağlara çıkmasıyla devam eden bağımsızlık mücadelesine Basmacı Hareketi denir.

Aşağıdakilerden hangisi Basmacı Hareketi’nin özelliklerinden birisi değildir?

A) Emperyalizme karşı çıkmıştır

B) Milliyetçi özellikler taşır

C) Ulusal Sosyalist Devrimi savunmuştur

D) Düzensiz ve örgütsüz bir harekettir

E) Enver Paşa’nın yenilgisiyle zayıflayarak önemini kaybetmiştir.

 

7. 1929’da başlayan ancak etkilerini 1930 yılının sonlarında tam anlamıyla hissettiren ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden Dünya Ekonomik Bunalımı, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen, dünyanın geri kalanında da olumsuz etkileri görülmüştür. Türkiye’de bu buhrandan etkilenen ülkeler arasında yer almıştır.

Türkiye’nin dünyada yaşanan bu ekonomik krize karşı aldığı önlemler arasında,

I.   İzmir İktisat Kongresi’ni düzenleyen

II.  İhraç mallarının kalite kontrolüne önem verme

III. Koruyucu gümrük politikasını benimseme

tutumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) I ve II          D) I ve III          E) II ve III

 

8. Sovyet Rusya 3 Aralık 1917’de Türkiye’ye yolladığı demeçte; Türkiye’yi parçalayan antlaşmaları Sovyet Rusya’nın tanımadığını ve İstanbul’un Müslümanların elinde kalması gerektiğini belirtmiştir.

Rusya’nın bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)    Osmanlı ile savaşı bitirerek iç sorunları çözümlemek

B)     Avrupa’daki emperyalizme karşı Türk ve Müslümanlarla birlikte hareket etmek

C)    Sovyet Rusya’nın Çarlık Rusyası’ndan farklı olduğunu göstermek

D)    Avrupalı devletlerin Türkiye’yi parçalayıp güçlenmesini önlemek

E)     Türkiye ile yakınlaşıp Ortadoğu petrollerine ulaşmak.

 

9. Japonya Batı’nın kültür seviyesine ulaşabilmek için 1868’de Meiji Restorasyonu’nu kabul etmiş, hemen hemen her alanda yenilikler yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın bu dönemde yönetim alanında yaptığı yeniliklerdendir?

A) 1817’de ilk gazeteyi yayımlaması

B) Datmiyo denilen derebeylik sistemine son vermesi

C) İlköğretimi zorunlu hale getirmesi

D) Mecburi askerliği uygulaması

E) Demiryolu ulaşımını yaygınlaştırması.

 

10. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalardan hangisiyle Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’le bağımsız bir Arap Devleti kurulması kararlaştırılmıştır?

A) Sykes – Picot Antlaşması

B) Petersburg Antlaşması

C) St. Jean de Maurenne Antlaşması

D) Mac Mahon Antlaşması

E) Londra Antlaşması

 

11. Orta Asya Türklerinin bölünerek Cumhuriyetlere ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Asya Türkleri arasında çıkan anlaşmazlıklar

B) Rusların, Orta Asya Türklerinin bağımsızlık mücadelelerini zayıflatmak istemesi

C) Gaspıralı İsmail’in çalışmaları

D) Enver Paşa’nın Orta Asya’daki faaliyetleri

E) Orta Asya Türkleri arasında demokrasi düşüncesinin yaygınlaşması.

 

12. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A) İngiltere          B) Almanya          C) Fransa          D) ABD          E) Rusya

 

13. 1929’da başlayan ve Kara Perşembe olarak bilinen ekonomik bunalım kısa sürede bütün dünyaya yayılmış ve ülkeleri büyük oranda etkileyerek dünyayı bunalıma sürüklemiştir. Türkiye’de bu bunalımdan etkilenmiştir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun kanıtıdır?

A) Fransa’yla borçların ödenmesi konusunda kriz çıkması

B) Devletçilik politikasının başarısız olması

C) Milli ekonomi modeline yönelinmesi

D) İnkılâplar için ekonomik kaynağın bulunamaması

E) Aşar vergisinin kaldırılması.

 

14. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle, Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması Türkiye ile ilgili olarak,

I.   Toprak bütünlüğünü koruma

II.  Bağımsız devlet anlayışını güçlendirme

III. Misak-ı Milli’yi ilke edinme

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III          D) I ve II           E) I, II ve III

 

 

1. D   2. D   3. E   4. B   5. C   6. C    7. E    8. E    9. B    10. D    11. B    12. D    13. A    14. E

 

 

II. Dünya Savaşı

 

Test 1

 

1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin II. Dünya Savaşı’nın oluşumuna katkı sağladığı söylenemez?

A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yaşanması

B) Totaliter ve baskıcı rejimlerin yaygınlaşması

C) I. Dünya Savaşı sonrası antlaşmalarının kalıcı barışı sağlayamaması

D) Afrika ve Asya uluslarının bağımsızlık istekleri

E) Nazi Almanyası’nın yayılmacı politikaları

 

2. II. Dünya Savaşı’na katılan aşağıdaki devletlerden hangisinin demokratik bir yönetim anlayışına sahip olduğu söylenebilir?

A) SSCB          B) Japonya          C) Almanya           D) İtalya           E) ABD

 

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin II. Dünya Savaşı yıllarında,

I.   Almanya ile Saldırmazlık Antlaşması imzalaması,

II.  İngiliz Başbakan’ı Churchill ile Adana Konferansı’nı gerçekleştirmesi

III. Almanya’ya krom satışı gerçekleştirmesi

faaliyetlerinden hangileri Müttefik güçlerle ilişkilerinin bozulmasına ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III           D) I ve II          E) I ve III

 

4. Türkiye Cumhuriyeti’nin II. Dünya Savaşı yıllarında aşağıdaki alanların hangisinde daha çok olumsuz etkilendiği söylenebilir?

A) Eğitim           B) Sağlık           C) Ekonomik          D) Askeri          E) Kültürel

 

5. I. Dünya Savaşı sonrasında galip devletlerin izlediği politikalar Avrupa’da milliyetçi anlayışı güçlendirmiş, jeopolitik dengeyi bozmuş aynı zamanda mağlup devletler üzerinde, milli savunmalarda sınırlama ve ağır tazminat borçları ile baskı meydana gelmiştir. Bu gelişmeler ise Avrupa’yı kısa süre içinde yeniden büyük bir savaşa sürüklemiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin II. Dünya Savaşı’nın çıkışında etkili olduğu söylenemez?

A)    I. Dünya Savaşı sonrası uygulanan politikaların etkisi

B)     Uluslar arası güç dengelerinin bozulması

C)    I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinde milliyetçi duyguların gelişmesi

D)    Ekonomik ve ideolojik gelişmelerin yaşanması

E)     I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarının II. Dünya Savaşı’nın sebeplerini oluşturduğu.

 

6. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen dünyanın geri kalan ülkelerinde özellikle de sanayileşmiş olanlarda yıkıcı etkiler bırakmıştır.

Buna göre 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Etkilerinin sanayileşmiş ülkelerde daha çok hissedildiği

B) Evrensel sonuçlara sahip bir gelişme gösterdiği

C) Ülkelerin ekonomileri için olumsuz sonuçlar oluşturduğu

D) Büyük ticari işletmelerin oluşumunu hızlandırdığı

E) Ekonomik faaliyetlerin duraksamasına neden olduğu.

 

7. I. Japonya’nın Mançurya’ya saldırması

II. İtalya’nın Etiyopya’yı işgal etmesi

III. Almanya’nın Ren bölgesine asker sokması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. Dünya Savaşı’ndan sonraki silahsızlanma politikalarına duyulan güvenin azalmasına ve Milletler Cemiyeti’nin bir barış güvencesi sağlayamayacağının ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I          B) I ve II          C) I ve III          D) II ve III          E) I, II ve III

 

8. II. Dünya Savaşı devam ederken Almanların Karadeniz’le Hazar Denizi arasında bulunan Kafkasya petrol yataklarını ele geçirmek için başlatmış oldukları savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stalingrad Savaşı

B) Taronto Savaşı

C) Berezina Savaşı

D) Normandiya Çıkartması

E) Mers-el Kebir Savaşı

 

9. II. Dünya Savaşı sırasında görülen,

I.   Alman denizaltılarının Amerikan ticaret gemilerini batırması,

II.  Japonların, Pearl Harbour baskınını gerçekleştirmesi

III. Almanya’nın SSCB’ye saldırması

politikalarının hangileri sonucunda ortaya çıkan gelişmeler Mihver grubunun yenilmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II          E) I, II ve III

 

10. Sovyetler Birliği’nin etkisi ile sosyalist yönetimler Doğu Avrupa’ya yayılarak güçlenmiştir.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde sosyalist yönetim kurulmamıştır?

A) Belçika          B) Macaristan          C) Romanya           D) Çekoslavakya          E) Polonya

 

11. SSCB’nin II. Dünya Savaşı’ndan galibiyetle çıkmasının ardından Doğu Avrupa’da önemli müttefikler kazanmıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır?

A) Tek kutuplu dünya düzeninin ortaya çıkmasına

B) Türkiye’nin Sovyet Rusya’ya yakınlaşmasına

C) Komünizm hareketinin gelişip güçlenmesine

D) Bolşeviklerin yönetimden uzaklaştırılmasına

E) Kafkaslarda kalıcı barışın sağlanmasına

 

12. Milletler Cemiyeti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi II. Dünya Savaşı’nın yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Sorunlar karşısında etkin olamaması

B) Dünya barışını korumak için yeterli baskı gücüne sahip olmaması

C) Devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde başarılı olamaması

D) Kurtuluş gayesine yönelik çalışmalarda bulunmaması

E) Üyelerinin çoğunluğunun Avrupa ülkelerinden oluşması

 

13. Japonya’nın Uzakdoğu’da tek güç olma amacıyla Çin’de işgallerde bulunması ve bölgede sayıları gittikçe artan üstler kurması 1937 ile 1941 yılları arasında ABD ile Japonya arasındaki egemenlik mücadelesinin artmasına neden olmuş ve bu durum Japonya’nın Amerikan donanmasına saldırmasıyla savaşa dönüşmüştür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Amerika’nın egemenlik hakları yok sayılmıştır.

B) Japonya Büyük Okyanus’ta üstünlüğü ele geçirmiştir.

C) Japonya’nın askeri faaliyetleri Amerika’nın çıkarlarına aykırıdır

D) Japonya Uzakdoğu’da etkin güç olma hedefindedir.

E) Politik çekişmeler askeri çatışmaları beraberinde getirmiştir.

 

14. 1917 Bolşevik İhtilali’nden sonra II. Dünya Savaşı’nın çıkışına kadar çekingen bir politika takip eden ve büyük devletler topluluğunun dışında kalan Sovyetler, II. Dünya Savaşı sonrasında dünya siyasetindeki etkinliğini artırmaya yönelik bir politika izlemeye başlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra izlediği politikalardan biri değildir?

A) Yayılmacı devlet anlayışını benimseme

B) Ekonomide liberal anlayışı yerleştirme

C) Balkanlarda etkinliğini artırma

D) Boğazların yönetiminde söz sahibi olma

E) Komünizm rejimini dünyaya yayma

 

 

1. D     2. E    3. E     4. C     5. C     6. D     7. E     8. A     9. E     10. A     11. C     12. E    

13. B     14. B

 

 

 

Test 2

 

1. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki durumu, gerek Müttefiklerin gerekse Mihver

Grubu’nun Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmak ve Türkiye’nin ise bu baskılara karşı başarılı bir şekilde direnmesi şeklinde gelişmiştir.

Türkiye’nin savaşa sokulmak istenmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisi öncelikle etkili olmuştur?

A) Ekonomik potansiyeli

B) Nüfus yapısı

C) Hammadde kaynakları

D) Stratejik konumu

E) Askeri gücü

 

2. II. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinin Alman işgalinden kurtarılması Müttefik kuvvetlerden çok yerel direnişçilerin çalışmalarıyla olmuştur?

A) Fransa           B) Belçika           C) Yunanistan           D) Yugoslavya          E) Romanya

 

3. ABD’nin II. Dünya Savaşı’na dahil olmasıyla Almanya’nın saldırganlığına karşı denge oluşturan müttefikler yavaş yavaş deniz ve hava savaşlarında üstünlüğü ele geçirmiş, Normandiya çıkartmasıyla da II. Cepheyi açarak Almanya’nın kara savaşlarında da yenilgi sürecini başlatmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Soğuk savaş süreci başlamıştır.

B) Almanya’nın politik gücü tamamen sona ermiştir.

C) ABD tüm cephelerde başarılı olmuştur

D) Amerika dünyanın süper gücü haline gelmiştir

E) Zinde bir gücün varlığı savaşın seyrini değiştirmiştir.

 

4. Türkiye, II. Dünya Savaşı’na aktif olarak katılmamasına rağmen büyük bir ekonomik darboğaza girmiştir.

Bu durumun yaşanmasında,

I.   genç nüfusun silah altına alınması,

II.  ihracatın azalması,

III. tüketimde kısıtlamaya gidilmesi

gelişmelerinden hangilerinin etkisinden sözedilebilir?

A) Yalnız II          B) Yalnız III           C) I ve II           D) I ve III          E) II ve III

 

5. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru dünya barışını sağlamak amacıyla çok sayıda devletin katılımıyla Birleşmiş Milletler teşkilatı kurulmuş ancak sadece ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’e veto hakkı verilmiştir.

Bu durum,

I.   bağımsız devlet,

II.  devletlerin eşitliği,

III. sosyal devlet

anlayışlarından hangilerine aykırıdır?

A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) I ve II          D) II ve III          E) I, II ve III

 

6. II. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Türkiye tarafsız olduğunu açıklamış, ancak, 1945’te Müttefiklerin savaşı kazanacağı kesinleşince Türkiye Mihver Grubu’na savaş ilan etmiştir.

Türkiye’nin bu tutumu savaş sonrasında kendisine nasıl bir fayda sağlamıştır?

A) Yeni toprak kazanma

B) Rejimini tüm dünyaya yayma

C) Uluslar arası organizasyonlara girişini kolaylaştırma

D) Boğazlar komisyonunu kaldırma

E) Sovyet Rusya’dan ekonomik yardım alma

 

7. Türkiye, II. Dünya Savaşı’na askeri anlamda katılmamış olmasına rağmen savaşın etkilerini derinden yaşamıştır. Türkiye bir yandan başını Almanya’nın çektiği Mihver devletleri diğer yandan da Müttefikler arasında bir denge politikası sürdürmeye çalışmıştır.

Bu bilgiye göre Türkiye’nin temel politikasının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Almanya ile yakınlaşmak

B) Müttefik devletlerin koruyuculuğu altına girmek

C) NATO’nun genişlemesini sağlamak

D) II. Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını korumak

E) Batı’nın desteği ile Musul’u kendi topraklarına katmak.

 

8. II. Dünya Savaşı’nda Sovyet Rusya’nın tehdidinden çekinen Türkiye, İngilizlerin Alman işgalindeki Yunanistan’a asker çıkarmasından hoşnut olmuş, ayrıca Yunanistan’la işbirliğinin önünü açmak için 12 Ada üzerinde hiçbir hak talebinde bulunmadığını bildirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye toprak bütünlüğünden taviz vermiştir

B) Türkiye Batı’dan gelebilecek tehditten çekinmiştir.

C) Türkiye, uluslar arası güç dengelerini dikkate almıştır

D) Almanya’nın işgal gücünde zayıflama olmuştur

E) Balkanlardaki güç dengesinde değişiklik olmuştur.

 

9. II. Dünya Savaşı sürecinde stratejik konumu nedeniyle iki blok tarafından da savaşa kendi yanlarında girmesi için baskı altına alınan Türkiye, kuzey yöndeki Rusya’nın ve batısındaki Almanya’nın tehdidi altına girmemek için tarafsız kalmaya çalışmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye’nin coğrafi konumu dış politikası üzerinde belirleyici olmuştur

B) Türkiye savaşa dahil olmamıştır

C) Türkiye’nin politikaları, devletlerin siyasi yapılarını etkilemiştir

D) Türkiye toprak bütünlüğünü tek başına koruyamamaktadır

E) Devletler politikalarını Türkiye’nin tutumuna göre belirlemiştir

 

10. Türkiye’nin 1933’te başlattığı planlı kalkınma hamleleri II. Dünya Savaşı’nın çıkması ile zarar görmüş, ihracatın durma seviyesine gelmesiyle de bayındırlık ve sanayi kollarında ihtiyaç duyduğu malları ithal edemez duruma gelmiştir.

Bu gelişmelerin sonuçları arasında,

I.   dış ticaret açığının ortaya çıkması,

II.  tarım üretim mallarında fiyat artışlarının görülmesi,

III. memleket kalkınmasının zarar görmesi

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız III          C) I ve II          D) II ve III          E) I, II ve III

 

11. Türkiye Cumhuriyeti 1930’lu yıllarda öncelikle aşağıdaki devletlerin hangisinin saldırgan politikalarından çekinerek güvenlik sistemini çeşitlendirip güçlendirmiştir?

A) ABD          B) İngiltere          C) SSCB          D) Fransa          E) İtalya

 

 

 

1. D    2. D    3. E    4. C   5. B    6. C    7. D    8. C    9. A    10. D    11. E

 

 

 

Soğuk Savaş Dönemi

 

Test 1

 

1. Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye için önemli bir tehdit oluşturmuştur?

A) ABD          B) SSCB          C) İtalya          D) Almanya          E) Yugoslavya

 

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Doğu Avrupa ve Balkanlardaki etkinliğini artırmıştır?

A) ABD          B) Sovyetler Birliği          C) Fransa          D) Almanya          E) İngiltere

 

3. 1949 yılında 14 ülke tarafından kurulan NATO’nun etkinliğinin artmasında,

I.   Sovyet tehdidinin bulunması,

II.  uluslar arası terörizmle mücadele edilmesi,

III. üye sayısının artması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II           E) I, II ve III

 

4. Türkiye Cumhuriyeti’nin,

I.   Kore Savaşı’na katılması,

II.  NATO’ya üye olması,

III. Mihver devletlere 1945’te savaş ilan etmesi

faaliyetlerinden hangileri soğuk savaş yıllarında Batı Bloku içinde yer aldığının göstergesidir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III           D) I ve II          E) I, II ve III

 

5. Türkiye Cumhuriyeti’nin,

- I. Dünya Savaşı sonrası Balkan ve Sadabat Paktı’na

- II. Dünya Savaşı sonrası Balkan İttifakı ve Bağdat Paktı’na

öncülük etmesinin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölgesel ekonomik kalkınmaya öncülük etmek

B) Demokratik rejimi geliştirmek

C) İç güvenliği sağlamak

D) Doğu ve Batı sınırlarını güvence altına almak

E) BM’deki etkinliği artırmak.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Marshall Planı’nın hazırlanmasının öncelikli amacıdır?

A) II. Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini oluşturma

B) Soğuk Savaş dönemini bitirme

C) Batı Avrupa ülkelerinin savunmasını güçlendirme

D) Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini güçlendirme

E) NATO’nun genişlemesini sağlama.

 

7. Türkiye’nin 1950’li yıllarda kalkınma hızının artış göstermesinde,

I.   savaş ekonomisinin sona ermesi,

II.  Marshall yardımından faydalanması,

III. BM’ye üye olması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II           E) I, II ve III

 

8. 1945’ten sonra Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa’da ve Uzakdoğu’da etkinliğini artırmış, bunun üzerine ABD ve bazı Avrupa devletlerinin katılımıyla NATO kurulmuştur.

Bu durum karşısında Sovyetler Birliği’nin oluşturduğu askeri örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Comecon          B) Varşova Paktı           C) Balkan Paktı           D) Balkan Antantı          

E) AET

 

9. 1945 - 46 yıllarında Sovyetlerin, Türkiye’nin Doğu’daki bazı topraklarını istemesi ve Boğazlara yerleşmek hususundaki isteklerini resmen dile getirmesi Türkiye’yi zora sokmuştu. 1947 Truman doktrini ülkemizi kısmen rahatlatmış ise de güvenlik kaygısını giderememiştir.

Türkiye bu amaçla aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A) NATO           B) AET           C) Varşova Paktı           D) BM           E) Bağdat Paktı

 

10. Almanya’nın 7 Mayıs 1945’te teslim olması ve savaştan çekilmesi üzerine Avrupa’da çok sayıda problem ortaya çıkmış ve barış düzeninde bunlara çözüm bulunması zorunlu hale gelmiştir.

Buna göre Avrupa’da sorunları çözmek amacıyla aşağıdaki konferanslardan hangisi toplanmıştır?

A) Adana           B) Potsdam          C) Moskova           D) Kahire           E) Tahran

 

11. Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti’nin yerine kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) NATO           B) Varşova Paktı          C) Bağdat Paktı           D) Birleşmiş Milletler

E) Unesco

 

12. II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği sosyalist rejimi benimseyen bazı Avrupa ülkeleri üzerinde etkili olmaya başlamış ve zamanla kendi liderliğinde oluşacak Doğu Bloku içerisinde yer alacak olan bu devletler ile dostluk, işbirliği ve saldırmazlık adı altında bazı antlaşmalar imzalayacaktır.

Sovyetler Birliği’nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Antlaşma yaptığı devletleri denetim altında tutmaya

B) Dünyadaki politik ve ekonomik sorunlara çözüm bulmaya

C) Uluslar arası ilişkilerde bloklaşmayı sona erdirmeye

D) Siyasi alanda içe dönük bir politika izlemeye

E) İşbirliğine dayalı teşkilatlara üye olmaya

 

13. Soğuk Savaş döneminde artan Sovyet tehdit ve yayılmacılığı karşısında Türkiye, Batı Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Konseyi’ne üye olmuş ve Batı ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır.

Bu bilgiye dayanarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bağımsız devlet anlayışını korumak istediği

B) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip ettiği

C) Dış siyasetinde Batı’ya yöneldiği

D) Batı Bloku’nun savunma sistemi içerisinde yer almaya çalıştığı

E) Sovyet Rusya’ya karşı güvenliğini tam olarak sağladığı

 

14. II. Dünya Savaşı’nın sonlarından itibaren bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini işgal eden Sovyetler Birliği Macaristan, Bulgaristan gibi ülkelerde sosyalist iktidarlar kurdurmuştur. Amerika’nın sosyalizmi durdurma amacıyla hazırladığı program ise Sovyet – Amerikan mücadelesinin başlamasında önemli rol oynamıştır.

Yalnız bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dünya’nın yeni bir bloklaşmaya girdiği

B) Sovyetler Birliği’nin yayılmacı bir politika izlediği

C) Bazı ülkelerde rejim değişikliği görüldüğü

D) Soğuk Savaş döneminin sona erdiği

E) Sosyalizmin yayılmasında Sovyetler Birliği’nin etkili olduğu.

 

15. SSCB ve denetimindeki Doğu Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa ülkelerinin oluşturduğu NATO’ya karşı askeri bir ittifak olan ve üyeleri arasında yardımlaşmayı amaçlayan Varşova Paktı’nı oluşturmuşlardır.

Bu bilgiye dayanarak Varşova Paktı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Batı Bloku’na karşı savunma tedbirlerini içerdiği

B) Silahlı kuvvet kullanımını benimsediği

C) Soğuk Savaş dönemini sona erdirdiği

D) Ortak işbirliğini esas aldığı

E) NATO’ya karşı bir denge olarak kurulduğu

 

16. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına yaklaşıldığında barış düzeninin kurulması meselesinde İngiltere, ABD ve Sovyet Rusya Yatla Konferansı’na kendi amaç ve tasarıları doğrultusunda katılmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu konferansta görüşülen meselelerden biri değildir?

A) Birleşmiş Milletler’in yapısı

B) İran’ın durumu

C) Uzakdoğu sorunu

D) Boğazların statüsü

E) Yahudi soykırımı.

 

17. II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetlerin yayılmacı politikası karşısında Batı Avrupa ülkelerinin oluşturduğu silahlı kuvvetleri de içeren bir savunma sistemi olan NATO’ya Türkiye’nin alınmasında, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in çağrısına uyarak asker gönderdiği Kore Savaşı’ndaki başarısı da etkili olmuştur.

Yalnız bu bilgiye dayanarak Türkiye ile ilgili,

I.   Batı güvenlik sistemi içerisinde bulunmasına Sovyet Rusya’nın tepki gösterdiği,

II.  askeri başarılarının politik ilişkilerine yön verdiği,

III. Sovyetler karşısındaki savunma ittifakında yer aldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız III           C) I ve II           D) II ve III           E) I, II ve III

 

18. II. Dünya Savaşı sonrası başlayan Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah üretiminde yarışa girmişlerse de bu silahların oluşturacağı tehditler, bu devletler ve temsil ettikleri bloklar içindeki diğer devletleri zamanla antlaşma ve konferanslarla birbirine yakınlaştırmıştır. Ancak bu dönemde iki blok Kore Savaşı’nda karşı karşıya gelmekten de geri durmamıştır.

Bu durum Doğu ve Batı Bloku ülkelerinin,

I.   karşılıklı güç denemesi yaptıkları,

II.  Uluslar arası ilişkilerde zaman zaman yumuşama politikası izledikleri,

III. Soğuk Savaşı sona erdirip, sıcak savaşa yöneldikleri

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II           C) Yalnız III           D) I ve II           E) II ve III

 

 

 

1. B    2. B    3. E    4. D    5. D    6. D    7. D    8. B    9. A    10. B    11. D    12. A    13. E    14. D    15. C     16. E    17. D    18. D

 

 

Test 2

 

1. SSCB’nin yayılma siyasetine karşı II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı devletler tarafından oluşturulan NATO’ya, Sovyetler ile karşı karşıya gelmeleri durumunda yakın bir cepheye sahip olunması amacı doğrultusunda Türkiye’de kabul edilmiştir.

Buna göre Türkiye ile ilgili,

I.   coğrafi konumundan yararlanılmaya çalışıldığı,

II.  Sovyetler’e karşı topraklarının kullanılabileceği,

III. dış siyasette Batı ile birlikte hareket ettiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II           C) I ve II           D) I ve III           E) I, II ve III

 

2. SSCB ile ABD arasında imzalanan ve silahsızlanmayı öngören Salt – II Antlaşması’nı ABD Kongresi, kamuoyunun tepkisinden dolayı onaylamaktan vazgeçmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Silahlanmanın tehdit olmaktan çıktığının

B) Sovyetlerin yayılmacı politikasını terk ettiğinin

C) ABD halkının antlaşmadan memnun olmadığının

D) Uluslar arası barışın tam olarak sağlandığının

E) Soğuk Savaş döneminin sona erdiğinin

 

3. I. ile II. Dünya Savaşları sonucunda sivil kayıpların artması sonucu özellikle Sovyetler ile ABD arasında silahlanma yarışına son vermek amacıyla ikili görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler sonucunda antlaşmalar imzalanmıştır.

Silahsızlanma Dönemi olarak adlandırılan bu dönemi aşağıdaki olaylardan hangisi olumsuz etkilemiştir?

A) Küba Krizi

B) Salt I ve Salt II Antlaşmaları

C) Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu’nun kurulması

D) Helsinki Deklerasyonu’nun yayınlanması

E) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin oluşturulması.

 

4. 1962 Küba Krizi’nin son bulmasıyla ABD ile Sovyetler arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi, Nükleer silahların sınırlandırılması, NATO’nun Doğu Bloku ülkelerine karşı silahlanma yarışını sonlandırması gibi konularda fikir birliğine varılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?

A) Diplomatik ilişkilerin gelişmesi

B) Barış ortamının güçlenmesi

C) Soğuk Savaş’ın güç kaybetmesi

D) Silahsızlanma antlaşmalarının imzalanması

E) Kore Savaşı’nın başlaması.

 

5. Çin, Tibet’ten sonra Hindistan’ın kuzeybatı topraklarını kendi toprakları içinde görmüş ve bölgeyi 20.000 askerle işgal etmiştir.

Bu olay aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamamıştır?

A) Güneydoğu Asya’da barışın bozulmasına

B) Çin’in uluslar arası saygınlığının artmasına

C) Çin sınırındaki Nokta Geçidi’nin kapanmasına

D) Hindistan ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesine

E) ABD ile SSCB’nin olaya müdahale etmesine.

 

6. 1975 yılında ABD, Kanada ve 32 Avrupa ülkesinin katılımı ile imzalanan Helsinki Deklarasyonu’nda,

- Egemenliğin getirdiği ilkelere saygılı olunması

- Devletlerin toprak bütünlüğünün sağlanması

- Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi

- Temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi konularda kararlar alınmıştır.

Buna göre Helsinki Deklerasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Barışın korunmasını amaçladığı

B) Demokratik gelişmelere katkı sağladığı

C) Uluslar arası siyasi bir belge özelliği taşıdığı

D) İmza sürecinin uzun bir zamanda gerçekleştiği

E) Evrensel insan haklarını temel aldığı

 

7. SSCB, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ı kendi yanına çekerek Yugoslavya ve Yunanistan’ı Balkanlarda sıkıştırırken Türkiye’nin NATO’ya üyeliği sonrası Türkiye üzerindeki baskılarını da artırmıştır. Bunun üzerine Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan bir araya gelerek ekonomik kültürel ve ortak savunma konularında işbirliği oluşturdukları Balkan Paktı’nı 28 Şubat 1958’de imzalamışlardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Balkan devletleri Türkiye ile işbirliği yapmaktan kaçınmaktadır.

B) Devletler arası ittifakların oluşturulmasında bölgesel güvenliği sağlama amacı vardır.

C) SSCB var olan sınırlarını korumaya çalışmaktadır.

D) Dünya devletleri, aralarındaki münasebetleri silahlı çatışmalarla çözmeye çalışmaktadır.

E) Bölgesel barışların sağlanmasında devletlerin verdiği tavizler etkili olmuştur.

 

8. İngiltere – Mısır ve Arap – İsrail gerginlikleri Türkiye ile Irak’ın diplomatik olarak yakınlaşmasını sağlarken daha sonra Pakistan ve İran’ın da bu yakınlaşmanın içinde yer almasıyla beraber Ortadoğu’da bu devletler tarafından bir savunma sistemi meydana getirilmeye çalışılmıştır. Bu devletlerin arasına İngiltere’nin de katılması ile Bağdat Paktı adı verilen bir ittifak antlaşması imzalanmıştır.

Buna göre, Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Yayılmacı bir siyasetle hareket ettiği

B) Uluslar arası çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğu

C) Devletler arası çıkar çatışmalarından doğabilecek zararları en aza indirmeye çalıştığı

D) Bölgesel ittifak girişimlerine sıcak bakmadığı

E) Uluslar arası siyasal gerginlikleri önemsemediği.

 

9. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin meclise verdiği teklifleri eleştiren Menderes, Köprülü ve Koraltan gibi şahısların partiden ayrılması sonrası kurulmuştur. Demokrat Parti Türkiye’de siyasal sistemin demokratikleşmesi, temel hak ve özgürlüklerin sağlanması ve ekonomide liberalizmin egemen kılınması amaçlarına yönelik politikalar izlemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’de çok partili sürecin tekrar başladığı

B) Demokratikleşme sürecinin hızlandığı

C) Demokrat Parti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yeni açılımlara yöneldiği

D) Cumhuriyet Halk Partisi’nin görüş ve önerilerinin her zaman kabul edildiği

E) Cumhuriyet Halk Partisi içindeki üyelerde fikir birliğinin olmadığı.

 

10. 1961 Anayasası’na göre, “ Yürütme görevi kanunlar çerçevesinde yerini alır. “ maddesine göre devlete ait olan,

I.   yasama,

II.  yürütme,

III. yargı

güçlerinden hangilerinin ön planda tutulduğu söylenebilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III          D) II ve III           E) I, II ve III

 

11. Aşağıdakilerden hangisi ordu tarafından gerçekleştirilen bir darbe sonucu hazırlanan anayasalardandır?

A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

B) Kanun-u Esasi

C) 1921 Anayasası

D) 1924 Anayasası

E) 1961 Anayasası

 

 

1. E   2. C   3. A   4. E   5. B   6. D   7. B    8. C    9. D    10. A    11. E

 

 

 

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

 

Test 1

 

1. ABD ve Sovyetler Birliği arasında 18 Haziran 1979’da imzalanan SALT II Antlaşması aşağıda verilen hangi gelişmeden sonra uygulanamamıştır?

A) ABD başkanı Nixon’un Watergate skandalı yüzünden istifa etmesi

B) 1973 Arap – İsrail Savaşı’nın çıkması

C) ABD’nin Vietnam’a asker göndermesi

D) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi

E) Sovyet birliklerinin Çekoslovakya’yı işgal etmesi.

 

2. Aşağıda verilenlerden hangisi, Batılı devletlerin OAPEC ve OPEC ülkelerinin petrol politikalarından fazla etkilenmemelerinin nedenlerinden biri değildir?

A) Batılı devletlerin petrol üreten ülkelerin petrol gelirlerini yatırım olarak kendi ülkelerine çekebilmeleri

B) Batılı devletlerin katma değeri yüksek teknolojik ürünler satmaları

C) Petrol üreten ülkelere karşı, ortak hareket yapabilmeleri

D) Batılı devletlerin dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olmaları

E) Petrolden başka farklı enerji kaynakları geliştirme (nükleer) teknolojisine sahip olmaları.

 

3. Irak’ın 1980’de İran’a karşı savaş açmasında,

I.   İran’da şii İslami bir devlet kurulması,

II.  Irak’ın mezhep yapısı,

III. Şat tül Arap su yolu sorununun tırmanması,

IV. Irak’taki Sovyet yanlısı Baas iktidarının kendi rejimini İran’a taşımak istemesi.

gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu söylenebilir?

A) I ve II          B) I ve III          C) II ve III          D) I, II ve III          E) II, III ve IV

 

4. Aşağıdakilerden hangisiyle, Türkiye, Kıbrıs Sorunu’na ilk kez müdahil olmuştur?

A) Yunanistan’ın Kıbrıs Sorunu’nu Birleşmiş Milletler’e getirmesiyle

B) Radclif Raporu’nun hazırlanmasıyla

C) NATO’nun Kıbrıs Sorunu’na müdahil olmasıyla

D) 1959 Garanti Antlaşması’nın yapılmasıyla

E) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla.

 

5. Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı uluslar arası antlaşmaların kendisine verdiği hakka dayanarak yapmıştır.

Buna göre Türkiye’nin tutumu ile ilgili,

I.  müdahale kararının uluslar arası hukuka uygun olduğu,

II.  Akdeniz’de yayılmacı bir politika izlediği,

III. müttefiklerle birlikte hareket ettiği

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) I ve II          D) II ve III          E) I, II ve III

 

6. 1960-1980 döneminde Türk-Amerikan ilişkilerini belirleyen temel unsur Kıbrıs sorunu olmuştur. Bu sorunun seyrine göre iki ülke arasındaki ilişkiler de inişli çıkışlı bir çizgide gitmiştir.

Buna göre Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili,

I.   Kıbrıs Sorunu’nun belirleyici faktörlerden biri olduğu,

II.  sürekli gelişen ve yakınlaşan bir nitelikte olduğu,

III. Türk halkının Amerikan politikalarına karşı güvensizlik duyduğu

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) I ve II           D) I ve III           E) I, II ve III

 

7. – 1945-1964 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkileri gergin ve mesafeli bir dönem geçirmiş,

- 1964’te ABD Başkanı Johnson’un, mektubundan sonra Türk-Sovyet ilişkileri yumuşamaya başlamıştır.

Buna göre Türk-Sovyet ilişkileri ile ilgili,

I.   Kıbrıs Sorunu’nun belirleyici bir etkisi olduğu,

II.  zamanla iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiği,

III. ekonomik alanda işbirliğinin öne çıktığı

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II           C) I ve II          D) I ve III          E) I, II ve III

 

8. Türkiye ile Yunanistan arasında karasuları sorunu halen devam etmektedir. Karasuları devletlerin kendi kara sahilleri ile açık deniz arasında kalan ve ona ait olan deniz parçasıdır. Yunanistan 6 millik karasuları genişliğini 12 mile çıkarmaya çalışmakta, Türkiye ise bunu kabul etmemektedir.

Türkiye’nin Ege’deki karasuları konusundaki bu tutumunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Ege adalarını geri alma isteğiyle

B) Akdeniz’in Türk gölü olmasını sağlamayla

C) Ege ve Akdeniz’e çıkışımızın engellenmek istemesini önlemeyle

D) Balkanlar bölgesinde nüfuz kurma politikasıyla

E) İslam dünyasının liderliğini kazanma düşüncesiyle.

 

9. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa, ABD ve Japonya’da toplumların refah düzeyi hızla yükselmiş ve tüketim çok hızlı olarak artmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dünyada “ Bolluk Yılları “ diye anılan dönemdir?

A) 1940-1970

B) 1945-1975

C) 1950-1965

D) 1960-1965

E) 1970-1980

 

10. Sovyetler Birliği Batı Avrupa ülkeleriyle yakınlaşmaya başlamış ve ABD ile SALT – I Anlaşması imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmelerde etkili olduğu savunulabilir?

A) ABD, Çin ilişkilerinin düzelmesi

B) Keşmir sorununun başlaması

C) Küba krizinin sona ermesi

D) Fransa’nın NATO’nun askeri kanadından ayrılması

E) Çin’de kültür devriminin başlaması.

 

11. Bağlantısızlar Hareketi, ABD ve Sovyetler Birliği eksenindeki iki kutuplu dünya dışında kalan ve bağımsızlıklarını genelde XX. yüzyılın ikinci yarısında kazanan ülkeler tarafından kurulmuştur.

Aşağıdaki devletlerden hangisi Bağlantısızlar Hareketi içerisinde yer almaz?

A) Hindistan          B) Libya          C) Batı Almanya          D) Mısır          E) Endonezya

 

12. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi SALT II Antlaşması’nın uygulamaya konmasını engellemiştir?

A) OPEC’in kurulması

B) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali

C) Vietnam Savaşı’nın çıkması

D) Irak’ın İran’a saldırması

E) Küba krizinin sona ermesi.

 

13. Türkiye, 1960’lı yıllardan itibaren batı blokundaki yerini korumakla beraber diğer taraftan da İslam ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmaya yönelmiştir. Bu doğrultuda 1969’dan itibaren İslam Konferansı örgütüne katılmaya ve zamanla bu örgütte önemli görevler almaya başlamıştır.

Buna göre Türk dış politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çok yönlü bir dış siyaset izlendiği

B) Devletler arasındaki işbirliğine önem verildiği

C) Diğer devletler üzerindeki baskıcı bir politika takip edildiği

D) Dış ilişkilerde etkin bir politikanın izlendiği

E) İslam dünyası ile yeniden yakınlaşıldığı.

 

14. 1973 yılında başlayan Arap – İsrail Savaşı’nda Sovyet Rusya, Mısır ve Suriye’yi; Amerika ise İsrail’i desteklemiştir.

Bu durum,

I.   Ortadoğu’da yaşanan sıcak savaşa iki farklı kutbun destek verdiği,

II.  Karşılıklı güç dengesinin oluşturulmaya çalışıldığı,

III. Ortadoğu’nun çıkar çatışması alanı haline geldiği

yargılarından hangilerini doğrular?

A) Yalnız I           B) I ve II           C) I ve III          D) II ve III          E) I, II ve III

 

15. Araplar, 1973 Arap – İsrail savaşlarını kaybedince petrolü batıya karşı siyasi bir silah olarak kullanmak amacıyla petrol fiyatlarını yükseltme yoluna gitmişlerdir. Bunun üzerine Batılı ülkeler satın aldıkları petroldeki fiyat artışı nedeniyle ürettikleri sanayi ürünlerini daha da pahalıya mal edip satmaya başlamışlardır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Devletler arası rekabetin Türk ekonomisine zarar vermesine

B) Uluslar arası ticaretin canlılık kazanmasına

C) Arapların izledikleri petrol politikasında kesin başarı sağlamasına

D) Türkiye’nin ihracat gelirlerinin artmasına

E) Doğu ülkelerinin batı ile olan ticari faaliyetlerinin durmasına.

 

16. Türkiye’nin AB’ye ısrarla girmek isteme nedenleri arasında,

I.   ekonomik gücü geliştirme,

II.  uluslar arası ilişkilerdeki etkinliğini artırma

III. BM’de veto hakkı elde etme

amaçlarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II          E) II ve III

 

17. İsrail Devleti 14 Mayıs 1948 günü kurulunca bazı Arap devletleri hemen ertesi gün işgali yok etmek için savaş başlatmışlardır.

Aşağıda verilenlerden hangisi İsrail’le savaşan devletler arasında yer almaz?

A) Mısır          B) Ürdün          C) Suriye           D) Lübnan          E) İran

 

18. OPEC, petrol üreten ülkelerin çıkarlarını korumak için oluşturulan uluslar arası bir örgüttür.

Aşağıdakilerden hangisi OPEC’e üye devletlerden biri değildir?

A) İran          B) Irak          C) Venezuela          D) Japonya          E) Kuveyt

 

19. Arap İsrail sorunu 1948’de İsrail’in kurulmasıyla başlamış ve farklı gelişmelerle büyüyerek günümüze kadar gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Arap – İsrail sorunu içerisinde yer alan bir gelişme değildir?

A) Kudüs Sorunu

B) Golan Tepeleri

C) Filistin Sorunu

D) Gazze Sorunu

E) Yahudi Soykırımı

 

20. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde,

I.    Kıbrıs sorunu,

II.  Yunanistan’ın tutumu,

III. Azınlık hakları

durumlarından hangilerinin olumsuz neticeler meydana getirdiği söylenebilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II          E) II ve III

 

 

1. D    2. D    3. D   4. A    5. A    6. D    7. C    8. C   9. B    10. A    11. C    12. B    13. C    14. E    15. A    16. D    17. E    18. D    19. E    20. D

 

 

 

Test 2

 

1. Çin’in Vietnam’ı bir uzantısı olarak görmesi, Tibet’i işgal etmesi, Hindistan’a saldırması ve en son olarak da Güneydoğu Asya’ya yönelik saldırgan politikalar izlemesi, Amerika’da endişe uyandırmış ve bu durum Amerika’nın Kuzey Vietnam’la savaşmasında etkili olmuştur.

Buna göre Amerika ile ilgili,

I.   Batı Bloku’nun yıkılmasına sebep olmuştur.

II.  Menfaatleri gereği Kuzey Vietnam’da sıcak savaş sürecini başlatmıştır.

III. Çin’in Asya’daki yayılmacı siyasetinden rahatsızlık duymuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) I ve II           D) II ve III          E) I, II ve III

 

2. İran ve Irak arasında Basra Körfezi’ne egemen olma isteği iki ülke arasında savaş çıkmasında etkili olmuştur. Dünyanın en zengin petrol bölgesinde yaşanan bu savaş, Basra Körfezi’nden petrol sevkiyatını engellemeye başlayınca Batılı büyük devletler harekete geçmiş ve Basra Körfezi’ne savaş gemilerini göndermişlerdir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Ortadoğu’daki sıcak savaş sürecinin dünya ekonomisini olumsuz etkilediği

B) Ekonomik çıkarların devletler arası ittifak girişimlerini engellediği

C) Ortadoğu’da yaşanan karışıklığın petrol fiyatlarını düşürdüğü

D) Batılı devletlerin İran ve Irak arasındaki savaşı sonlandırdığı

E) Avrupalı devletlerin saldırı amaçlı bir dış politika izlediği

 

3. Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesinde, Basra Körfezi’ne, Ortadoğu petrollerine ve Hint Okyanusu’na ulaşma amacı etkili olmuştur.

Bu durum,

I.   SSCB’nin dünya üzerinde yayılmacı bir politika takip ettiği,

II.  Afganistan’ın önemli bir coğrafyada bulunduğu,

III. SSCB’nin çıkarlarının Güney Asya’da karışıklık yaşanmasına neden olduğu

yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?

A) Yalnız I           B) I ve II           C) I ve III          D) II ve III          E) I, II ve III

 

4. Asala terör örgütü özellikle 1975’ten sonra yaptığı eylemlerle adını duyuran bir Ermeni örgütünün adıdır.

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk diplomat ve temsilcilerine Asala saldırısının en fazla yapıldığı ülkedir?

A) ABD           B) Almanya          C) Fransa           D) İsviçre           E) Hollanda

 

5. Kıbrıs Devleti kurulduğu sırada bu devletin anayasal hakları Türkiye’nin de içerisinde olduğu uluslar arası bir garanti antlaşmasıyla koruma altına alınmıştır.

Aşağıda verilen ülkelerden hangileri Kıbrıs’ta Türkiye ile beraber “garantör devlet “ kapsamındadır?

A)    İngiltere – Yunanistan

B)     ABD – İngiltere

C)    ABD – Sovyetler Birliği

D)    İngiltere – Fransa

E)     ABD – Yunanistan

 

6. Aşağıdakilerden hangisi 8 yıl süren İran – Irak Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

A) Şattül Arap su yolu sorunu

B) Irak’ın Kuveyt’i topraklarına katması

C) İran’da şii rejimin iş başına iş başına geçmesi

D) Irak yönetiminin, İran’daki şii rejimin kendi ülkesindeki Şii toplumu etkilemesinden çekinmesi

E) Sınır anlaşmazlıklarının ortaya çıkması

 

7. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı meselesi aşağıdaki hangi olay ile başlamıştır?

A) 1959 Kıbrıs sorunuyla

B) 1973’te TPAO’nun Ege’de petrol arama yapmak istemesiyle

C) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla

D) Annan planının Kıbrıs Rum yönetimince reddedilmesiyle

E) Kıbrıs sularında Yunanistan’ın hak iddia etmesiyle.

 

8. Fır hattı sorunu Ege hava kontrol sahası konusundaki anlaşmazlık olup, 1974 Kıbrıs buhranının ortaya çıkardığı bir meseledir.

Yunanistan’ın fır hattı konusundaki aşağıdaki görüşlerinden hangisi Türkiye tarafından savaş nedeni sayılmıştır?

A) Yunanistan’ın kara ve hava sahasının 3 mil olmasıyla

B) Yunanistan’ın kara ve hava sularını 6 mile çıkarmasıyla

C) 1974’ten sonra Yunanistan’ın hava ve karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle

D) Türkiye’nin hava ve karasularını 12 mil kabul etmesiyle

E) ABD’nin Yunanistan’ı bu konuda desteklemesiyle

 

9. Doğu Pakistan adıyla bilinen bölgenin Batı Pakistan’dan ayrılıp bağımsızlığını kazanmasında, Hindistan etkin bir rol oynamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ın bu gelişmelerdeki rolünü en iyi açıklar?

A) Güneydoğu Asya’da Çin Halk Cumhuriyeti’ni dengeleme

B) Kuzeybatı ve kuzeydoğusunda Pakistan baskısından kurtulma

C) Ülkesinde yaşayan Müslüman toplumu yatıştırma

D) Pakistan’la arasında tampon bölge oluşturma

E) Bağlantısızlar hareketi içerisinde etkin konuma gelme

 

10. 1979’da Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali dünyada büyük bir tepkiyle karşılanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Afganistan’ın işgaline karşı dünya devletlerinin çoğunun katıldığı ortak tepkidir?

A) Sovyet mallarına boykot uygulanması

B) Sovyetler Birliği ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi

C) Sovyetler Birliği’nin BM’deki veto hakkının geri alınması

D) 1980 Moskova Olimpiyat oyunlarının boykot edilmesi

E) Sovyetler Birliği ile olan sınırların kuşatılması.

 

11. ABD, Sovyetler Birliği’nin uzaya insanlı uzay aracı göndermesi üzerine uzay çalışmasını hızlandırmıştır.

Aşağıda verilenlerden hangisi, ABD’nin Ay’a başarılı iniş yapan ilk uzay aracının adıdır?

A) Sputnik          B) Apollo 9          C) Apollo 11          D) Changer            E) Uzay Mekiği

 

 

 

1. D    2. A     3. E      4. C      5. A      6. B     7. B     8. C      9. B     10. D     11. C

 

 

 

Küreselleşen Dünya

 

1. Sovyetler Birliği’nin ve ona bağlı olan Doğu Bloku’nun yıkılmasının aşağıda verilen gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Sömürgeciliğin güç kazanmasına

B) Yeni devletlerin ortaya çıkmasına

C) Soğuk Savaş’ın sona ermesine

D) İki Bloklu dünya düzeninin ortadan kalkmasına

E) Dünya güçler dengesinde değişiklikler yaşanmasına.

 

2. Avrupa Birliği’nin kurulması doğrultusunda aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenemez?

A) Avrupa Konseyi’nin kurulması

B) Avrupa Para Sistemi’nin uygulanması

C) Avrupa Parlamentosu’nun oluşturulması

D) Varşova Paktı’nın kurulması

E) Maastrict Antlaşması’nın imzalanması

 

3. Altı federe devletten oluşan Yugoslavya Devleti içinde bağımsızlık faaliyetlerinin başlaması aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin sonucudur?

A) Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin

B) Çekoslovakya’nın bölünmesinin

C) Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Bloku’nun dağılmasının

D) Nato’nun kurulmasının

E) Avrupa Birliği’nin oluşturulmasının.

 

4. Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday devletlerden yerine getirmeleri istenilen “ Kopenhag Kriterleri “ arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A) Ülke içinde kültür birliğini sağlamak

B) Farklı etnik gruplara ülke içinde yer vermemek

C) İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasiye sahip olmak

D) Ekonominin temelini ticarete dayandırmak

E) Kimyasal ve nükleer silahlara sahip olmak

 

5. Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uymak dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunmasını gerekli gören Kopenhag Kriterleri’nde aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez?

A) Demokrasi ve hukukun üstünlüğü

B) İnsan hakları

C) İşleyen Pazar ekonomisinin varlığı

D) Azınlıklara saygı

E) Monarşik idarelerin yaygınlaştırılması.

 

6. Aşağıdaki projelerden hangisi ile Türkmen doğalgazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden ulaştırılması amaçlanmaktadır?

A) Mavi Akım

B) Bakü-Tiflis-Ceyhan

C) Nabucco

D) Kerkük-Yumurtalık

E) Samsun-Ceyhan

 

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk dilinin konuşulduğu ülkeler başta olmak üzere, komşu ülkeler ve kalkınmakta olan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek üzere oluşturduğu teşkilatın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TİKA          B) OPEC          C) KEİB          D) AGİT          E) KFOR

8. II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya Doğu ve Batı Bloku olmak üzere ikiye ayrılmış ve bu bloklar arasında “Soğuk Savaş Dönemi “ başlamıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu dönemin sona ermesinde ve Doğu Bloku’nun dağılmasında en önemli etkiye sahiptir?

A) Sovyetler Birliği’nin dağılmaya başlaması

B) Dünya devletlerinin nükleer savaşın eşiğine gelmesi

C) Ortadoğu’nun uluslar arası ilişkileri derinden etkilemesi

D) Taliban yönetimi ile İran arasında gerginlik yaşanması

E) Sovyet işgaline karşı Afgan halkının direniş başlatması.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliği’nin kuruluş amaçlarından biri değildir?

A) Birleşik bir Avrupa meydana getirmek

B) Üye devletlerin yaşam seviyelerini yükseltmek

C) Ortak Pazar oluşturmak

D) Dünyada barış ve güvenliğin sorumluluğunu üstlenmek

E) Üye devletlerin ekonomik politikalarını birbirine yaklaştırmak

 

10. Günümüzde dünya devletlerinin ekonomik, ticari ve kültürel işbirliği gibi alanlarda ortak hareket etme düşüncesinde,

I.   Küreselleşen dünya yapılanmasına ayak uydurma,

II.  Siyasi ve ekonomik yalnızlıktan kurtulma

III. Mandater sistemi geliştirme

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III           D) I ve II          E) II ve III

 

11.Sovyetler Birliği’nin dağılmasında,

I.   Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanması

II.  Maihail Gorbaçov’un ortaya attığı yeni akımların taraf etkisi

III. Doğu-Batı ilişkilerinde bir yumuşama ve yakınlığa gidilmesi.

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III

 

12. Aşağıdaki devletlerden hangisinde komünizm rejimi uygulanmamıştır?

A) Bulgaristan

B) Polonya

C) Çekoslovakya

D) Romanya

E) Batı Almanya

 

13. SSCB’nin dağılması sonucunda Orta Asya, Kafkaslar, Karadeniz ve Balkanlarda ortaya çıkan yeni bağımsız devletlerin kalkınma çabalarına yardım sağlamak amacıyla kurulan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A) TİKA           B) NATO          C) AB           D) OPEC           E) CENTO

 

14. Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday devletlerden yerine getirilmesi istenen kriterlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kopenhag           B) Monroe          C) Truman          D) Kellogg           E) Marshall

 

15. Glasnost ve Perestroika oluşumlarını başlatarak yeniden yapılanma ve açıklık ilkesini uygulamaya koyan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin          B) SSCB          C) Hindistan          D) Fransa           E) Japonya

 

 

 

1. A     2. D    3. C      4. C     5. E     6. C     7. A     8. A     9. D     10. D     11. E     12. E     13. A     14. A     15. B

 

 

 

 

 

                    KÜLTÜR DERSANESİ             KÜLTÜR DERSANESİ

 

 

 

 

 

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 68 ziyaretçi (169 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=