ÇTDT TEST XX.YY BAŞLARINDA DÜNYA

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(XX.YY. BAŞLARINDA DÜNYA )


1-I.Dünya Savaşı öncesinde Üçlü İttifak Grubu’nun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A)İngiltere’nin Orta Doğu’ya hakim olmak istemesi

B)Alsas-Loren sorununun yaşanması

C)Almanya ve İtalya’nın sömürgeci politikaları

D)Brest-Litowsk Anlaşması’nın imzalanması

E)Rusya’nın Panslavizm siyaseti izlemesi

 

2-ABD’nin 1.Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu politikalarından uzaklaşmasında;

1-Milletler Cemiyeti’nin kurulması

2-Montre Doktrini’nin uygulanması

3-Rusya’da Bolşevik ihtilalinin yaşanması

Durumlarından hangileri etkili olmuştur?

 

A)1   B)2   C)1 ve 2   D)1 ve 3   E) 2 ve 3

 

3-1. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmalar sonucunda büyük imparatorluklar yıkılmış,yeni  devletler kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişme sonucunda kurulan devletler arasında değildir?

 

A)Polonya   B)Yugoslavya  C)Çekoslavakya

D)Macaristan    EBulgaristan

 

4-Rusya’daki Ekim 1917’deki Bolşevik İhtilali ile sosyalist ideoloji uygulanmaya başlamıştır.Ardından Rusya’ya bağlanan birçok devlet ile birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne bağlı devletler arasında yer almaz?

 

A)Ukrayna   B)Gürcistan   C)Afganistan 

D)Belarus   E)Ermenistan

 

5-Orta Asya’daki Türklerin Sovyet Rusya’nın yayılmasına karşı mücadele etmesi aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 

A)Basmacı Hareketi’nin başlamasına

B)ABD’nin 1.Dünya Savaşı’na girmesine

C)Çarlık rejiminin güç kazanmasına

D)Milliyetçilik akımının güç kaybetmesine

E)Mandater rejimin ortaya çıkmasına

 

6-1.Dünya Savaşı sonrasında manda yönetimlerinin Orta Doğu’da kurulması ve yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Milletler Cemiyeti’nin emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi

B)Sanayileşmiş devletlerin enerji ihtiyacının artması

C)İngiltere ve Fransa’nın ortak hareket etmesi

D)Osmanlı’nın 1.Dünya Savaşı’nda yenilmesi

E)Demokrasi yönetiminin yaygınlaşması

 

7-Japonya’da yaşanan Meiji Restorasyonu’nun etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Batı’nın bilim ve teknolojisinden yararlanılması

B)Avrupa’dan uzman,akademisyen ve teknisyenlerin getirilmesi

C)Avrupalı devletlerle siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi

D)Sosyalist yönetimin Japonya’da uygulanması

E) Uzakdoğu’daki Japon etkinliğinin artması

 

8-1929 Dünya Ekonomi Bunalımı ile ilgili  aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

 

A)ABD’de başlamış ve Avrupa’yı da etkilemiştir

B)İşsizlik artmıştır

C)Almanya barışçı bir dış siyaset izlemeye başlamıştır.

D)Kara Perşembe olarak adlandırılan borsadaki ani düşüş ile başlamıştır

E)Bankalar,şirketler,holdingler iflas etmiştir

 

9-Almanya’da Hitler’in öncülüğünde ırkçı politikaların güç kazanmasında:

  I.Versay Anlaşması’nın ağır hükümler içermesi

 II.Uluslararası barışın önem kazanması

III.1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın yaşanması

Durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A)Yalnız I    B)Yalnız II    C) I ve II

D) I ve III     E) II ve III

10-1929 Ekonomik Bunalımı’nın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bankacılık sektörünün kötü yapılanması

B) Uluslar arası Para Fonu’nun (IMF) kurulması

C)ABD Başkanı Hoover’in ekonomik alanda yanlış kararlar alması

D)Küçük şirketler yerine tekelleşmiş holdinglerin kurulması

E)ABD’nin borç verdiği devletlere ekonomik baskı uygulaması

 

11-İtalya,Almanya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver Devletleri Bloku’nun yayılmacı politikaları;

   I.Türkiye

  II.Romanya

 III.Yunanistan

 IV.Habeşistan

Devletlerinden hangileri arasında işbirliği yapılmasına ortam oluşturmuştur?

A) I ve II    B) I ve III    C) I,II ve IV

D)I,II ve III        E) II,III ve IV

 

12-Versey Antlaşması ile Almanya’nın ödemesine hükmedilen savaş tamiratı borçlarının Fransa’ya ödenmemesi üzerine Fransa Almanya’nın Ruhr Bölgesini işgal etti.Bunun üzerine sorunun barışçı bir şekilde çözülmesi için diğer devletler devreye girdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

 

A-Nazizm’in güç kaybetmesine

B-Avrupa’da kalıcı barışın sağlanmasına

C-Locarno Antlaşması’nın imzalanmasına

D-Birleşmiş Milletler’in kurulmasına

E-Meiji Restorasyonu’nun başlamasına 

 

13- -1928 yılında birçok devletin katılımıyla oluşturulmuştur,

-Resmi adı ‘‘Savaşın Terk Edilmesi için Genel Antlaşmadır.’’

-Uluslar arası anlaşmazlıkların çözümünde savaşı bir araç olarak kullanmayı kınamıştır.

Yukarıdaki sözü edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Briand-Kellog Paktı

B-Monroe Doktrini

C-Locarno Antlaşması

D-Üçlü Pakt

E-Marshall Planı

 

14-II.Dünya savaşı öncesinde İngiltere,Fransa,ABD,Sovyet Rusya gibi bir çok devlet askeri gücünü artırmak için bilimsel araştırmalara destek vermiş ve önemli icatların yapılmasını sağlamıştır.

Bu durum;

  I.Kitle imha silahlarının kullanılması

 II.Nükleer bombaların üretilmesi

III.Sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi

gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?

A)Yalnız I      B) I ve II       C)I ve III     

D) II ve III      E) I,II ve III

 

15-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün,”bu bizim iç sorunumuz” diyerek Avrupalı devletlerin kamuya müdahalesini önlemesi ile sonuçlanmıştır?

A)Musul Sorunu      B)Nüfus Müdahalesi       C)Hatay Sorunu       D)Yabancı Okullar Sorunu

E)Boğazlar Sorunu

 

16-Atatürk Dönemi’nde Türkiye’nin dış politikasında gündeme gelen;

   I.Nüfus Mübadelesi

  II.Musul Sorunu

 III.Hatay Sorunu

Konularında karşı karşıya geldiği devletler aşağıdakilerden hangisinde gruplandırılmıştır?

 

               I                        II                    III

A) Bulgaristan           Fransa               Suriye

B) Yunanistan            İngiltere            Suriye

C) Suriye                   Yunanistan        Irak

D)Fransa                    Suriye               Fransa

E)Yunanistan             Fransa               İngiltere

 

17-I.Balkan Antantı’nın imzalanması

II.Hatay sorununun çözülmesi

III.Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’nin egemenlik alanının değişmesine neden olmuştur?

 

A-1   B-3   C-1 ve 2   D-2 ve 3   E-1,2 ve 3

 

18-I.Briand-Kellog Paktı

II.Locarno Antlaşması

III.Sadabat Paktı

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’nin içinde bulunduğu bir oluşum değildir?

 

A-1   B-2   C-3   D-1 ve 3   E-2 ve 3

 

19-1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’daki faşist iktidarların yayılma siyaseti izlemesi ve dünya barışını tehdit etmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

 

A-Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasına

B-Balkan Antantı’nın kurulmasına

C-Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasına

D-Sadabat Paktı’nın kurulmasına

E-Türkiye’nin Musul’u kaybetmesine

 

20-I-Bulgaristan

II-Yunanistan

III-Irak

Yukarıdaki Türkiye’ye komşu olan devletlerden hangileri yayılımcı politika izleyerek dünya barışını tehdit etmiştir?

A-1   B-2   C-1 ve2   D-1 ve 3   E-2 ve 3

 

CEVAPLAR:1.D 2.B 3.E 4.C 5.A 6.E 7.D8.C 9.B 10.D 11.D12.C 13.A 14.E 15.D 16.B 17.D18.B 19.E 20.A

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 32 ziyaretçi (96 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=