İSLAM TARİHİ

 TARİH I

İSLAM TARİHİ I

1. Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri değildir?

A) Avrupa'da sosyal ve siyasal yapının bozulması

B) Avrupa'da yeni ulusların oluşması

C) Feodalitenin ortaya çıkması

D) Hıristiyanların kutsal saydığı toprakların Müslümanların eline geçmesi

E) Roma İmparatorluğumun ikiye ayrılması

2. Ortaçağda Avrupa'da görülen toplumsal gelişmelerden biri de vasal-süzeren ilişkisinin ortaya çıkmasıdır.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Skolastik düşüncenin yaygınlaşması

B) Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesi

C) Köylülerin, soyluların koruması altına girmek istemesi

D) Yüzyıl Savaşlarının yapılması

E) Burjuva sınıfının ticaretle uğraşması

3. Papa bir ülkede enrerdi ilan ettiğinde, o memlekette Hıristiyanlığa ait bütün faaliyetler durdurulurdu. Böylece o memlekette dini törenler, nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi işler yapılmazdı. Hiçbir kral memleketinin bu cezaya uğramasını istemezdi.

Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk güçlü kişilerin himayesine girmiştir.

B) Feodal düzen ortaya çıkmıştır.

C) Mutlak krallıklar güç kazanmıştır.

D) Halk farklı sınıflara ayrılmıştır.

E) Papalar, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurmuştur.

4. Avrupa'da,

I. Feodalite sisteminin ortaya çıkması

II. Feodalite sisteminin zayıflaması

III. Feodalite sisteminin yıkılması

gibi gelişmeler üzerinde etkili olan olaylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

I II III

A) Batı Roma'nın Haçlı Seferleri Rönesans yıkılması

B) Roma'nın ikiye Coğrafya Reform ayrılması Keşifleri

C) Kavimler Göçü Haçlı Seferleri Barutun ateşli

silahlarda kullanılması

D) Magna Carta Haçlı Seferleri Hümanizma

E) Haçlı Seferleri Kavimler Göçü Kağıt ve

matbaanın yaygınlaşması

5. Aşağıdakilerden hangisinin Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasında etkili olduğu savunulamaz?

A) Ortodoks Kilisesi'nin imparatora bağlı olması

B) Selçukluların Anadolu'yu ele geçirmesi

C) Haçlı Seferleri

D) Taht kavgaları

E) Müslüman Arapların saldırıları

6. Coğrafi koşullar nedeniyle Güney Arabistan'da yerleşik, Kuzey Arabistan'da göçebe hayat vardı. Arap halkı kabileler halinde yaşıyordu. Kabileler kan davaları, otlak ve su ihtiyacı gibi nedenlerden birbirleriyle sürekli olarak savaş halinde idi.

İslam öncesi Arabistan'ın bu durumunun aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir?

A) Siyasi birliğin sağlanamaması

B) Aile hukukuna önem verilmemesi

C) Ticaretin yeterince gelişmemesi

D) Putperestliğin yaygınlaşmaması

E) Krallık şeklinde örgütlenmenin görülmemesi

7. Hz. Muhammed, aşağıdakilerin hangisinden sonra hem İslam dininin peygamberi hem de İslam devletinin başkanı özelliği kazanmıştır?

A) Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması

B) Veda Haccı'nın gerçekleşmesi

C) Hayber'in fethinden sonra ticaret yollarının kontrol edilmesi

D) Hicretten sonra Medine'nin yönetimini de üstlenmesi

E) Kur'an'ın tamamlanması

8. Hz. Muhammed hicretten sonra Medine'deki bütün kan davalarını kaldırdı. Medine ve civarını içine alan bir şehir devleti kurdu. Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı kendisi idi. Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getireceklerdi.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Putperestlik ortadan kaldırılmıştır.

B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.

C) İslamiyet Arabistan'a yayılmıştır.

D) Mekkelilere karşı üstünlük sağlanmıştır.

E) Müslümanların varlığı Mekkelilerce tanınmıştır.

g. İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemlerde;

- Sasaniler, Göktürkler ve Bizanslıların saldırılarıyla zayıfladı.

- Bizanslılar, Avar ve Slav saldırılarıyla uğraştı. Bu duruma bakılarak;

I. İslamiyetin yayılması kolaylaşmıştır.

II. Bizans ile Göktürkler aynı dönemde yaşamıştır.

III. Avarlar ile Göktürkler, Bizans'a karşı ortak hareket etmiştir.

IV. Sasaniler, Bizans ve Göktürklerle yakın ilişki kurmuştur.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) II ve III       E) I ve IV

10. Hz. Muhammed Dönemi'nde ortaya çıkan gelişmelerden hangisinin, islamiyetin yayılmasına katkıda bulunduğu söylenemez?

A) Mekke'nin fethi

B) Huneyn Savaşı

C) Bedir Savaşı

D) Mute Savaşı

E) Taif seferi

11. Bilgi : Mekkeliler ile imzalanan Hudeybiye Antlaşması'nda "Bu barışı imzalayan tarafların müttefikleri de bu antlaşmaya dahil olacak, isteyen Kureyş ile isteyen de Hz. Muhammed ile ittifak yapabilecektir. Ancak müttefikler birbirlerine silah yardımı yapmayacaktır." maddesi yer almıştır. Durum : Mekkeliler, iki kabile arasındaki mücadelede taraf tutarak müttefikleri olan kabilelere silah ve asker göndermiştir.

Bu durumun İsiam devleti açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antlaşmanın bozulması Mekke'nin fethine ortam hazırlamıştır.

B) Kabenin ziyaret edilmesine karar verilmiştir.

C) Mekkelilerle başka bir antlaşma yapılması gündeme getirilmiştir.

D) Müslümanların varlığının resmen tanınması durumu ortadan kalkmıştır.

E) İslamiyetin bölgede yayılması hızlanmıştır.

12. I. Bedir Savaşı

II. Tebük Seferi

III. Mute Savaşı

IV. Hudeybiye Barışı

V. Hayber Kalesi'nin fethi

İslamiyetin ilk yıllarında Şam ticaret yolunun kontrol altına alınması yukarıdakilerden hangileri ile gerçekleştirilmiştir?

A) II ve III       B) III ve IV      C) II ve V

D) I ve III        E) I ve V

CEVAP ANAHTARI________

1. D 2. C 3. E 4. C 5. A 6. A 7. D 8. B 9. C 10. D 11. A 12. E


İSLAM TARİHİ II

1. Dört halife döneminin cumhuriyet dönemi olarak da nitelendirilmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) İç mücadeleler yaşanmaması

B) Türk devletleri ile ilişki kurulması

C) Sınırların genişlemesi

D) Devlet örgütlerinin kurulması

E) Halifelerin seçimle belirlenmesi

2. - Yermük Savaşı'nda; Bizans Suriye önlerinde İslam ordusuna yenildi.

- Ecnadin Savaşı'nda; Suriye'de İslam ordularının karşısında düzenli Bizans askeri kalmadı.

Dört Halife döneminde meydana gelen yukarıdaki savaşların sonuçları dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) İslamiyet Suriye'ye kadar yayılmıştır.

B) Bizans yenilgiye uğramıştır.

C) Savaşlar Suriye'nin fethedilmesini sağlamıştır.

D) Müslüman olmayanlar bölgeden çıkarılmıştır.

E) Fetihler Arabistan dışına yayılmaya başlamıştır.

3. İslam-Arap devletinde Hz. Ömer döneminde görülen

- Düzenli orduların ve ordugahların kurulması

- Fethedilen bölgelerin eyaletlere ayrılması

- Eyaletlere adli işlerle ilgilenmek üzere kadıların atanması

gibi uygulamaların amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Fethedilen yerlerde İslamiyet’i yaymak

B) Arap Yarımadası'nda siyasi birliği sağlamak

C) Düzenli bir devlet örgütü kurmak

D) Teokratik yönetimi terketmek

E) Ekonomik açıdan güçlenmek

4. - Hz. Ebubekir zamanında Arabistan dışında fetihler başlamıştır.

- Hz. Ömer zamanında Mısır, Suriye ve İran fethedilmiştir.

- Hz. Ali zamanında fetih hareketleri görülmemiştir.

Hz. Ali zamanında fetih hareketlerinin görülmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Müslüman Araplar güçlü devletler ile komşu olmuştur.

B) Merkezi yönetimde iktidar kavgaları yaşanmıştır.

C) İslam ordusunda bozulmalar başlamıştır.

D) Hz. Ali Müslüman olmayanların tepkisine yol açan uygulamalar yapmıştır.

E) Müslümanlar fetih anlayışından uzaklaşmıştır.

5. Hakemler Olayı'nın sonuçlarına bakıldığında, islam öncesi Arabistan'a benzer bir durumun ortaya çıktığı görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet başkanlarının seçimle göreve gelmesi

B) Mekke-Medine savaşlarının başlaması

C) İslamiyet’e karşı çıkanların çoğalması

D) Siyasi çatışmaların yaşanması

E) Birlik ve beraberliğin ortaya çıkması

6. Emevi halifesi Abdülmelik devrine kadar Suriye'de Rumca, Mısır'da Kıptice, İran'da Farsça dilleri resmi dairelerde ve yazışmalarda kullanılmaktaydı. Aynı bölgelerde bu dilleri bilen yerli memurlara görev verilmekteydi. Abdülmelik, Arapçayı resmi dil olarak ilan etti ve ilk İslam parasını bastırdı.

Bu durumun aşağıdaki hangi gelişmeyi ortaya çıkardığı söylenemez?

A) Arapça milletlerarası bir dil olmuştur.

B) Arap kültürü diğer kültürler üzerinde baskı unsuru olmuştur.

C) Fethedilen bölgelerdeki halk arasında birlik ve beraberlik sağlanmıştır.

D) Kur'an'ın daha iyi okunmasına ve anlaşılmasına ortam hazırlanmıştır.

E) Yerli diller zamanla etkisini kaybetmiştir.

7. İslam devleti Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde basit, sade, gösterişten uzak ve inanç esaslarına dayalı idi. Emeviler döneminde bu devlet zaman ve şartların gereği olarak tam teşekküllü, kurumları gelişmiş bir "Arap devleti"ne dönüşmüştür.

Bu bilgiye bakılarak Emeviler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Halifeliği saltanat haline getirdikleri

B) Arap milliyetçiliği politikası izledikleri

C) İslam devletinin sınırlarını genişlettikleri

D) Bilimsel alanda çalışmalar yaptıkları

E) Siyasi birliği sağladıkları

8. - Sıffin Savaşı

- Puvatya Savaşı

- Bağdat'ın Moğollar tarafından işgali

Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haçlılarla yapılmış olması

B) Müslüman ordularının yenilmesi

C) İslam dünyası için olumsuz sonuçlar ortaya çıkması

D) Türklerin İslamiyet’e girişini geciktirmesi

E) Bizans'ın galibiyetiyle sonuçlanması

9. Abbasiler döneminde görülen uygulamalardan bazıları şunlardır;

I. Bağdat bilim ve kültür merkezi haline gelmiş eski Yunan eserleri Arapça’ya tercüme edilmiştir.

II. Arap olmayanlar yönetimde görev almışlardır.

III. Anadolu sınırlarında Avasım şehirleri kurulmuştur.

IV. Halifelik babadan oğula geçmiştir.

Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devlet başkanlığı konusunda saltanat uygulaması devam etmiştir.

B) Kültürel gelişmeler hızlanmıştır.

C) Hoşgörü politikası önem kazanmıştır.

D) Bizans'a karşı savunma önlemleri alınmıştır.

E) Müslüman olmayanlara da devlet yönetiminde görev verilmiştir.

10. Abbasiler Mutezile mezhebinin getirdiği düşünceyle eski Helen eserlerini tercüme ederek İslam Rönesans’ını başlattılar.

Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri artmıştır.

B) Abbasilerde merkezi otorite zayıflamıştır.

C) Abbasiler bilimsel çalışmalar yapmamıştır.

D) İslam dünyası farklı kültürlerden etkilenmiştir.

E) Helenizm devrinde pozitif bilimler gelişmemiştir.

11. Abbasi Devleti 750 yılında kurulduktan bir süre sonra İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri atıldı. Endülüs Emevileri 757 tarihinden itibaren İspanya camilerinde Abbasiler adına hutbe okutulmasına son vermiş ve X. yüzyıldan itibaren de halife unvanını kullanmaya başlamıştır.

Yukarıdaki bilgiye bakıldığında İslam dünyası ile ilgili hangi yargıya varılabilir?

A) Endülüs Emevileri Abbasilerin devamı olmuştur.

B) İslam dünyası iki siyasi güç tarafından temsil edilmiştir.

C) Endülüs Emevileri İslam dininin tek temsilcisidir.

D) Abbasi Devleti halifelik unvanını siyasi nedenlerle kullanmamıştır.

E) Halifelik unvanı Abbasiler tarafından Endülüs Emevileri'ne devredilmiştir.

12. İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte;

— İslamlaşmanın bazı toplumlarda Araplaşma şeklinde ortaya çıktığı,

— Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanıldığı görülür.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) İslamiyeti kabul eden toplumların Arapçayı öğrenmesi

B) İslam devletlerinde merkezi yönetimin kurulması

C) Arapça'nın uluslararası bir dil niteliğine sahip olması

D) İslamiyetin farklı zamanlarda kabul edilmesi

E) Arap kültürünün zengin bir kültür niteliği taşımaması

CEVAP ANAHTARI________

1. E 2. D 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. E 10. D 11. B 12. A


İSLAM TARİHİ III

1. Kavimler Göçü'nün Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdiğine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Günümüz Avrupa toplumlarının oluşması

B) Derebeyliklerin kurulmasına ortam hazırlaması

C) Roma topraklarının saldırıya uğraması

D) Karadeniz’in kuzeyindeki kavimlerin Avrupa'ya ilerlemesi

E) Yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmesi

2. Ortaçağda Avrupa'nın temel özellikleri; feodal yönetim, toprak mülkiyeti, kapalı ekonomi ve Kilise baskısıdır. Skolastik düşünce pozitif bilimlerin gelişmesini engellemiş, sosyal ve kültürel yaşam Hıristiyanlık inancına göre düzenlenmiştir.

Bu bilgilere göre, Avrupa için;

I. Bilimsel gelişmeler durmuştur.

II. Merkezi krallıklar güçlenmiştir.

III. Kilise etkili bir güçtür.

IV. Demokratikleşme süreci başlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II         B) II ve III       C) III ve IV

D) I ve III        E) II ve IV

3. I. Mekkelilerin Müslümanlar karşısında ilk yenilgiye uğraması

II. Müslümanların varlığının resmen tanınması

III. Arap yarımadasında dini ve siyasi üstünlüğün Müslümanlara geçmesi

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangilerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

I II III

A) Bedir Hudeybiye Mekke'nin Savaşı Barışı fethi

B) Uhud Mekke'nin Huneyn Savaşı fethi Savaşı

C) Hendek Mekke'nin Huneyn Savaşı fethi Savaşı

D) Bedir Hudeybiye Tebûk Savaşı Barışı Seferi

E) Hayber'in Mekke'nin Taif'in fethi fethi alınması

4. Hz. Muhammed, VII. yüzyıl başlarında Arap Yarımadası'nda İslamiyet’i yaymaya başladığında büyük bir tepki ile karşılaştı.

Mekkelilerin (İslamiyet’in yayılmasına tepki göstermelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İslamiyet’in çıkarlarına zarar vereceğini düşünmeleri

B) İslamiyet’in toplumdaki herkesi eşit sayması

C) İslamiyet’in eski alışkanlıklarına uymaması

D) İslam dininin ticareti yasaklayıcı ilkeler getirmesi

E) İslam dinindeki sosyal adalet düşüncesini kavrayamamaları

5. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra devletin yönetimini halifeler üstlendi. Hz. Ebubekir ile başlayan ve Hz. Ali'nin ölümüne kadar devam eden döneme Dört Halife dönemi denir.

Dört Halife dönemine cumhuriyet devri de denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dini amaçlı fetihlerin yapılması

B) Hıristiyan devletlerin vergiye bağlanması

C) Halifelerin bir tür seçimle göreve gelmesi

D) Müslümanlığın geniş bir alana yayılması

E) İslam devletinin kurulması

6. Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde yaşanan;

- Kuran'ın kitap haline getirilmesi

- Yalancı peygamberler ile mücadele edilmesi

- Zekat vermek istemeyen kabilelerin itaat altına alınması

gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Eğitim-öğretim kurumları oluşturulduğunu

B) Dini ve siyasi birliğin korunmaya çalışıldığını

C) Mekkelilerle mücadelenin sona ermediğini

D) Halifelerin bir tür seçimle işbaşına geldiğini

E) İslam devletinin sınırlarının genişlediğini

7. Hz. Ömer döneminde yapılan fetihlerle devletin sınırları genişlemiştir.

Bu fetihlerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İslam devletinde ilk örgütlerin kurulması

B) Bizans ve Sasanilere karşı üstünlük sağlanması

C) Ganimetlerle hazinenin güçlenmesi

D) Farklı kültürlerden etkilenilmesi

E) Hicretin takvime başlangıç olarak alınması

8. İslam-Arap devletlerinde görülen;

I. Tunus'un fethedilmesi

II. Düzenli ordunun kurulması

III. İslam’da ilk ayrılıklara zemin hazırlanması

IV. Hakem Olayı

V. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi

gibi gelişmelerden hangileri Hz. Osman dönemi ile ilgilidir?

A) I ve II         B) I ve III        C) II ve III

D) III ve IV     E) IV ve V

9. Emeviler döneminde, Araplar kendilerini diğer Müslüman toplumlardan üstün görmüşlerdir. Önemli memurluklara, valiliklere ve komutanlıklara Araplar getirilmiş, ayrıca Araplar dışındaki Müslümanlara, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Emeviler döneminde ırkçılık politikası izlenmiştir.

II. islam uygarlığının gelişmesinde çeşitli kültürlerin etkisi vardır.

III. Emeviler döneminde idari ve askeri örgütler kurulmuştur.

IV. Emeviler (slamiyetin temel esası olan eşitlik anlayışını uygulamıştır.

V. Emeviler döneminde, toplumun bir bölümü diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I, II ve III    B) I, III ve V    C) II, IV ve V

D) III ve IV     E) I, II ve IV

10. Hz. Ali döneminde İslamiyetin yayılmasına yönelik fetihlerin durma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bizans'ın baskı yapması

B) Orduda yenilikler yapılması

C) Örgütlenmeye ağırlık verilmesi

D) İç karışıklıkların yaşanması

E) Hz. Ali'nin barışçı bir politika izlemesi

11. Emeviler döneminde halife, Muaviye oğlu Yezid'i veliaht olarak atamış ve bunu İslam ileri gelenlerine kabul ettirmiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilebilir?

A) Halifeliğin saltanat haline getirildiğinin

B) Sınırların genişlediğinin

C) Devlet içinde kurumlaşmaya gidildiğinin

D) Arap ırkçılığı yapıldığının

E) Bilimsel gelişmeler yaşandığının

12. Abbasiler döneminde;

- Halifeleri korumakla görevli hassa ordusunun Türklerden oluşturulduğu

- Türkler için ordu-şehir (Samerra) kurulduğu

- Bizans sınırına Türklerin yerleştirildiği

görülmektedir.

Bu bilgilere göre, Abbasilerin Türklere gösterdiği yakınlık ve izlediği hoşgörülü politikanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürel açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak

B) Devlet örgütlerini örnek almak

C) Yerleşik yaşama geçmelerini sağlamak

D) Ticari güçlerinden yararlanmak

E) Savaşçı niteliklerinden yararlanmak

CEVAP ANAHTARI________

1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. B 7. E 8. B 9. B 10. D 11. A 12. E


İSLAM TARİHİ IV

1. Ortaçağ Avrupa'sında zenginliğin kaynağı olarak toprak mülkiyetinin görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Kilisenin güç kazanması

B) Burjuvaların ticaretle uğraşması

C) Halk sınıflara ayrılması

D) Üretimin tarıma dayalı olması

E) Merkezi krallıkların güçlü olması

2. Ortaçağda Papa; bir kralın ülkesinde enterdi ilan ettiğinde o bölgede Kilise'nin tüm çalışmaları durdurulurdu. Böylece, nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi dini törenler yapılamazdı. Hiçbir kral ülkesinin bu cezaya uğramasını istemezdi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun Kilise açısından ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak gösterilebilir?

A) Hristiyanlıkta mezhep birliği sağlanması

B) Kilisenin çok sayıda din adamı yetiştirmesi

C) Papaların, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurması

D) Din adamlarının ekonomiyi yönlendirmesi

E) Dini sanat anlayışının gelişmemesi

3. İslam öncesi Arabistan'da Arap kabileleri arasında kan davalarının yaşanmasının aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini engelleyici nitelik taşıdığı savunulabilir?

A) Tek tanrı inancının yayılması

B) Siyasi birliğin kurulması

C) Bizans ve Sasanilerin baskı kurması

D) Ticari ilişkilerin gelişmesi

E) Kabe'nin kutsal olarak kabul edilmesi

4. Mekkeliler, İslamiyet’in ortaya çıkışından önce Hz. Muhammed'e güvenir, değer verirlerdi. Hz. Muhammed'in İslamiyet’i yayma çalışmalarına başlamasıyla birlikte tavırları değişti. O'na yönelik saldırılar başladı.

Mekkelilerin tavırlarındaki değişiklik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Ticareti yasaklaması

B) Kendi soyuna bağlılığı

C) Aileleri Mekke yönetimine karşı kışkırtması

D) Peygamberin Medinelilerle anlaşma yapması

E) İslamiyet’in eski inanç sistemlerine ters düşmesi

5. Hudeybiye Barışı'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin, İslamiyet’in yayılmasını kolaylaştırma amacına yönelik olduğu savunulabilir?

A) İki taraf arasında 10 yıl savaş yapılmayacak

B) Reşit olmadan Medine'ye giden Mekkeliler geri gönderilecek

C) Barışın imzalandığı yıl hac ziyareti yapılmayacak

D) Arap kabilelerine askeri yardım yapılmayacak

E) Müslümanlar ve Mekkeliler istedikleri kabile ile anlaşma yapacak

6. İslam-Arap devletinde yaşanan;

- Hz. Muhammed döneminde Mekke'nin fethedilmesi,

- Hz. Ebubekir döneminde zekat vermeyenler üzerine sefer düzenlenmesi,

gibi gelişmelerin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Ticaret imkanlarını artırmak

B) Siyasi ve dini birliği sağlamak

C) Vergileri artırmak

D) İslam ordularının taarruz gücüne ulaştığını göstermek

E) Dostluk ilişkilerini geliştirmek

7. Hz. Ömer döneminde,

- Ülke yönetimi birimlerine ayrılarak, başına dini ve askeri yetkiler verilen valiler atanmış,

- Bizans imparatorluğu ile yapılan mücadeleler sonunda Suriye, Filistin ve Mısır fethedilmiş,

- Vergi sistemi belirlenerek devlet hazinesi oluşturulmuştur.

Bu gelişmeler birlikte düşünüldüğünde, İslam devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığı

B) Sınırların genişlediği

C) Ortadoğu'nun en güçlü devleti haline gelindiği

D) Merkezi otoritenin zayıflamaya başladığı

E) Askeri ve ekonomik açıdan güç kazanıldığı

8. Dört Halife döneminde görülen;

I. Yeni vilayetlerin kurulması

II. Akdeniz'de donanma oluşturulması

III. Halifelik nedeniyle iç çatışmalar yaşanması

IV. Kuran’ın kitap haline getirilmesi

gibi gelişmelerden hangileri, İslam devletinin sınırlarının genişlediğinin göstergesidir?

A) Yalnız I       B) Yalnız IV     C) I ve II

D) II ve III       E) III ve IV

9. Hz. Muhammed'in kurduğu düzen vefatından sonra 25 yıl devam etti. Daha sonra toplum şiddetli bir muhalefetle bölündü. İsyanlar ve iç savaşlar devleti sarstı. Ancak bu tepkiler fethedilen yerlerdeki halktan gelmiyor, mücadele Araplar arasında oluyordu.

Dört Halife döneminde görülen bu anlaşmazlıkların temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Maliyeye yeni gelirler kazandırma isteği

B) Yönetimi ele geçirme düşüncesi

C) İslamiyeti kabul eden diğer toplumların tepkisi

D) Düzenli ordunun kurulmamış olması

E) Bizans'ın Halifelere karşı mücadele etmesi

10. Emevilerin uyguladıkları politikalar sonucu İslam devletinde Araplık unsuru ön plana çıkmıştır.

İslam devletindeki bu değişimde,

I. Arapça'nın resmi dil olması

II. Türklere mevali (köle) denilmesi

III. Puvatya Savaşı'nın kaybedilmesi

IV. İlk Arap-İslam parasının bastırılması

V. Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nin açılması

gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) I, II ve V                 B) I, III ve V    C) II, III ve IV

D) III, IV ve V E) I, II ve IV

11. - Emeviler döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslamiyetin Avrupa'da yayıldığının kanıtıdır?

A) Arapça'nın resmi dil olması

B) Posta örgütünün kurulması

C) Arap olmayanlara devlet yönetiminde yer verilmemesi

D) İspanya'da camiler yaptırılması

E) Eyaletlerin illere ayrılması

12. Arapça, yazı dili olarak başlangıçta çok dar bir sahada kullanılıyordu. Çok geçmeden Arapça eski sınırlarından taşarak başka ülkelere yayıldı. Bu dilin konuşulduğu bölgeler çok genişledi.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İslamiyet’i benimseyenlerin sayısının artması

B) Arap edebiyatının gelişmesi

C) Halifeliğin saltanat şeklinde sürdürülmesi

D) Arapça gramerinin yazılması

E) Tarih alanında çalışmaların başlaması

CEVAP ANAHTARI________

1. D 2. C 3. B 4. E 5. A 6. B 7. Oj 8. C 9. B 10. E 11. D 12. A

 

 

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 68 ziyaretçi (172 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=