Osmanlı kültür ve medeniyeti alan testleri
ALAN TESTİ 1
1-)Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren teokratik özellikler taşırken:Yavuz Selim Devri’nde bu durum tam bir resmiyet kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz?
A-)Halkın çoğunluğunu Müslümanların oluşturması
B-)Toplumun Şer’i Hukukla yönetilmesi
C-)Eğitinm – öğretimin dinsel temele dayanması
D-)Şeyhü’l – İslam’ın Fetva yayınlaması
E-)Padişahların halife sıfatına sahip olması


2-)XVI.yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı Ülkesinde görülen hızlı nüfus artışının ardından gelen dönemlerde insan toprak ilişkisi değişmiş ve artan nüfus oranında tarıma yeni alanlar açılmadığı görülmüştür.Nitekim bu nüfus artışıyla birlikte işlenen  toprakların yetmemesi Tımar sistemi’nin bozulmasına da sebep olmuştur.

Yukarıdaki bilgilerin ışığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-)Kişi başına düşen gelir azalmıştır.
B-)Toprağın sabit kalıp , nüfusun artması Tımar sistemini olumsuz yönde etkilemiştir.
C-)Hızlı nüfus artışı , insan toprak ilişkisini baozmuştur.
D-)Tarım ürünleri , ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir.
   E-)Hızlı nüfus artışı tarım alanlarını daraltmıştır.

3-)- Osmanlı Devleti siyasi düzeni, herkesin güvenini sağlamış uzak ve geniş alanları  birbirini tamamlayan iktisadi birimler halina getirimiştir.
-Uzun ve ait dalları bulunan yol ağı,güvence altına alınmıştır.
-Mekanda rasyonel bir örgütlenme sağlanmıştır.
Yukarıdaki şartlar Osmanlı Tarihi’nde öncelikle aşağıdaki alanların hangisindeki gelişmeleri sağlamaya yöneliktir?
A-)Siyasi  B-)Askeri  C-)Ticari  D-)Dini  E-)Kültürel

4-)Durum:XVI.yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti ve bütün Akdeniz çevresinde büyük bir nüfus artışının olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.
Yargı:Sağlık şartlarındaki düzelme ve insanların bqazı salgın hastalıkların önünü almada gösterdikleribaşarı nüfus artışını hızlandırmıştır.
Yukarıdaki durum ve yargı karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A-)XVI.yüzyılda Osmanlı fetihleri hızlanmıştır.
B-)XVI.yüzyılda Osmanlının nüfusu artmıştır.
C-)Tıp alanında gelişmeler yaşanmıştır.
D-)Kitlesel ölümler azalmıştır.
E-)Halkın sağlık şartları iyileşmiştir.


5-)”Osmanlı ülkesinde eyalet sınırları içinde ortaya çıkan sorunlar, önce Eyalet Divan-ı Hümayun’a başvuruldu.”
Bu durum Osmanlı yönetiminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?
A-)Osmanlı Devleti, idari bakımdan yönetim birimlerine ayrılmıştır.
B-)Divan son kararın alındığı kurumdur.
C-)Eyalet Divanı , Divan-ı Humayun’a bağlı olarak çalışmıştır.
D-)Divan yasama organı gibi çalışmaktadır.
E-)Osmanlı’da merkeziyetçiliğe önem verilmemiştir.

6-)Osmanlı Devleti’nde
- Toprağın üç yıl üst üste mazeretsiz olarak boş bırakanların toprakları ellerinden alınırdı.
-Devlet, köylünün topraklarını  güvenli bir şekilde işleyebilecek ortamı hazırlamakla yükümlüdür.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A-)Toprak üzerinde üretimde süreklilik amaçlanmıştır.
B-)Köylü toprağı işlemek, devlet ise güvenliği sağlamakla yükümlüdür.
C-)Köylü geçerli bir mazeretle  toprağını boş bırakmış olursa toprağına dokunulmamıştır.
D-)Toprağın mülkiyeti ve geliri tamamen köylüye aittir
E-)Toprak üzerinde üretimde devamlılığın sağlanması devletin ve köylünün görevlerini yapmasıyla mümkündür.


7-)Osmanlı saltanat otoritesi tartışılmaz bir biçimde kabullenmiş, bağlı beylik ve devletlerin yöneticileri de padişah tarafından atanmıştır.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Osmanlı Devleti’nde ülke yönetiminin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Devlet özerk (muhtar) bir yapıya sahiptir.
B-)Ülke toprakları dirliklere ayrılmıtır.
C-)Din adamları yönetimde söz sahibidir.
D-)Merkezi otorite bağlılık esastır.
E-)Halk arasında sınıf ayrımı yoktur.

8-)XV.yüzyılda ,
-Batı Anadolu’da  pamuklu dokuma ve halı sanayi
-Ankara’da ayakkabıcılık
-Bursa’da ipekçilik gelişmiştir.
Yukarıdaki ekonemik hareketliliğin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
 A-)Bu bölgelerde yoğun olarak Gayrimüslimlerin yaşaması
B-)Düşman saldırılarına uzak bölgeler olması
C-)Bölgelerin güvenliğinin devlet güçleri tarafından sağlanmış olması
D-)Bölgelerin ticaret yolları üzerinde bulunması
E-)Bölge sanayisinin tarım ve hayvancılık ürünlerine bağlı olması

9-)Tımar sistemi’nin bozulması aşağıdakilerden hangisini en az etkilemiştir?
A-)Eyalet ordusunun bozulmasını
B-)Yeniçeri Ocağı’nın bozulmasını
C-)Tarımsal üretiminin azalması
D-)Güvanliğin bozulması
E-)İç isyanlara ortam hazırlanmasını

10-)Osmanlı,tarihi boyunca devlet düzeninde birçok değişiklik ve yenilik yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
A-)Şehzadelerin sancağa çıkma geleneklerininkaldırılması
B-)Hanedanın en yaşlısının padişah olması
C-)Sık sık hanedan değiştirilmesi
D-)Padişahın yetkilerinin kısıtlanması
E-)Halkın yönetime katılması


11-)”1453-1566 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde görev yapan 24 sadrazamdan 20’si devşirme kökenlidir.Bunlar Gayrimüslim Osmanlı reaya çocuğu iken devlet tarafından toplanmış.Türk İslam kültürü belli bir eğitim verildikten sonra devlet hizmetine alınmıştır.
Buna göre Gayrimüslim reaya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A-)Vergi karşılığında yaşamlarını sürdürdüler.
B-)Devletin tüm kadrolarında şartsız görev alabilmişlerdir.
C-)Medrese eğitimine tabi tutulmuşlardır.
D-)Belli bir eğitim alıp Müslüman olduktan sonra Osmanlı Devlet hizmetinde yer almışlardır.
E-)Osmanlı geleneklerine uygun yaşamak zorunda bırakılmışlardır.

12-)”Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislamlar, Kanuni zamanında Divan’ın doğal üyesi haline gelmişlerdir.”
Bu döneme kadar Şeyhülislam Divan’daki temsilcisi olarak aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunmuştur?
A-)Kazasker  B-)Vezir  C-) Nişancı  D-)Sadrazam  E-)Defterdar


13-)Osmanlılarda kullanılan toprak bölümlerinden , hangisi günümüz Türkiyesi’nde de amaçla işlevini sürdürmektedir?
A-)Dirlik  B-)Yurtluk   C-)Ocaklık   D-)Vakıf  E-)Mukataa

14-)Yükselme döneminde, şehzadeler, sarayda gerekli eğitim ve öğretimi gördükten  sonra , yanlarında devlet işlerinde tecrübeli “Lala “ denilen devlet adamları da verilerek Anadolu’daki sancaklara gönderildi.Şehzadelere Rumeli’de sancak verilmezdi.
Bunun  en önemli nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Rumeli’nin fetih yolları üzerinde olması
B-)Rumeli’de halkın isyan eden şehzadeleri desteklemesi
C-)Avrupa Devletleri’’nden yardım alma ihtimalinin yüksek olması
D-)Rumeli’nin Haçlı saldırılarına uğraması
E-)Rumeli’de ekonemik faaliyetlerin yetersiz olması


15-)Aşağıdakilerden hangisi Lonca Teşkilatı’nın sağladığı yararlarından biri değildir?
A-)Ekonomiyi canlandırmışlardır.
B-)Üretici ve tüketici haklarını korumuşlardır.
C-)Vergilerin toplanmasında Müslüman ve Müslüman olmayanlar arasındaki eşitliği sağlamışlardır.
D-)Çırak – kalfa – usta ilişkilerini düzenlemişlerdir.
E-)Mesleki gruplar içerisinde birlikteliği artırmışlardır.

16-)Osmanlılarda ilk Divan teşkilatının kurulması  aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A-)Ordu teşkilatı
B-)Vakıf sistemi
C-)Devlet yönetimi
D-)Toprak yönetimi
E-)Eğitim öğretim

17-)Aşağıdakilerden hangisi üretimde sürekliliği sağlamak amacıyla alınan vergidir?
A-)Avarız  B-)Ağnam  C-)Cizye  D-)Haraç  E-)Çiftbozan

18-)Osmanlı toprak sisteminde , “miri” arazinin en büyük bölümü “dirlik” olarak ayrılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Dirlik Sistemi’nin uygulanmasıyla sağlanan katkılardan biri değildir?
A-)Üretim devlet tarafından denetim altına alınarak süreklilik sağlanmıştır.
B-)Vakıflara ayrılan topraklardan devlet daha fazla gelir sağlamıştır.
C-)Eyalet askerlerinin yetiştirilmesi ve daima hazır bir ordu sağlanmıştır.
D-)Ülkenin bayındır hale gelmesi sağlanmıştır.
E-)Askeri masraflar azalarak devlet gelirlerinin artması sağlanmamıştır.

ALAN TESTİ  2
1-)                                 Buğday               Zeytin          Et
                                           İstanbul :             1,500                 0,750         0,500
                                            Konya   :             5,250                0,350          0,750
                                             İzmir    :             3,50                  1,250           0,600
Yukarıda  XVI.  yüzyılda Osmanlı Devleti’nin değişik şehirlerinde 1 Akçeye  alınabilecek ürünler  kg olarak verilmiştir.
Bu tobloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A-)Osmanlıda ürün fiyatları sabittir.
B-)Bir ürün üretim merkezlerinde daha ucuzdur.
C-)Nakliye ücretleri devlet tarafından karşılanmaktadır.
D-) 1 Akçenin alım gücü her yerde aynıdır.
E-)Buğday İstanbul’da diğer şehirlerden daha fazla tüketilmektedir.

2-)Osmanlı toprak yönetim biçimi için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
A-)Üç yıl üst üste toprağını ekmeyenin toprağı işleme hakkı elinden alınır.
B-)Miri topraklar miras yolu ile babadan oğula geçer.
C-)Görevlerini yerine getirmeyenler tımar sahibi olamazlar.
D-)Miri toprak devletindir, kullanım hakkı kişilere verilmektedir.
E-)Vergi geliri asker yetiştirmek şartı ile asker veya sivil memurlara bırakılan topraklara  “Dirlik” denir.

3-)Osmanlılar’da devlet memurlarına maaş verilmez ve “Dirlik” adı  ile belli bir bölgenin  arazi gelirleri verilirdi. Dirlik sahipleri de gelirlerine göre belli bir oranda asker beslerler, bu askerlerin toplanması ile ordu teşkilatındaki Tımarlı Sipahiler grubu oluşurdu.
Yukarıdaki verilere göre Osmanlılarda toprak yönetiminin bozulması aşağıdakilerden hangisinde doğrudan etkili olmuştur?
A-)Duraklama devrinin başlamasında
B-)İmparatorluk sınırlarının daralması
C-)Ordu teşkilatının bozulması
D-)Sık sık padişah değişikliğinin yapılmasında
E-)Eyalet isyanlarının başlamasında

4-)Osmanlı yönetim kadrolarına memur yetiştirmek üzere  saray içerisinde açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Enderun
B-)Sahn-ı Seman
C-)Mülki Rüştiye Mektebi
D-)Süleymaniye Külliyesi
E-)Dar-ül Fünün

5-)I. Fatih Topkapı Sarayı’nı yaptırırken, bütün devlet memurlarını bir arada toplamak ve hükümet merkezi olarak kullanma amacını gütmüştür.
II.XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Divan toplantıları , sadrazamlar için inşa edilen konaklarda yapılmaya başlanmış ve buraya Bab-ı Ali denilmiştir.
Yukarıda verilen bilgiler doğrutusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A-)Fatih döneminde devlete merkeziyetçibir karakter kazandırılmıştır.
B-)Devletin tüm yönetim organları bir çatı altında toplanmıştır.
C-)Sadrazamlar devlet yönetiminde daha etkili hale gelmişlerdir.
D-) Bab-ı Ali’de Divam toplantıları yapılmaya başlamıştır.
E-)Yükselme döneminden sonra padişahlar devlet meseleleriyle hiç ilgilenmemişlerdir.


6-)I.Suçluyu savunma kurumu 19.yüzyılda kurulmuştur.
II.Şer’i Hukuk , Hanefi mezhebi kurallarına göre düzenlenmiştir.
III.Örfi Hukuk , gelenek ve göreneklere dayanmıştır.
IV.İlmiye sınıfından Müftü ve Kazasker , adalet işlerini yürütmüştür.
V.İlk Medeni yasa “Mecelle” olup , İslami kurallara göre düzenlenmiş ve 19. yüzyılda kabul edilmiştir.
Yukarıdaki bazı özellikleri verilen Osmanlı Hukuk sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine  ulaşılamaz?
                                  A)Suçlular XIX. yüzyıla kadar savunmalarını kendileri yapmıştır.
                                  B) Şeri  Hukuk İslami temellere dayalıdır.
                                  C) Yargı ilmiye sınıfının elindedir.          
                                  D-)Bütün hukuk kuralları İslami temele dayanır.
                                   E-)Hukuk kuralları zaman içinde değişikliklere uğramıştır.

7-)Osmanlılarda şehzadeler küçük yaşta sancaklara vali olarak gönderilirdi.
Bu uygulamadaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Şehzadeleri merkezden uzaklaştırmak
B-)Şehzadelerin isyan etmelerini önlemek
C-)Şehzadelerin  yünetim deneyimi kazanmasını sağlamak
D-)Şehzadelerin ulema ile ittifak kurmasını engellemek
E-)Devlet memuru yetiştirmek

8-)I.Fiyatları kontrol eder.
II.Üyelerine kredi verir.
III.Karşılıklı işbirliği ve dayanışmayı sağlar.
IV.Üretilen malların kalitesini kontrol eder.
V.Divan’da malların kararları ekonomik açıdan denetler.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi Lonca denilen esnaf ve zanaatkarlar teşkilatının görevleri arasında sayılamaz?
A-)I   B-)II  C-)III  D-)IV  E-)V
 

9-)I.Müslümanların elde ettiği ürün üzerinden alınan onda bir vergidir.
II.Köylü üzerinde giderek ağırlaşmıştır.
III.Askerlerden de alınır.
IV.Gayrimüslimlerden alınan beşte bir vergidir.
V.Devlet memurlarına yurtluk olarak verilirdi.
Yukarıda verilenlerden hangileri Öşür vergisi ile ilgilidir?
A-)I – II    B-)I – IV   C-)I – V  D-)II – IV  E-)III – V

10-)Osmanlı Devleti’nin büyüklüğü ve gelişmişliğine göre devlet hazinasine giren para az olduğu gibi hazinenin giderleri de azdı.
Bu duruma aşağıdaki uygulamalardan  hangisinin sebep olduğu söylenebilir?
A-)Miri arazilerinden alınması gereken vergilerin doğrudan harcanacağı yere verilmesi
B-)Yabancı devlet elçilerinin getirdiği hediyelerin hazineye aktarılması
C-)Savaş ganimetlerinin beşte birinin hazineye bırakılması
D-)Vergilerin iltizam  yoluyla toplanması
E-)Osmanlı hazinesinin iç ve dış hazine olarak iki bölüme ayrılması

11-)Osmanlı Devleti’nde tanımda reaya, toprağı terketmemek ve toprağı işletmek zorundaydı.
Bu yolla ulaşmak istenilen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Vergi gelirlerini artırmak
B-)Ülkeyi bayındır hale getirmek
C-)Asker sayısını artırmak
D-)Güvenliğini sağlamak
E-)Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak

12-)Selçuklularda Atabeylik , Osmanlılarda Lalalık adı verilen makamların oluşturulması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A-)Merkezlerde güvenliğin sağlanması
B-)Haraç ve Cizye vergilerinin toplanması
C-)Şehzadelerin eğitilmesi
D-)Saray erkanının korunması
E-)Şeri esasların uygulanmasına

13-)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde askeri alanda ıslahatlar sonucu ortaya çıkan bir kuruluştur?
A-)Yeniçeri Ocağı
B-)Tımarlı Sipahiler
C-)Yaya ve müsellemler
D-)Kapıkulu Ordusu
E-)Nizam-ı Ordusu

14-)Osmanlı İmparatoru’nda , devlet mülkiyetinde olan “Miri” topraklar:
-Sosyal hizmetler için Vakıf
-Hanedan kızları için Paşmanlık ,
-Sınır boylarındaki akıncılar için Yurtluk,
-Tersane giderleri için Ocaklık
-Türkmen askerler için Tımar olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılmıştır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A-)Topraklar tamamen devletin mülkiyetindedir.
B-)Miri araziler değişik amaçlar için kullanılmıştır.
C-)Halkın sosyal amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışılmalıdır.
D-)Askeri harcamaların hazineye getireceği yük hafiflemiştir.
E-)Toprak gelirlerinin bir kısmı hazineye girmeden hizmetler için ayrılmıştır.

15-)Osmanlı Devleti’nin İslam hukuk kurallarına göre yönetilmesine rağmen, tamamen teokratik devlet olmasını önleyen sistem , aşağıdakilerden hangisinin varlığıyla sağlanmıştır?
A-)Bağımsız mahkemelerin olmamasıyla
B-)Askeri yapıya sahip olmasıyla
C-)Örfi hukuka da önem verilmasiyle
D-)Halifeliğin sembolik olarak kullanılmasıyla
E-)Padişahın aynı zamanda Halife olmasıyla


16-)Aşağıdakilerden hangisi Tımar Sistemi’nin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir?
A-)Her an savaşa hazır atlı ordu oluşması
B-)Güvenlik  ağının köylere kadar yayılması
C-)Aynı vergilerin kolay toplanması
D-)Vakıfların masraflarının karşılanması
E-)Ordunun en kalabalık sınıfının oluşması


17-)Osmanlı Devleti’nde değişik devirlerin mimari eserlerinde benzerlik görülmekle birlikte farklılıklarda bulunmaktadır.
Bu farklılığın sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A-)Kültürel değişme ve gelişmeler
B-)Fethedilen bölgelerin kültürleri
C-)Diğer devletlerle olan kültürel etkileşim
D-)Mimarların ustalarını taklit etmesi
E-)Sanat anlayışının değişmesi

18-)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde saltanat ile ilgili geleneklerden biri değildir?
A-)Kız çocuklarının tahta çıkma hakkının olmaması
B-)Padişahın Divan tarafından seçilmesi
C-)Her şehzadenin tahta çıkma şansının olmaması
D-)Bütün yetkilerin tahta çıkanda toplanması
E-)Gereğinde Padişahın kardeş ve yeğenlerini öldürtebilmesi

ALAN TESTİ 1
1-A 2-E 3-C 4-A 5-B 6-D 7-D 8-E 9-B 10-C 11-D 12-A 13-D 14-C 15-C 16-A 17-E 18-B
ALAN TESTİ 2
1-B 2-B 3-C 4-A 5-E 6-D 7-C 8-E 9-A 10-A 11-E 12-C 13-E 14-A 15-C 16-D 17-D 18-B
Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 32 ziyaretçi (94 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=