ÇTDT TEST SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ )


1-İkinci Dünya Savaşından sonra uluslar arası politikada ABD ve Sovyet Rusya arasındaki rekabet dünyada iki kutuplu bir yapıyı ortaya çıkardı.Bu durum:

  I. Soğuk Savaş Döneminin başlaması

 II.Faşizm yönetiminin yaygınlaşması

III.Silahlanma yarışının hızlanması

Gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II  

D) I ve III     E) II ve III

 

2- I.Federal Alman Cumhuriyeti’nin kurulması

   II.Birleşmiş Milletlerin kurulması

  III.Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin kurulması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Berlin buhranının sonuçları arasında yer alır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve III  

D) II ve III     E) I,II ve III

 

3-İkinci Dünya Savaşı’nın ardından sosyalist rejimi benimseyen devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Çin   B)Yugoslavya   C)Arnavutluk    D)Yunanistan     E)kuzey Kore

 

4-Aşağıdakilerden hangisi Kominform’un özelliklerinden biri değildir?

A)Emperyalizme karşı mücadele etme kararı alınmıştır.

B)Bir çok ülkedeki kominist partilerin katılımıyla kurulmuştur.

B)SSCB’nin etkinliğini arttırmak istemiştir.

D)Devletler arasındaki kutuplaşmayı arttırmıştır.

E)Birleşmiş Milletler’e bağlı hareket etmiştir.

 

5- *II. Dünya Savaşı’ndan sonra sosyalist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için kurulmuştur.

    *Hammaddelerin üretimi ve dağıtımını yönlendirmiştir.

    *Üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmeyi amaçlamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)COMECON         B)Varşova Paktı     C)KOMİNFORM    D)Birleşmiş Milletler

E)NATO

 

6-NATO’nun askeri faaliyetlerine karşı Sovyetler Birliği ve diğer Sosyalist devletlerin güvenliklerini sağlamak istemesi:

   I.Berlin Buhranının başlaması

  II.Varşova Paktı’nın kurulması

 III.Bağlantısızlar Bloku’nun oluşması

Gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II  

D) I ve III     E) II ve III

 

7- *Sovyetler Birliği ile sorun yaşadığı için KOMİNFORM’dan çıkarılmıştır.

    *Liderleri Tito önderliğinde,ülkenin milli şartlarına uygun bir komünist düzen kurulmuştur

    *1961’den itibaren Bağlantısızlar Blokuna katılmıştır

Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yugoslavya   B)Macaristan   C)Romanya   

D)Bulgaristan    E)Polonya

 

8-ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü Sovyetler Birliği’ne karşı korumak için 1947 yılında yaptığı mali yardım aşağıdakileren hangisidir?

A)Truman Doktrini   B)Molotof Planı   

C)Brejnev Doktrini   D)Avrupa Konseyi

E)Avrupa Ekonomik kalkınma Programı

 

9-Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı’nın özellikleri arasında yer almaz?  

A)Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme kararı almıştır.

B)ABD tarafından desteklenmiştir

C)Soğuk Savaş Dönemi’ne son vermiştir

D)Türkiye’nin de içinde yer aldığı bir harekettir

E)SSCB’nin tepkisini çekmiştir

 

10) I.Avrupa ekonomisinin gelişmesini sağlamıştır

     II.Marshall Planı’na tepki olarak kurulmuştur

    III.Demokratik sistemi yaygınlaştırmıştır

    IV.Sovyetler Birliği tarafından hazırlanmıştır

Yukarıdakilerden hangileri Molotof Planı’nın özellikleri arasında yer alır?

A) I ve II    B) I ve  III   C) II ve III  

D) II ve IV     E) III ve IV

 

11- İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da,

       I.Marshall Planı’nın uygulanması

      II.Avrupa Konseyi’nin kurulması

     III.AET’nin kurulması

Gelişmelerinden hangileriyle doğrudan ekonominin güçlendirilmeye çalışıldığı söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve III  

D) II ve III     E) I,II ve III

 

 

12-1948’de Avrupa Ekonomi Topluluğu(AET) adıyla kurulan ve 1994’de Avrupa Birliği olarak değiştirilen kurumun temel amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

A-Ortak bir Pazar için gümrük birliği kurmak.

B-Ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için ortak örgütler kurmak

C-Ortak bir tarım politikası uygulamak.

D-İşçi hareketleri ile ulaştırma politikalarını belirlemek

E-silah teknolojisini geliştirmek

 

13-ABD başkanı Eisenhower,üç yıl süreyle her yıl 200 milyon dolar harcama yetkisini ABD’ kongresinden istedi.Eisenhower Doktrini olarak nitelendirilen bu istekler ABD kongresi tarafından 5 mart 1957’de kabul edildi.

 

Eisenhower Doktrini’nin yayımlanmasında;

1.Arap dünyasında prestij kazanmak

2.Ortadoğu’daki ABD etkinliğini artırmak

3.Sovyetler Birliğinin Arap dünyası üzerindeki baskısını önlemek.

Amaçlarından hangisi etkili olmuştur?

 

A-yalnız 1     B-yalnız 2      C-1 ve 3

D-2 ve 3      E-1,2 ve 3

 

14-Kore Savaşı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

 

A-Sovyet Rusya ve ABD arasındaki anlaşmazlıklar üzerine çıkmıştır.

B-Türkiye birleşmiş milletler aracılığıyla savaşa asker göndermiştir.

C-Panmunjom Ateşkes Antlaşması ile savaş sona ermiştir.

D-Kore’nin siyasi bütünlüğü sağlanmıştır.

E-ABD’nin Kore’deki etkinliği devam etmiştir

 

15-2. Dünya Savaşı’nın ardından Asya ve Afrika’da yeni bağımsız olan devletlere 3. dünya devletleri denir.

Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?

 

A-Hindistan   B-İran   C-Libya   D-Cezayir  

E-Endonezya

 

16-Asya ve Afrika’da bağımsızlığını ilan eden devletlerin katılımlarıyla Bağlantısızlar Bloku kurulmuş ve Bandung Konferansı’nda blokun temel ilkeleri belirlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler arasında yer almaz?

 

A-Birbirlerinin içişlerine karışmama

B-Barış içinde bir arada yaşama

C-Büyük devletlerin savunma düzenlemelerine katılmama.

D-Emperyalist politikalara ağırlık verme.

E-Sovyet Rusya ve ABD arasındaki çekişmeye karışmama.

 

17-1950 yılında başlayan Kore Savaşı’nda Türkiye,Birleşmiş Milletler emrine bir tugaylık kuvvet göndermiştir.Bu durum,

   I.Türkiye’nin batı sınırlarının genişlemesi

  II.Türkiye’nin NATO’ya girmesi

 III.Türkiye ile SSCB ilişkilerinin bozulması

Gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?

A) Yalnız I   B) I ve II   C) I ve III  

D) II ve III     E) I,II ve III

 

18-1953 yılında oluşturulan Balkan Paktı ile Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya birbirinin çıkarlarına aykırı düşen hiçbir ittifaka katılmayacaklarına söz vermişlerdir.

Balkan Paktı’nın oluşmasında,

   I.Hitler’in Balkanlarda yayılma siyaseti uygulaması

  II.Sovyet Rusya’nın yayılma siyaseti uygulaması

 III.Türkiye’nin bölgesel güvenliğini sağlamak istemesi

Durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III 

D) I ve II     E) II ve III

 

19-Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında başlayan Demokrat Parti Dönemi’nin uygulamaları arasında yer almaz?

A) IMF’den borç alınması

B)Karayolu yapımının yaygınlaşması

C)Traktör sayısının hızla artması

D)Kentleşme hızının azalması

E)Halkevleri ve Köy Enstitülerinin faaliyetlerine engel olunması

 

20-Soğuk savaş Dönemi’nde ABD ve SSCB arasındaki rekabetin uzay araştırmalarına olan etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A)ABD’nin NASA’yı kurması

B)SSCB’nin SPUTNİK’i fırlatması

C)Neil Amstrong’un Ay’a ayak basması

D)Yuri Gagarin’in uzaya çıkması

E)CENTO’nun kurulması

 

CEVAPLAR:

1)D 2)C 3)D 4)E 5)A 6)B 7)A 8)A 9)C 10D 

11)C 12)E 13)E 14)D 15)B16)D 17)D 18)E 19)D 20)E

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 70 ziyaretçi (186 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=