İSLAMTARİHİ ÇALIŞMA SORULARI

İSLAM TARİHİ ÇALIŞMA SORULARI

1-İslamiyet’in doğuşu sırasında İran’a hakim olan devlet hangisidir? İran’da yaygın dini inanış nedir?

CEVAP= Sasaniler Devleti, Zerdüştlük Dini.

2- İslamiyet’in doğuşu sırasında Orta Asya’nın en güçlü devleti hangisidir? Orta Asya’da yaygın dini inanış nedir?

CEVAP= Köktürkler, Göktanrı inanışı.

3- İslamiyet’in doğuşu sırasında Hindistan’da yaygın dini inanış nedir? Hindistan’da siyasi birlik kurulamamasının en önemli sebebi nedir?

CEVAP= Veda dinidir. Siyasi birlik Kast sistemi sebebiyle kurulamamıştır.

4-Şintoizm inancı hangi ülkede görülür?

CEVAP= Japonya

5-Arap Yarımadası’nın önemli bölgeleri hangileridir?

CEVAP= Hicaz, Yemen ve Necid.

6-İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda en yaygın dini inanış hangisidir?

CEVAP= Putperestlik en yaygın inanıştır.

7- İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan devletler hangileridir?

CEVAP=Gassaniler, Tedmürlüler, Nebatlılar.

8- İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın güneyinde yer alan devletler hangileridir?

CEVAP= Main, Seba, Himyeri

9-Araplara yerleşik veya göçebe oluşlarına göre hangi isimler verilir?

CEVAP= Yerleşiklere Medeni, göçebelere Bedevi denir.

10-Arap alfabesi hangi yazının gelişmesiyle oluşmuştur?

CEVAP=  Nebatlıların yazısı.

11-Arabistan’da ticaret sayesinde gelişen şehirler hangileridir?

CEVAP=Medine.Mekke,Taif.

12-Arabistan’da ticari,sosyal ve kültürel amaçlar doğrultusunda kurulan panayırların en büyük olanı hangisidir?

CEVAP= Ukaz Panayırı.

13-Hz Muhammed;ne zaman ve nerede doğmuştur?

CEVAP= Mekke’de 571 yılında doğdu.

14-Annesinin ve babasının isimlerini belirtiniz.

CEVAP= Annesi Âmine, babası Abdullah.

15-Annesini kaybedince, kimler tarafından büyütülmüştür?

CEVAP= Dedesi Abdulmuttalib ve Amcası Ebu Talib.

16-Amcasının ticaret kervanı ile Şam’a giderken, O’nun peygamber olacağını bilen kişi kimdir? Bu olay nerede geçmiştir?

CEVAP= Busra’da geçmiştir.

17-Hz. Muhammed’e dürüstlüğünden dolayı hangi unvan verilmiştir?

CEVAP= Muhammedü’l-emin

18-Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman, nerede ve hangi melek tarafından getirildi?

CEVAP= 610 yılı Ramazan ayının 27. Gecesi Nur dağındaki Hıra mağarasında Cebrail tarafından getirilmiştir.

19-İlk Müslümanlar kimlerdir?

CEVAP= Hz.Hatice, Hz.Ali, Zeyd bin Harise ve Hz. Ebubekir.

20-İlk Hicret hangi ülkeye gerçekleştirilmiştir?

CEVAP= Habeşisten.

21-Hz. Muhammed’in peygamberliğinin onuncu yılına neden “Hüzün Yılı” denilmiştir?

CEVAP=

22-Hicret nedir? Ne zaman gerçekleşmiştir?

CEVAP= Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine Hicret denilir. 622’de gerçekleşti.

23-Medine’de İslam Devleti’nin kurulması hangi olaydan sonra gerçekleşmiştir?

CEVAP= Hicret.

24-Medine’de İslam Devleti’nin kurulduğunu gösteren belge hangisidir?

CEVAP= Medine Sözleşmesi.

25-İslam Devleti’nin ilk Anayasası olarak kabul edilen belge hangisidir?

CEVAP= Medine Sözleşmesi.

26-Müslümanların Mekkelilere karşı kazandıkları ilk savaş hangisidir?

CEVAP= Bedir Savaşı.

27-Müslümanların Mekke’de kalan mallarına karşılık Mekkelilere ait bir ticaret kervanını ele geçirmek istemeleri hangi savaşın bir sebebidir?

CEVAP= Bedir Savaşı.

28-Mekkelilerin Bedir Savaşında uğradıkları yenilginin intikamını almak istemeleri hangi savaşın bir nedenidir?

CEVAP= Uhut Savaşı.

29-Müslümanların yenilgiye uğradıkları ilk savaş hangisidir?

CEVAP= Uhut Savaşı.

30-İslam savaş hukuku hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?

CEVAP= Bedir Savaşı.

31-Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı yaptığı son savunma savaşı hangisidir?

CEVAP= Hendek Savaşı.

32-Hendek savaşında hendeklerin kazılması fikrini ortaya koyan kişi kimdir?

CEVAP= Selmanı Farisi

33-Mekkelilerin Müslümanların siyasi varlığını resmen tanımaları hangi belgeyle gerçekleşmiştir?

CEVAP= Hudeybiye Barışı.

34-Hz. Muhammed devrinde yapılan hangi savaş Yahudi gücünü kırmış ve Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlamıştır?

CEVAP= Hayber’in fethi.

35-Müslümanlarla Doğu Romalılar arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

CEVAP= Mute savaşı

36-Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer hangisidir?

CEVAP= Tebük Seferi

37-İslam Tarihinde seçimle işbaşına gelen ilk devlet başkanı kimdir?

CEVAP= Hz Ebubekir.

38-Sahte peygamberlerle savaşan ve Kuranı Kerimi bir kitap haline getiren halife hangisidir?

CEVAP= Hz Ebubekir.

39-Yermük Savaşı hangi devletle yapılmıştır? Bu savaşın kazanılması hangi ülkenin fethini kolaylaştırmıştır?

CEVAP= Bizans’a karşı kazanıldı. Suriye’nin alınması yolunda ilk adım atıldı.

40-Ecnadeyn Savaşı hangi halife zamanında hangi devlete karşı kazanıldı? Bu savaşla hangi ülke İslam devleti sınırlarına katıldı?

CEVAP= Hz Ömer devrinde Bizans’a karşı kazanıldı. Suriye fethedildi.

41-İslam tarihinde Kadisiye ve Nihavend savaşları hangi devlete karşı kazanılmıştır? Bu savaşlarla hangi ülke İslam devleti sınırlarına katıldı?

CEVAP= Sasanilere karşı kazanıldı.İran fethedildi

42-İslamiyet’in Afrika Kıtasında da yayılmaya başlaması hangi halife döneminde hangi ülkenin fethiyle başlamıştır?

CEVAP= Hz.Ömer döneminde Amr bin As tarafından Afrika kıtasındaki Mısır’ın fethiyle.

43-İslam tarihinde ülke topraklarının yönetim birimlerine ayrılarak valiler görevlendirilmesi hangi halife zamanında gerçekleşmiştir?

CEVAP= Hz. Ömer

44-İlk İslam donanması hangi halife zamanında ve kim tarafından kurulmuştur?

CEVAP= Hz. Osman zamanında Şam valisi Muaviye tarafından kurulmuş ve Kıbrıs Adası fethedilmiştir.

  45-Müslümanların kazandığı ilk deniz zaferi hangisidir?

CEVAP= Bizans’a karşı Hz. Osman döneminde kazanılan Zat’üs Savari Deniz savaşıdır.

46-Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ilk savaş hangisidir?

CEVAP= Cemel (Deve) olayı.

47-Müslümanlar arasındaki ilk ayrılıklar hangi olaydan sonra başlamıştır?

CEVAP= Sıffin Savaşı sonundaki hakemler olayı.

48-Hz Ali döneminin fetihler bakımından sönük geçmesinin sebebi nedir?

CEVAP= Bu dönemde iç karışıklıkların çok fazla olması.

49-Emeviler döneminde gerçekleşen İstanbul kuşatmaları neden başarılı olamamıştır?

CEVAP= İstanbul’un surlarla çevrili olması, merkeze uzak olması, iklim farklılığı ve Bizanslıların Grejuva ateşi denilen silahı.

50-Yezid dönemindeki hangi olay Müslümanlar arasındaki ayrılıkları daha da arttırmıştır?

CEVAP= Kerbela olayı.

51-İlk İslam parasını bastıran ve Arapçayı resmi dil yapan halife hangisidir?

CEVAP= Abdulmelik.

52-İspanya’ya geçerek İslamiyet’i Avrupa kıtasında yaymaya başlayan komutan kimdir?

CEVAP= Tarık Bin Ziyad.

53-Müslümanlar İspanya’ya hangi ismi vermişlerdir?

CEVAP= Endülüs

54-Kadiks zaferiyle fethedilen ülke hangisidir?

CEVAP= İspanya (Endülüs)

55-Müslümanların Avrupa Kıtasındaki ilerleyişi hangi savaşla durmuştur?

CEVAP=Franklara karşı kaybedilen  Puvatya savaşı (732)

56-Emeviler döneminde Türk-Arap ilişkileri neden olumsuz gelişmiştir?

CEVAP= Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları.

57-Emevilerin yıkılmasında en önemli sebep nedir?

CEVAP=

58-Hicret sonrası Medine’ye göç eden Mekkelilere ne isim verilmiştir?

CEVAP= Muhacir.

59-Mekkelilere yardım eden Medinelilere ne isim verilmiştir?

CEVAP= Ensar

60-Emeviler Arap olmayan Müslümanlara ne isim vermişlerdir?

CEVAP= Mevali

61-İslam devleti içinde yaşayan Müslüman olmayan halka ne isim verilir?

CEVAP= Zımmi.

62-Emevilere karşı başlayan ayaklanmanın başında kim bulunuyordu?

CEVAP= Horasanlı Ebu Müslim.

63-Endülüs Emevilerinin kurucusu kimdir?

CEVAP= Abdurrahman

64- Endülüs Emevilerinin başkenti neresidir?

CEVAP= Kurtuba

65-Endülüs Emevilerinin parçalanmasıyla kurulan ve 250 yıl kadar siyasi varlığını devam ettiren devlet hangisidir?

CEVAP= Beni Ahmer

66-El Hamra Sarayı hangi devlet döneminden günümüze kalmıştır?

CEVAP= Beni Ahmer

67-Abbasi Devleti’nin ilk halifesi kimdir?

CEVAP= Ebu’l Abbas Abdullah

   68-Bağdat şehrini kurarak başkent yapan Abbasi halifesi kimdir?

CEVAP= Mansur el Cafer

 69-Abbasiler en parlak devrini hangi halife zamanında yaşamıştır?

CEVAP= Harun Reşit zamanı.

 70-Halife Mutasım tarafından Türkler için yapılan ve bir süre Abbasilere başkentlik yapan şehir hangisidir?

CEVAP= Samerra

 71-Abbasiler zamanında Bizans sınırında oluşturulan ve Türklerin yerleştirildiği bölgeye ne isim verilir?

CEVAP= Avasım veya Sugur.

 

72-Abbasilerin zayıflamasıyla bu devletin toprakları üzerinde küçük devletler ortaya çıkmıştır. Bu devletlerden hangilerini Türkler kurmuştur?

CEVAP= Tolunoğulları ve İhşitler.

 73-Abbasilerin siyasi varlığına hangi devlet ne zaman son vermiştir?

CEVAP= 1258’de Moğolların bir kolu olan İlhanlılar son vermiştir.

 74-Allahın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilim dalı hangisidir?

CEVAP= Kelam

 

75-Kanun el Tıp isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde okutulan ve Avrupa’da Avicenna adıyla tanınan bilim insanı kimdir?

 CEVAP= İbni Sina

 76- Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın emriyle vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta kurulan İslam dünyasının ilk büyük medresesi hangisidir?

 

CEVAP=Nizamiye

 77- Dört Halife dönemi ile Emeviler dönemi arasında halifelerin başa geçmesi bakımından en önemli farklılık nedir?

 CEVAP= Dört Halife döneminde seçimle,Emevi Devleti’nde babadan oğula başa geçmişlerdir.

 78-Abbasilerin Çinlilerle yaptığı Talas Savaşında, hangi Türk topluluğu Müslümanlara destek vermiştir?

 CEVAP= Karluk Türkleri.

  79- Talas Savaşının İslam tarihindeki önemi nedir?

CEVAP= Türklerin İslamiyet’e girişi hızlanmıştır.

 80-Hicret’in önemli sonuçları nelerdir

 CEVAP= Medine’de İslam Devleti kuruldu, İslamiyet’in yayılması hızlandı, Müslümanlar üzerindeki baskı kalktı, bu olay Hz. Ömer devrinde Hicri takvimin başlangıcı sayıldı

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 8 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=