LİSE II TARİH

 

2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
AYDIN   ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ TARİH-2 DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR
A
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
1-Osmanlıda hayvan sahiplerinden alınan vergiye ……………………..denir.
2-Gelirleri 20 ile 100 bin akçe arasında değişen dirlik topraklarına …………………denir.
3-Hükümdarlara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği şeklindeki anlayışa ……………….. kavramı denilirdi.
4-Divan-ı Hümayun üyelerinden ………………… yaptığı görev bakımından günümüzdeki Maliye bakanına benzerdi.
5-Dirlik sahiplerinin beslemek zorunda olduğu tam donanımlı atlı askere ………………… denirdi.
 
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
6-Osmanlıların Rumeli’de yerleşmelerine başlangıç kabul edilen olay hangisidir?
CEVAP=
7-Edirne’nin alınmasını kolaylaştıran savaş hangisidir?
CEVAP=
8-Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar hangi padişah zamanında,hangi devlete verilmiştir?
CEVAP=
9-Yıldırımın evliliği dolayısıyla çeyiz yoluyla hangi Beyliğin topraklarının bir kısmı Osmanlılara katılmıştır.
CEVAP=
10-Akkoyunluların,Osmanlılara karşı Karamanoğulları,Pontus Rum Devleti ve Venedik ile işbirliği yapması hangi savaşa yol açmıştır?
CEVAP=
11-Osman Gazinin kazandığı hangi savaştan sonra Bursa üç yönden kuşatılmış ve İzmit yolu Türklere açılmıştır?
CEVAP=
12-Balkanların Türk yurdu oluşu hangi zaferle kesinleşmiştir?
CEVAP=
13-14.Yüzyıl başında Ortadoğu’da yer alan devletlerden hangisinin yıkılması Rusya’nın güçlenmesi sonucunu doğurmuştur?
CEVAP=
14-İstanbul’un fethi sırasında büyük topların etkin bir şekilde kullanılması daha sonraki dönemlerde Avrupa siyasal yapısında nasıl bir değişime yol açmıştır?
CEVAP=
15- Yıldırım Bayezid’e kazanmış olduğu hangi başarıdan ötürü Halife tarafından Sultan-ı İklim-i Rum (Anadolu Sultanı) unvanı verilmiştir?
CEVAP=
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
 


 

16-Divan-ı Hümayun üyelerinden hangisi,yargı ve eğitim alanlarında çalışan görevlilerin tayin ve terfilerini yapar ve halkın divana getirdiği davalara bakardı.
A)Reisülküttap B)Defterdar   D)Nişancı    E)Vezirler   E) Kazasker 
 
17- Kapıkulu askerlerinin savaş araç ve gereçlerini yapan ve sağlayan ocak aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cebeci   B)Topçu   C)Humbaracı 
 D)Lağımcı   E)Yeniçeri
 
18- Osmanlılarda ilk medrese hangi padişah döneminde ve nerede açılmıştır?
A) Osman Bey-Söğüt             B) Orhan Bey-İzmit     C)I.Murat-Edirne          D) Orhan Bey-İznik               E)Yıldırım Bayezid-Gelibolu
19- Osmanlıların mensup olduğu Kayı Boyu’nun 13. yüzyılda Anadolu’ya göç etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Moğol baskısı
B) İç çekişmeler
C) Yaşanan kıtlık
D) Yeni yurt arayışı
E) Anadolu’ya davet edilmeleri
 
20- Gelirleri padişah kızlarına,annelerine ve eşlerine ayrılan topraklara ne isim verilirdi?
A)Malikane   B)Vakıf   C)Paşmaklık   D)Yurtluk   E)Ocaklık
                  
HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR                                     SİZ BAŞARIRSINIZ                                                                         
                                                                                                                                                                               ORHAN AYDIN
     TARİH ÖĞRETMENİTARİH II DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (A)
 
AŞAĞIDAKİ BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN SÖZCÜKLERİ YAZINIZ
1-Rönesans hareketleri sonucunda …………………….. düşünce yıkılmış,yerini deney ve gözleme dayalı ………………… düşünce almıştır.
2-Osmanlı devletinde yollar üzerindeki geçitlerin güvenliğini ……………….. sağlamış,taşımacılık faaliyetlerini ise ………………… taifesi üstlenmiştir.
3-…………….. savaşları Fransa’da, ……………………… Savaşları ise İngiltere’de feodalite’nin yıkılmasında etkili olmuştur.
4-Kanuni döneminde ……………………..’ın fethedilmesiyle Orta Avrupa’da yapılacak fetihler için önemli bir üs elde edilmiştir.
5-Osmanlı devletinin sosyal,hukuki ve idari yapısı ırk esasına göre değil,halkın inançlarına göre şekillenmiştir.Buna ………………. Sistemi adı verilmiştir.
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D)YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
 
6-(   ) Osmanlı Devletinde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirliklere has denir.
7-(   ) Kanuni döneminde Baharat yolunu eski canlılığına kavuşturmak ve Hint okyanusundaki Portekiz etkinliğine son vermek için Hint deniz seferlerine çıkılmıştır
8-(   ) Kili,Modon,Koron,Navarin ve İnebahtı II.Bayezid döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır.
9-(   ) Nişancı ve Defterdar kalemiye sınıfının divandaki temsilcileridirler.
10-(   ) Osmanlı Devletinde tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlere Salyanesiz eyaletler denir.
 
AŞAĞIDAKİ   SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
11- Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi anlaşma hangisidir?
CEVAP=
 
12-Miri arazinin bölümlerinden hangisinin gelirleri sınır boylarındaki askerlere bırakılmıştır?
CEVAP=
 
13-Kapıkulu piyadelerinin hangi bölümü yeraltından tünel kazarak ve fitil döşeyerek düşman kalelerinin duvarlarını yıkarlardı?
CEVAP=
 
14-Osmanlı Devleti,Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak,Rusların güneye doğru yayılmalarını önlemek,İran’ı kuzeyden kuşatmak amacıyla II.Selim döneminde hangi projeyi ele almış fakat gerçekleştirememiştir?
CEVAP=
 
15-II.Murat zamanında temelleri atılıp,kuruluşu Fatih döneminde tamamlanan,zamanla çeşitli değişikliklere uğrayarak Osmanlı devletinin son dönemlerine kadar varlığının sürdüren,temel amacı devlet adamı yetiştirmek olan saray okulunun adı nedir?
CEVAP=
 
16-Osmanlı Devletinde eğitim-öğretim,yargı,fetva çıkarma ve yönetimi denetleme görevleri bulunan yönetici sınıf hangisidir?
CEVAP=
 
17-Macaristan topraklarında Osmanlı hakimiyetinin kurulması Kanuni dönemindeki hangi savaşla gerçekleşmiştir?
CEVAP=
 
                                                                                                                   ARKA SAYFAYA GEÇİNİZ
AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLANDIRINIZ
 

18-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketlerine öncülük eden bilim adamı ve sanatçılardan biri değildir?
A) Leonardo da Vinci        B)Şekspir       C)Vasko dö Gama        
D)Mihalengelo       E)Montaigne
 
19-Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’un üyesi değildir?
A) Sancak Beyi              B)Sadrazam          C)Defterdar              D)Kazasker           E)Nişancı
 
20- I.Orhan Bey döneminde ilk defa Yaya ve Müsellem adlı düzenli askeri birlikler kuruldu
    II. I.Murat döneminde devşirme sistemine göre işleyen Kapıkulu ocaklarının temeli atıldı.
    III.Kapıkulu Ordusu doğrudan padişaha bağlı askeri birlikler olup,üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı.
 Yukarda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) I ve II   
       D) I ve III      E) I,II ve III
 
21- I.Akkoyunlular    II.Dulkadiroğulları   III.Memluklüler   IV.Safeviler    V.Macarlar
Yavuz Sultan Selim yukarıdaki devletlerden hangileri ile savaşmamıştır?
 
A) I-II    B) I-III   C) I-V   D) IV-V   E) II-III
 
22- Osmanlı Devleti aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra önemli bir gelir kaynağını kaybetmiştir?
A) Amerika’nın Keşfi   
B) Hint deniz yolunun bulunması       C)Rönesans hareketleri     
D)Reform hareketleri             
E)Fransız ihtilali
 
  
23-15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının,okyanusların ve kıtaların bulunmasına Coğrafi keşifler denir.
Buna göre,
I.Pusulanın geliştirilerek kullanılması
II.Coğrafya ve harita bilgisinin ilerlemesi
III.Barutun ateşli silahlarda kullanılması
Gelişmelerinden hangilerinin,coğrafi keşifleri kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I          B)Yalnız II      C) I ve II     D) I ve III       E) II ve IIII
 
24-Osmanlı Devleti 15. ve 16. Yüzyıllarda Avrupa’da etkili olanRönesans hareketlerinden yararlanma ihtiyacı duymamıştır.Bu durum Osmanlı Devleti’nin,
 I.Saltanat ile yönetilmesi
II.Çok uluslu bir imparatorluk olması
III.Bu dönemde bilim,teknik ve mimari alanlarında Avrupa devletlerinden ilerde bulunması
 Özelliklerinden hangilerinden kaynaklandığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I          B)Yalnız II      C)Yalnız III    
        D) I ve II         E) II ve III
 
25-I.Medrese              
     II.Sahn-ı Seman
     III.Enderun
     IV.Dirlik
      V.Has
Yukarıda verilen kavramlardan hangileri Osmanlılarda eğitim ile ilgilidir?
 
A) I ve II             B) II ve III      C) I,II ve III     D) II,III ve IV    E)I,II,III ve IV
 
 
 
HER SORU 4 PUAN DEĞERİNDEDİR
 
BAŞARILAR DİLERİM


AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
TARİH II DERSİ 1. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI
-A-
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
1-…………….. isyanlarını yeniçeriler ve kapıkulu sipahileri çıkarmıştır.
2-………………. anlayışına göre bir ülke ne kadar değerli madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu.
3-……………….Antlaşması ile Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlılara bırakılmıştır.
4-Osmanlı Devletinde Modern anlamda ilk bütçeyi Sadrazam ……………………Paşa hazırlamıştır.
5-Osmanlı Devleti ile Rusya arsında imzalanan ilk anlaşma …………………….. Anlaşmasıdır.
 
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

6-Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan 1606 Zitvatoruk Antlaşması’nda yer alan;
I.Eğri,Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlılarda kalacak
II.Taraflar birbirine saldırmayacak
III.Avusturya Erdel işlerine karışmayacak
IV.Avusturya kralı,Osmanlı padişahına eşit sayılacak
Gibi kararlardan hangileri,Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki üstünlüğünü sona erdirmiştir?
A)Yalnız III     B)Yalnız IV     C) I ve III    
D)I ve IV     E) II ve IV
 
7-Celali isyanlarına karşı Osmanlı yönetiminin temel politikası aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A)Baskı ve şiddet yoluyla isyanların bastırmak
B)İsyancıların sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak
C)İsyanların bastırılmasına gereken önemi vermek
D)İsyancıların elebaşlarını yok etmek
E)Hıristiyan ülkelere seferler yaparak,iç sorunları ikinci plana atmak
 
8-Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı Devleti’nde görülen ayaklanmaların sonuçlarından değildir?
A)Ekonomik durumun daha da bozulması    B)Devlet otoritesinin zayıflaması    C)Ülkede iç güvenliğin bozulması    D)Halkın yeni haklar elde etmesi       E)Yeniçeri ocağının daha da bozulması
 
9-Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Osmanlı Devleti,doğuda en geniş sınırlarına kavuşmuştur?
A)Ferhat Paşa Anlaşması     B)Nasuh Paşa Anlaşması      C)Serav Anlaşması      D)Amasya Anlaşması       E)Kasr-ı Şirin Anlaşması
 
10- Avrupa’da eğitim faaliyetlerinin kilisenin elinden alınarak,laik eğitim anlayışına geçilmesi hangi olayın bir sonucudur?
A)Rönesans    B)Coğrafi keşifler    C)Reform     D)Haçlı seferleri       E)Yüzyıl Savaşları
11-Orta Çağ’da Avrupa’da üretim tipi tarıma dayalı bir yapıya sahipken,Yeni Çağ’da ticaret ön plana çıkmıştır.
Bu gelişmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kağıdın kullanımı     B)Matbaanın kullanımı C)Rönesans hareketinin etkisi   D)Bilim ve teknik alanda gelişmeler      E)Yeni ticaret yollarının bulunması
12-1683 II.Viyana kuşatmasından sonra Osmanlılara karşı oluşturulan Kutsal İttifak içersinde yer almayan devlet hangisidir?
A)Venedik   B)Fransa   C)Rusya    D)Avusturya   E)Lehistan
 
13-Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerindeki siyasi ve askeri üstünlüğü hangi antlaşma ile kesinleşmiş ve hangi antlaşma ile sona ermiştir?
A)1533 İstanbul Ant.-1606 Zitvatoruk Ant.
B)1590 Ferhat Paşa Ant.-1639 Kasr-ı Şirin Ant.
C) 1606 Zitvatoruk Ant.- 1533 İstanbul Ant.
D)1555 Amasya Ant.- 1590 Ferhat Paşa Ant.
E) 1533 İstanbul Ant.-1699 Karlofça Ant.
14-Osmanlı Devleti 17.yüzyılda Hotin ve Bucaş anlaşmalarını aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?
A)Rusya   B)Avusturya   C)Venedik   D)Fransa    E)Lehistan
 
 
15-Osmanlı devleti,aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ilk defa büyük toprak kaybına uğrayarak gerileme dönemine girmiştir?
A)Karlofça     B)Bucaş   C) Hotin   
D)Ferhat Paşa    E)Vasvar
 
16-XVII. Yüzyılda Anadolu’da sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı çıkan ayaklanmalara hangi isim verilmiştir?
A)Merkez             B)Azınlık     C)Celali    D)Eyalet      E)Yeniçeri

 
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
17-Kasr-ı şirin (1639) Anlaşmasının önemini belirtiniz.
CEVAP=
18. Otuz yıl savaşları sonunda imzalanan ve Avrupa’da insanlara mezhep seçme özgürlüğü tanıyan anlaşma hangisidir?
CEVAP=
19-IV.Mehmet döneminde imzalanan Bucaş Anlaşması (1672)’nın Osmanlı Devleti açısından önemi nedir?
CEVAP=
20XVII. Yüyılda İngiltere’de yetişen, bilimsel çalışmalarda deney ve gözlem metodunu savunan bilim insanı kimdir?
CEVAP=
21- İçinde bulunulan kötü durumu daha iyi duruma getirebilmek için yapılan değişiklik,düzeltme ve iyileştirme çalışmalarına ne isim verilir.
CEVAP=
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D)YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
22-Avrupa’da XVII. Yüzyıl Akıl Çağı olarak nitelendirilmiştir.
23-Sekbanlar ,yeniçeriler arasından seçilmiştir.
24-Süleymaniye Camii Mimar Sinan’ın kalfalık dönemi eseridir.
25-Girit kuşatması 24 yıl sürmüş ve Köprülü Mehmet Paşa tarafından alınmıştır.
 
HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR
SİZ BAŞARIRSINIZ                                                                                       ORHAN AYDIN
                                                                                                                     TARİH ÖĞRETMENİ


 
Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 27 ziyaretçi (48 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=