OSMANLI SİYASI TARİHİ-I (1300-1600)

OSMANLI SİYASI TARİHİ-I (1300-1600) I

1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Anadolu'nun bir bölümü Bizans imparatorluğu'nun hakimiyeti altındadır.

B) Moğollar Anadolu'da işgalci güç olarak bulunmaktadır.

C) Beylikler, Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulmuştur.

D) Doğu Karadeniz'de Trabzon Rum İmparatorluğu hüküm sürmektedir.

E) Karamanoğulları Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir.

2. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kösedağı Savaşı'ndan sonra yıkılma sürecine girmesi üzerine kurulan Karamanoğulları Beyliği ile Osmanlı Beyliği'nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) En güçlü beylikler olmaları

B) Beylik merkezinin aynı olması

C) Bizans sınırında uç beyliği olarak kurulmaları

D) Türkçe'yi resmi dil ilan etmeleri

E) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaları

3. Orhan Bey döneminde meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. Divan teşkilatının kurulması

II. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması

III. Kadı ve subaşıların görevlendirilmesi

IV. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordunun oluşturulması

Bu bilgilere göre Orhan Bey döneminde hangi alanda bir düzenleme yapıldığı söylenemez?

A) Yönetim      B) Eğitim          C) Askeri

D) Ticaret        E) Adalet

4. Osmanlıların kuruluş döneminde sık sık başkent değiştirdiği görülmektedir.

Bu değişikliklerin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Anadolu'daki beyliklerin saldırılarından korunmak

B) Fetih alanlarına yakın olmak

C) Moğol baskısından uzaklaşmak

D) Ticaretin gelişmesini sağlamak

E) Balkanları Türkleştirmek

5. Osmanlı Devleti'nde I. Murat döneminde saltanat sistemine geçilmiştir.

Saltanat sistemine geçişin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Merkezi otoriteyi güçlendirmek

B) Divanın yetkilerini kısıtlamak

C) Fetihleri hızlandırmak

D) Tımar sistemini düzenlemek

E) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak

6. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de uyguladığı iskan politikasının özelliklerinden bazıları şunlardır:

I. Zorunlu bir gerekçe olmadan eski yerleşim yerine dönmenin yasak olması

II. Yeni bölgelere yerleştirilen halktan bir süre vergi alınmaması

III. Yeni bölgelere yerleştirilen halkın ihtiyaç duyduğu konutların devlet tarafından yapılması

Bu bilgilere göre iskan politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Balkanların Türkleşmesi teşvik edilmiştir.

B) Balkanların etnik yapısı değişikliğe uğramıştır.

C) Bölgede Türklerin kalıcı olması amaçlanmıştır.

D) Hıristiyan halka yöneticilerini seçme hakkı tanınmıştır.

E) Rumeli'de İslamiyet’in yayılmasına ortam hazırlanmıştır.

7. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen;

— Anadolu siyasi birliğinin sağlanması

— Bizans'ın vergiye bağlanması

— İlk tersanenin açılması

— İstanbul'un kuşatılması

gibi gelişmeler, aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

A) I. Murat

B) Yıldırım Bayezid

C) Orhan Bey

D) I. Mehmet

E) II. Murat

8. Fetret dönemine son vererek yönetimi tek başına ele geçiren I. Mehmet (Çelebi), dış politikada bir süre barış siyasetine önem vermiştir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Osmanlı ordusunun Ankara Savaşı'nda büyük kayıplar vermesi

B) Ayaklanmalarla mücadele edilmesi

C) Balkanlarda çıkan ayaklanmaları bastırmak istemesi

D) Anadolu Türk birliğini kurma düşüncesine önem vermesi

E) Merkezi otoriteyi artırmak istemesi

9. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen,

I. Fetret devrinin yaşanması

II. Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesi

III. Şeyh Bedrettin Ayaklanması

IV. Venediklilerle yapılan deniz savaşının kaybedilmesi

gibi gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkisinin diğerlerine göre daha uzun sürdüğü savunulabilir?

A) Yalnız I       B) II ve III       C) Yalnız IV

D) I ve IV        E) III ve IV

10. Ankara Savaşı'nı kazanan Timur ölünce kurduğu devlet kısa sürede yıkıldı. Savaşı kaybeden Osmanlı Devleti ise varlığını uzun süre devam ettirdi.

Timur İmparatorluğu'nun kazandığı askeri başarılara rağmen yıkılması, Osmanlı Devleti'nin hangi özelliğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir?

A) Beylikler arasında birliğin sağlanması

B) Devlet örgütünün sağlam temellere dayalı olması

C) Hükümdarların çok yetenekli olması

D) Veraset kavgalarının sona ermesi

E) Denizciliğin önem kazanması

11. Kuruluş devrinde,

- Çelebi Mehmet'in fetret devrine son vermesi

- II. Murat'ın şehzade Mustafa ayaklanmasını bastırması

gibi gelişmeler, Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki sorunlardan hangisinin yaşandığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Saltanat kavgaları

B) Dini nitelikli ayaklanmalar

C) Dış saldırılar

D) Askeri birlikler oluşturulması

E) Islahatlara tepki gösterilmesi

12. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında kısa sürede büyümesinde izlediği politikalar etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, kuruluş dönemi devlet adamlarının bu amaç doğrultusunda yaptığı çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

A) Haçlı birliğinin oluşmasının engellenmesi

B) Örgütlenme çalışmalarına hız verilmesi

C) Balkanlarda hoşgörüye dayalı siyaset uygulanması

D) İskan siyasetinin uygulanması

E) Segedin Barışı'nın imzalanması
CEVAP ANAHTARI
________

1. C 2. E 3. D 4. B 5. A 6. D 7. B 8. C 9. A 10. B 11. A 12. EOSMANLI SİYASİ TARİHİ-I (1300-1600) II

1. Tarih boyunca en çok kuşatılan şehirlerin başında İstanbul gelir. Osmanlılar da İstanbul’u birkaç kez kuşatmış ve 1453 yılında fethetmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatmasının amaçlarından biri değildir?

A) İstanbul'un coğrafi konumundan yararlanmak

B) Rönesans Hareketleri'ne yardımcı olmak

C) Toprak bütünlüğünü sağlamak

D) Uluslararası ticarette etkili olmak

E) İslam dünyasında saygınlığını artırmak

2. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin hem Türk-İslam hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçları ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bunlardan biri olduğu savunulamaz?

A) İtalya'ya giden Bizanslı bilginlerin Rönesans'ın gelişimine katkıda bulunması

B) Ticaret yollarının önemli bir merkezinin ele geçirilmesi

C) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün sağlanması

D) Avrupa'daki merkezi krallıkların etkisini kaybetmesi

E) Osmanlı Devleti'nin batıda ilerlemesinin kolaylaşması

3. Fatih döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım ele geçirildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir?

A) Bizans'ı canlandırma çabaları sona erdi.

B) Anadolu siyasi birliği sağlandı.

C) Karadeniz'de Osmanlı egemenliği kuruldu.

D) Ege adaları ele geçirildi.

E) Anadolu ve Rumeli'de toprak bütünlüğü sağlandı.

4. Fatih Sultan Mehmet, Venediklilerle olan ilişkilerinde değişik olasılıkları göz önünde bulundurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Venedik ile olan ilişkilerde Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirmeyi düşündüğü amaçlardan biri değildir?

A) Deniz ticaretini geliştirmek

B) Haçlı Seferleri'nin oluşmasını önlemek

C) Ege Denizi'nde üstünlük sağlamak

D) Anadolu siyasi birliğini sağlamak

E) Macar-Venedik ittifakının kurulmasına engel olmak

5. Fatih döneminde, Türk devlet adamlarının yönetimdeki etkinliğinin azaldığı, üst düzey görevlere daha çok devşirme kökenli devlet adamlarının getirildiği görülür.

Bu uygulamanın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Osmanlı ailesinin yönetimdeki egemenliğini güçlendirmek

B) Yönetim kademelerini devletin tüm uyruklarına açmak

C) Devlet adamlarını sistemli bir şekilde yetiştirmek

D) Devlet giderlerini azaltmak

E) Yönetimin halk üzerindeki baskısını azaltmak

6. Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid dönemi ile ilgili gelişmelerden biri değildir?

A) Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı'nm alınması

B) Memlükler ile savaşılması

C) Şahkulu ayaklanmasının çıkması

D) Cem Sultan'ın ayaklanması

E) İpek Yolu'nun denetim altına alınması

7. II. Bayezid döneminin, yükselme dönemi içinde geçici bir duraklama dönemi olarak nitelendirilmesinin nedenlerinden biri de padişahın pasif kişiliğidir.

II. Bayezid döneminde yaşanan,

I. Şahkulu Ayaklanmasının çıkması

II. Safevi Devleti'nin Anadolu'daki etkinliklerinin artması

III. Venedik ile yapılan deniz savaşlarında arasında başarılı sonuçlar alınması

gibi gelişmelerden hangilerinin padişahın bu özelliğinden kaynaklandığı savunulamaz?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II         E) II ve III

8. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Avrupalı devletlere tanınan ekonomik ayrıcalıkların en önemli amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Hıristiyan devletlerin birlik oluşturmalarını önlemek

B) Askeri destek almak

C) Gemi yapım tekniğini geliştirmek

D) Hıristiyan ve Müslüman halk arasındaki düşmanlığı gidermek

E) Ele geçirilen toprakları savunmak

9. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı fethinden sonra Mekke şerifi kentin anahtarlarını Yavuz Sultan Selim'e gönderdi. Daha önce Memlüklere bağlı olan Hicaz bölgesi ve halifelik Osmanlıların kontrolüne geçmiş oldu.

Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti meşruti devlet niteliği kazandı.

B) İslam dünyasının siyasi liderliği Osmanlı Devleti'ne geçti.

C) Divan örgütünün yetkileri artırıldı.

D) Arabistan'da siyasi birlik sağlandı.

E) Osmanlı Devleti'nin merkezi yönetim anlayışı güçlendi.

10. Yavuz Sultan Selim'in aşağıdaki gelişmelerin hangisinde katkısı yoktur?

A) İslam dünyasının siyasi liderliğinin ele geçirilmesi

B) Baharat Yolu üzerinde denetim kurulması

C) Doğudan gelecek tehlikelerin önlenmesi

D) Anadolu Türk siyasal birliğinin sağlanması

E) Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle mücadele edilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin benzer gelişmeleri olarak gösterilemez?

A) Yabancı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi

B) Anadolu birliğini sağlamak için çalışmalar yapılması

C) Venedik ile savaşılması

D) Hıristiyan birliğinin parçalanmasına yönelik politika izlenmesi

E) Devlet düzeni ile ilgili kanunlar yapılması

12. Kanuni döneminde görülen;

- Preveze Deniz Savaşı

- Trablusgarp'ın fethedilmesi

- Cerbe Deniz Savaşı

gibi gelişmeler ve sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuzey Afrika'da fetihler devam etmektedir.

B) Akdeniz'de Haçlılara karşı başarılı sonuçlar alınmıştır.

C) Osmanlı donanması güçlenmiştir.

D) Coğrafi Keşiflerin neden olduğu olumsuz gelişmelere son verilmiştir.

E) Osmanlı Devleti'nin sınırları genişlemiştir.CEVAP ANAHTARI
________

1. B 2. D 3. C 4. D 5. A 6. E 7. C 8. A 9. B 10. E 11. B 12. D

 

OSMANLI SİYASI TARİHİ-I (1300-1600)III

1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Anadolu Selçuklu Devleti güç yitirmiştir.

B) Anadolu'da Moğol egemenliği sürmektedir.

C) Bizans İmparatorluğunda taht kavgaları yaşanmaktadır.

D) Trabzon Rum Devleti'nin varlığına İlhanlılar tarafından son verilmiştir.

E) Anadolu beylikleri arasında siyasal birliği sağlama mücadelesi yaşanmaktadır.

2. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde meydana gelen

- Karesi Beyliği'nin ortadan kaldırılması

- Çimpe Kalesi'nin Bizans İmparatorluğu'ndan geçici üs olarak kullanılmak üzere alınması

gibi gelişmelerle ilgili olarak;

I. Devlet örgütleri oluşturulmuştur.

II. Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamak için çalışılma yapılmıştır.

III. Rumeli'ye geçilmiştir.

IV. Haçlı ordularıyla mücadele edilmektedir.

V. Balkanlarda iskan politikası uygulanmaktadır. yargılarından hangileri savunulabilir?

A) I, II ve III    B) III ve V       C) II ve IV

D) I, III ve V   E) II ve III

3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde batıdaki fetihlerini kolaylaştıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Balkan devletleri arasındaki çatışmalar

B) Bizans İmparatorluğu'nda yaşanan saltanat kavgaları

C) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanmış olması

D) Savaşların cihat özelliği taşıması

E) Balkanlarda güçlü bir merkezi devletin olmaması

4. I. Murat'ın,

- Kardeşini öldürterek padişah olması

- "Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır." anlayışının yerine, "Devlet padişah ve oğullarının malıdır." anlayışını getirmesi

gibi çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Saltanat kavgaları engellenmeye çalışılmıştır.

B) Fetret devrinin başlamasına neden olmuştur.

C) Devletin parçalanması engellenmek istenmiştir.

D) Hükümdarlık babadan oğula geçmiştir.

E) Merkeziyetçi anlayışın uygulanmasına çalışılmıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında ver almaz?

A) Türklerin Balkanlardan çıkarılması

B) Fetret devrinin yaşanması

C) İstanbul'un fethinin gecikmesi

D) Anadolu Türk siyasal birliğinin bozulması

E) Balkan fetihlerinin durması

6. II. Murat'ın saltanatının ilk yıllarında Mustafa Çelebi ve Şehzade Mustafa ayaklanmaları ile mücadele etmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetret devrine son vermek

B) Devlet adamlarının desteğini sağlamak

C) Anadolu Türk birliğini kurmak

D) Yeniçerilerin ayaklanmasını önlemek

E) Merkezi otoriteyi korumak

7. II. Mehmet, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak, Bizans'ın Avrupalı devletleri kışkırtmasını önlemek ve ticaret yollarını denetlemek için İstanbul'u almayı gerekli gördü.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un alınmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Anadolu ve Rumeli arasındaki bütünlüğün sağlanması

B) Osmanlı ordusunun Rumeli'ye geçişinin kolaylaşması

C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması

D) Anadolu beyliklerine Bizans'ın yapacağı desteğin önlenmesi

E) Avrupa'nın saldırı gerekçelerinden birinin yok edilmesi

8. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan fetihlerden hangisinde ekonomik amaçtan çok siyasal amaç düşünülmüştür?

A) Amasra'nın alınması

B) Kırım'ın alınması

C) Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman'ın alınması

D) Ege Adalarının fethi

E) Trabzon Rum Devleti'ne son verilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?

A) Padişahların halife unvanını alması

B) Suriye, Filistin ve Mısır topraklarının alınması

C) Bol miktarda ganimet ele geçirilmesi

D) Venediklilerin vergiye bağlanması

E) Dulkadiroğulları Beyliği'nin yıkılması

10. I. Abbasi Halifesi Harun Reşit veziri Bermekoğulları ile mücadele ederek bu aileyi görevden uzaklaştırdı.

II. Fatih Sultan Mehmet veziriazam Çandarlı Halil ile uğraşarak bu aileyi görevden uzaklaştırdı.

Hükümdarlarla vezirler arasında görülen mücadelelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet örgütünü düzenlemek

B) Haçlı ordularını durdurmak

C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek

D) Gelir kaynaklarını artırmak

E) Düzenli orduyu güçlendirmek

11. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Kanuni di neminde çıkmamıştır?

A) Şahkulu isyanı

B) Kalenderoğlu isyanı

C) Canberd Gazali isyanı

D) Ahmet Paşa isyanı

E) Baba Zünnun isyanı

12. Yükselme döneminde görülen;

- Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi

- Hint Deniz Seferleri'nin yapılması

- Süveyş Kanalı projesinin hazırlanması

gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine kan bir önlem niteliği taşıdığı söylenebilir?

A) Haçlı birliğinin kurulmasına

F>) Coğrafi Keşiflerin sonuçlarına

C) Merkezi otoritenin zayıflamasına

D) Denizlerdeki egemenliğin zayıflamasına

E) Avrupa'daki siyasi birliğin bozulmasınaCEVAP ANAHTARI
________

1. D 2. E 3. C 4. B 5. A 6. E 7. 8. C 9. E 10. C 11. A 12. BOSMANLI SİYASİ TARİHİ-I (1300-1600)IV

1. Kayı boyu, Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu'ya geldi. Selçuklu Sultanı bunları Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi. Daha sonraki yıllarda buraya yerleşenlerden bir kısmına Söğüt ve Domaniç bölgeleri yaylak ve kışlak olarak verildi.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Anadolu'da Moğol tehlikesi yoktur.

B) Kayı boyu Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak yaşamıştır.

C) Bizans İmparatorluğu eski gücünü yitirmiştir.

D) Osmanlılar Anadolu'ya Orta Asya'dan gelmiştir.

E) Anadolu Selçuklu Devleti'nde veraset kavgaları görülmüştür.

2. Osmanlılar, Karesi topraklarında ve Ankara yönünde ilerlerken Bizans ile ilişkilerini de sürdürüyordu. O sırada Bizans'ta imparator olmak isteyen Kantakuzen Orhan Bey'den yardım istemeye başlamıştı. Kantakuzen, aldığı yardım karşılığında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara bıraktı.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Sınırlarını genişletmiştir.

II. Balkan devletlerinin saldırılarına engel olmuştur.

III. Bizans'ın içişlerine karışmıştır.

IV. Rumeli'ye geçmiştir.

V. Ele geçirdiği yerlerde iskan siyaseti uygulamıştır.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) I ve IV        B) I, II ve V     C) III, IV ve V

D) I, III ve IV  E) II ve V

3. Umur, Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra Anadolu Türk beyliklerinin bağımsızlıklarını geri verdiği gibi; Yıldırım'ın oğullarının da ayrı ayrı yerlerde hükümdarlık ilan etmesine göz yumdu.

Timur'un bu politikası;

I. Anadolu'da güçlü bir siyasi yapılanma istememektedir.

II. Anadolu'ya egemen olmak istememektedir.

III. Anadolu'yu elinde tutacak gücü yoktur. yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) I ve II

D) II ve III       E) Yalnız III

4. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde, Balkanlarda uyguladığı iskan politikasının bazı özellikleri şunlardır:

I. Yeni yerleşim yerinin izinsiz terk edilmesi yasaktı.

II. Iskan edilecek aileler özellikle göçebeler arasından seçilirdi.

III. Yerleşen ailelerden bir süre vergi alınmazdı.

IV. Göçmenler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden biri tercih edilirdi.

Bunlardan hangilerinin aynı zamanda iç güvenliği sağlama amacına da yönelik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız III     C) I ve II

D) Yalnız IV    E) I, II ve III

5. Yıldırım Bayezid döneminde;

- Karamanoğulları Beyliği ile mücadele edilmesi

- Anadolu Beylerbeyliğimin kurulması

- İstanbul'un kuşatılması

gibi gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Anadolu Türk birliğini kurma çalışmaları yapılmıştır.

B) Fetih politikası izlenmiştir.

C) Ticaretin geliştirilmesine çalışılmıştır.

D) Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırılmak istenmiştir.

E) Örgütlenme çalışmaları devam etmektedir.

6. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını Çelebi Mehmet döneminde Venedikliler ile yaptı ve bu savaş yenilgi ile sonuçlandı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Çelebi Mehmet'in fetret dönemine son verdiğinin

B) Venedik donanmasının güçlü olduğunun

C) Osmanlı Devleti'nde denizciliğe önem verildiğinin

D) Venedik'in Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık elde ettiğinin

E) Venediklilerin Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferleri'ne öncülük yaptığının

7. Osmanlı Devleti'nde;

- Yıldırım Bayezid'in İstanbul'u ikinci kez kuşatmadan önce Anadolu Hisarı'nı yaptırması

- II. Mehmet'in ise Rumeli Hisarı'nı yaptırması

gibi çalışmalarla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A) Avrupa devletleri ile bağlantı kurmak

B) Deniz ticaretini geliştirmek

C) Bizans İmparatorluğu’na gelecek yardımları engellemek

D) İpek Yolu'nu denetim altına almak

E) Toprak bütünlüğünü korumak

8. II. Mehmet döneminde;

- Karamanoğullarına son verildi.

- Cenevizlilerden Amasra alındı.

- Mora Yarımadası ve Ege Adaları ele geçirildi.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet döneminde yapılan fetihlerin amaçlarından biri değildir?

A) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek

B) Anadolu Türk birliğini sağlamak

C) İpek Yolu'na egemen olmak

D) Halifeliği ele geçirmek

E) Venedik'in Akdeniz'deki üstünlüğüne son vermek

9. Osmanlı Devleti'nde, ağabeyi II. Bayezid'e karşı saltanat kavgasına girişen Şehzade Cem, başarılı olamayınca devletin iki kardeş arasında paylaşılmasını istemiş, II. Bayezid bu öneriyi kabul etmemiştir.

Bu bilgilere göre;

I. II. Bayezid döneminde başarılı fetihler yapılamamıştır.

II. II. Bayezid devletin parçalanmasını engellemiştir.

III. Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi kesin kurallara dayalı değildir.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II         E) II ve III

10. Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır Seferi sonu- j cunda Memlükler’e son verilmiş ve halifelik Osmanlılara geçmiştir. |

Bu açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim'in ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisi . olabilir?

A) İslamiyet’i yaymak

B) İslam dünyasının siyasi lideri olmak i

C) Akdeniz'de üstünlük sağlamak

D) Venediklileri vergiye bağlamak j

E) Baharat Yolu'nu denetim altına almak t

f t

11. I. Fransuva'nın Şarlken'e esir düşmesi üzerine Fransa Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Böylece Osmanlı- Fransız yakınlaşması başladı. Mohaç Savaşı ile Fransuva'yı Alman baskısından kurtaran Kanuni,! Haçlı birliğinin önüne geçmek amacıyla Fransa'yı kendi tarafına çekmek istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi, bu amaca yönelik bir girişim olarak değerlendirilebilir?

A) Macaristan'ın merkezi Budin'e merkezden vali gönderilmesi

B) Akdeniz hakimiyetinin kesinleştirilmesi

C) Viyana kuşatmasının gerçekleştirilmesi

D) Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesi

E) Ortodokslara dini özgürlük tanınması

12. Sokollu Mehmet Paşa'nın

— Don-Volga Irmaklarını kanalla birleştirme

— Süveyş Kanalı'nı açma

projelerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu ticaret yollarının canlanmasını sağlamak

B) Rusların güneye inmesine engel olmak

C) Portekiz'in gücünü kırmak

D) Mısır'ın güvenliğini korumak

E) Orta-Asya'daki Türklerle bağlantı kurmak
CEVAP ANAHTARI
________

1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. B 7. C 8. D 9. E 10. B 11. D 12. A

 

 

OSMANLI SİYASİ TARİHİ-I (1300-1600) V

1. Osmanlı Beyliği kuruluş döneminde batıda fetih politikası izlerken doğuda barışçı ve uzlaşmacı bir politika izlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu politikanın nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A) Doğudaki beyliklerin güçlü olması

B) Batıda ilerlerken doğuda düşman güç bırakmak istenmemesi

C) Doğuda Moğol tehlikesinin olması

D) Bizans'ın Hıristiyan olması nedeniyle cihat yapılması

E) Doğunun savaş dışı yollarla da alınabileceği düşüncesi

2. Osmanlı Devleti'nde;

- Orhan Bey zamanında divan örgütü ve vezirlik makamı oluşturulmuş,

- I. Murat zamanında divan üyelerinin sayıları artırılmış ve yeniçeri ocağı kurulmuştur.

Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Anadolu'da Türk birliği sağlanmıştır.

B) Haçlılara karşı yapılan savaşlarda üstünlük sağlanmıştır.

C) Merkeziyetçi yönetim anlayışı benimsenmiştir.

D) Devletin kurumlaşması zamanla gelişmiştir.

E) Rumeli'de iskan politikası uygulanmıştır.

3. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur, güçlü bir Osmanlı Devleti yerine parçalanmış ve kendi egemenliğini tanıyan devletler istediğinden, ele geçirdiği toprakları Yıldırım'ın dört oğlu arasında paylaştırdı. Bu parçalanma, Osmanlı Devleti'nin on bir yıl süren bir karışıklık dönemi yaşamasına neden oldu.

Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin büyük kayıplara uğramasına rağmen yıkılmaması aşağıdakilerden hangisi İle açıklanabilir?

A) Sınırlarının fazla genişlemiş olması

B) Sağlam devlet örgütlerinin kurulması

C) Hanedan mensupları arasında birlik sağlanması

D) Yönetilen toplumların farklı milletlerden oluşması

E) Diğer devletlerle barış dönemine girilmesi

4. Osmanlı Devleti'nde I. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyliği, Yıldırım Bayezid döneminde de Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Sınırlar tek merkezden yönetilemeyecek kadar genişlemiştir.

II. Anadolu'da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.

III. Haçlı saldırılarına karşı önlem alınmıştır. yargılarından hangileri savunulabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II         E) I, II ve III

5. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen;

- Orhan Bey döneminde divan teşkilatının kurulması

- I. Murat döneminde maliye teşkilatının oluşturulması

- II. Murat döneminde devşirme yasasının çıkarılması

gibi gelişmelere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Devletin gelirlerinin arttığı

B) Ordu ile ilgili düzenlemeler yapıldığı

C) Yönetimde padişaha yardımcı kurumlar oluşturulduğu

D) Devlet kurumlarının ihtiyaçlara göre düzenlendiği

E) Teokratik yönetimin önem kazandığı

6. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmış ve İpek Yolu'nun denetimi Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.

Bu gelişmenin Avrupa tarihi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu.

B) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlandı.

C) Yeni ticaret yolları aranmasına yol açtı.

D) Derebeyliklerin yıkılmasında etkili oldu.

E) Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesi kolaylaştı.

7. Fatih Sultan Mehmet döneminde;

- Venediklilere kapitülasyonlar verilmesi

- Ege Adalarının önemli bir bölümünün ele geçirilmesi

gibi çalışmalarının ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Haçlı ordularını durdurmak

B) Doğu-batı ticaretinden daha çok yararlanmak

C) Bizans İmparatorluğu'nun canlandırılması girişimlerine engel olmak

D) Akkoyunluları desteksiz bırakmak

E) Askeri destek almak

8. - Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında batıya yönelik politikalar izlemiş ve sınırlarını Balkanlarda genişletmeye çalışmıştır.

- Yavuz Sultan Selim döneminde İslam dünyasına egemen olma düşüncesi doğuya yönelik politikaların önem kazanmasını sağlamıştır.

Bu bilgiler, aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar?

A) Osmanlıların izlediği fetih politikasının kesintiye uğradığını

B) Fetih politikasının amaçları doğrultusunda farklı yönleri hedef aldığını

C) Kuruluş döneminde doğuda hiç fetih yapılmadığını

D) Osmanlı Devleti'nin İslam devletleri ile savaş yapmadığını

E) Coğrafi Keşiflerin doğu ticaret yollarının önemini artırdığını

9. Osmanlı Devleti'nde;

- Fatih döneminde Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlanmış,

- Yavuz döneminde Memlükler’e son verilerek Mısır ele geçirilmiş,

- Kanuni döneminde Hint Deniz Seferleri düzenlenmiştir.

Bu gelişmelerin üçünün de hangi amaca yönelik olduğu savunulabilir?

A) Anadolu'da siyasal birliği sağlamak

B) İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirmek

C) Ticaret yollarında üstünlüğü ele geçirmek

D) Akdeniz'e egemen olmak

E) İslamiyet'in yayılmasını sağlamak

10. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde yapılan İran Savaşları, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?

A) Amasya Antlaşması

B) Kasr-ı Şirin Antlaşması

C) Ferhat Paşa Antlaşması

D) Serav Antlaşması

E) Ahmet Paşa Antlaşması

11. Yavuz Sultan Selim sekiz yıllık saltanatı boyunca yaptığı seferlerle Osmanlı Devleti'ni siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan zirveye çıkarmıştır. Onun dönemi devletin altın çağlarından biri olarak kabul edilmiştir.

Bu duruma kanıt olarak,

I. Çaldıran Savaşı'nın kazanılmasıyla doğudan gelen tehlikenin engellenmesi

II. Suriye ve Mısır'ın fethedilmesiyle hazine gelirlerinin artırılması

III. Memlükler Devleti'ne son verilmesi

IV. Anadolu Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanması

gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir?

A) I ve II                     B) III ve IV      C) I, II ve III

D) II, III ve IV             E) I, II, III ve IV

12. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. de verilene ortam hazırladığı savunulamaz?

I II

A) Ankara Savaşı Anadolu Türk siyasi birliğinin dağılması

B) II. Kosova Savaşı Osmanlıların Balkanlara kesin olarak yerleşmesi

C) İstanbul'un fethi Bizans İmparatorluğu'na son verilmesi

D) Mısır seferi Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

E) İstanbul Antlaşması Avusturya kralının Osmanlı padişahına eşit sayılmasıCEVAP ANAHTARI
________

1. C 2. D 3. B 4. A 5. E 6. C 7. B 8. B 9. C 10. A 11. E 12. E

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 31 ziyaretçi (79 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=