SINAV ÖRNEKLERİ

 


 

TARİH I
1.DÖNEM 1.YAZILI

 

  

AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

TARİH I DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI  (A)

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN KARŞISINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ

1.Lidyalıların parayı icat etmesiyle Nümizmatik biliminin inceleme alanı ortaya çıkmıştır. (  )  (2)

2.Yazının Sümerler tarafından icadıyla Tarih öncesi devirler sona erer.  (  )  (2)

3.Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır.  (  )  (2)

4.Mezopotamya’da kurulan ilk devlet Fenikelilerdir.  (  )   (2) 

5.Afenesyovo Kültürü Orta Asya’da en geniş yayılma alanına sahip kültürdür.  (  )  (2)

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ

6. Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup  

olmadığı........................aşamasında kontrol edilir.  (2)

7.Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulguya...................................kaynaklar,olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana  getirilen eserlere...................................kaynaklar denir. (2)

8.İlk “Güneş takvimi”ni...........................ilk”Ay takvimi”ni ise...................................oluşturmuştur. (2)

9.Diyarbakır yakınlarında bulunan.....................................Türkiye’de ilk köy yerleşimidir. (2)

10.Tarihte ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı ................................tarafından hazırlanmıştır. (2)

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ

11.Mezopotamya’da kullanılan Çivi yazısını Anadolu’ya taşıyarak Anadolu’da da tarih çağlarının başlamasını sağlayan 

  devlet hangisidir? (5)

CEVAP:

12. Tarih de bilinen ilk imparatorluk kimler tarafından kurulmuştur.  (5)

CEVAP:

13. Hititler de görülen ve tarih yazıcılığının ilki olarak da kabul edilen yıllıklara ne ad verilir. (5)

CEVAP:

14. Satraplık adı verilen yönetim biçimi hangi uygarlığa  aittir ? (5)

CEVAP:

15. Fenikelilerin dünya uygarlığına en önemli katkısı ne olmuştur? (5)

CEVAP:

16.Mısır uygarlığında ahiret inancının olması hangi bilimlerin gelişmesinde etkili olmuştur. (5)

CEVAP:

17. MÖ 322 tarihinde kurulan bir krallık MS 456 yılında yıkılmıştır.Buna göre bu devlet kaç yıl hüküm sürmüştür. (5)

CEVAP:

18. Türkiye’de bilinen en eski yerleşim yeri neresidir?(5)

CEVAP:

19. Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı hangisidir? (5)

CEVAP:

20.Yerleşik hayata geçilmesi,tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin başlaması tarih öncesi çağlardan hangisinde başlamıştır? (5)

CEVAP:

AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ


 

21.Eski bir yerleşim merkezinde sadece Yontma taş ve Cilalı Taş çağlarının yaşandığını ileri süren bir araştırmacı,aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösteremez? (5)

A)Tunçtan yapılmış heykelcikleri

B)Topraktan yapılmış kap ve kacakları

C)Mağara resimlerini

D)Tarım araç ve gereçlerini

E)Tahıl öğütme taşlarını

22. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?

A)Kronoloji ve Coğrafyadan yararlanma

B)Kaynak taraması yapma

C)Buluntuları inceleme

D)Deney yapma

E)Olaylar arasında ilişki kurma

23.Tarihte tek tanrı inancının ilk defa görüldüğü uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? (5)

A)Mısırlılar           B)Sümerler      C)İbraniler         

D)Asurlular           E)Romalılar

24.Aşağıdakilerden hangisinin konuya göre yapılan tarih tasnifine örnek oluşturduğu söylenebilir? (5)

A)Asya tarihi          B)Türkiye tarihi         C)İlk Çağ tarihi          D)Sanat tarihi           E)İstanbul tarihi

25.MÖ.1280 yılı için aşağıdaki ifadelrden hangisi doğrudur? (5)

A)MÖ.12. yüzyılın son yarısıdır

B)MÖ.13.yüzyılın ilk çeyreğidir

C)MÖ.13.yüzyılın son çeyreğidir

D)MÖ.12.yüzyılın son çeyreğidir

E)MÖ.13.yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreğidir

26. Bir tarih araştırmacısı olayların araştırılıp aydınlatılmasında aşağıdaki çağlardan hangisine ait daha çok belge bulabilir?

    A)Bakır devri     B)Orta Çağ     C)Demir devri     D)Tunç devri     E)Taş devri


 

NOT: Soruların puan değeri üzerinde yazmaktadır. Cevapları okunaklı ve dilimizin imla kurallarına uygun biçimde yazınız. Aksi halde puan kaybedersiniz. Süre 45 dakikadır. Başarılar.                                                     

 Beklentiniz ………. puan                                                                                           Orhan Aydın                                                                

                                                                                                                                    Tarih Öğretmeni

                                


                                                                                    TARİH I
                         1.DÖNEM 2.YAZILI


 

AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

TARİH I DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI  (A)

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN KARŞISINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ

1-Tarihi bilgiler, yeni bulgu ve belgeler bulunsa bile değişmez.     (  )    

2-Kadeş Anlaşması’nın imzalanmasıyla Diplomatik biliminin konusu başlar.   (  )    

3-Site adı verilen ilk şehir devletleri Demir Çağı’nda kurulmuştur.   (  )    

4-Konya yakınlarındaki Çatalhöyük Türkiye’deki ilk Şehir yerleşimidir.  (  )

5- Kaşgarlı Mahmut’a göre Türk adının anlamı “olgunluk çağı”dır .  (  )    

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ

6-Toplumu harekete geçirerek milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeyi amaçlayan tarih yazıcılığı

 türüne..................................tarih yazıcılığı denir.

7- Tarihte Türklerin kullandıkları ilk takvim.................................................takvimdir.

8-Büyük İskenderin başlatmış olduğu Asya seferi ile doğu kültürünün batı kültürüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan  kültüre  ………………………….. adı verilir?

9-Helenistik dönemde Anadolu’da kurulan devletlerden ………………..krallığı zamanında ilk defa ceylan derisinden parşömen kağıt üretilmiştir?

10-Coğrafi bir terim olarak Türkiye kelimesi,XI.yüzyıldan itibaren …………………… için kullanılmıştır?

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ

11-İlkçağda Anadolu uygarlıklarından  hangisi maden işleme sanatında çok gelişmiştir?

CEVAP:

12-Lidyalıların komşu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek için oluşturdukları ticaret yoluna ne isim verilmektedir?

CEVAP:

13- Anadolu da kurulan ilkçağ uygarlıklarından hangisi demokrasi fikrinin gelişmesinde öncülük etmiştir?

CEVAP:

14- Anadolu’da ilk merkezi devlet hangisidir?

CEVAP:

15- İlkçağda Anadolu uygarlıklarından  tarım kültürüne katkıları daha belirgin olan ve  bu durumun hukuklarına bile yansıdığı görülen tarım ile ilgili suçlarda ağır cezalar uygulayarak tarımın gelişmesini sağlayan devlet hangisidir?

CEVAP:

AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ

 


16-Aşağıdakilerden hangisi Türk savaş taktiğinin adıdır?

A)Keşif taktiği    B)Çevirme taktiği    C)Savunma taktiği     D)Taarruz taktiği     E)Turan taktiği

17-   -Tarihte bilinen en eski Türk devletidir

        -Ordu teşkilatında onluk sistem oluşturulmuştur

        -Avrupa’da Kavimler göçüne neden olmuştur

        -Çin’i bir dönem vergiye bağlamıştır

Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Köktürkler    B)Avrupa Hun    C)Asya Hun   D)Uygurlar       E)Karahanlılar

18- Aşağıdakilerden hangisi,Orta Asya Türk kültürüne ait bir kavram değildir?

A)Kurgan    B)Yuğ    C)Şaman    D)Brahman   E)Balbal

19- I.İklim değişikliği

   II.Salgın hayvan hastalıkları

  III.Boylar arasındaki mücadeleler

 Orta Asya tarihinde aşağıdakilerden hangilerine neden olmuştur?

A)Türk devletlerinin çabuk yıkılmasına   B)Türklerin kültürel açıdan güçlenmesine   C)Şamanizmin doğmasına D)Türklerin güçlü devletler kurmasına   E)Orta Asya’dan Türk göçlerinin başlamasına

20- Eski Türklerde ölen kişilerin mezarları başına dikilen ve hayattayken yendiği düşmanlarını temsil eden,sanat endişesi gözetilmemiş heykellerin adı hangisidir?

A)Fresk   B)Bezeklik   C)Kopuz  D)Küg  E)Balbal

21- Hun hükümdarı Mete’ye Türk tarihinde büyük önem kazandıra özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çin’i vergiye bağlaması    B)Devlet ve askeri teşkilatlanmadaki başarısı     C)Orta Asya Türklerini bir bayrak altında toplaması       D)Çin’in Orta Asya üzerindeki baskısına son vermesi                           E)Dinsel örgütlenmede gösterdiği başarı

22- İslamiyet öncesi Türklerde günlük yaşamı düzenleyen sözlü hukuk kurallarına ne ad verilmiştir?

A) Töre       B) Sagu   C) Yuğ      D) Sav           

E) Balbal

23- Hangisi Orta Asya Türk ekonomisinin temelini oluşturur?                                                         

A)Avcılık    B)Hayvancılık     C)Ticaret    D)Tarım    E)El sanatları

24-Bu günkü Avrupa hukukunun temelini oluşturan Oniki Levha Kanunları aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

A)Mısır    B)Miken   C)Mezopotamya    D)Helenistik    E)Roma

25-Bir yerleşim yerinde yapılan kazılar sonucunda kerpiçten yapılmış evlere,el değirmenlerine,

kömürleşmiş buğday tanelerine rastlanmıştır.

Bu bilgiye göre,bu bölgede yaşamın hangi zamana kadar uzandığı söylenebilir?

A)Tunç devri    B)Cilalı taş devri    C)Yontma taş devri    D)Bakır devri    E)Demir devri


                                                                                                                     SİZ BAŞARIRSINIZ                    

HER SORU 4 PUAN DEĞERİNDEDİR                                                               ORHAN AYDIN

AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

TARİH I DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI(A)

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN BİR ŞEKİLDE DOLDURUNUZ

1-İslamiyet’in doğuşu sırasında Orta Asya’da ..................................Devleti vardı.

2-Hindistan’da siyasi birliğin sağlanamamasının en önemli nedeni .................. sistemi idi.

3-İlk Müslümanlar ...................., ...................., .................... ve ................................ dir.

4-Hicretten sonra Medine’ye gelen Müslümanlara .................... Medine’nin yerlisi olan

   Müslümanlara ....................... denildi.

5-Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş 624 yılında yapılan ......................savaşıdır.

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ

6-  (   )İlk Türklerde  kağanların ülkeyi yönetme yetkisini tanrıdan alması düşüncesine kut anlayışı denir.
7-  (   )İlk Türk Devletlerinde, toplum hayatını  düzenleyen, yazılı olmayan kurallara töre denir.
8-  (   )İlk Türk Devletlerinde,en yaygın din maniheizm dinidir.
9-  (   )Yerleşik hayatı benimseyen ilk Türk Devleti Kırgızlardır.

10-(   )Orhun Kitabeleri II.Köktürk Devleti döneminde yazılmıştır.

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

11- Mekkelilerin Müslümanları siyasi varlığını resmen tanıdıklarına kanıt olarak hangi belgeyi gösterebiliriz?

CEVAP:

12- Müslümanlar Hz.Muhammet döneminde Arap Yarımadasındaki Yahudi gücünü kırmak amacıyla hangi kaleyi fethetmişlerdir?

CEVAP:

13- İlk İslam donanması hangi halife zamanında ve kim tarafından kurulmuştur?

CEVAP:

14- İslam tarihinde seçimle işbaşına gelen ilk devlet başkanı hangisidir?

CEVAP:

15- Başka devletlerin paralarının kullanımına son vererek,ilk İslam parasını bastıran Emevi halifesi hangisidir?

CEVAP:

16- Avrupa kıtasına geçerek fetihleri başlatan İslam komutanı hangisidir?

CEVAP:

17- İslam tarihinde Kadisiye ve Nihavent savaşları hangi devlete karşı gerçekleştirilmiş, hangi ülke İslam devleti sınırlarına katılmıştır?

CEVAP:

18- Dört Halife dönemi ile Emeviler dönemi arasında yönetim bakımından en önemli farklılık nedir?

CEVAP:

19- Akhunlar,Göktürk ve Sasani saldırıları ile 564’te yıkıldılar.Göktürk ve Sasanileri Akhunlara karşı birleştiren ortak amaç nedir?

CEVAP:

20- Bugünkü Avrupa devletlerinin temeli hangi olayla atılmıştır?

CEVAP:

AŞAĞIDAKİ TESTLERİ ÇÖZÜNÜZ


21- Allahın birliğini,sıfatlarını,peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tefsir     B)Hadis     C)Fıkıh     D)Kelam     E)Tasavvuf  

22- Kanun El Tıp İsimli eseri Avrupa Üniversitelerinde uzun süre ders kitabı olarak okutulan ve Avrupa’da “Avicenna” adıyla tanınan,200’ün üzerinde bilimsel eser ortaya koyan Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gazali   B)İbn-i Sina   C)Farabi   D)Harezmi   E)Taberi

23- Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonuçlarından değildir?

A)Medine kenti önem kazandı

B)İslamiyet’in yayılması hızlandı

C)Mekke önemini tamamen kaybetti

D)Müslümanlar baskıdan kurtuldu

E)İslam Devleti’nin temelleri atıldı

24- İslam tarihinde Dört Halife  döneminde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisi daha çok iç huzuru korumaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir?

A) Hz. Ebu Bekir döneminde peygamber olduklarını söyleyen yalancıların yok edilmesi

B) Hz. Ömer’in sınırlarda ordugâhlar kurması

C) Hz Osman döneminde Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması

D) Hz. Ali döneminde İslam toplumunda bölünmelerin olması

E) Arabistan yarımadasının dışında fetihlere başlanılması

25- İslam medeniyetinde halifeliğin babadan oğla geçen bir saltanat haline gelmesi hangi dönemde başlamıştır?

A)Dört Halife   B)Selçuklular C)Abbasiler   D) Emeviler   E)Memlükler


 

HER SORU 4 PUAN DEĞERİNDEDİR                                                            SİZ BAŞARIRSINIZ

                                                                                                                                     ORHAN AYDIN2009-2010 AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

TARİH I DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI

-A-

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ

1-(   )Tarihte Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur?

2-(   )Büyük Selçuklularda devletin maliye ile ilgili işleri Divan-ı Arz’da görüşülürdü.

3-(   )İslam tarihinde seçimle işbaşına gelen ilk devlet başkanı Hz. Ebubekir’dir

4-(   )Tarihte tek Tanrı inanışının görüldüğü ilk topluluk İbranilerdir.

5-(   )Asya Hun Devleti’nin kurucusu Mete Han’dır

 

AŞAĞIDA BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN BİÇİMDE DOLDURUNUZ

6-Tarihte ilk Müslüman Türk Hükümdarı …………………………….dır.

7-Emeviler Arap olmayan Müslümanlara ……………………… adını vermişlerdir.

8-Selçuklularda,eyaletlere idareci olarak gönderilen meliklere yardımcı olmak ve eğitim vermek için görevlendirilen tecrübeli kişilere ………………. adı verilir.

9-Divanı Lügat it Türk isimli eserin yazarı …………………………….. tur.

10-Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalı …………………… dir.

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ

11-Mekkelilerin Bedir Savaşında uğradıkları yenilginin intikamını almak istemeleri hangi savaşın bir nedenidir?

CEVAP=

12-Tarih öncesi devirlerin son bulmasını sağlayan uygarlık hangisidir?

CEVAP=

13-Abbasiler zamanında Bizans sınırında oluşturulan ve Türklerin yerleştirildiği bölgeye ne isim verilir?

CEVAP=

14-Mısır’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

CEVAP=

15-Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkması,İngiltere,İspanya,Almanya,Fransa gibi Avrupa devletlerinin temellerinin atılması hangi önemli olayın bir sonucu olarak kabul edilmektedir?

 

 

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

 


16- Bu savaşla birlikte,matbaa ilk defa Çin dışına çıkmıştır.Bunun yanı sıra barut,kağıt ve pusulayı Araplar ve Türkler öğrenmişlerdir.Bu önemli buluşlar,Avrupa’ya Haçlı seferleri ile geçmiştir.Bu bakımdan da Talas savaşının Dünya tarihi için çok önemli bir yeri vardır.Bu savaşın diğer bir önemli sonucu da,Türkler İslamiyet’le tanışmış ve gruplar halinde İslamiyet’e girmeye başlamışlardır.

Aşağıda verilen hangi sorunun cevabını paragrafta bulamayız?

 

A)Talas Savaşı’nın sonuçları nelerdir.

B)Talas Savaşı’nın kültürel alandaki sonuçları nelerdir?

C)Talas Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

D)Türkler İslamiyet’i hangi savaştan sonra kabul etmişlerdir?

E)Talas Savaşı’nın Dünya tarihi içindeki önemi nedir?

 

17-Aşağıdaki devletlerden hangisi Afrika kıtasında kurulmuştur?

   A)Karahanlılar   BGazneliler   C)İhşitoğulları   D)Selçuklular    E)Harzemşahlar 

 

18-Gaznelilerin İslam öncesi Türklerin kültürel özelliklerini koruyamadığına kanıt olarak  

aşağıdakilerden hangisi, gösterilebilir?

 A) Selçuklular ile Dandanakan Savaşı’nı yapması

 B) Gazne’nin bilim merkezi haline getirilmesi

 C) Bilim ve edebiyatta Arapça ve Farsça’nın kullanılması.

 D) Farklı toplumlar üzerinde egemenlik kurması

 E) Adını kurulduğu yerden alması

 

19- Hz. Muhammed’in vefatından sonra dört halife devri başlamıştır. Bu devrin en önemli yönü ise halifelerin seçimle işbaşına gelmeleridir. İslam tarihindeki bu döneme “Cumhuriyet Dönemi” de denilir.

Buna göre İslam tarihindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Cumhuriyet devri kesintiye uğramış olabilir?

A) Siyasi otoritenin Türklerin eline geçmesiyle

B) Muaviye’nin oğlu Yezid’i veliaht ilan etmesiyle
C) Emevi devletinin yerine Abbasi devletinin kurulmasıyla

D) Endülüs Emevi devletinin Abbasi halifeliğini tanımamasıyla

E) 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılmasıyla

 

20- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bizans’ın Hristiyan Avrupa’dan yardım istemesi aşağıdaki olaylardan hangisine neden olmuştur?

A)Moğol istilasına   B)Katvan Savaşı’na    C)Kösedağ Savaşına   D)Dandanakan Savaşı’na   E)Haçlı Seferlerine

21- -    Gaznelilerin zayıflama sürecine girmesi

-     Selçuklu Devletinin kuruluşu

-     İslâm dünyasının liderliğinin Selçuklulara geçmesi

Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın sonucunda görülmüştür?

A) Abbasilerin yıkılışı    B) Talaş savaşı

C)  Malazgirt zaferi       D) Dandanakan savaşı

E) Haçlı seferleri

 

 

  

22- Oğuz kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Boylar          B)Güçlü            C)Olgunluk çağı   

D)Sonsuz genişlik              E)Türemiş

 

 

23- Karahanlıların; kendilerinden önceki Orta-Asya Türk devletlerinden farklı olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

    A) İslamiyet’i benimsemeleri

    B) Türkçe’yi resmi dil olarak kullanmaları

    C) Veraset anlayışı

    D) Hükümdarların han unvanını kullanmaları

    E) Saltanat kavgaları sonucu ikiye ayrılması

 

24- Gazneli hükümdarlarının kullandıkları egemenlik sembollerinden hangisini Göktürk hükümdarları kullanmış olamaz?

A) Taht            B) Hutbe              C)Bayrak 

D) Para bastırma             E)Tac

 

25-Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

A)Hititler           B) İyonyalılar         C) Asurlular      

D)Frigyalılar         E)Lidyalılar

 

 

 

 

 

NOT : HER SORU 4 PUAN DEĞERİNDEDİR


 

 

 
Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 27 ziyaretçi (50 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=