İSLAMTARİHİ ÇALIŞMA SORULARI

İSLAM TARİHİ ÇALIŞMA SORULARI

1-İslamiyet’in doğuşu sırasında İran’a hakim olan devlet hangisidir? İran’da yaygın dini inanış nedir?

CEVAP= Sasaniler Devleti, Zerdüştlük Dini.

2- İslamiyet’in doğuşu sırasında Orta Asya’nın en güçlü devleti hangisidir? Orta Asya’da yaygın dini inanış nedir?

CEVAP= Köktürkler, Göktanrı inanışı.

3- İslamiyet’in doğuşu sırasında Hindistan’da yaygın dini inanış nedir? Hindistan’da siyasi birlik kurulamamasının en önemli sebebi nedir?

CEVAP= Veda dinidir. Siyasi birlik Kast sistemi sebebiyle kurulamamıştır.

4-Şintoizm inancı hangi ülkede görülür?

CEVAP= Japonya

5-Arap Yarımadası’nın önemli bölgeleri hangileridir?

CEVAP= Hicaz, Yemen ve Necid.

6-İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda en yaygın dini inanış hangisidir?

CEVAP= Putperestlik en yaygın inanıştır.

7- İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan devletler hangileridir?

CEVAP=Gassaniler, Tedmürlüler, Nebatlılar.

8- İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın güneyinde yer alan devletler hangileridir?

CEVAP= Main, Seba, Himyeri

9-Araplara yerleşik veya göçebe oluşlarına göre hangi isimler verilir?

CEVAP= Yerleşiklere Medeni, göçebelere Bedevi denir.

10-Arap alfabesi hangi yazının gelişmesiyle oluşmuştur?

CEVAP=  Nebatlıların yazısı.

11-Arabistan’da ticaret sayesinde gelişen şehirler hangileridir?

CEVAP=Medine.Mekke,Taif.

12-Arabistan’da ticari,sosyal ve kültürel amaçlar doğrultusunda kurulan panayırların en büyük olanı hangisidir?

CEVAP= Ukaz Panayırı.

13-Hz Muhammed;ne zaman ve nerede doğmuştur?

CEVAP= Mekke’de 571 yılında doğdu.

14-Annesinin ve babasının isimlerini belirtiniz.

CEVAP= Annesi Âmine, babası Abdullah.

15-Annesini kaybedince, kimler tarafından büyütülmüştür?

CEVAP= Dedesi Abdulmuttalib ve Amcası Ebu Talib.

16-Amcasının ticaret kervanı ile Şam’a giderken, O’nun peygamber olacağını bilen kişi kimdir? Bu olay nerede geçmiştir?

CEVAP= Busra’da geçmiştir.

17-Hz. Muhammed’e dürüstlüğünden dolayı hangi unvan verilmiştir?

CEVAP= Muhammedü’l-emin

18-Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman, nerede ve hangi melek tarafından getirildi?

CEVAP= 610 yılı Ramazan ayının 27. Gecesi Nur dağındaki Hıra mağarasında Cebrail tarafından getirilmiştir.

19-İlk Müslümanlar kimlerdir?

CEVAP= Hz.Hatice, Hz.Ali, Zeyd bin Harise ve Hz. Ebubekir.

20-İlk Hicret hangi ülkeye gerçekleştirilmiştir?

CEVAP= Habeşisten.

21-Hz. Muhammed’in peygamberliğinin onuncu yılına neden “Hüzün Yılı” denilmiştir?

CEVAP=

22-Hicret nedir? Ne zaman gerçekleşmiştir?

CEVAP= Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine Hicret denilir. 622’de gerçekleşti.

23-Medine’de İslam Devleti’nin kurulması hangi olaydan sonra gerçekleşmiştir?

CEVAP= Hicret.

24-Medine’de İslam Devleti’nin kurulduğunu gösteren belge hangisidir?

CEVAP= Medine Sözleşmesi.

25-İslam Devleti’nin ilk Anayasası olarak kabul edilen belge hangisidir?

CEVAP= Medine Sözleşmesi.

26-Müslümanların Mekkelilere karşı kazandıkları ilk savaş hangisidir?

CEVAP= Bedir Savaşı.

27-Müslümanların Mekke’de kalan mallarına karşılık Mekkelilere ait bir ticaret kervanını ele geçirmek istemeleri hangi savaşın bir sebebidir?

CEVAP= Bedir Savaşı.

28-Mekkelilerin Bedir Savaşında uğradıkları yenilginin intikamını almak istemeleri hangi savaşın bir nedenidir?

CEVAP= Uhut Savaşı.

29-Müslümanların yenilgiye uğradıkları ilk savaş hangisidir?

CEVAP= Uhut Savaşı.

30-İslam savaş hukuku hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?

CEVAP= Bedir Savaşı.

31-Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı yaptığı son savunma savaşı hangisidir?

CEVAP= Hendek Savaşı.

32-Hendek savaşında hendeklerin kazılması fikrini ortaya koyan kişi kimdir?

CEVAP= Selmanı Farisi

33-Mekkelilerin Müslümanların siyasi varlığını resmen tanımaları hangi belgeyle gerçekleşmiştir?

CEVAP= Hudeybiye Barışı.

34-Hz. Muhammed devrinde yapılan hangi savaş Yahudi gücünü kırmış ve Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlamıştır?

CEVAP= Hayber’in fethi.

35-Müslümanlarla Doğu Romalılar arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

CEVAP= Mute savaşı

36-Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer hangisidir?

CEVAP= Tebük Seferi

37-İslam Tarihinde seçimle işbaşına gelen ilk devlet başkanı kimdir?

CEVAP= Hz Ebubekir.

38-Sahte peygamberlerle savaşan ve Kuranı Kerimi bir kitap haline getiren halife hangisidir?

CEVAP= Hz Ebubekir.

39-Yermük Savaşı hangi devletle yapılmıştır? Bu savaşın kazanılması hangi ülkenin fethini kolaylaştırmıştır?

CEVAP= Bizans’a karşı kazanıldı. Suriye’nin alınması yolunda ilk adım atıldı.

40-Ecnadeyn Savaşı hangi halife zamanında hangi devlete karşı kazanıldı? Bu savaşla hangi ülke İslam devleti sınırlarına katıldı?

CEVAP= Hz Ömer devrinde Bizans’a karşı kazanıldı. Suriye fethedildi.

41-İslam tarihinde Kadisiye ve Nihavend savaşları hangi devlete karşı kazanılmıştır? Bu savaşlarla hangi ülke İslam devleti sınırlarına katıldı?

CEVAP= Sasanilere karşı kazanıldı.İran fethedildi

42-İslamiyet’in Afrika Kıtasında da yayılmaya başlaması hangi halife döneminde hangi ülkenin fethiyle başlamıştır?

CEVAP= Hz.Ömer döneminde Amr bin As tarafından Afrika kıtasındaki Mısır’ın fethiyle.

43-İslam tarihinde ülke topraklarının yönetim birimlerine ayrılarak valiler görevlendirilmesi hangi halife zamanında gerçekleşmiştir?

CEVAP= Hz. Ömer

44-İlk İslam donanması hangi halife zamanında ve kim tarafından kurulmuştur?

CEVAP= Hz. Osman zamanında Şam valisi Muaviye tarafından kurulmuş ve Kıbrıs Adası fethedilmiştir.

  45-Müslümanların kazandığı ilk deniz zaferi hangisidir?

CEVAP= Bizans’a karşı Hz. Osman döneminde kazanılan Zat’üs Savari Deniz savaşıdır.

46-Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ilk savaş hangisidir?

CEVAP= Cemel (Deve) olayı.

47-Müslümanlar arasındaki ilk ayrılıklar hangi olaydan sonra başlamıştır?

CEVAP= Sıffin Savaşı sonundaki hakemler olayı.

48-Hz Ali döneminin fetihler bakımından sönük geçmesinin sebebi nedir?

CEVAP= Bu dönemde iç karışıklıkların çok fazla olması.

49-Emeviler döneminde gerçekleşen İstanbul kuşatmaları neden başarılı olamamıştır?

CEVAP= İstanbul’un surlarla çevrili olması, merkeze uzak olması, iklim farklılığı ve Bizanslıların Grejuva ateşi denilen silahı.

50-Yezid dönemindeki hangi olay Müslümanlar arasındaki ayrılıkları daha da arttırmıştır?

CEVAP= Kerbela olayı.

51-İlk İslam parasını bastıran ve Arapçayı resmi dil yapan halife hangisidir?

CEVAP= Abdulmelik.

52-İspanya’ya geçerek İslamiyet’i Avrupa kıtasında yaymaya başlayan komutan kimdir?

CEVAP= Tarık Bin Ziyad.

53-Müslümanlar İspanya’ya hangi ismi vermişlerdir?

CEVAP= Endülüs

54-Kadiks zaferiyle fethedilen ülke hangisidir?

CEVAP= İspanya (Endülüs)

55-Müslümanların Avrupa Kıtasındaki ilerleyişi hangi savaşla durmuştur?

CEVAP=Franklara karşı kaybedilen  Puvatya savaşı (732)

56-Emeviler döneminde Türk-Arap ilişkileri neden olumsuz gelişmiştir?

CEVAP= Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları.

57-Emevilerin yıkılmasında en önemli sebep nedir?

CEVAP=

58-Hicret sonrası Medine’ye göç eden Mekkelilere ne isim verilmiştir?

CEVAP= Muhacir.

59-Mekkelilere yardım eden Medinelilere ne isim verilmiştir?

CEVAP= Ensar

60-Emeviler Arap olmayan Müslümanlara ne isim vermişlerdir?

CEVAP= Mevali

61-İslam devleti içinde yaşayan Müslüman olmayan halka ne isim verilir?

CEVAP= Zımmi.

62-Emevilere karşı başlayan ayaklanmanın başında kim bulunuyordu?

CEVAP= Horasanlı Ebu Müslim.

63-Endülüs Emevilerinin kurucusu kimdir?

CEVAP= Abdurrahman

64- Endülüs Emevilerinin başkenti neresidir?

CEVAP= Kurtuba

65-Endülüs Emevilerinin parçalanmasıyla kurulan ve 250 yıl kadar siyasi varlığını devam ettiren devlet hangisidir?

CEVAP= Beni Ahmer

66-El Hamra Sarayı hangi devlet döneminden günümüze kalmıştır?

CEVAP= Beni Ahmer

67-Abbasi Devleti’nin ilk halifesi kimdir?

CEVAP= Ebu’l Abbas Abdullah

   68-Bağdat şehrini kurarak başkent yapan Abbasi halifesi kimdir?

CEVAP= Mansur el Cafer

 69-Abbasiler en parlak devrini hangi halife zamanında yaşamıştır?

CEVAP= Harun Reşit zamanı.

 70-Halife Mutasım tarafından Türkler için yapılan ve bir süre Abbasilere başkentlik yapan şehir hangisidir?

CEVAP= Samerra

 71-Abbasiler zamanında Bizans sınırında oluşturulan ve Türklerin yerleştirildiği bölgeye ne isim verilir?

CEVAP= Avasım veya Sugur.

 

72-Abbasilerin zayıflamasıyla bu devletin toprakları üzerinde küçük devletler ortaya çıkmıştır. Bu devletlerden hangilerini Türkler kurmuştur?

CEVAP= Tolunoğulları ve İhşitler.

 73-Abbasilerin siyasi varlığına hangi devlet ne zaman son vermiştir?

CEVAP= 1258’de Moğolların bir kolu olan İlhanlılar son vermiştir.

 74-Allahın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilim dalı hangisidir?

CEVAP= Kelam

 

75-Kanun el Tıp isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde okutulan ve Avrupa’da Avicenna adıyla tanınan bilim insanı kimdir?

 CEVAP= İbni Sina

 76- Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın emriyle vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta kurulan İslam dünyasının ilk büyük medresesi hangisidir?

 

CEVAP=Nizamiye

 77- Dört Halife dönemi ile Emeviler dönemi arasında halifelerin başa geçmesi bakımından en önemli farklılık nedir?

 CEVAP= Dört Halife döneminde seçimle,Emevi Devleti’nde babadan oğula başa geçmişlerdir.

 78-Abbasilerin Çinlilerle yaptığı Talas Savaşında, hangi Türk topluluğu Müslümanlara destek vermiştir?

 CEVAP= Karluk Türkleri.

  79- Talas Savaşının İslam tarihindeki önemi nedir?

CEVAP= Türklerin İslamiyet’e girişi hızlanmıştır.

 80-Hicret’in önemli sonuçları nelerdir

 CEVAP= Medine’de İslam Devleti kuruldu, İslamiyet’in yayılması hızlandı, Müslümanlar üzerindeki baskı kalktı, bu olay Hz. Ömer devrinde Hicri takvimin başlangıcı sayıldı

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 73 ziyaretçi (143 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=