İSLAM TARİHİ TEST

İSLAM TARİHİ TEST - 1
1. İslamiyet'in kabul edilmesiyle Arap Yarımadası'nda yaşayan insanların geleneklerinde birçok değişiklik meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir genellemenin dışında kalır?

A) Kan davası
B) Kabe'nin kutsallığı
C) Kabilecilik anlayışı
D) Kölelik anlayışı
E) Kadının toplumdaki yeri

8. Hz. Muhammed'den sonra İslam Devleti'nin gücünü sarsan önemli gelişmeler olmuştur.
Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

İlk karışıklıklar - İlk ayrılıklar - Kesin ayrılıklar
A) Hz. Osman - Hz.Ali - Abbasiler
B) Hz. Ebu Bekir - Hz.Osman - Abbasiler
C) Hz. Ömer - Hz.Osman - Emeviler
D) Hz. Ömer - Hz. Osman - Hz. Ali
E) Hz. Osman - Hz. Ali - Emeviler

9. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nde sınırların genişlemesiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
C) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması
D) Divan teşkilatının kurulması
E) Tevaif - i Mülûk devletlerinin kurulması

10. Emeviler dönemine ait idari alandaki gelişmelerden hangisi bu dönemi "Dört Halife Dönemi" nden ayırmaktadır?

A) Fetihlerin devam ettirilmek istenmesi
B) İlk İslam parasının bastırılması
C) Donanmaya önem verilmesi
D) Hilafetin saltanata dönüştürülmesi
E) Mekke'nin kutsal sayılması

İSLAM TARİHİ TEST - 2

1. Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin şehit edilmesi sonucunda Emeviler Dönemi'nde halifelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmıştır?

A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Divan teşkilatının kurulması
C) Muhafız teşkilatının kurulması
D) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
E) Emir-ül Ümeraların yetkilerinin artırılması

2.
- Ortaçağ'da Abbasiler Eski Yunan'dan, Hint'ten İran'dan süzülüp gelen insanlığın ortak ilim, kültür ve medeniyet değerlerinin temel taşları olan eserleri Arapça'ya çevirdiler. Endülüs'te yetişen İslam alimlerinin Hıristiyan öğrencileri bu bilgileri kendi ülkelerine aktardılar.
- Haçlı Seferleri iki toplumun birbirini daha yakından tanımasına neden oldu. Böylece tıp, matematik, astronomi, felsefe, kimya gibi İslam dünyasının bilgi birikimi Avrupa'ya taşındı.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Abbasiler bilimsel gelişmeye önem vermişlerdir.
B) İslam dünyasının bilgi birikimi bugünün Avrupa'sındaki bilimsel gelişmelere zemin hazırlamıştır.
C) İslam dünyası Hıristiyan dünyasının gelişmesini hızlandırmıştır.

D) Ortaçağ'da İslam dünyası Avrupa'nın gerisinde kalmıştır.
E) Her iki kültürün kaynaşmasında Abbasiler öncülük yapmışlardır.

3. Emeviler zamanında uygulanan milliyetçi politikalar Orta Asya'nın İslamlaşmasını olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu durumun doğal sonucu olarak aşağıdakiler-den hangisi gösterilebilir?

A) İslâmiyetin Türkler arasında yayılması
B) Çin'in Orta Asya'ya hakim olması
C) Müslümanların Maveraünnehir'den çıkarılmaları
D) Orta Asya'nın İslamlaşmasının gecikmesi
E) Baharat yolunun kısa sürede Arapların eline geçmesi

4. Dört Halife Dönemi'nde halifeler seçim yoluyla belirlenirken daha sonraki dönemlerde bu uygulama göz ardı edilmiştir.
Buna göre, Emevi ve Abbasi dönemlerini "Dört Halife Dönemi" nden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat anlayışı
B) Fetih politikası
C) Hukuk sistemi
D) Askeri teşkilat
E) Halifenin belirlenmesi

5. Arap Yarımadasındaki Hicaz bölgesinin diğer bölgelere göre daha önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arap Yarımadası'nın en kalabalık yeri olması
B) Dini ve ticari bir merkez olması
C) Arap Yarımadası'nın ortasında bulunması
D) İklimin yaşam şartlarına daha uygun olması
E) Siyasi yönden diğer bölgelere hakim olması

6.
I. İlk İslam parasının basılması
II. Arapça'nın resmi dil olması
III. Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması
Yukarıdaki olaylar hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) Abbasiler
B) Emeviler
C) Dört Halife Devri
D) Endülüs Emevileri
E) Selçuklular

7. Mekkeli müşrikler İslamiyet'e karşı çıkmışlar ve Müslümanlara eziyet ederek, onların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine neden olmuşlardır. Hicret'ten sonra da Müslümanları tamamen yok etmek amacıyla saldırılarını sürdürmüşlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin ulaşmak istedikleri temel amaçtır?

A) Müslümanları Mekke'den çıkarmak
B) Arap kültürünü korumak
C) Ekonomik çıkarlarını korumak
D) İslamiyeti ortadan kaldırmak
E) Yahudiler ile işbirliği yapmak

8. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler zamanında meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Hilafetin Memlüklere geçmesi
B) İstanbul'un kuşatılması
C) İslâm mimarisinin gelişmesi
D) Kuzey Afrika ve İspanya'nın fethi
E) Şam'ın başkent olması

 

2. Mekke'de baskıların artması üzerine Medine'ye hicret eden Müslümanlar bu olay ile birlikte Mekkeli müşriklerin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkma imkanı elde etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonucunda meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Muhacir ile Ensar kardeş ilan edildi.
B) İslâm devleti kuruldu.
C) Vatandaşlık antlaşması yapıldı.
D) Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi.
E) Müslümanlar dinlerini rahatça yaşama imkanı buldular.

3. Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslâm tarihinde "Dört Halife Devri" başlamıştır. :
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin en önemli özelliğidir?

A) Devlet başkanlarının seçimle belirlenmesi
B) İlk İslâm parasının bastırılması
C) Talas Savaşı'nın kazanılması
D) Mekke'den Medine'ye hicretin gerçekleşmesi
E) Halifeliğin saltanata dönüşmesi

4. Hz. Ebubekir, ölümünden sonra yerine Hz. Ömer'in halife olmasını tavsiye etmiştir.
Bu durum Hz. Ebubekir'in ölümünden sonra aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını engellemiştir?

A) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin oluşmasını
B) Halife seçiminde doğabilecek iç karışıklıkları
C) Komşu devletlerle mücadelelerin artmasını
D) İslam kültürünün özelliğini yitirmesini
E) Dört Halife döneminin uzun sürmesini

5. Bizans ve Sasani uygarlıklarının aşağıdaki alanlardan hangisinde İslam uygarlığını etkilediği söylenemez?

A) Mimari
B) İdari
C) Dînî
D) Mali
E) Siyasi

6. Hz. Ömer zamanında vilayetlere valilerin yanında adalet işlerine bakacak kadılar tayin edilmiştir.
Bununla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir?

A) Din eğitimi düzenlenmiştir.
B) Askeri alanda düzenleme yapılmıştır.
C) Ekonomi düzenlenmiştir.
D) İsyanların çıkması önlenmiştir.
E) Yargı ve yönetim ayrılmıştır.

7.
I. Sıffin Savaşı
II. Hakem Olayı
III. Kerbela Olayı
Bu gelişmelerin İslam dünyası açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dört Halife Devri'nde gerçekleşmesi
B) Ülkenin eyaletlere bölünmesi
C) Müslümanlar arasında ayrılıkların ortaya çıkması
D) Muhafız teşkilatının kurulması
E) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin sağlanması

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 31 ziyaretçi (83 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=