SEÇMELİ TARİH

 

AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
11.SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
A
1-İlk Türk devletleri döneminde Devlet hangi kelimeyle ifade edilirdi? Devleti oluşturan unsurlar nelerdir?
Cevap=
2-İlk Türk devletlerinde ordu hangi özelliklere sahipti?Türk milletine neden “ordu millet” denilmiştir?
Cevap=
 
3-İlk Türk devletleri döneminde bugünkü hükümete (bakanlar kurulu) hangi isim verilirdi.Hükümetin başında bulunan görevliye ne denilirdi?
Cevap=
4-İlk Türk devletleri döneminde siyasi,askeri,ekonomik,sosyal ve kültürel konuların görüşülüp karara bağlandığı meclislere hangi isim verilirdi?
Cevap=
5- İlk Türk devletlerinden itibaren hükümdara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği şeklindeki anlayışa ne isim verilir?
Cevap=
6-Türk-İslam devletlerinde Sultan unvanını kullanan ilk hükümdar hangisidir?
Cevap=
7-Selçuklularda iç ve dış yazışmaların yönetildiği divan hangisidir?
Cevap=
8- Selçuklularda meliklere idareci olarak tayin edildikleri yerde yardımcı olmak ve onları yetiştirmek üzere görevlendirilen tecrübeli ve bilgili kişilere hangi isim verilir?
Cevap=
9-Selçuklularda uygulanan İkta sisteminin Osmanlılardaki karşılığı nedir?
Cevap=
10-Türk-İslam devletlerinde görülen Gulaman-ı Saray ve Gulaman-ı Hassa gibi askeri birliklerin Osmanlılardaki geliştirilmiş şekline hangi isim verilmektedir?
Cevap=
11-I.Murat’tan itibaren “Ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışının yerine “Ülke sadece padişah ve oğullarınındır” anlayışının getirilmesi hangi amaca yöneliktir?
Cevap=
12-III.Mehmet’ten itibaren sancağa çıkma geleneğinin kaldırılmasının doğurduğu en önemli sonuç nedir?
Cevap=
13-I.Ahmet taht kavgalarını önlemek ve şehzadelerin öldürülmesini engellemek için veraset sisteminde nasıl bir değişiklik yapmıştır?
Cevap=
14- Divan-ı Hümayun üyelerinden hangisi yaptığı görev bakımından günümüzdeki Maliye bakanına benzerdi.
Cevap=
15- Divan-ı Hümayun üyelerinden hangisi,yargı ve eğitim alanlarında çalışan görevlilerin tayin ve terfilerini yapar ve halkın divana getirdiği davalara bakardı.
Cevap=
16- Kapıkulu askerlerinin savaş araç ve gereçlerini yapan ve sağlayan ocak aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap=
17-Osmanlılarda eyaletler tımar sistemi uygulanıyorsa hangi ismi, iltizam sistemi uygulanıyorsa hangi ismi alır?
Cevap=
18- Osmanlılarda gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan arazilere ne isim verilir?
Cevap=
19-Selçuklularda saray görevlilerinden hangisi hükümdar ile halk ve hükümdar ile devlet adamları arasındaki ilişkileri düzenlerdi?
Cevap=
20-Osmanlılarda padişahların tahta çıkması sırasında yapılan törene ne isim verilirdi?
Cevap=
 
 SİZ BAŞARIRSINIZ                                                                                                          ORHAN AYDIN
                                                                                                                                       TARİH ÖĞRETMENİ


AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
11. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
 
1- Osmanlı Devleti’nde Anayasalı düzene geçişin ilk aşaması olarak hangi belgeyi söyleyebiliriz?
CEVAP=
2-Osmanlı tarihinde gayri Müslimlerin de asker ve memur olabilmelerine imkan sağlayan belge hangisidir?
CEVAP=
3-Osmanlı devletinde 1868’de oluşturulan ve bu günkü Danıştay’ın görevlerini üstlenen kurum hangisidir?
CEVAP=
4-Osmanlı Devleti’nde parlamenter sisteme geçiş hangi dönemde gerçekleşmiştir?
CEVAP=
5-İlk Osmanlı parlamentosu hangi bölümlerden oluşuyordu?
CEVAP=
6-Osmanlılarda çok partili siyasal hayatın görüldüğü dönem hangisidir?
CEVAP=
7-II.Meşrutiyet döneminde meşrutiyet karşıtları tarafından 13 Nisan 1909!da çıkarılan ayaklanmaya ne isim verilir?Bu ayaklanmayı bastırmak için Selanik’te kurulan ordunun adı nedir?
CEVAP=
8-I.Meşrutiyet döneminde “Hükümet Padişah’a karşı sorumludur” şeklindeki Anayasa maddesinde II.Meşrutiyet döneminde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?
CEVAP=
9-Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasasını Osmanlı Anayasasından ayıran en önemli farkı nedir?
CEVAP=
10-Tanzimat Fermanı ile getirilen en önemli yenilik nedir?
CEVAP=
11-Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş hangi olayla gerçekleşmiştir?
CEVAP=
12-1921 Anayasasında benimsenen “güçler birliği” ilkesi ne anlama gelmektedir?
CEVAP=
13-İlk Türk devletlerinde toplumsal yapıyı oluşturan bölümler nelerdir?
CEVAP=
14- Orta Asya’nın iklim özellikleri ve yeryüzü şekilleri Türklerin hayat tarzını nasıl etkilemiştir?
CEVAP=
15-İlk Türk devletleri dönemindeki aile yapısının günümüz aile yapısına benzeyen yönleri nelerdir?
CEVAP=
16- Eski Türklerde ölen kişilerin mezarları başına dikilen ve hayattayken yendiği düşmanlarını temsil eden,sanat endişesi gözetilmemiş heykellerin adı hangisidir?
CEVAP=
17-İlk Türk devletlerinde ölen kişinin hatırasına düzenlenen törene hangi isim verilirdi?
CEVAP=
18- İlk Türk devletlerinde en yaygın dini inanış hangisidir?Din adamlarına ne isim verilirdi?
CEVAP=
19-Türk-İslam devletlerinden Karahanlıların milli özelliklerini devam ettirmelerinin en önemli sebebi nedir?
CEVAP=
20-Türk-İslam devletlerinden hangilerinde halkın çoğunluğu Arap,Rum,Berberi,Mısırlı gibi Türk olmayan unsurlardan oluşmaktaydı?
CEVAP=
 
HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR                                                                  BAŞARILAR DİLERİM
                                                                                                                                          ORHAN AYDINSEÇMELİ TARİH DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
1-Osmanlı Devleti’nde yönetilenler (reaya) hangi alt gruplardan oluşmaktaydı?
 
2-Osmanlı Devletinde ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre yönetilmesine hangi isim verilmektedir?
 
3-Osmanlı Devletinde gayrı Müslimlerin de asker ve memur olabilmelerine imkan sağlayan belge hangisidir?
 
4-İlk Türk devletlerinde yazılı olmayan,ancak herkesin bilip uymak zorunda olduğu kurallara hangi isim verilirdi?
 
5-Uygurlar döneminden itibaren yazılı hukukun gelişmesinde hangi sebeplerin etkisi olduğu söylenebilir?
 
6-Türk-İslam devletlerinde siyasi davalara bakan ve bizzat hükümdarın başkanlık ettiği mahkemeye hangi isim verilir?
7-Türk-İslam devletlerinde ordu mensuplarının davalarına hangi görevli bakardı?
 
8-Türk-İslam devletlerinde örfi yargının başında hangi görevli vardır?
 
9-Vakıfların hangi amaçla kurulduğunu gösteren belgeye hangi isim verilirdi?Vakfı yöneten görevliye ne denilirdi?
 
10-Osmanlılarda ailelerin çocuk sayısı,mirasçıların durumu ile ilgili bilgilerin kaydedildiği defterlere hangi isim verilir?
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

11-Osmanlı Devleti’nde Parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A)Sened-i İttifak’la    B)Tanzimat Fermanı’yla
C)Islahat Fermanı’yla        D)I. Meşrutiyet’le
E)Bab-ı Ali Baskını’yla
12- Yürütme gücünü üstlenmiş ve Seyfiye diye bilinen zümrenin Divandaki temsilcileri kimlerdir?
A)Kazaskerler    B)Defterdarlar    C)Nişancı    D)Vezirler    E)Reisü’l-küttab
13-Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfına mensup bir görevli değildir?
A) Kadı    B) Sadrazam    C) Kazasker
D) Müderris    E) Şeyhülislam
14-Kalemiye denilen ve bürokrasiyi temsil eden zümrenin Divandaki temsilcileri kimlerdir?
A)Kazaskerler-Şeyhülislam    B)Nişancı-Defterdarlar    C)Şeyhülislam-Sadrazam    D)Kazaskerler-Vezirler    E)Kaptanı derya-Yeniçeri Ağası
15- Hangisi olağanüstü durumlarda halkın yükümlü tutulduğu verginin adıdır?
A)Çift resmi   B)Haraç    C)Öşür    D)Avarız   E)Cizye
16- Divan-ı Hümayun üyelerinden hangisi,yargı ve eğitim alanlarında çalışan görevlilerin tayin ve terfilerini yapar ve halkın divana getirdiği davalara bakardı.
A)Kazasker    B)Defterdar   D)Nişancı    E)Vezirler   E)Reisülküttap
17- Osmanlı Devleti’nde görülen bazı gelişmeler şöyledir.
I.Rumeli’de alınan yerlere Anadolu’dan getirilen Türkler yerleştirilmiştir.
II.Celali isyanları sırasında güvenliğin bozulması sebebiyle kırsal yerleşimlerden kentlere göçler yaşanmıştır.
III. 19.yy.da kaybedilen topraklardaki Türklerin elde kalan topraklara göç ettikleri görülmüştür
IV.Osmanlılar devşirme yöntemiyle topladıkları Hıristiyan gençleri Enderun’da yetiştirerek devlet yönetiminde görevlendiriyorlardı
Bu gelişmelerden hangisi veya hangileri yatay hareketlilik özelliği taşır?
A) I,III,IV      B) I,II,III      C) I,II,IV    D) I,II      E) IV
18-Osmanlı Yönetim felsefesini açıklayan hakkaniyet çemberinin asıl unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A)Servet   B)Adalet   C)Devlet  D)Hakimiyet    E)Mülk
19-Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Vezir-Seyfiye     B)Kadı-İlmiye    C)Nişancı Kalemiye    D)İmam-İlmiye      E)Yeniçeri-Kalemiye
20-Osmanlılarda toprağı boş bırakan köylüden alınan vergiye hangi isim verilir?
A)Çiftbozan    B)Öşür     C)Avarız    D)Haraç   E)Cizye
 
HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR
BAŞARILAR DİLERİM          ORHAN AYDIN
Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 65 ziyaretçi (118 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=