ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
1.DÖNEM 1.YAZILI


AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA MEDENİYETİ DERSİ

1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 


1-Türkiye’nin Balkan Antantı ve Sadabat Paktı oluşumlarında yer almasının temel nedeni, sınırlarının güvenliğini sağlamak ve bölgesel barışa katkıda bulunmak istemesidir.
Buna göre Türkiye’nin,
I. Musul sorununu kendi lehine çözümlemek
II. Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını sağlamak
III. Saldırılara karşı uluslar arası destek sağlamak
Amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?
A) yalnız I    B) yalnız II     C) yalnız III  

D)I ve II       E) I,II ve III

 

2-Montrö boğazlar sözleşmesinde Türkiye’nin isteği kabul edilmiştir. Buna göre; boğazlardan ticaret gemileri geçebilecek, savaş gemilerinin geçişi ise sınırlandırılabilecektir. Ayrıca, boğazların her iki yakası Türkiye tarafından silahlandırılabilecektir.
Buna göre;
I. Boğazların güvenliğine önem verilmiştir II. Uluslar arası alanda Türkiye’nin saygınlığı artmıştır III. Sovyet Rusya’nın denizlerdeki etkinliği sınırlandırılmıştır
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) yalnız I   B) yalnız II   C) yalnız III

D) I ve II    E) I,II ve III

 

3-Türkiye, Suriye'nin bağımsızlığını kazanmasından sonra ortaya çıkan Hatay sorununun çözümlenebilmesi amacıyla Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur.
Türkiye'nin bu tutumuna bakılarak;
I. Suriye'nin bağımsızlığını tanımamaktadır. II. Sorunları barışçı yollarla çözüme kavuşturmak istemektedir. III. Hatay'ı sınırlarına katmaktan vazgeçmiştir.
IV. Uluslararası sorunları askeri güç kullanarak çözme eğilimindedir.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I    B)II ve III    C)Yalnız IV

D)III ve IV     E)Yalnız II

 

4-I. Dünya Savaşı’ndan sonra ;
I. Almanya’nın silahlanmaya başlaması
II. İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
III. Milletler Cemiyeti’nin kurulması
Durumlarından hangileri dünya barışın bozmuştur?
A) Yalnız I      B)Yalnız II       C)I ve II
D) I ve III        E) I, II ve III

5-Boğazlar konusunu görüşmek üzere toplanan Möntrö Boğazlar Konferansı’nda Türkiye’nin Boğazların yönetimi ile Boğazları silahlandırma hakkı istemesinde;
I. Boğazların komisyon tarafından yönetilmesini egemenlik haklarına aykırı bulması
II. Bağımsız devlet anlayışını korumak istemesi
III. Almanya ve İtalya’nın hızla silahlanması
Gibi durumlardan hangileri daha belirleyici olmuştur?
A)Yalnız I    B)yalnız II    C)yalnız III
D)II ve III     E)I, II ve III

 

6- Misak-ı Milli'ye uygun olarak Türkiye sınırları içine katılan son yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musul       B)Boğazlar       C)Batum
D) Ege adaları          E) Hatay

7- I. Dünya Savaşı’nda ilk defa adı Wilson İlkeleri’nde geçen “Devletler arası ilişkileri barış yolu ile çözümlemeye çalışan Cemiyet-i Akvam” II. Dünya Savaşı sonrası hangi isimle varlığını sürdürmüştür?
A)Avrupa Birliği B)Kellog Paktı
C)Birleşmiş Milletler D)Unesco
E)Avrupa Konseyi

8-Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın sonuçları arasında gösterilemez?

A) Dünyada işsizliğin artması

B) Üretimin azalması

C) Sosyal sorunların artması

D) Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi

E) II. Dünya Savaşı’nın başlaması.

 

9- Türkiye’nin dış politikalarından hangisi M. Kemal Atatürk döneminde halledilememiştir?
A) Musul sorunu       B) Azınlıklar sorunu
C) Borçlar sorunu     D) Nüfus Mübadelesi sorunu          E) Hatay sorunu

 

10- Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı’nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur?
A)Yugoslavya B) Romanya C) İtalya
D) Yunanistan E) Türkiye

 

 

11-I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemiyet-i Akvam

B) Birleşmiş Milletler

C) Kuzey Atlantik Paktı

D) Sivil Savunma Teşkilatı

E) Kellog Paktı

 

12-Amerika Birleşik Devletlerinin, Avrupa’nın “Yeni Dünya” ya karışmamasını, buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durmasını, yani kıtasına kapanarak yalnızlık politikasını izlemeyi esas aldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monroe Doktrini

B) Meiji Restorasyonu

C) Wilson İlkeleri

D) Eisenhower Doktrini

E) Truman Doktrini

 

13-Avrupa’da meydana gelen yeni dengelerin Balkanları tehdit etmesi üzerine 9 Şubat 1934’te imzalanan Balkan Antantı’na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?

A) Yunanistan         B) Bulgaristan          

C) Yugoslavya         D) Romanya       

E) Türkiye

 

14-Türkiye, İtalya’nın Ortadoğu’ya yönelik tehditlerine karşı doğu sınırının güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisine katılmıştır?

A) Milletler Cemiyeti’ne

B) Kellog Paktı’na

C) Balkan Antantı’na

D) Sadabat Paktı’na

E) NATO’ya

 

15-I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalardan hangisiyle Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’le bağımsız bir Arap Devleti kurulması kararlaştırılmıştır?

A) Sykes – Picot Antlaşması

B) Petersburg Antlaşması

C) St. Jean de Maurenne Antlaşması

D) Mac Mahon Antlaşması

E) Londra Antlaşması

 

16-Almanya’da Nazi partisinin lideri aşğıdakilerden hangisidir?

A)Lenin         B)Franco        C)Mussolini    

D)Hitler         E)Stalin

 

17- 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya dengelerinin değişmesi ve devletler arası bloklaşmaların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Fransa’nın Alsas Loren’i kaybetmesi

B) Sanayi İnkılabı’nın getirdiği sömürgecilik yarışının hız kazanması

C) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini tamamlaması

D) Çekoslavakya ve Yugoslavya’nın kurulması

E) Rusya’nın uyguladığı Panslavizm politikasının Balkanları tehdit etmesi

 

18-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonunda kurulan devletlerden biri değildir?

A)Polonya     B)Danimarka    C)Letonya   

D)Litvanya     E)Çekoslavakya

 

19-I.Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli anlaşmalar gereğince;Doğu Akdeniz Bölgesi,Adana,Antep,Urfa,Diyarbakır,Musul ile Suriye kıyıları aşağıdaki devletlerden hangisinin payına düşmüştür?

 

A)Fransa   B)Rusya    C)İngiltere   D)İtalya   E)Yunanistan

 

20-Aşağıdakilerden hangisi İspanya İç savaşını kazanan Milliyetçilerin lideridir?

A)Mutsuhito   B)İlyiç    C)Franco    D)Roosevelt

E)Saad Zaglul

 

 

BAŞARILAR DİLERİM         ORHAN AYDIN

                                                  TARİH ÖĞRETMENİ
CEVAPLAR

 

1-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                  6-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

2-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                  7-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

3-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                  8-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

4-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                  9-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

5-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                10-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

 

 

11-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               16-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

12-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               17-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

13-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               18-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

14-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               19-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

15-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               20-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
1.DÖNEM 2.YAZILI


ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI(A)

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ


1-Almanya'nın yenileceği belli olunca İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği'nin devlet başkanları arasında dünyanın yeniden paylaşılması amacıyla hangi konferans toplanmıştır?

A)Yalta     B)Münih     C)San Fransisko     D)Potsdam      E)Kazablanka

 

2-II. Dünya Savaşı sonunda, 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Almanya'da barışın nasıl sağlanacağı belirlemek için toplanan konferansın adı nedir?

A) San Fransisco     B) Potsdam Konferansı  

C) Kazablanka        D)Yalta         E)Münih        

 

3-Fransa'nın I. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm kuzey ve doğu sınırlarını (Almanya sınırı) kapsayan geçilmesi imkânsız olduğu düşünülen savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Leyte hattı        B)Normandiya   C)Maikop hattı       D)Maginot hattı    E)Ren

 

4- II:Dünya Savaşı sırasında ABD’nin başında bulunan lider aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mussolini      B)Hitler      C)Hirohito     D)Franco

E)Roosevelt

 

5- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin II. Dünya Savaşı’nın oluşumuna katkı sağladığı söylenemez?

A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yaşanması

B) Totaliter ve baskıcı rejimlerin yaygınlaşması

C) I. Dünya Savaşı sonrası antlaşmalarının kalıcı barışı sağlayamaması

D) Afrika ve Asya uluslarının bağımsızlık istekleri

E) Nazi Almanyası’nın yayılmacı politikaları

 

6- II. Dünya Savaşı’na katılan aşağıdaki

devletlerden hangisinin demokratik bir yönetim anlayışına sahip olduğu söylenebilir?

A) SSCB          B) Japonya          C) Almanya           D) İtalya           E) ABD

 

7- I. Japonya’nın Mançurya’ya saldırması

II. İtalya’nın Etiyopya’yı işgal etmesi

III. Almanya’nın Ren bölgesine asker sokması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. Dünya Savaşı’ndan sonraki silahsızlanma politikalarına duyulan güvenin azalmasına ve Milletler Cemiyeti’nin bir barış güvencesi sağlayamayacağının ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I      B)I ve II    C)I ve III       D) II ve III          E) I, II ve III

 

8-"Türkistan Türkistanlılarındır" sloganıyla Türkistan’ın   bağımsızlığını kazanmak amacıyla ortaya çıkan gelişme   aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızıl Ordu               B)Basmacı Hareketi

C) Kuvva-i Milliye       D) Bolşevik İhtilali
E) Meiji Restorasyonu

9-Aşağıdakilerden hangisi Müttefik devletlerden biri değildir?

A)Fransa    B)İngiltere  C)SSCB   D)İtalya  E)ABD    

 

10- II. Dünya Savaşı devam ederken Almanların Karadeniz’le Hazar Denizi arasında bulunan Kafkasya petrol yataklarını ele geçirmek için başlatmış oldukları ve SSCB’nin galibiyetiyle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stalingrad Savaşı      B) Taronto Savaşı

C) Berezina Savaşı       D)Normandiya Çıkartması

E) Mers-el Kebir Savaşı

 


AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN SONUNA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) HARFİ KOYUNUZ

11- İtalya’da Faşizm,Almanya’da ise Nazizm fikirleri ortaya çıktı. (  )

12- Mussolini Akdeniz’e “Bizim Deniz” diyerek eski Roma hayali kuruyordu. (  )

13- Türkiye II.Dünya Savaşı’na girmek için hep fırsat kollamıştır. (  )

14- Yaşam alanı kavramını Naziler benimsemişti. (  )

15- İngiltere Fransa’ya 1930’lu yıllarda “Yatıştırma Politikası” yürütmüştür. (  )

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ

16-Almanya’nın ……………………..’ya saldırmasıyla II. Dünya savaşı resmen başlamıştır.

17-Pearl Harlbour Baskını …………………….nin savaşa girmesine neden olmuştur.

18-Barbarossa Harekatı,Almanya’nın …………………..İşgal planıdır.

19-ABD ve Japon kuvvetleri ………………….. cephesinde karşı karşıya gelmişlerdir.

20-Birleşmiş Milletleri resmen kurmak için ………………………. …Konferansı toplandı.

 

 

HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR.                                                                               BAŞARILAR DİLERİM

                                                                                                                                                         ORHAN AYDIN


AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1.DÖNEM 3.SINAVI

=A=

1.Türkiye,II.Dünya savaşının sonlarına doğru simgesel olarak hangi devletlere savaş ilan etmiştir?

CEVAP:

 

2. Mihver Devletleri hangileridir? Yazınız.

CEVAP:

 

3.1945’ten sonra Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa’da ve Uzakdoğu’da etkinliğini artırmış, bunun üzerine ABD ve bazı Avrupa devletlerinin katılımıyla NATO kurulmuştur.

Bu durum karşısında Sovyetler Birliği’nin oluşturduğu askeri örgütlenme hangisidir?

CEVAP:

 

4-Sovyetler Birliği ile Batılı devletler arasında 1945'den 1990'a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliğe ne ad verilirdi?

CEVAP:

 

5-Müttefik devletlerin Kahire görüşmelerine Türkiye’yi de davet etmelerinin sebebi nedir?

CEVAP:

 

6-II.Dünya savaşı sırasında ekonomik zorlukların önüne geçmek için Türkiye’nin aldığı önlemler nelerdir?

CEVAP:

 

 

7-II.Dünya savaşı sonunda yeni dünya düzenini oluşturmak amacıyla 25 Nisan 1945’de hangi konferans toplanmıştır?

CEVAP:

 

8-II.Dünya savaşı sonrasında Sovyetler Birliği’nin tehdidine maruz kalan ülkeleri desteklemek amacıyla,ABD’nin uygulamaya koyduğu siyasete ne isim verilir?

CEVAP:

 

9-Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi anlaşmayla kurulmuştur?

CEVAP:

 

10- Japonya’nın teslim olmaması üzerine ABD atom bombasını Japonya’nın hangi iki kentine atmıştır?

CEVAP:

 

 

 

HER SORU 10 PUAN DEĞERİNDEDİR                                     BAŞARILAR DİLERİM

                                                                                                                           ORHAN AYDIN

                                                                                                                       TARİH ÖĞRETMENİ

 

 

 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

A 

1- Aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin, I. Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında dünya barışını korumak amacıyla gerçekleştirildiği söylenemez?

 

A) Küçük Antant’ın yapılması

B) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

C) Locarno Antlaşması’nın imzalanması

D) Birleşmiş Milletlerin oluşturulması

E) Briand-Kellog Paktı’nın yapılması.

 

2-Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında kurulan örgütlerden biri değildir?

 

A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.

B) NATO kuruldu.

C) Balkan Paktı kuruldu.

D) Bağdat Paktı kuruldu.

E) Sadabat Paktı

 

3-Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Yunanistan'ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği "siyaset"in adı nedir?

 

4-Sovyetler Birliği, Marshall Planına tepki olarak hangi planı uygulamıştır?

 

5- Türkiye Cumhuriyeti’nin,

- I. Dünya Savaşı sonrası Balkan ve Sadabat Paktı’na

- II. Dünya Savaşı sonrası Balkan İttifakı ve Bağdat Paktı’na

öncülük etmesinin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Bölgesel ekonomik kalkınmaya öncülük etmek

B) Demokratik rejimi geliştirmek

C) İç güvenliği sağlamak

D) Doğu ve Batı sınırlarını güvence altına almak

E) BM’deki etkinliği artırmak.

 

 

6-“Dörtlü Takrir” grubunu oluşturan milletvekilleri hangileridir?

 

 

7-1 Ağustos 1975 tarihinde, 35 ülke tarafından imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının (AGIT) ana belgesi hangi karardır?

 

 

8-SALT I ve SALT II görüşmeleri hangi amaçla yapılmıştır?

 

 

9-ABD ve Sovyetler Birliği arasında 18 Haziran 1979’da imzalanan SALT II Antlaşması aşağıda verilen hangi gelişmeden sonra uygulanamamıştır?

 

A) ABD başkanı Nixon’un Watergate skandalı yüzünden istifa etmesi

B) 1973 Arap – İsrail Savaşı’nın çıkması

C) ABD’nin Vietnam’a asker göndermesi

D) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi

E) Sovyet birliklerinin Çekoslovakya’yı işgal etmesi.

 

10-Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesinde, Basra Körfezi’ne, Ortadoğu petrollerine ve Hint Okyanusu’na ulaşma amacı etkili olmuştur.

Bu durum,

I.   SSCB’nin dünya üzerinde yayılmacı bir politika takip ettiği,

II.  Afganistan’ın önemli bir coğrafyada bulunduğu,

III. SSCB’nin çıkarlarının Güney Asya’da karışıklık yaşanmasına neden olduğu

yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?

 

A) Yalnız I           B) I ve II           C) I ve III          D) II ve III          E) I, II ve III

 

 

 

11-.SSCB'nin askeri işbirliğine yönelik olarak Doğu Bloku içinde oluşturduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


A)COMECON
B)Varşova Paktı
C)Cominform
D)NATO
E)CENTO

 

12-Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında başlayan Demokrat Parti Dönemi’nin uygulamaları arasında yer almaz?

 

A) IMF’den borç alınması

B)Karayolu yapımının yaygınlaşması

C)Traktör sayısının hızla artması

D)Kentleşme hızının azalması

E)Halkevleri ve Köy Enstitülerinin faaliyetlerine engel olunması

 

13-Soğuk savaş Dönemi’nde ABD ve SSCB arasındaki rekabetin uzay araştırmalarına olan etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

 

A)ABD’nin NASA’yı kurması

B)SSCB’nin SPUTNİK’i fırlatması

C)Neil Amstrong’un Ay’a ayak basması

D)Yuri Gagarin’in uzaya çıkması

E)CENTO’nun kurulması

 

14-1950 yılında başlayan Kore Savaşı’nda Türkiye,Birleşmiş Milletler emrine bir tugaylık kuvvet göndermiştir.Bu durum,

   I.Türkiye’nin batı sınırlarının genişlemesi

  II.Türkiye’nin NATO’ya girmesi

 III.Türkiye ile SSCB ilişkilerinin bozulması

Gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?

 

A) Yalnız I   B) I ve II   C) I ve III  

D) II ve III     E) I,II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-Keşmir sorunundan dolayı karşı karşıya gelen devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 

A) Çin-Japonya

B) ABD-İngiltere

C) Hindistan-Pakistan

D) Pakistan-Sovyet Rusya

E) Hindistan-Çin

 

16-Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mahatma Gandhi     B)Muhammet Ali Cinnah    C)Tito      D)Kruşçev      E)Kıssınger

 

17-Bağımsızlığına yeni kavuşan Asya ve Afrika ülkeleri ABD ve SSCB gibi iki büyük nükleer güç karşısında varlıklarını korumak için 1955’te hangi konferansı toplamışlardır?

 

18-Uluslar arası ilişkilerde Batı Bloku ve Doğu Bloku dışında kalan devletler grubuna hangi isim verilmektedir?

 

19- Türkiye, Irak, İran,İngiltere ve Pakistan’ın katılımıyla 1955 yılında kurulan örgüt hangisidir?

 

20-Japonya’nın II. Dünya Savası’nda teslim olmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 

A- ABD’nin savaşa girmesi

B-Rusya’nın Japonya’ya savaş ilanı

C-İtalya’nın savaştan çekilmesi

D-Normandiya çıkarması

E- Hiroşima ve Nagazaki’nin bombalanması

 

HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR

 

 

 

                                          BAŞARILAR DİLERİM

                             ORHAN AYDIN                             

                          TARİH ÖĞRETMENİ 
 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
1.21 Nisan 1966 tarihli Patris Gazetesi’nde yayınlanan ……………… Planına göre Kıbrıs’taki Türk halkı ani bir saldırı ile yok edilecek ve ada Yunanistan’a bağlanacaktı.
2.Kıbrıslı Türkler,Rum saldırılarına karşı 1965’te kurulan ……………………. Teşkilatı ile karşı koymaya çalıştı.
3.ABD’li Astronot ………………………. Aya ayak basan ilk insan olmuştur.
4.1979’da sürgündeki Lider …………………………. ‘nin ülkeye dönmesiyle İran İslanm Cumhuriyeti kuruldu
5.İslam Konferansı Teşkilatı’nın ilk Türk genel sekreteri olan …………………………….. görevini halen sürdürmektedir.
 
                                            AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
1.Yunanistan’ın Kıbrıs’ı topraklarına katma idealine hangi isim verilir?Bu ideali gerçekleştirmek için Rumların Kıbrıs’ta hangi örgütü kurmuşlardır?
2.Devletin ekonomik,sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak için 1960’ta kurulan teşkilat hangisidir?
3.Türkiye ekonomisinin 1970’lerde bozulmasının sebepleri nelerdir?
4.1960-1970 yılları arasında uygulanan İthal ikameci sanayileşme ile gerçekleştirilmek istenen amaç nedir?
5. 1967 Arap-İsrail Savaşından sonra (Altı Gün Savaşı) petrolün İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak kullanılmasını sağlamak için Arap ülkeleri tarafından hangi teşkilat kurulmuştur?
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
1- (    )Türkiye 1971’de düzenlenen Akdeniz Oyunlarına İzmir’de ev sahipliği yapmıştır.
2. (    )Rus Kozmonot Yuri Gagarin uzaya giden ilk insandır.
3. (    )1982 Anayasası hak ve özgürlükler açısından devlete değil bireye ağırlık veren bir anayasa özelliği taşır.
4. (    ) İran-Irak Savaşı sırasında Suriye ve Libya Irak’ı, diğer Arap Devletleri İran’ı desteklediler.
5. (    )Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Fazıl Küçük’tür.
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
 

1- 1973 yılında başlayan Arap – İsrail Savaşı’nda Sovyet Rusya, Mısır ve Suriye’yi; Amerika ise İsrail’i desteklemiştir.  Bu durum,
 I. Ortadoğu’da yaşanan sıcak savaşa iki farklı kutbun destek verdiği,

 II.Karşılıklı güç dengesinin oluşturulmaya çalışıldığı,
 III. Ortadoğu’nun çıkar çatışması alanı haline geldiği
yargılarından hangilerini doğrular?
 A) Yalnız I    B) I ve II     C) I ve III     
         D) II ve III           E) I, II ve III
2- ABD ile SSCB arasında başlayan SALT, aşağıdakilerden hangisini önlemeye yönelik gerçekleştirilmiştir?
A) Komünizmin yayılması
B) Soğuk Savaşın başlaması
C) Çin - ABD ilişkilerinin güçlenmesi
D) Üçüncü Blok’un kurulması
E) Nükleer Savaş çıkması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlardan birisi değildir?
        A)Kara suları sorunu        B)Ege adalarının silahlardan arındırılması
  C)Kıta sahanlığı sorunu        D)Batı Trakya sorunu
      E)Karşılıklı ticaret ambargoları sorunu

4. Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı uluslar arası antlaşmaların kendisine verdiği hakka dayanarak yapmıştır.
Buna göre Türkiye’nin tutumu ile ilgili,
I.  müdahale kararının uluslar arası hukuka uygun olduğu,
II. Akdeniz’de yayılmacı bir politika izlediği,
III. müttefiklerle birlikte hareket ettiği
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) I ve II          D) II ve III          E) I, II ve III
 
5. Kıbrıs Devleti kurulduğu sırada bu devletin anayasal hakları Türkiye’nin de içerisinde olduğu uluslar arası bir garanti antlaşmasıyla koruma altına alınmıştır.
Aşağıda verilen ülkelerden hangileri Kıbrıs’ta Türkiye ile beraber “garantör devlet “ kapsamındadır?
A)   İngiltere – Yunanistan   B)   ABD – İngiltere     C) ABD – Sovyetler Birliği D)   İngiltere – Fransa         E)ABD – Yunanistan
HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR
                                        BAŞARILAR DİLERİM
                                              ORHAN AYDIN
 

AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2.DÖNEM 3.SINAVI

A

 

1-1996’da Çin,Rusya,Kazakistan,Kırgızistan ve Tacikistan’ın kurduğu örgütlenmeye hangi isim verilir?

 

2-Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgütün ismi nedir?Lideri kimdir?

 

3-ABD Ekim 2001’de terörü bahane ederek Afganistan’a müdahale etmiştir?Bu müdahalenin ABD açısından olumlu sonucu ne olmuştur?

 

4-1970’lerde Türkiye ekonomisinin gerileme sebepleri nelerdir?

 

 

5-Dünyada ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke hangisidir?

 

6-Aya ilk ayak basan ABD’li Astronot kimdir?

 

7-Türkiye, Yunanistan’ın Ege’de karasularını kaç milin üzerine çıkarmasının savaş nedeni olacağını ilan etmiştir?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 10 E) 15

 

8-Dışarıdan ithal edilen bir malın iç piyasada yerli sanayici tarafından üretilmesi gerektiği, hangi sanayileşme politikasının amacıdır?
A)Karma ekonomik politika
B)Devletçi politika
C)Ekonomik kalkınmacı politika
D)Liberal ekonomik politika
E)İthal ikameci politika

 

9-Aşağıdakilerden hangisi 7 Haziran 1945'te CHP grubuna "Dörtlü Takrir" adıyla bilinen önergeyi veren grubun üyelerinden biri değildir?
A)Refik Koraltan
B)Celal Bayar
C)Hasan Saka
D)Fuat Köprülü
E)Adnan Menderes

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlardan biri değildir?
A. Ege Adalarından silahlardan arındırılması            B. Kara suları sorunu
C. Kıta sahanlığı sorunu                   D. Egedeki Hava sahası sorunu
E. Ege Adalarında kimyasal silah üretilmesi

 

NOT HER SORU 10 PUAN DEĞERİNDEDİR

 

                                                                                                     BAŞARILAR DİLERİM

                                                                                                          ORHAN AYDIN


 

AYDIN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2.DÖNEM 3.SINAVI

-B-

1-Aşağıdaki devletlerden hangisinde komünizm rejimi uygulanmamıştır?

A) Bulgaristan

B) Polonya

C) Çekoslovakya

D) Romanya

E) Batı Almanya

 

2-Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün kısa adını yazınız

 

3-SSCB'nin askeri işbirliğine yönelik olarak Doğu Bloku içinde oluşturduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A)COMECON
B)Varşova Paktı
C)Cominform
D)NATO
E)CENTO

 

4-1960-1980 yılları arasında Türkiye’de görülen önemli toplumsal değişmeler nelerdir?

 

5-Meiji dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin modernleşme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir?
A) Japonya B) Çin C) Kore D) Hindistan E) Rusya

 

6-SSCB’nin dağılmasının Doğu Avrupa’daki etkileri nelerdir?

 

 

7-1970’lerde Çin ve ABD arasında başlayan yakınlaşma sürecine ne ad verilmektedir?
A) Ping-pong diplomasisi
B) Sessiz diplomasi
C) Salam politikası
D) Açık kapı politikası
E) Gizli diplomasi

 

8-1963 Berlin Film festivalinde birinci olan Türk filmi hangisidir?Yönetmeni kimdir?

 

9-Ermenistan’ın günümüzde de işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağı neresidir?

 

10-Gorbaçov’un SSCB içinde devlet yönetimini yeniden yapılandırma politikasına hangi isim verilir?

 

 

 

NOT HER SORU 10 PUAN DEĞERİNDEDİR

 

                                                                                                     BAŞARILAR DİLERİM

                                                                                                          ORHAN AYDIN


 

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 65 ziyaretçi (116 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=