11.SINIF SEÇMELİ TARİH ÇALIŞMA SORULARI

TÜRKLERDE EKONOMİ ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI
 
1-İlk Türk devletleri döneminde insanların konar-göçer bir hayat yaşamaya mecbur kalmalarının sebepleri nelerdir?
2- İlk Türk devletleri döneminde ekonominin temelini hangi sektör oluşturmaktadır?Neden?
3-Orta Asya’da Türk-Çin mücadelelerinin temelinin oluşturan en önemli sebep nedir?
4-İpek Yolunun kültürel açıdan etkileri neler olmuştur?
5- Orta Asya’da İpek Yolu’na kuzeyden paralele uzanan ikinci önemli ticaret yolu hangisidir?
6-Hazarların ülkelerinden geçen ticaret yollarının güvenliğini tam olarak sağladıkları VII. ve X. Yüzyıllar arasındaki döneme hangi isim verilmektedir?
7-İkta sistemi ilk defa hangi halife zamanında uygulanmıştır?
8-İkta sisteminin başlıca faydaları nelerdir?
9-Türk-İslam devletlerinde halktan alınan başlıca vergiler nelerdir?
10-Ahi teşkilatının yararları nelerdir?
11-Anadolu Selçuklu hükümdarları ticaretin gelişmesi için hangi önlemleri almışlardır?
12-Kervansarayların başlıca fonksiyonları nelerdi?
13-Cizye,Haraç ve Öşür vergileri kimlerden alınırdı?
14-Dirlik gelirleri hangi kısımlara ayrılmaktaydı?
15-Lonca teşkilatının üretici ve tüketici açısından faydaları nelerdir?
16-Osmanlı Devleti’nde resmi haberleşmelerdeki güven ve hızı sağlamak için oluşturulan teşkilat hangisidir?
17-Ticaret yolları üzerinde taşımacılığı mesken edinenlere ne isim verilirdi?
18-Ticaret yollarının ve önemli geçitlerin güvenliğini hangi teşkilat sağlamaktaydı?
19-Osmanlılarda ilk para,ilk altın para,ilk kağıt para hangi padişahlar zamanında bastırılmıştır?
20-Esnaf teşkilatında Loncanın hükümetle olan münasebetlerini temin eden görevli kimdir?
21-Osmanlılarda temel tüketim maddelerinin fiyatlarının belirlenmesi işlemine hangi isim verilmektedir?
22-Osmanlılarda paranın değerini düşürmek maksadıyla,paranın kenarlarının kırpılması işlemine hangi isim verilmektedir?
23-Tımar sisteminin bozulma nedenleri nelerdir?
24-Osmanlı Devletinde uygulanan iltizam sisteminin daha sonra malikane sistemine dönüştürülmesinin sebebi nedir?
25-Osmanlılarda 1775’ten itibaren esham adı verilen senetlerle iç borçlanmaya gidilmesinin sebebi nedir?
26-Malikane sistemi hangi açıdan zararlı olmuştur?
27-Avrupa’da bir ülkenin zenginliğinin ölçüsü olarak o ülkenin sahip olduğu değerli madenlerin miktarını baz alan ekonomik sisteme hangi isim verilmektedir?
28-16.YY.dan itibaren Osmanlı ülkesinde görülen enflasyonun sebebi nedir?
29-1838’de İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Anlaşması’nın Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkileri nelerdir?
30-Osmanlı devleti Sanayi İnkılabının olumsuz etkilerine karşı hangi önlemleri almıştır?
31-Osmanlı ilk dış borcu ne zaman ve hangi devletten almıştır?
32-Osmanlı Devleti dış borçları ödeyemeyince,alacaklı devletler borçlarının tahsili için hangi yöntemi uygulamışlardır?
33-İzmir İktisat Kongresi hangi amaçla toplanmıştır?
34-Misak-ı İktisadi hangi anlama gelmektedir?
35-Türk denizlerinde gemi işletme hakkının Türk gemicilere verilmesi hangi kanunla gerçekleşmiştir?
36-Ekonomide Devletçilik ilkesi ne anlama gelmektedir?
37- Ekonomide Devletçilik İlkesine neden gerek duyulmuştur?
38-Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarımı geliştirmek ve çiftçinin yükünü azaltmak amacıyla yapılan en önemli inkılap hangisidir?


11. SINIF SEÇMELİ TARİH “TÜRKLERDE EĞİTİM” ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI

 
1.İlk Türk devletleri döneminde “Alp insan” anlayışı neyi ifade etmektedir?
2.Türklerde en eski yazı izlerine nerede rastlanmıştır?Bu yazı hangi yy.dan kalmıştır?
3.İlk kez örgün eğitim kurumları oluşturan Türk devleti hangisidir?
4.Uygurların,bilgi ve kültür düzeylerindeki gelişmişlik onlara yönetim alanında hangi faydaları sağlamıştır?
5. İlk Türk devletleri döneminde barış zamanında yapılan sürek avları hangi amaca yöneliktir?
6.Köktürkler zamanında 12 hayvanlı takvimin icat edilmiş olması,hangi bilim dallarının geliştiğini göstermektedir?
7.Eğitimin belli bir plan ve program çerçevesinde verilmeye başlanması ilk defa hangi Türk devleti zamanında olmuştur?
8.Karahanlılar döneminde yapılan ilk medrese hangisidir?
9.Karahanlılarda medrese yöneticilerine hangi isim,medrese öğretmenlerine hangi isim verilirdi?
10.İlk Selçuklu medresesi nerede,kim tarafından kuruldu?
11.Nizamiye medresesi kimin emriyle,nerede ve kim tarafından kuruldu?
12.Nizamiye medresesi neden modern üniversitelerin ilk şekli olarak kabul edilmektedir?
13.Türk-İslam devletlerinde yaygın eğitim nerelerde verilmektedir?
14.Selçuklularda meliklerin eğitiminden ve yönetim tecrübesi kazanmalarından sorumlu tecrübeli ve bilgili kişilere hangi isim verilir?
15.Türk-İslam devletlerinde bilimsel gelişmeleri hızlandıran etmenler nelerdir?
16.Türk-İslam devletlerinde önemli bilim merkezleri nereler olmuştur?
17.Osmanlı eğitimimnin ilk hedefi nedir?
18.Osmanlı eğitim anlayışı ile hedeflenen ideal insan tipi nasıldır?
19.Osmanlılarda günümüzdeki ilkokulların karşılığı olan eğitim kurumu hangisidir?
20-Sıbyan mekteplerinde öğrencilere kazandırılmak istenilen temel davranışlar nelerdir?
21.Osmanlı devletinde İstanbul ve çevresinde ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi hangi padişah zamanında olmuştur?
22.Sahnıseman medreseleri hangi padişah tarafından kurulmuştur?
23.XVII. yy.dan itibaren medreselerde görülen bozulmanın sebepleri nelerdir?
24.Sarayda devlet adamı yetiştirmek amacıyla açılan okul hangisidir?
25.Sarayda şehzadelerin eğitildiği bölüme hangi isim verilir?
26.Timurlu ülkesinde yetiştikten sonra Osmanlı hizmetine girerek Fatih medresesinde matematik dersleri veren bilim insanı kimdir?
27.Fatih döneminde yaşayan ve Kitabül Cerrahiye isimli eserinde hasta tedavi metodlarından bahseden bilim insanı kimdir?
28.I.Mahmut döneminde Osmanlı hizmetine girerek humbaracı ocağını ıslah eden Fransız kökenli askeri uzman kimdir*
29.Osmanlılarda ilk rasathane kim tarafından kurulmuştur?
30. IV.Murat döneminde devletin geri kalma sebepleri ile ilgili raporuyla önem kazanan devlet adamı kimdir?
32.XVII.yy.da Keşfüzzünun isimli bibliyografya ve Cihannüma isimli coğrafya eserleri başta olmak üzere yirmiye yakın eser veren önemli bilim insanı kimdir?
31.1869’da yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre Maarif nezaretine bağlı ilkokullara hangi isim verilmiştir?
33. Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre Ortaöğretim kurumları hangileridir?
34.Osmanlılarda 1863’te Üniversitenin karşılığı olarak hangi okul açılmıştır?
35.Darülfünun 1933’den sonra hangi ismi almıştır?
36.Osmanlılarda mesleki okulların açılmasına yönelik ilk uygulama kim tarafından ve ne şekilde yapılmıştı?
37.Meşrutiyet döneminde açılan Sanayi-i Nefise Mektebinin günümüzdeki karşılığı olan okul hangisidir?
38.Yabancı okullar üzerinde devlet denetiminin yeterli olmadığı konusunda II.Abdülhamit’i uyaran dönemin Maarif Nazırı kimdir?
39.Osmanlı Devleti’nin son döneminde eğitim alanında birliğin olmaması ve mevcut okullar üzerinde devlet denetiminin zayıflığı hangi olumsuz sonuçlara yol açmıştır?
40.Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanında yapılan çalışmalar hangi hedefe yöneliktir?
41.Cumhuriyet döneminde eğitim alanında birlik ve beraberliği sağlamak,eğitim kurumlarını devlet denetimi altına almak amacıyla çıkarılan kanun hangisidir?
42.”Eğitim alnında dünyanın her türlü ilminden,gelişmesinden yararlanmalıyız.Ancak asıl temeli kendi içimizden çıkarmalıyız.”Atatürk bu sözüyle eğitim politikasının hangi esaslara dayandırılmasını istemiştir?
43.Yeni Türk harfleriyle okuyup yazmayı her yaştan yurttaşlara öğretebilmek ve okuma-yazma seferberliği başlatmak amacıyla açılan okullara hangi isim verilir?
44.Osmanlılarda esnaf ve sanatkarların yetiştirildiği eğitim kurumu hangisidir?
Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (75 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=